bai 21-sinh 9

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(9673 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

Mô tả: BÀI 21: BÀI 21: CHƯƠNG IV : BIẾN DỊ Gen a BIẾN DỊ BIẾN DỊ BIẾN DỊ DI TRUYỀN BIẾN DỊ KHÔNG DI TRUYỀN ĐỘT BIẾN GEN ĐỘT BIẾN NST THƯỜNG BIẾN GEN A Đoạn ADN ban đầu : + Trình tự các cặp nuclêôtít ? + Trình tự các cặp nuclêôtít ? -T – G – A – T – X - | | | | | -A – X – T – A – G - 5 + Có + Có . . cặp nuclêôtít. cặp nuclêôtít.? GEN A GEN B GEN D GEN C I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? d c b Đặt tên dạng biến đổi Điểm khác so với đoạn (a) Số cặp nuclêôtít Đoạn ADN 4 6 5 Mất cặp X-G Thêm cặp T-A Thay cặp A-T bằng cặp G-X Mất một cặp Nu Thêm một cặp Nu Thay thế cặp Nu này bằng cặp Nu khác 1. Đoạn ADN bị biến đổi: I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? THẢO LUẬN NHÓM HOÀN THÀNH BÀI TẬP SAU: 2. Đột biến gen là gì? _ Có những dạng đột biến gen nào? II Hinh I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? GEN A ĐỘT BIẾN MẤT 1 CẶP NU GEN B I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? GEN A GEN C ĐỘT BIẾN THÊM 1 CẶP NU I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? I. ĐỘT BIẾN GEN LÀ GÌ? GEN A GEN D ĐỘT BIẾN THAY 1 CẶP NU II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN : II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN : Nêu nguyên nhân phát sinh đột biến gen: _ Trong tự nhiên ? _ Trong thực nghiệm ?

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 21-sinh 9, bai 21-sinh 9, bai 21-sinh 9

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.138437986374 s. Memory usage = 17.66 MB