Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003

10 113 1
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

       ! " #$%!&'()* + &$,  - . ((/&01 + 231 + 451 + 3%6()% 7 ,                !"  #$ %    &   '  8$9&0:&'4;<&2#=>?,()*+,-./01234-34564789 :$;<1=>?@4Arial4Tahoma @ A&$>B&'&C&,  D $E2$FGHI>J&'#K#$2L6M&',/AB.C4DE74F:.C4GH56 =H.C7NE2(%F&'IH.C41 7 4$#; JK. 7LMNN47O)AB.C 7O.C)B<74BBPQR1E7/,KI,6 O   &  %   )MNNS5 T  O I>J&'32>?)1&H2(2=& P I>J&'H2/632/&QR(, 7FU1P#3,/3:1VW#3,X56 7 4:H.) =0BTE7#3,,ON1B)D4,CJ)$1H •!P#3,,ON1B)D47 Y  •!P#3,CJ)$1H47 S 8$T&H!NU, 7 7O)DHZ47S[4D91\BP9]#32#Q (=1>>(?V(W -XDZ^BDE7)#4_P 6 K:;1O)ZBDE7 $6 K:;1`#)ZBDE7 A  6 K:;#Z 6 K:;TI1OI)ZBDE7 6 K:;B N6 K:;B X8$T&02Y6NU,7a))>bHF.)$;4BP#/JB61/:6 cVV   & #  # % $#   %  $Z . G31 . 2H[ \ 32/ . 6,#    $#   %         ) % "TddeTddf '3V  B$#  Z  8$T&0:&'02Y6,a)=$57^4:S[4+:1D)g) h   8$T&?V(0=V,a)=J$J 8$T&Z4($1&$(](^G(2&#$=()%_#a)c''N)85 =):H.)1  8$T&$`&$:&$(](^G(2&#$=()%_#,a))8)N5 =):H.)1 @ 8$T&a23?(](^G(2&#$=()%_#,a)c'cN)85 i  D I>J&'($1&$#[&'#J5bc)1d2&' >,BQFUZ#4BPj*1k)#4X$kD3;# *47 O $e4#K#NE2(%F&', 6[,B=)DK9lN)#$1l4;37,DFUI3,B $m)D)3;#O)DFU<747 $6@<B3;#B7 6>BH3;#O)DFUnBo)<47 P I>J&'(fg#$9&)2''?)HNYN2C6Q$2Y&$2L6M&'($?=h46E&,31FUL*.C FUp =HFUL1p41.CFUp41E7.C7==)) ')NN3N q  S $2R(QR#K#>B&'0i2(^G()j#&'$2L4ngay trong powerpoint 6c:GQr7 -s3)^Vt 'on)Vk(l O )XnB4 T nB4 Y )#nB4 A XnB HVm4.CVm -WO^)^4K9lshift3WP*U)^4R1Q1No Fill 70QX3;Y sP0)^1VI3/,QVt*)6=H.CD0 )^ $6!t DO=HVm.CVmuHD3,v;);0l\V/ĐúngGSai6H. CD3,v;/t46 DTBw_E7=))PQ3P.C(click vào câu nào trong các câu A,B,C,D thì kết quả câu đó hiện ra) pFVL4p44sGO4T4Y4A;UH)#(AJ$J.CVmuHD3,v;);0 l\V/ĐúngGSai6H.CD3,v;/t461E7n.CV );07==))')NN3N7FU1VmC 6!Q3, =HVm)#OJ$J/Bo3;)F1DKK4nPQo16H.C4X\ 3;)FHOJ$JV);04713DVm4G1x)l3;)FH.C -l_ e  6yz/yzD{(L1pP56 >#|$;$PZY:4F^EVmV % 3# & v  #   &  % 4 & #       %    ))  & O & 3# & v  " % ) % J$J)# L p [,v; O@}11$^  1-b T$^ $D3V 2-a 'DBV  & T3# & v   % V &   # L p O@}11$^  T$^ $D3V 'DBV  & Y4A & 3# & v  " % ) % J$J)#'w_.CP %   pv  3# & v   /G.CJK.(:3,v;~.C$,K$#:p6 L [,v; p O@}11$^ $D3V T$^  'DBV X $Y$2L&(k&$Q$=1$9#l($m44nlHK&'(B=, •[w_vDQH.C)O$1;/oOY6 ••.C$4Pkhông$PvE<B*9)Z •>Qp3)119;U •'w_))PQ3P)D:không cần thứ tự hiệu ứng/)#O6 •'w_##3,(D$1bw_Q45 •8943P94(9FK(D_C5/(9)$*1Te6 •5  8i2No(()`&$#$2R6,1''?'2'?5  e&''e20i2($2R(QR5i=&!2p62NA&$,8€3N)s5 f   8$6gY&#K#H32>?G=d?)G=2&(H1&'d=)>NY3i4G$J3J#()=&''2K=K&&C& •N?)1HGz1FDD?)<H4G)3I •, tv{IH;1 Od . S $2R(QR#K#>B&'0i2(^G()j#&'$2L4ngay trong powerpoint 6c:GQr7 -s3)^Vt 'on)Vk(l. DTBw_E7=))PQ3P.C(click vào câu nào trong các câu A,B,C,D thì kết quả câu đó hiện ra) pFVL4p44sGO4T4Y4A;UH)#(AJ$J.CVmuHD3,v;);0
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003, Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003, Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003

Bình luận về tài liệu huong-dan-thiet-ke-bai-giang-dien-tu-tren-powerpoint-2003

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP