BAI 15: TAO DANG VA TRANG TRI MAT NA 8

21 1,114 0 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 04:11

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Lª Th¨ng Long - Giấy bìa cứng hoặc giấy A4 - Bút chì, gôm - Màu vẽ hoặc giấy màu, keo dán KIểm tra đồ dùng học tập KIểm tra đồ dùng học tập Vẽ trang trí I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt Vẽ trang trí Câu hỏi thảo luận Câu hỏi thảo luận Qua Qua nhửừng hỡnh aỷnh treõn nhửừng hỡnh aỷnh treõn em hãy nêu em hãy nêu những hiểu biết của mình về mặt nạ? những hiểu biết của mình về mặt nạ? Gợi ý Gợi ý * Mặt nạ là gì ? * Mặt nạ là gì ? * Mục đích sử dụng? * Mục đích sử dụng? * Đối tượng sử dụng? * Đối tượng sử dụng? * Các hình dạng mặt nạ? * Các hình dạng mặt nạ? * Chất liệu ? * Chất liệu ? Thời gian trả lời là 2 phút Mặt nạ là gì ? Là một hình mặt khác với mặt thật của người sử dụng được đơn giản và cách điệu. MÆt n¹ th­êng ®­îc dïng trong nh÷ng dÞp nµo ? BiÓu diÔn nghÖ thuËt s©n khÊu TÕt trung thu Héi lµng LÔ Héi D¹ Héi Ho¸ Trang . nhựa .) II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ mÆt n¹ . mÆt n¹ . 1.T¹o D¸ng 2. Trang TrÝ §Ó t¹o d¸ng vµ trang trÝ ®­îc mÆt n¹ ta cÇn. nghÖ thuËt s©n khÊu TÕt trung thu Héi lµng LÔ Héi D¹ Héi Ho¸ Trang Trang trÝ néi thÊt Trang trÝ néi thÊt Vui ch¬i gi¶i trÝ §èi t­îng sö dông lµ ai
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 15: TAO DANG VA TRANG TRI MAT NA 8, BAI 15: TAO DANG VA TRANG TRI MAT NA 8, BAI 15: TAO DANG VA TRANG TRI MAT NA 8

Bình luận về tài liệu bai-15-tao-dang-va-trang-tri-mat-na-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP