ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 7

4 189 10
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 09:11

Trường THCS Triệu Độ KIỂM TRA VẬT LÍ 7 Lớp 7…… Thời gian: 45 phút Đề 1 Họ tên:…………………………… Ngày kiểm tra:……….Ngày trả bài:………………. Điểm (Bằng số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo: A. Phần trắc nghiệm khách quan: (5đ) I.Chọn câu trả lời đúng. Câu1. Khi nào ta nhìn thấy vật? A. Khi mắt ta hướng vào vật. B. Khi mắt ta phát ra tia sáng truyền đến vật. C. Khi có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta. D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối. Câu2. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? A. Theo nhiều đường khác nhau. B. Theo đường gấp khúc. C. Theo đường cong. D. Theo đường thẳng. Câu3. Nếu tia tới hợp với gương một góc bằng 30 0 thì góc phản xạ bằng bao nhiêu? A. 30 0 B. 45 0 C. 60 0 D. 90 0 Câu4. Góc tới và góc phản xạ có mối quan hệ thế nào? A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ. B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ. C. Góc phản xạ bằng góc tới. D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới. Câu5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng: A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C. Nhỏ hơn vật. D. Gấp đôi vật. Câu6. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi: A. Là ảnh thật, bằng vật. B. Là ảnh ảo, bằng vật. C. Là ảnh ảo,bé hơn vật. D. Là ảnh thật, bé hơn vật. Câu7. Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm: A. Nhỏ hơn vật. B. Bằng vật. C. Lớn hơn vật. D. Bằng một nửa vật. Câu8. Các vật nào sau đây là nguồn sáng? A. Mặt trăng, Mặt trời. B. Mặt trời, Ngọn nến đang cháy. C. Ngọn nến đang cháy, Mặt trăng. D. Cả câu a, b, c đều đúng. Câu9. So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng cùng kích thước thì : A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. B. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi hẹp hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. C. Vùng nhìn thấy của hai gương bằng nhau. D. Không so sánh đựơc. Câu10. Cùng một vật đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh lớn nhất? A. Gương cầu lõm B. Gương cầu lồi C. Gương phẳng D. Ba gương cho ảnh bằng nhau. II. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.(1đ) Câu11. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và .của gương ở điểm tới. Câu12.Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. B. Phần tự luận: (4 đ) Câu 13 :(2đ) Xác định tia phản xạ IR và góc phản xạ Câu 14: (2đ)Hãy vẽ ảnh AB trước gương phẳng? 40 0 B A I S MA TRẬN-ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Nhận biết ánh sáng. 2 1 2 1 2. Sự truyền ánh sáng 1 0,5 1 0,5 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng. 1 0,5 1 0,5 4. Định luật phản xạ ánh sáng 2 1 1 0,5 3 1,5 5. Ảnh một vật tạo bởi gương phẳng 1 0,5 2 4 3 4,5 7. Gương cầu lồi 2 1 2 1 8. Gương cầu lỏm 1 0,5 1 0,5 2 1 Tổng 9 4,5 3 1,5 4 14 10 A. Traéc nghieäm khaùch quan: (6ñ) I. Chọn câu trả lời đúng : (5đ) (Mỗi câu 0,5 điểm ) 1. C. 2.D. 3. C. 4. C. 5. B. 6. C. 7. C. 8. B. 9. A. 10. A II- Điền vào dấu chấm: (1đ) (Mỗi câu 0,5 điểm ) 11. đường pháp tuyến. 12. bằng. B. Phần tự luận: (4 điểm) Câu 13: (2điểm) S N R 40 0 ( ) 40 0 a) Vẽ tia phản xạ đúng 1 đ b) Góc phản xạ: i’ = i = 90 0 - 40 0 = 50 0 1đ Câu 14: ( 2đ) B A A' B' Vẽ được ảnh của AB là A'B' * Cách vẽ: Vẽ ảnh của điểm A / đối xứng A qua gương. 