Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 95
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

Mô tả:        ! " #$%!&'()* + &$,  - . ((/&01 + 231 + 451 + 3%6()% 7 ,                !"  #$ %    &   '  8$9&0:&'4;<&2#=>?,()*+,-./01234-34564789 :$;<1=>?@4Arial4Tahoma @ A&$>B&'&C&,  D $E2$FGHI>J&'#K#$2L6M&',/AB.C4DE74F:.C4GH56 =H.C7NE2(%F&'IH.C41 7 4$#; JK. 7LMNN47O)AB.C 7O.C)B<74BBPQR1E7/,KI,6 O   &  %   )MNNS5 T  O I>J&'32>?)1&H2(2=& P I>J&'H2/632/&QR(, 7FU1P#3,/3:1VW#3,X56 7 4:H.) =0BTE7#3,,ON1B)D4,CJ)$1H •!P#3,,ON1B)D47 Y  •!P#3,CJ)$1H47 S 8$T&H!NU, 7 7O)DHZ47S[4D91\BP9]#32#Q (=1>>(?V(W -XDZ^BDE7)#4_P 6 K:;1O)ZBDE7 $6 K:;1`#)ZBDE7 A  6 K:;#Z 6 K:;TI1OI)ZBDE7 6 K:;B N6 K:;B X8$T&02Y6NU,7a))>bHF.)$;4BP#/JB61/:6 cVV   & #  # % $#   %  $Z . G31 . 2H[ \ 32/ . 6,#    $#   %         ) % "TddeTddf '3V  B$#  Z  8$T&0:&'02Y6,a)=$57^4:S[4+:1D)g) h   8$T&?V(0=V,a)=J$J 8$T&Z4($1&$(](^G(2&#$=()%_#a)c''N)85 =):H.)1  8$T&$`&$:&$(](^G(2&#$=()%_#,a))8)N5 =):H.)1 @ 8$T&a23?(](^G(2&#$=()%_#,a)c'cN)85 i  D I>J&'($1&$#[&'#J5bc)1d2&' >,BQFUZ#4BPj*1k)#4X$kD3;# *47 O $e4#K#NE2(%F&', 6[,B=)DK9lN)#$1l4;37,DFUI3,B $m)D)3;#O)DFU<747 $6@<B3;#B7 6>BH3;#O)DFUnBo)<47 P I>J&'(fg#$9&)2''?)HNYN2C6Q$2Y&$2L6M&'($?=h46E&,31FUL*.C FUp =HFUL1p41.CFUp41E7.C7==)) ')NN3N q  S $2R(QR#K#>B&'0i2(^G()j#&'$2L4ngay trong powerpoint 6c:GQr7 -s3)^Vt 'on)Vk(l O )XnB4 T nB4 Y )#nB4 A XnB HVm4.CVm -WO^)^4K9lshift3WP*U)^4R1Q1No Fill 70QX3;Y sP0)^1VI3/,QVt*)6=H.CD0 )^ $6!t DO=HVm.CVmuHD3,v;);0l\V/ĐúngGSai6H. CD3,v;/t46 DTBw_E7=))PQ3P.C(click vào câu nào trong các câu A,B,C,D thì kết quả câu đó hiện ra) pFVL4p44sGO4T4Y4A;UH)#(AJ$J.CVmuHD3,v;);0 l\V/ĐúngGSai6H.CD3,v;/t461E7n.CV );07==))')NN3N7FU1VmC 6!Q3, =HVm)#OJ$J/Bo3;)F1DKK4nPQo16H.C4X\ 3;)FHOJ$JV);04713DVm4G1x)l3;)FH.C -l_ e  6yz/yzD{(L1pP56 >#|$;$PZY:4F^EVmV % 3# & v  #   &  % 4 & #       %    ))  & O & 3# & v  " % ) % J$J)# L p [,v; O@}11$^  1-b T$^ $D3V 2-a 'DBV  & T3# & v   % V &   # L p O@}11$^  T$^ $D3V 'DBV  & Y4A & 3# & v  " % ) % J$J)#'w_.CP %   pv  3# & v   /G.CJK.(:3,v;~.C$,K$#:p6 L [,v; p O@}11$^ $D3V T$^  'DBV X $Y$2L&(k&$Q$=1$9#l($m44nlHK&'(B=, •[w_vDQH.C)O$1;/oOY6 ••.C$4Pkhông$PvE<B*9)Z •>Qp3)119;U •'w_))PQ3P)D:không cần thứ tự hiệu ứng/)#O6 •'w_##3,(D$1bw_Q45 •8943P94(9FK(D_C5/(9)$*1Te6 •5  8i2No(()`&$#$2R6,1''?'2'?5  e&''e20i2($2R(QR5i=&!2p62NA&$,8€3N)s5 f   8$6gY&#K#H32>?G=d?)G=2&(H1&'d=)>NY3i4G$J3J#()=&''2K=K&&C& •N?)1HGz1FDD?)<H4G)3I •, tv{IH;1 Od . S $2R(QR#K#>B&'0i2(^G()j#&'$2L4ngay trong powerpoint 6c:GQr7 -s3)^Vt 'on)Vk(l. DTBw_E7=))PQ3P.C(click vào câu nào trong các câu A,B,C,D thì kết quả câu đó hiện ra) pFVL4p44sGO4T4Y4A;UH)#(AJ$J.CVmuHD3,v;);0

— Xem thêm —

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003, Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003, Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu huong-dan-thiet-ke-bai-giang-dien-tu-tren-powerpoint-2003

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.49984192848206 s. Memory usage = 18.62 MB