Chu trình sinh địa hóa

33 268 3
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 16:11

Gv: Nguyễn Đăng Phụng 31/3/09 Liệt kê các chuổi thức ăn có thể có trong sơ đồ dưới đây? 1. Cỏ ->Dế ->Chuột-> Rắn -> Đại Bàng. 2. Tảo lục đơn bào ->Tôm -> Cá trích -> Cá thu ->Cá mập 31/3/09 Hãy biểu diễn hình tháp sinh thái dưới đây dưới dạng hình tháp năng lượng ? BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN Tiết:47 31/3/09 I.TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 2.Chu trình sinh-địa-hóa là gì? Là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên theo con đường từ môi trường ngoài truyền vào cơ thể sinh vật qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trỡ lại môi trường. 1. Con đường tổng quát trao đổi vật chất trong tự nhiên? - Trao đổi vật chất trong nội bộ quần xã:. - Chu trình sinh địa hóa trao đổi các chất vô cơ trong tự nhiên 31/3/09 3.Vai trò của chu trình sinh- địa-hóa? - Vai trò quan trọng đối với sinh vật. Chu trình chuyển hóa các nguyên tố cần thiết cho cơ thể sống. - Chu trình sinh địa hóa duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển. 31/3/09 TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ Chất dinh dưỡng trong môi trường tự nhiên Chất dinh dưỡng trong môi trường tự nhiên Sinh vật phân giải Sinh vật phân giải Phần vật chất trao đổi giữa quần xã với môi trường Phần vật chất trao đổi giữa quần xã với môi trường Sinh vật sản xuất Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Sinh vật tiêu thụ Phần vật chất lắng đọng CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT VỀ CHU TRÌNH TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN 31/3/09 1.Chu trình sinh-địa-hoá của cacbon II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH-ĐỊA-HÓA 31/3/09 Cacbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật,là thành phần cấu tạo chất sống . a. VAI TRÒ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA CAC BON VỚI SINH VẬT? 31/3/09 b.Con đường luân chuyển cúa cacbon? c.Nếu chu trình sinh địa hóa các bon trong hệ sinh thái bị mất cân bằng thì hậu quả gì sẽ xãy ra? Nguyên nhân của sự mất cân bằng về chu trình sinh địa hóa cacbon? - Nguyên nhân:do hoạt động của sinh vật,sản xuất nông,công nghiệp,giao thông vận tải,núi lửa… - Hậu quả: gây nên thiên tai (hạn ,lũ lụt) trên trái đất. Các bon (CO 2 )/môi trường Quang hợp Cây xanh Lưới thức ăn/Qxsv Sinh vật phân hũy/đất . ăn/Qxsv Sinh vật phân hũy/đất 31/3/09 2 .Chu trình sinh- địa -hóa của nitơ II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH- ĐỊA-HÓA a. VAI TRÒ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA NITƠ VỚI SINH. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH- ĐỊA-HÓA 3 .Chu trình sinh- địa- hóa của nước. a. VAI TRÒ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA NƯỚC VỚI SINH VẬT ? 31/3/09 b.Con đường luân chuyển cúa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu trình sinh địa hóa, Chu trình sinh địa hóa, Chu trình sinh địa hóa

Bình luận về tài liệu chu-trinh-sinh-dia-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP