Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan

14 775 15 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 11:11

§2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận GV Thực hiện: Nguyễn Quốc Toàn Môn: đại số .Tiết 24 HS1 a) Định Nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận? b) Làm bài tập 2 sách giáo khoa trang 54 Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x -3 -1 1 2 5 y -4 6 2 -2 -10 Kiểm tra bài cũ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y = kx ( với k là Hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k HS 2 a)Phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận b) Làm bài tập 3 sách giáo khoa trang 54 Các giá trị tương ứng của m và V được cho trong bảng sau V 1 2 3 4 5 m 7,8 15,6 23,4 31,2 39 m/V a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên. b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? vì sao? 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 m =7,8.V Nên m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 7,8 Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: +) Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi +) Tỉ số hai giá trị bất kì của hai đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng kia 1. Bài toán 1 (SGK T 54). S S Hai thanh chì có thể tích là 12 cm và 17cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ 2 nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g? 3 3 Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 3 Giải: Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lư ợt là Do khi lng v th tớch l hai i lng t l thun nờn ta cú: 1 2 12 17 m m = Mt khỏc: Theo tính chất của d y tỉ số bằng nhau ta ã có: 1 2 2 1 12 17 17 12 m m m m = = 1 1 ) 11,3 11,3.12 135,6 12 m m = = = 2 2 ) 11,3 11,3.17 192,1 17 m m = = = Vậy hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g. 12 12 17 17 1 m 2 m 2 1 56,5m m = 1 ?m = 2 ?m = 1 ( )m g 2 ( )m g v 2 1 56,5m m = Tit 24 56,5 11,3 5 = = 1. Bµi to¸n 1 (SGK – T 54). S S Thanh 1 Thanh 2 Khèi l­îng (g) ThÓ tÝch (cm ) 3 12 12 17 17 1 m 2 m 1 2 56,5m m− = 1 ?m = 2 ?m = Tiết 24 * Dựa vào các điều kiện của bài toán 1, hãy điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau: 3 ( )V cm ( )m g 12 17 1 56,5 5 135,6 192,1 11,3 +)Bài toán 1 ta có thể giải bằng cách lập bảng: -Theo điều kiện đầu bài ta có thể điền vào cột nào? -Hiệu của hai khối lượng (bằng 56,5) ứng với hiệu của hai thể tích nên ta điền được cột thứ tư là 17-12=5. Và do 56,5 ứng với số 5 nên ta có: 1. Bài toán 1 (SGK T 54). Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 12 17 3 Giải: Gọi khối lượng của hai thanh kim loại lần lượt là Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận nờn: Mt khỏc: Theo tính chất của d y tỉ số bằng nhau ta ã có: 1 2 1 2 222,5 8,9 10 15 10 15 25 m m m m + = = = = + 1 1 ) 8,9 10.8,9 89 10 m m = = = 2 2 ) 8,9 15.8,9 133,5 15 m m = = = Vậy hai thanh chì có khối lượng là 89g và 133,5g. ?1 3 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. 3 S S 1 m 2 m 2 1 56,5m m = 1 2 ? ?m m= = 1 ( )m g v 2 ( )m g 1 2 10 15 m m = 1 2 222,5m m + = Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 10 15 3 Tit 24 1 m 2 m 1 2 222,5m m + = 1 2 ? ?m m = = 1. Bài toán 1 (SGK T 54). Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 12 17 3 Chú ý: Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15. ?1 2. Bài toán 2 (SGK T 55). Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. ?1 S S 1 m 2 m 1 2 ? ?m m = = 2 1 56,5m m = Tit 24 1. Bài toán 1 (SGK T 54). Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 12 17 3 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. ?1 Chú ý: Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15. ?1 2. Bài toán 2 (SGK T 55). Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. ?2 H y vận dụng tính chất của d y tỉ số ã ã bằng nhau để giải bài toán 2. S S 1 m 2 m 1 2 ? ?m m = = Gi s o cỏc gúc ca tam giỏc ABC l , ,A B C Thỡ theo iu kin bi ra ta cú 1 2 3 A B C = = v 0 180A B C+ + = Theo tớnh cht ca dóy t s bng nhau 0 0 180 30 1 2 3 1 2 3 6 A B C A B C+ + = = = = = + + Vy: 0 0 0 0 0 0 1.30 30 2.30 60 3.30 90 A B C = = = = = = Bi gii: Tit 24 1. Bài toán 1 (SGK T 54). Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 12 17 3 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. ?1 Chú ý: Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15. ?1 2. Bài toán 2 (SGK T 55). Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. ?2 H y vận dụng tính chất của d y tỉ số ã ã bằng nhau để giải bài toán 2. S S Tit 24 1 m 2 m 1 2 ? ?m m = = 3.cng c gii bi toỏn v i lng t l thun ta cn phi lm gỡ ? + Ch ra c hai i lng t l thun nm chc tớnh cht lp c dóy cỏc t s bng nhau +Bit ỏp dng linh hot tớnh cht ca dóy t s bng nhau lm bi *chỳ ý: giibi toỏn v i lng t l thun ta cn phi: +) Cỏc bi toỏn v i lng t l thun cú th gii bng nhiu cỏch khỏc nhau +)Cỏc bi toỏn v t l chng 1 l mt dng ca toỏn t l thun 1. Bài toán 1 (SGK T 54). Thanh 1 Thanh 2 Khối lượng (g) Thể tích (cm ) 12 17 3 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. ?1 Chú ý: Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15. ?1 2. Bài toán 2 (SGK T 55). Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. ?2 H y vận dụng tính chất của d y tỉ số ã ã bằng nhau để giải bài toán 2. Phiếu học tập Biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của tam giỏc là 63cm. Tính các cạnh của tam giác. Điền vào dấu để hoàn thành lời giải của bài toán trên. Giải: - Gọi 3 cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c ( .) . 32 == ba - Theo bài ra ta có: - áp dụng tính chất của d y tỉ số bằng ã nhau ta có: 7 9 63 . 432 ===== cba 142.77 2 ) === a a 213.77 3 ) === b b Vậy ba cạnh của tam giác là và a + b+ c = 63 284.7.) . == c cm 4 c 432 ++ ++ cba 7 4 = c 14cm, 21cm, 28cm. S S Tit 24 1 m 2 m 1 2 ? ?m m = = . bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận GV Thực hiện: Nguyễn Quốc Toàn Môn: đại số .Ti t 24 HS1 a) Định Nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận? b) Làm bài tập 2 sách. 17 17 1 m 2 m 2 1 56,5m m = 1 ?m = 2 ?m = 1 ( )m g 2 ( )m g v 2 1 56,5m m = Tit 24 56,5 11,3 5 = = 1. Bµi to¸n 1 (SGK – T 54). S S Thanh 1 Thanh 2 Khèi
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan, Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan, Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan

Bình luận về tài liệu mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-thuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP