Bài giảng chào mừng 20-11.Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

15 246 10
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

Giáo viên thực hiện: Vương Thị Ngọc Hồi - Đơn vị : Tổ Khoa học xã hội - Trường Trung học cơ sở Cộng Hoà. HS1. Em h·y nªu c¸ch t×m béi chung cña hai hay nhiÒu sè? Sè x lµ béi chung cña hai sè tù nhiªn a vµ b(a, b kh¸c 0) khi nµo? HS2. T×m c¸c tËp hîp béi chung cña 4 vµ 6 1. Bội chung nhỏ nhất Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung của các số đó. Chú ý : Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Nên mọi số tự nhiên a, b khác 0 ta có: BCNN(a,1) = 1; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) 2.Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố Ví dụ 2. Tìm BCNN ( 8, 18, 30) Nhận xét: Tất cả các bội chung của hai hay nhiều cố khác 0 đều là bội của BCNN của các số ấy. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung của các số đó. 1. Bội chung nhỏ nhất 2.Tìm Bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố Quy tắc: Muốn tìm bội chung của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau: B1: Phân tích mỗi số ta thừa số nguyên tố B2: Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng. B3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừ số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. T×m BCNN ( 8, 12); BCNN(5, 8, 9); BCNN(12, 16,48) Chó ý a) NÕu c¸c sè ®· cho tõng ®«i mét sè nguyªn tè chung th× BCNN cña chóng lµ b»ng tÝch cña c¸c sè ®ã. b) Trong tÊt c¶ c¸c sè ®· cho, nÕu sè lín nhÊt lµ béi cña c¸c sè cßn l¹i th× BCNN cña c¸c sè ®· cho chÝnh lµ sè lín nhÊt Êy. Béi chung nhá nhÊt cña hai hay nhiÒu sè lµ sè nhá nhÊt kh¸c 0 trong tËp hîp béi chung cña c¸c sè ®ã. 1. Béi chung nhá nhÊt 2.T×m béi chung nhá nhÊt b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguyªn tè Quy t¾c: SGK. 3. C¸ch t×m béi chung th«ng qua t×m BCNN ∈∈∈ ∈ Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. Ví dụ: Cho A ={ } x N x 8;x 18;x 30;x 1000 ∈ < M M M KÕt luËn: Béi chung nhá nhÊt cña hai hay nhiÒu sè lµ sè nhá nhÊt kh¸c 0 trong tËp hîp béi chung cña c¸c sè ®ã. 1. Béi chung nhá nhÊt 2.T×m Béi chung nhá nhÊt b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguyªn tè Quy t¾c: SGK. 3. C¸ch t×m béi chung th«ng qua t×m BCNN ∈∈∈ ∈ KÕt luËn: SGK Định nghĩa : (SGK) ? Đọc số em chọn để được kết quả đúng : Trong dịp thi đua lập thành tích chào mừng 20 11 để động viên các học sinh có thành tích cao trong học tập, cô giáo đã mua một số chiếc bút, một số quyển vở và chia đều ra các phần thưởng , mỗi phần thưởng gồm cả bút và vở. Biết rằng số bút và vở chia làm6; 8 phần thì thừa 4, nếu chia 7 phần phần thì vừa hết. Hỏi cô giáo có tổng số bút và vở là bao nhiêu ?(Số bút và vở không quá 40) Cô giáo có bút và vở. Rất tiếc bạn trả lời sai rồi ! 28 Rất tiếc bạn trả lời sai rồi ! Rất tiếc bạn trả lời sai rồi ! Chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng ! 12 18 24 28 Luật chơi: Có 2 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây. Hộp quà màu vàng Khẳng định sau đúng hay sai: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. Đúng Đúng Sai Sai 0123456789101112131415 Bạn trả lời sai rồi . là bội của BCNN của các số ấy. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung của các số đó. 1. Bội chung nhỏ nhất. chung nhỏ nhất Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung của các số đó. Chú ý : Mọi số tự nhiên đều là bội của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chào mừng 20-11.Bài 18. Bội chung nhỏ nhất, Bài giảng chào mừng 20-11.Bài 18. Bội chung nhỏ nhất, Bài giảng chào mừng 20-11.Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Bình luận về tài liệu bai-giang-chao-mung-20-11-bai-18-boi-chung-nho-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP