trang tri duong diem

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 19
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 11:11

Mô tả: Mĩ Thuật Bài 13 vẽ trang trí Trang trí đường diềm I. Quan sát nhận xét: I. Quan s¸t nhËn xÐt I. Quan sát nhận xét - Các cách sắp sếp họa tiết ở đường diềm? Lặp lại Xen kẽ Đảo chiều I. Quan sát nhận xét - Hoạ tiết dùng để trang trí đường diềm? hoa Hình kỉ hà lá con vật II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 1: kÎ hai ®­êng th¼ng c¸ch ®Òu nhau, sau ®ã chia thµnh c¸c « ®Òu nhau, råi kÎ c¸c trôc B­íc 2: vÏ c¸c m¶ng trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 3: Chän vµ vÏ häa tiÕt trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm . c¸c m¶ng trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 3: Chän vµ vÏ häa tiÕt trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 4: vÏ mµu II: c¸ch trang trÝ. chiều I. Quan sát nhận xét - Hoạ tiết dùng để trang trí đường diềm? hoa Hình kỉ hà lá con vật II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 1: kÎ hai ®­êng th¼ng

— Xem thêm —

Xem thêm: trang tri duong diem, trang tri duong diem, trang tri duong diem

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.112123966217 s. Memory usage = 17.56 MB