1 đ 0,25đ Vẽ ảnh của điểm A / đối xứng A qua gương. Nối A / với B / ta được ảnh A / B / của AB. 0,25đ 0,5 MA TRẬN-ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Nhận biết ánh sáng. 2 1 2 1 2. Sự truyền ánh sáng 1 0,5 1 0,5 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng. 1 0,5 1 0,5 4. Định luật phản xạ ánh sáng 2 1 1 0,5 3 1,5 5. Ảnh một vật tạo bởi gương phẳng 1 0,5 2 4 3 4,5 7. Gương cầu lồi 2 1 2 1 8. Gương cầu lỏm 1 0,5 1 0,5 2 1 Tổng 9 4,5 3 1,5 4 14 10 A. Traéc nghieäm khaùch quan: (6ñ) I. Chọn câu trả lời đúng : (5đ) (Mỗi câu 0,5 điểm ) 1. A 2.A 3. B 4. D 5. B. 6. D 7. C. 8. A 9. D 10. A II- Điền vào dấu chấm: (1đ) (Mỗi câu 0,5 điểm ) 11. đường pháp tuyến. 12. bằng. B. Phần tự luận: (4 điểm) Câu 13: (2điểm) S N R 40 0 ( ) 40 0 a) Vẽ tia phản xạ đúng 1 đ b) Góc phản xạ: i’ = i = 90 0 - 40 0 = 50 0 1đ Câu 14: ( 2đ) B A A' B' Vẽ được ảnh của AB là A'B' * Cách vẽ: Vẽ ảnh của điểm A / đối xứng A qua gương. 1 đ 0,25đ Vẽ ảnh của điểm A / đối xứng A qua gương. Nối A / với B / ta được ảnh A / B / của AB. 0,25đ 0,5 Trường THCS Triệu Độ KIỂM TRA VẬT LÍ 7 Lớp 7…… Thời gian: 45 phút Đề 2 Họ tên:…………………………… Ngày kiểm tra:10/11/2010 Ngày trả bài . Điểm (Bằng số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo: A. Phần trắc nghiệm khách quan: (5đ) I.Chọn câu trả lời đúng. Câu1.Các vật nào sau đây là nguồn sáng? A. Mặt trời, Ngọn nến đang cháy. B. Ngọn nến đang cháy, Mặt trăng. C. Mặt trăng, Mặt trời. D. Cả câu A,B,C đều đúng. Câu2. Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm: A.Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C.Bằng một nửa vật D.Nhỏ hơn vật Câu3. Nếu tia tới hợp với gương một góc bằng 30 0 thì góc phản xạ bằng bao nhiêu? A. 45 0 B.60 0 C. 30 0 D. 90 0 Câu4 Khi nào ta nhìn thấy vật? A. Khi mắt ta phát ra tia sáng truyền đến vật. B.Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối. C. Khi mắt ta hướng vào vật. D. Khi có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta. Câu5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng: A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C. Nhỏ hơn vật. D. Gấp đôi vật. Câu6. Góc tới và góc phản xạ có mối quan hệ thế nào? A. Góc tới lớn hơn góc phản xạ. B. Góc tới gấp đôi góc phản xạ. C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới. D.Góc phản xạ bằng góc tới. Câu7. So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng cùng kích thước thì : A. Vùng nhìn thấy của hai gương bằng nhau. B. Không so sánh được C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi hẹp hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng .Câu8. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? A.Theo đường thẳng. B.Theo đường gấp khúc. C. Theo đường cong. D.Theo nhiều đường khác nhau Câu9.Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi: A. Là ảnh ảo, bằng vật. B.Là ảnh thật, bằng vật. C. Là ảnh thật, bé hơn vật. D. Là ảnh ảo,bé hơn vật. Câu10. Cùng một vật đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh lớn nhất? A. Gương cầu lõm B. Gương cầu lồi C. Gương phẳng D. Ba gương cho ảnh bằng nhau. II. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.(1đ) Câu11. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và .của gương ở điểm tới. Câu12.Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. B. Phần tự luận: (4 đ) Câu 13 :(2đ) Xác định tia phản xạ IR và góc phản xạ Câu 14: (2đ)Hãy vẽ ảnh AB trước gương phẳng? 40 0 B A I S . 0,5 3 1, 5 5. Ảnh một vật tạo bởi gương phẳng 1 0,5 2 4 3 4,5 7. Gương cầu lồi 2 1 2 1 8. Gương cầu lỏm 1 0,5 1 0,5 2 1 Tổng 9 4,5 3 1, 5 4 14 10 A. Tra c. 0,5 3 1, 5 5. Ảnh một vật tạo bởi gương phẳng 1 0,5 2 4 3 4,5 7. Gương cầu lồi 2 1 2 1 8. Gương cầu lỏm 1 0,5 1 0,5 2 1 Tổng 9 4,5 3 1, 5 4 14 10 A. Tra c
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 7, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 7, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 7

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-ly-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP