Giáo án bồi dưỡng sinh 8

31 73 0 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 10:11

Trờng THCS Công Thành Giáo án:Bồi dỡng Sinh 8. Ch ơng I. Khái quát cơ thể ng ời. A. Kiến thức cơ bản. + Các phần của cơ thể ngời. Cơ thể ngời gồm 3 phần: - Đầu (Hộp sọ, Mặt và các giác quan). - Thân (Khoang ngực, bụng và các cơ quan nội quan). - Chi (Tay và Chân). + Các hệ cơ quan: Hệ cơ quan Chức năng của các hệ cơ quan -Hệ hô hấp. -Hệ tuần hoàn. -Hệ thần kinh. -Hệ tiêu hoá. -Hệ sinh dục. -Hệ bài tiết. -Hệ vận động. -Thực hiện quá trình TĐK (O 2 và CO 2 ). -Lu thông vận chuyển máu, chất dinh dỡng. -Điều hoà,điều khiển các hoạt động sống của cơ thể. -Biến đổi thức ăn thành chất dinh dỡng để hấp thụ và thải phân. -Sinh sản để duy trì và phát triển nòi giống. -Thải chất cặn bã,chất thừa thải ra khỏi cơ thể. -Giúp cơ thể vận động. Các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động nh một thể thống nhất. ví dụ: Khi chạy thì hệ vận động hoạt động kéo theo sự hoạt động của hệ tuần hoàn,hô hấp, bài tiết, + Tế bào. - Cấu tạo: Màng sinh chất. Chất tế bào và nhân. -Tế bào là đơn vị cấu trúc và là đôn vị chức năng của cơ thể. Thành phần Chức năng Màng sinh chất Chất tế bào Nhân Giúp tế bào TĐC với môi trờng ngoài. Nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. + Thành phần hoá học của tế bào gồm Chất vô cơ và chất hữu cơ. Các hoạt đọng sóng của cơ thể đều diễn ra ở tế bào. + Mô. - Khái niệm: Mô là tập hợp các tế bào chuyên hoá có cấu trúc giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định, ngoài ra mô còn có chất phi bào. - phân loại: Có 4 loại mô chính. Mô Vị trí Cấu tạo Chức năng Mô Biểu bì -Bao ngoài cơ thể. -lót trong các cơ quan rỗng. T/P chủ yếu là tế bào. Bảo vệ,Hấp thụ và tiết. Mô Liên kết Nằm rải rác khắp cơ thể. T/P gồm chất phi bào và các tế bào Tạo khung,làm chất nền,chất đệm. Mô Cơ Gắn với xơng,tạo nên thành các cơ quan nội quan,tạo thành tim. Tế bào cơ vân,cơ trơn, cơ tim. Co giãn tạo nên sự vận động. Mô Thần kinh Tạo nên hệ thần kinh. Tế bào thần kinh và tế bào thần kinh đệm. Tiếp nhận kích thích,xử lí thông tin và điều hoà hoạt động của cơ thể. Năm học: 2009-2 010 G V: Nguyễn Tâm Ch ơng. 1 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. + CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cđa N¬ ron: - CÊu t¹o: Th©n h×nh sao xung quanh th©n cã c¸c sỵi nh¸nh (Tua ng¾n) gi÷a cã nh©n. Tua dµi (sỵi trơc) tËn cïng cã c¸c xi n¸p vµ bªn ngoµi cã bao miªlin. - chøc n¨ng: C¶m øng vµ DÉn trun xung thÇn kinh. + Kh¸i niƯm vỊ ph¶n x¹, cung ph¶n x¹, vßng ph¶n x¹. - Ph¶n x¹ lµ ph¶n øng cđa c¬ thĨ tr¶ lêi kÝch thÝch cđa m«i trêng th«ng qua hƯ thÇn kinh. vÝ dơ: Ch¹m vµo vËt nãng th× tay thơt l¹i. - Cung ph¶n x¹ lµ ®êng dÉn trun cđa xung thÇn kinh tõ c¬ quan thơ c¶m ®Õn trung ¬ng thÇn kinh vµ ®Õn c¬ quan ph¶n øng. Cung ph¶n x¹ gåm 5 u tè.c¬ quan thơ c¶m,n¬ ron híng t©m,n¬ ron trung ¬ng,n¬ ron li t©m vµ c¬ quan ph¶n øng. - Vßng ph¶n x¹ lµ cung ph¶n x¹ vµ ®êng ph¶n håi. B. PhÇn c©u hái. Câu 1: Hãy sắp xếp các ý giữa cấu tạo và chức năng của tế bào cho tương ứng: Cấu tạo Chức năng 1 – Màng sinh chất a. Thực hiện các hoạt động sống chủ yếu của tế bào. 2 – Chất tế bào b. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Giữ vai trò quan trọng trong sự di truyền. 3 – Nhân c. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. Câu 2: Chọn ý thích hợp điền vào cột trống (A) trong bảng sau: Các loại mô (A) Chức năng (B) - Nâng đỡ, liên kết các cơ quan. - Co, dãn tạo nên sự vận động các cơ quan và vận động của cơ thể. - Tiếp nhận kích thích, dẫn truyền xung thần kinh, xử lí thông tin. Điều hòa hoạt động các cơ quan. - Bảo vệ, hấp thụ và bài tiết. Câu 3: Cơ thể người gồm mấy phần: a) 1 phần b) 2 phần c) 3 phần d) 4 phần Câu 4: Tế bào là đơn vò chức năng của cơ thể vì: a) Năng lượng do tế bào tạo ra cung cấp cho mọi hoạt động của cơ thể. b) Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và sinh sản. c) Tế bào cấu tạo nên cơ thể. d) Cả a và b. Câu 5: Phản xạ là gì? N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 2 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. a) Là tác động qua lại giữa cơ thể và môi trường. b) Là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường thông qua sự điều khiển của hệ thần kinh. c) Là kích thích của môi trường lên cơ thể. d) Là phản ứng của cơ thể với môi trường. PHẦN B – TỰ LUẬN: C1. KĨ tªn c¸c hƯ c¬ quan vµ chøc n¨ng cđa tõng hƯ c¬ quan ®ã. C2. C¬ thĨ ngêi ®ùoc chia lµm mÊy phÇn? Em h·y kĨ tªn c¸c bé phËn trong tõng phµn ®ã? C3. TÕ bµo cã cÊu t¹o mÊy phÇn? H·y nªu chøc n¨ng cđa tõng phÇn? C4. T¹i sao nãi tÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu tróc vµ lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cđa c¬ thĨ? C5. Nªu vÞ trÝ, CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cđa tõng lo¹i m«. C6. Ph¶n x¹ lµ g×? cho vÝ dơ vµ ph©n tÝch ®êng ®i cđa cung ph¶n x¹ ®ã? C7. Em h·y x¸c ®Þnh trªn ch©n giß lỵn cã nh÷ng lo¹i m« nµo? C8. Ph©n biƯt cÊu t¹o,chøc n¨ng cđa c¸c lo¹i m« c¬? C9. Bằng ví dụ em hãy phân tích sự phối hợp hoạt động các hệ cơ quan trong cơ thể. C10. Phản xạ là gì? Lấy ví dụ về phản xạ. C11. Lấy ví dụ về phản xạ và phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó. . Ch ¬ng II . HƯ vËn ®éng. A. KiÕn thøc c¬ b¶n. + Bé x¬ng: bé x¬ng ngêi ®ỵc chia lµm 3 phÇn. -X¬ng ®Çu (X¬ng sä vµ khèi x¬ng mỈt). -X¬ng th©n (X¬ng sên, x¬ng øc vµ x¬ng cét sèng). -X¬ng chi (X¬ng tay vµ x¬ng ch©n). + C¸c lo¹i x¬ng: -X¬ng dµi: x¬ng h×nh èng bªn ngoµi lµ mµng x¬ng tiÕp ®Õn lµ m« x¬ng cøng vµ khoang x¬ng. -X¬ng ng¾n: kÝch thíc ng¾n gåm mo x¬ng cøng vµ m« x¬ng xèp. -X¬ng dĐt: h×nh b¶n dĐt máng. + C¸c khíp x¬ng: -Khíp bÊt ®éng hoµn toµn kh«ng cư ®éng ®ỵc nhê gi÷a c¸c x¬ng cã r¨ng ca ®an xen. -Khíp b¸n ®éng cư ®éng h¹n chÕ. -Khíp ®éng cư ®éng dƠ dµng nhê ®Çu x¬ng cã ®Üa sơn, cã dÞch khíp vµ bªn ngoµi cã bao ho¹t dÞch vµ d©y ch»ng. + Thµnh phÇn ho¸ häc vµ tÝnh chÊt cđa x¬ng: -ChÊt cèt giao lµm cho x¬ng mỊm dỴo, ®µn håi. N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 3 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. -ChÊt mi kho¸ng lµm cho x¬ng r¾n ch¾c. + CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cđa c¬: -CÊu t¹o: T¬ c¬ Sỵi c¬ Bã c¬ B¾p c¬. B¾p c¬ h×nh thoi 2 ®Çu cã g©n g¾n víi x¬ng gi÷a ph×nh to gäi lµ bơng c¬. Sù ®an xen gi÷a t¬ c¬ m¶ng vµ t¬ c¬ dµy t¹o nªn ®Üa s¸ng, ®Üa tèi. -TÝnh chÊt cđa c¬ lµ co vµ gi·n. -C«ng c¬: Khi c¬ co t¹o ra lùc t¸c ®éng lªn vËt lµm vËt di chun khi ®ã c¬ sinh c«ng. c«ng thøc tÝnh c«ng c¬: A=F.S Trong ®ã A lµ c«ng(J). F lµ lùc t¸c ®éng (N). S lµ qu·ng ®êng vËt di chun (m). Chó ý: 1kg=10N. C«ng c¬ chÞu ¶nh hëng cđa c¸c u tè: Tr¹ng th¸i thÇn kinh, nhÞp ®é lao ®éng, khèi lỵng cđa vËt ph¶i di chun. Mái c¬ lµ hiƯn tỵng nhÞp ®é co c¬ gi¶m dÇn råi dõng h¼n. Nguyªn nh©n mái c¬: -Do thiÕu O 2 nªn ø ®äng axit l¾ctic, thiÕu dinh dìng. BiƯn ph¸p chèng mái c¬:- Cung cÊp ®Çy ®đ chÊt dinh dìng, th¶i axÝt l¾ctic, nghØ ng¬i vµ lµm viƯc hỵp lý, thêng xuyªn lun tËp c¬. + tiÕn ho¸ cđa hƯ vËn ®éng: Hép sä ph¸t triĨn, n·o lín, mỈt Ýt ph¸t triĨn vµ ng¾n l¹i. cét sèng cã 4 chç cong ®iỊu hoµ. Lång ngùc dĐp theo chiỊu lng-bơng vµ në ra 2 bªn. X¬ng chi trªn nhá khíp víi vai rÊt linh ®éng. Ngãn c¸i linh ho¹t, x¬ng chi díi to kh bµn ch©n vßm. HƯ c¬ ph©n ho¸, c¬ vËn ®éng lìi ph¸t triĨn, c¬ mỈt biĨu lé c¶m xóc. CÇn ph¶i cã biƯn ph¸p b¶o vƯ hƯ vËn ®éng. B. PhÇn c©u hái. Câu 1: Cho các thông tin sau: 1. Cột sống cong 4 chỗ. 2. Lồng ngực hẹp trước – sau. 3. Xương chậu nở, xương đùi to, khỏe. 4. Cơ vận động lưỡi phát triển. 5. Tay có khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với các ngón kia. 6. Bàn chân hình vòm, xương gót phát triển. 7. Cơ vận động cánh tay, cẳng tay, bàn tay và đặc biệt cơ vận động ngón cái phát triển. 1/ Những đặc điểm nào của cơ thể thích nghi với dáng đứng thẳng và đi bằng hai chân: a) 1, 2, 3, 6 b) 1, 4, 5, 7 c) 2, 4, 6, 7 d) 1, 3, 5, 7 2/ Những đặc điểm nào của cơ thể người thích nghi với lao động: a)1, 2 b) 3, 5 c) 6, 7 d) 5, 7 Câu 2: Khi cơ làm việc nhiều, nguyên nhân gây mỏi cơ là: a) Thiếu oxi cùng với sự tích tụ axit lactic gây đầu độc cơ. b) Các tế bào cơ sẽ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng. N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 4 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. c) Các tế bào cơ sẽ hấp thụ nhiều oxi. d) Các tế bào thải ra nhiều cacbonic. Câu 3: Bộ xương người được chia làm mấy phần? a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 Câu 4: Đánh dấu (X) vào ô đúng: Khớp động Khớp bán động Khớp bất động I – Một số loại khớp: 1. Khớp giữa các đốt sống. 2. Khớp khủyu tay. 3. Khớp xương hộp sọ. 4. Khớp giữa xương chậu và xương cột sống II – Chức năng: 1. Có tác dụng nâng đỡ, bảo vệ. 2. Hạn chế hoạt động của các khớp, bảo vệ các cơ quan bên trong. 3.Đảm bảo cho cơ thể vận động được dễ dàng Câu 5: Cho các ý sau: “xương cẳng chân, xương đùi, xương ngón chân, xương đai hông, xương cổ chân, xương bàn chân”. Hãy sắp xếp các pha n tương ứng giữa xương chi trên và xương chi à dưới: Chi trên Chi dưới 1 Xương đai vai 2 Xương cánh tay 3 Xương cẳng tay 4 Xương cổ tay 5 Xương bàn tay 6 Xương ngón tay Câu 6: Chọn nội dung tương ứng với các phần cấu tạo ở cột “Chức năng” điền vào cột “Trả lời”: Các phần xương Trả lời: chức năng phù hợp Chức năng 1. Sụn đầu xương a) Sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già. 2. Sụn tăng trưởng b) Giảm ma sát trong khớp. N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 5 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. 3. Mô xương xốp c) Xương lớn lên về bề ngang. 4. Mô xương cứng d) Phân tán lực, tạo ô chứa tủy. 5. Tủy xương e) Chòu lực g) Xương dài ra C1. Nªu ý nghÜa cđa sù kh¸c biƯt gi÷a x¬ng tay vµ x¬ng ch©n ë ngêi. C2. Khíp x¬ng lµ g×? KĨ tªn c¸c khíp x¬ng c¬ b¶n? Tr×nh bµy cÊu t¹o cđa khíp ®éng. C3. Nªu c¸c phÇn cđa bé x¬ng vµ kĨ tªn mét sè x¬ng trong tõng phÇn ®ã? C4. X¬ng dµi cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? Nªu vai trß cđa tõng bé phËn ®ã? C5. Nªu ph¬ng ph¸p chèng mái c¬, ph¬ng ph¸p rÌn lun c¬? C6. C«ng c¬ lµ g×? TÝnh c«ng sinh ra khi kÐo vËt nỈng 5kg di chun qu·ng ®êng 3m, 5m, 7m? C7. Tr×nh bµy thÝ nghiƯm ®Ĩ x¸c ®Þnh thµnh phÇn ho¸ häc cđa x¬ng. C8. So s¸nh hƯ vËn ®éng cđa ngêi vµ hƯ vËn ®éng cđa thá? C9. Em cÇn lµm g× ®Ĩ hƯ vËn ®éng ph¸t triĨn tèt? C10. Cã khi nµo c¶ c¬ gÊp vµ c¬ di trªn cïng mét bé phËn cđa c¬ thĨ ®Ịu co hc gi·n tèi ®a kh«ng? h·y gi¶i thÝch. C11. HiƯn tỵng tr¬ng lùc c¬ lµ g×? C12. T¹i sao khi míi sinh cã kho¶ng 300 x¬ng nhng khi trëng thµnh chØ cßn l¹i 206 x¬ng? Trong c¬ thĨ ngêi x¬ng nµo dµi nhÊt? C13. V× sao x¬ng hÇm l©u sÏ bë? C14. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghóa gì đối với hoạt động của con người? C15. Xương được tạo nên từ những thành phần hóa học nào? Thành phần hóa học của xương có ý nghóa gì đối với chức năng xương? C16. Những biện pháp tăng cường khả năng làm việc của cơ? Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ Thú. C17. Cần làm gì để cơ thể phát triển cân đối và khỏe mạnh? . Ch ¬ng III . HƯ tn hoµn. A. KiÕn thøc c¬ b¶n. -M¸u thc m« liªn kÕt TP gåm:-Hut t¬ng 55% vµ tÕ bµo m¸u 45%. TÕ bµo mau gåm(Hång cÇu, TiĨu cÇu vµ B¹ch cÇu). Hut t¬ng: Tp chđ u lµ níc chiÕm 90% P r«tªin chiÕm 7% mi kho¸ng 1%, 0,12% lµ ®êng vµ cßn l¹i lµ c¸c chÊt kh¸c. Hång cÇu: TÕ bµo kh«ng cã nh©n h×nh ®Üa dĐt cã thµnh phÇn Hªmogl«pin(Hb) Mang O 2 vµ CO 2 . N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 6 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. B¹ch cÇu cã h×nh d¹ng ®a d¹ng cã 5 lo¹i: B¹ch cÇu trung tÝnh, b¹ch cÇu m« n«, b¹ch cÇu lim ph«, b¹ch cÇu a kiỊm vµ b¹ch cÇu a a xÝt. B¹ch cÇu cã vai trß b¶o vƯ c¬ thĨ theo c¬ chÕ Thùc bµo,T¹o kh¸ng thĨ v« hiƯu ho¸ kh¸ng nguyªn,Ph¸ hủ c¸c tÕ bµo bÞ nhiƠm bƯnh. TiĨu cÇu cã h×nh d¹ng ®¬n gi¶n, nhá cã vai trß trong qu¸ tr×nh ®«ng m¸u. M«i trêng trong c¬ thĨ gåm m¸u,níc m«,b¹ch hut ®¶m b¶o sù liªn hƯ gi÷a c¬ thĨ vµ m«i trêng ngoµi. MiƠn dÞch: lµ kh¶ n¨ng c¬ thĨ kh«ng bÞ m¾c mét hc mét sè bƯnh nµo ®ã. C¸c lo¹i miƠn dÞch:-miƠn dÞch tù nhiªn gåm miƠn dÞch bÈm sinh vµ miƠn dÞch tËp nhiƠm. -miƠn dÞch nh©n t¹o. Tn hoµn m¸u vµ lu th«ng b¹ch hut. Tim 4 ng¨n chia lµm 2 nưalµ nưa tr¸i vµ nưa ph¶i.T©m thÊt vµ t©m nhÜ. Gi÷a t©m thÊt vµ t©m nhÜ cã van nhÜ thÊt. HƯ m¹ch cã ®éng m¹ch,tÜnh m¹ch,mao m¹ch. §éng m¹ch lµ n¬i dÉn m¸u ®i thµnh cã 3 líp:M« liªn kÕt,líp c¬ vµ líp biĨu b×. TÜnh m¹ch lµ n¬i dÉn m¸u vỊ tim thµnh cã 3 líp nhng máng h¬n so víi ®éng m¹ch. Mao m¹ch thµnh rÊt máng chØ cã mét líp. C¬ thĨ ngêi cã 2 vßng tn hoµn: - Vßng tn hoµn nhá: M¸u tõ TTP- §M phỉi-Phỉi-TM phỉi-TNT. - Vßng tn hoµn lín: M¸u tõ TTT- §M chđ-MM c¸c c¬ quan-TM chđ-TNP. Lu th«ng b¹ch hut: B¹ch hut lu th«ng theo 2 ph©n hƯ: - Ph©n hƯ nhá thu nhËn b¹ch hut ë nưa trªn bªn ph¶i cđa c¬ thĨ. - Ph©n hƯ lín thu nhËn b¹ch hut ë c¸c phÇn cßn l¹i cđa c¬ thĨ. + CÊu t¹o vµ sù ho¹t ®éng cđa tim: Tim cã bao tim bao bªn ngoµi, thµnh tim ®ỵc cÊu t¹o tõ c¬ tim cã 1 líp néi b× vµ tim cã 4 ng¨n trong ®ã cã c¸c van tim. Tim ho¹t ®éng theo chu k× kÐo dµi 0,8 gi©y gåm 3 pha: Pha nhÜ co kÐo dµi 0,1 gi©y, Pha thÊt co kÐo dµi 0,3 gi©y vµ Pha d·n chung kÐo dµi 0,4 gi©y. VËn tèc m¸u thay ®ỉi trong hƯ m¹ch: ë ®éng m¹ch vËn tèc m¸u lµ 50 cm/s, ë tÜnh m¹ch lµ 20 cm/s cßn ë mao m¹ch lµ 0,5-1,2 mm/s. M¸u lu th«ng liªn tơc vµ theo mét chiỊu trong hƯ m¹ch lµ nhê cã c¸c van tim, lùc ®Èy cđa t©m thÊt, c¸c c¬ quanh thµnh m¹ch. ë tÜnh m¹ch nhê c¸c van, c¸c c¬ quanh thµnh m¹ch vµ søc hót cđa t©m nhÜ. Hut ¸p lµ ¸p lùc cđa m¸u t¸c ®éng lªn thµnh m¹ch ®ã lµ chØ sè cđa søc kh. B. C©u hái-bµi tËp. Câu 1: Các giai đoạn của sự động máu: a) Co mạch – Hình thành nút tiểu cầu – Đông máu. b) Hình thành nút tiểu cầu – Mạch máu dính lại – Đông máu. c) Co mạch – dính nội mạc lại – Hình thành nút tiểu cầu. d) Hình thành nút tiểu cầu – Đông máu – Sự vón cục máu. Câu 2: Phải luyện tim bằng cách nào? N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 7 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. a) Lao động chân tay, đi bộ. b) Tập thể dục, thể thao thích hợp. c) Không thức khuya, không hút thuốc lá, không uống rượu. d) Cả a, b, c đúng. Câu 3: Huyết áp cao nhất là ở: a) Động mạch phổi. b) Động mạch chủ. c) Động mạch nhỏ. d) Tónh mạch chủ. Câu 4: Độ nhớt của máu do thành phần nào trong máu quyết đònh? a) Do hồng cầu. b) Do thành phần protêin trong huyết tương. c) Do bạch cầu và tiểu cầu. d) Hai câu a và b đúng. Câu 5: Thời gian co bóp nhòp nhàng của Tim theo chu kì bìnhh thường khoảng 0,8 giây được chia ra như sau: a) Tâm nhó co: 0,4 giây. Tâm thất co: 0,3 giây. Thời gian dãn chung: 0,1 giây. b) Tâm nhó co: 0,3 giây. Tâm thất co: 0,4 giây. Thời gian dãn chung: 0,1 giây. c) Tâm nhó co: 0,1 giây. Tâm thất co: 0,3 giây. Thời gian dãn chung: 0,4 giây. d) Tâm nhó co: 0,1 giây. Tâm thất co: 0,4 giây. Thời gian dãn chung: 0,3 giây. Câu 6: Nếu tim đập càng nhanh thì: a) Thời gian co tim càng rút ngắn. b) Thời gian nghỉ không thay đổi. c) Hai câu a, b đúng. d) Hai câu a, b sai. Câu 7: Nguyên nhân của sự vận chuyển máu trong động mạch: a) Sự chênh lệch huyết áp trong hệ mạch. b) Nhờ sự đàn hồi của thành mạch. c) Sự co bóp của các cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào và của tâm nhó khi dãn ra. d) Hai câu a và b. Câu 8: Bố có nhóm máu A, có 2 người con: một người con mang nhóm máu A, một người con mang nhóm máu O. N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 8 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. + Người con nào có huyết tương ngưng kết hồng cầu của bố? a) Người con có nhóm máu A. b) Người con có nhóm máu O. c) Cả hai người. d) Không có ai. Câu 9: Câu nào sau đây không đúng: a) Hồng cầu là tế bào có nhân, hình đóa lõm hai mặt. b) Thành phần chủ yếu của hồng cầu là huyết sắc tố (Hêmoglobin). c) Chức năng của hồng cầu: vận chuyển oxi và cacbonic. d) Hồng cầu là một loại tế bào máu. Câu 10: Câu nào sau đây không đúng? a) Ở vòng tuần hoàn nhỏ, máu từ tâm thất phải vào động mạch phổi. b) vòng tuần hoàn nhỏ, máu theo tónh mạch phổi về tâm nhó trái giàu oxi. c) vòng tuần hoàn lớn, máu từ tâm thất phải vào động mạch chủ. d) vòng tuần hoàn lớn, máu ở động mạch đi nuôi cơ thể giàu oxi. Câu 11: Cho các cụm từ: “luyện tim, động mạch, hệ tuần hoàn, tim” Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau: “Tim khỏe mạnh sẽ làm cho …………………………………………… máu hoạt động tốt. Ta cần phải . và có chế độ sinh hoạt, ăn uống điều hòa, vệ sinh …………………………………… làm cho cơ tim khỏe, sinh công lớn, tăng sức co tim để tăng khối lượng máu đến …………………………… mà không cần tăng nhòp đập.” Câu 12: Hãy đánh dấu (+) là máu truyền được, dấu (-) là máu không truyền được giữa người cho và người nhận trong bảng sau: Huyết tương của nhóm máu người nhận (có kháng thể) Hồng cầu của các nhóm máu người cho (có kháng nguyên) A B AB O α β α và β Không có α vàβ Câu 13: Cho các ý trả lời: Tónh mạch, mao mạch, động mạch lớn, động mạch vừa, động mạch nhỏ, động mạch chủ. N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 9 Trêng THCS C«ng Thµnh Gi¸o ¸n:Båi dìng Sinh 8. Hãy sắp xếp các ý trả lời vào sơ đồ sau đây để thấy được huyết áp giảm dần trong các mạch: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Câu 14: Cho các ý trả lời: Tónh mạch chủ, tónh mạch phổi, mao mạch, mao mạch phổi, động mạch chủ, động mạch phổi, tâm nhó trái, tâm nhó phải, tâm thất trái, tâm thất phải. Hãy sắp xếp ý trả lời vào các sơ đồ sau: a) Vòng tuần hoàn lớn: (1) (2) (3) (4) (5) b) Vòng tuần hoàn nhỏ: (1) (2) (3) (4) (5) C1. M¸u cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? H·y tÝnh lỵng m¸u trong c¬ thĨ em. C2. B¹ch cÇu tham gia b¶o vƯ c¬ thĨ nh thÕ nµo? T¹i sao cã mét sè ngêi kh«ng bÞ m¾c bƯnh trong khi ë m«i trêng cã mÇm bƯnh? C3. Tr×nh bµy c¬ chÕ ®«ng m¸u? T¹i sao ë trong m¹ch m¸u kh«ng ®ong mµ ra khái m¹ch m¸u l¹i ®«ng? C4. Khi trun m¸u cÇn tu©n thđ nh÷ng nguyªn t¾c nµo? C5. Nh÷ng u tè nµo gióp m¸u vËn chun vµ lu th«ng liªn tơc theo mét chiỊu trong hƯ m¹ch? C6. H·y so s¸nh cÊu t¹o cđa ®éng m¹ch, tÜnh m¹ch vµ mao m¹ch. C7. T¹i sao tim ®Ëp liªn tơc mµ kh«ng mƯt mái? C8. Nªu c¸c bíc c¬ b¶n cđa ph¬ng ph¸p s¬ cøu cÇm m¸u. C9. Tr×nh bµy cÊu t¹o cđa c¬ quan tn hoµn m¸u? VÏ s¬ ®å minh ho¹. C10. Nªu chøc n¨ng c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cđa m¸u? C11. Huyết áp là gì? Huyết áp tối đa trong trường hợp nào? . Ch ¬ng IV . HƯ h« hÊp. A. KiÕn thøc c¬ b¶n. + H« hÊp lµ qu¸ tr×nh trao ®ỉi khÝ O 2 vµ CO 2 . Qu¸ tr×nh h« hÊp gåm: Sù thë, Trao ®ỉi khÝ ë phỉi vµ trao ®ỉi khÝ ë tÕ bµo. C¸c c¬ quan trong hƯ h« hÊp: - §êng dÉn khÝ gåm mòi, häng, thanh qu¶n, khÝ qu¶n, phÕ qu¶n. - C¬ quan trao ®ỉi khÝ lµ 2 l¸ phỉi. Mòi cã l«ng, cã tÕ bµo tun vµ cã khøu gi¸c cã t¸c dơng lµm Èm, lµm s¹ch bơi. Thanh qu¶n cã c¸c vßng sơn võa ph¸t ©m vµ dÉn khÝ vµo ra. KhÝ qu¶n vµ phÕ qu¶n cã c¸c vßng sơn xÕp chång lªn nhau ph©n nhiỊu nh¸nh nhá ®i vµo phỉi trong ®ã cã tun nhÇy vµ l«ng t¬ cã t¸c dơng lµm Èm, lµm s¹ch kh«ng khÝ. N¨m häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 10 . Trờng THCS Công Thành Giáo án: Bồi dỡng Sinh 8. Ch ơng I. Khái quát cơ thể ng ời. A. Kiến thức cơ bản. + Các phần. häc: 20 09-201 0 GV: Ngun T©m Ch ¬ng. 19 Trờng THCS Công Thành Giáo án: Bồi dỡng Sinh 8. A. Lc mỏu v hỡnh thnh nc tiu u B. Lc mỏu, hỡnh thnh nc tiu v thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng sinh 8, Giáo án bồi dưỡng sinh 8, Giáo án bồi dưỡng sinh 8

Bình luận về tài liệu giao-an-boi-duong-sinh-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP