KI NANG SONG CAC MON LOP 5

8 134 4
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 00:11

                   GIA ́ O DU ̣ C KI ̃ NĂNG SÔ ́ NG MÔN ĐA ̣ O ĐƯ ́ C LƠ ́ P 5 Tuần Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 - 2 Bài 1. Em là HS lớp 5 !"#$"%&"#$"%'()*+, -./ !01'21"2&01'2'(1"23, -./ !456"'2&76"#,1%089 ("):";"*;'<0%'1+=>-. ?$@) A:B C8D"*;/ 3 - 4 Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình !'?)$"1E)&76"FG"-H @I+':JH+)'K*L76"$M+8 N./ !H'27?MENOH6LME+)'P 37?"F/ !"51&76"1N+M M"1E)L'QRSH1./ ?$@)/ $/ C8D"*;/ A@M/ 5 - 6 Bài 3. Có chí thì nên !"51&76"1L'11N 4E)LN+M"6OD","$M+ ":;./ !'I")T"M("H@HM": ;M+","$/ *7+55!O"U/ ?$@)/ V+)ME1F/ *7+5WP"/ 9 - 10 Bài 5. Tình bạn !"51&76"1L'11N 4E)LN+M%08H9(M- 7X7Y./ !456"'29("1"*;@ 4"-7X7Y/ !"6L%08M-7X7Y","$LM M+":;/ !"<E#?)"ZM-7X7Y/ ?$@)/ C8D"*;/ A@M/ 12 - 13 Bài 6. Kính già yêu trẻ !"51&76"1L'11N 4E)LN+M%08H9(M- S+M+"Z[)/ !456"'29("1"*;@ 4"-S+L"Z[)/ !"6L%08M-S+L"Z[)" :;U+LU"SLS0B:/ ?$@)/ C8D"*;/ A@M/ 14 - 15 Bài 7. Tôn trọng phụ nữ !"51&76"1L'11N 4E)LN+M%08H9(M- TN !456"'29("1"*;@ 4"-TN/ !"6L%08M-7+)\L2[)1L1L 17X1M+NSTNH1+0B:/ ?$@)/ C8D"*;/ A@M/ 16 - 17 Bài 8. Hợp tác với những người xung quanh !("1M-7X7YM+),S04 "ME/ !'?)$"1E)+"]"):"E)MT H("1M-7X7YM+SH1/ !"51&76"1N4E) L1+M"6""^("1./ ?$@)/ A:B/ _#1/ W W                    !456"'2&76"456"'2'P'<( "1@E4?"1"*;. 19 - 20 Bài 9. Em yêu quê hương !01'21"2&54./ !"51&76"1'11N 4'<)L+MLME+)H9(M-4 ./ !"*)H6)M+08D""MK"5K";M @L"5K";1)XMK)"G?L S34/ !"*7+5N<76"37?"FMK4 )*/ ?$@)/ A:B/ *7+5WP"/ _#1/ 23 - 24 Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam !01'21"2&5Q4;`E")./ !"*)H6)M+08D""MK']"-M+ S`E")/ !("1@)/ !"*7+5N<76"MK']"-L S`E") ?$@)/ A:B/ *7+5WP"/ A@M/ _#1/ 25 - 26 Bài 12. Em yêu hòa bình !01'21"2&$"%'(1"23a 7*L5a7*./ !("1M-7X7Y/ !'?)$"1E)/ !"*)H6)M+08D""MK1X"':7? MEa7*L;6"U`E")M+""6 -/ !"*7+55!bO"UMKa7*M+7? MEa7*/ ?$@)/ A:B/ _#1 *7+5WP"/ ca"/ =+"]"):"E) MT/ 29 - 30 Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên !"*)H6)M+08D""MK"**"+ 5U-"/ !"51&76"1L'11N +M1X"+5"./ !456"'2&76"456"'2'P"1 "*;'<7?ME"+5"./ !"*7+55!bO"U3)*MK7?ME "+5" ?$@)/ C8D"*; _#1 A:B/ *7+5WP"/ dP[)76"e/ =+"]"):"E) MT/ ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 5 TÊN BÀI HỌC CÁC KĨ NĂNG SÔNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP - KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG GHI CHÚ Chủ đề: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE Bài 1: Sự sinh sản !F"DM+';61'I'<)37;L )\M+1'<P"$0f"7;)\M+1@ 'I'<); a Bài 2 - 3: Nam hay nữ !F"DL';61'I'<)'I" 3)M+N/ !"*7+55!3)*MK14 E))LN"0B:/ !"#$"%M+01'21"237? "F V+)ME"[@) =g A1M-5  Bài 5: A?)$"1E)37?"FM-)\M+[) h1" i i                    Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh? 7f d?)"LZM+@O"%P'jTN@ " ?$ A@M Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già !"#$"%M+01'2'(1"23 %"Q,"a@M+1"27?"F@  h1"*? V+)ME"[@) a Bài 8: Vệ sinh tuổi dậy thì !"#$"%NME+)M+H +)'<NME"<L7?ME%Hg["< ]"M+""^U"Q$5"*/ !01'21"237?"FL"#)@ ME"</ !4?D"SM+"56""*H "ak"$+)l?mMKNME+)U "Q$5"*/ A:B ?$@) *7+5WP" a Bài 9 - 10: Thực hành nói “không với các chất gây nghiện” !F"DM+08D""):"1E ";"n1"E3>L3`]MK "1X3]"F5E/ !"Q(L"5E";""MK"1 X3]"F5E/ !"6L%08M+H456""n;8 T1]"F5E/ !"*)H6)#P'jHM++? 72'[,?8T1]"F5E V$'o"5 =g5 a A@M `6""D# Bài 11: Dùng thuốc an toàn !"#?1HE)7?"FMK1 8T):";X";"T/ !08D""LF"DL';6'< 9";'P1L'PKL"+/ V$'o"5 #+ a Bài 12: Phòng bệnh sốt rét !08DM+"Q(""'<76"N ]EL"1FM+'SF5"5K7E;" f"/ !"#7?MEM+'?)$"1E)" E""1FF57EM+a"17E;"f"/ A:BbV$'o "5 V+)ME"[ =g '1M-5  Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết !08DM+"Q(""MK"1FM+ 'SF5"5K7E;"0]"56"/ !"#7?MEM+'?)$"1E)NME )"S04+U/ V+)ME"[@) =g '1M-5  Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A !F"DL';61""MK7E M)p/ !"#7?MEM+'?)$"1E)"# EME;'<a7EM)p/ =g '1M-5 / h1"M+"?$ Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS !"*)H6)L08D""L"*7+5< 76"MK7E=q`bpq_>M+1a"17E =q`bpq_>/ !("1N1"+M"@)'< "Q%L+"+ME4'6"< B)/ A:BbV$'o "5 V+)ME"[@) =g '1M-5  Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS !01'21"27?"FL"#"M+@% 08L"69(M-S72l) =q`bpq_>/ !"<E?)"LZL"1F 7E"H*"2M-Sl)=q`/ a A@M ?$@) Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại !F"DL1'11"*;@ 5720F)X/ !%@L%089(HM+"* ;@5720F)X/ A:B a A@M dP[)76"e e e                    !#P'j6720F)X/ Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ !F"DL1'11"*;@ 5r'6"X/ !)H6""#E'P$""'< a"1"X"'S7:/ h1" ?$ A@M Chủ đề: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Bài 31: Chất dẻo !"*)H6)L08D""MKT3 M$"E/ !#,M$"E"D(M-"*;b 5^'/ !7*$MKME8TM$"E h1"M+"?$ "[@)g Bài 32: Tơ sợi !4?D"S"41"*"6+ "DE)/ !7*$MK1+)M+1H6"4?4 1"/ !?456"M]'K/ DE)"[@) g Bài 36: Hỗn hợp !"*)?1'<?456"M]'K&"XR (M+"11]"HgR(./ !#,1"D( !7*$'11MK11'B "#E #+ a Bài 38 - 39: Sưh biến đổi hóa học (2 tiết) !4?D"S"41"*"6+ "DE) !%@"-N"*;H )'(0?5"H"6+"DE)&3 "a. h1"M+"'Q "[@)g/ a a  7%" 7D)$" Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt (2 tiết) !76"1"*)"aL08DL"*7+5"" MKME8T]"';"/ !7*$L'11MK14'<)H1 MKH"1M+8T]"';"/ A:B h1" M+"?$@) AK" d5 Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy !"*)H6)L08D""MKMEH"1L 8T1o(H1/ !'11MKMEH"1L8T1 o(H1/ VE"#"6L"? $MK8T (@M+- ?5/ #+ # +8 T  ( - ?5+) 45" 7 Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện !%@L08D"*;'X"&H@ S72'E$"bHF5'E'%"b///. !7*$L'11MKME8T'E &"6"HE)L"1BD. !456"'2M+'?)$"1E)MK ME8T'E"6"HE)/ A:B"[@) dP[)76"e #+ *7+5WP" C8D"*;MK 1MELH +)'<8T "+L"1BD ('E/ AK""L"*)<MK ME8T'EU '*/ # +G )X 'E' ?J "*)< M$"r 'ELM$" 1 'E Chủ đề: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống !"#$"%+':3SM+ 7?"F'B"X':M+)"SN*/ !"5"Q(LE";"n1"" M+HE)7?"F'<"]5S'B$ h1" V+)ME@) a s s                    con người "n)"S1"+5)"nM+"1 )"S1]""?':X"41"* ;/ Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng !"#$"%N+M"13 S'B$5$4?M-)"Sn/ !1L7*$9(H"]5) "Sn7235X/ !'?)$"1E)M-H!7? "FM+"5"5K"-S"FL:'o" ME7?ME)"Sn/ h1"M+"?$ ?$M+E "#"6 A@M08D"* ; Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất !#,L08D""'<76"'():" "15Fr'6']""o+5+ 72"\+'1%N^TMT SJN+MH";"3S'B '<X$4?0]M-)"S']"/ !("1N1"+MK@)'< +"+E)MT3':k5m/ !"6L"#"M-b7+L7;b)\L///'< ""$""L+"E6'K"MK) "S']"[);/ !"*7+55!LO"U&7+M6"L* ?L///.'<"5"5K7?ME)"S']" ';/ A:B V+)ME"[@) gOH65 V+)67+"$ AK")"S ']"';/ Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước !F"DL08D1""M+H E)7?"F'<$N5Fr '6)"SHoHDM+-72l)/ !1L7*$9(H"]5"* ;)"SHHDM+-7235X/ !'?)$"1E)M-7?"FM+ "5"5K"-S"FL:'o"ME 7?ME)"SHHDM+-/ h1"M+"?$ ?$M+E "#"6 A@M08D"* ; Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường !$"%MKM"a37?"FL)R S"ME7?ME)"S/ !'?)$"1E)M-7?"FM+ "5"5K"-S"FL:'o@N +M%089(M-)"S']"nL HHDM+-/ h1"M+"?$ V+)ME"[@) 7+5"<B)                      NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN TIẾNG VIỆT 5 ME1T>=>@"<"#E"7]"%S,+/d1:M+ '2t1T>")6`E"-'F5t+NMDT"7<'< -r`H"1):";>@":X5,I7u1"%"Q% 1X"':X5,"S"#+L5E"$1>,/ TT Tuần Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 2 Tập làm văn: V5E"$+)71 1";H "$L08D""/ =("1&9"*)H6);EL" "./ 56""*H6"4?"#"/ C1'21"2 cF"D)r vY5E"[)r 'Q""Q *7+5):"P" 2 4 Tập đọc: N6 7u]5 C1'21"2 <E#?)"&7+5g# ZL?)"M-NXF72 7)5"81"X. ?$@) =g'1"-- A@M08D"*; 3 Kể chuyệnw 6M!^)Ux! V <E#?)"&?)"M- NXF3MT"?)1"x!VL 'o?)M-N+':y ?)3NSx!@" c?obG["D#. <5E1"X 'QMKO!F 5/ #7:: 4 5 Tập làm văn: V5E"$+)71 1";H *)H6)M+08D""/ =("1&9"*)H6);EL" "./ 56""*H6"4?"#"/ cF"D)r vY5E"[)r 'Q"@)"Q *7+5):"P" 5 6 Tập làm văn: V5E"$+)' v456"'2&+)'"*7+5 5EM,./ <E#?)"&ZL?) "M-R7]"X3NX F]"':)+)./ cF"D)r vY5E"[)r #7:: 6 9 Tập làm văn: V5E"$"56" "*L"$ <E#"#"&'(NDzL r%T"<L"56"TJl'X" B5,L"1':7*"!L"#"./ VG["D#&G[L" ",S9"$./ =("1&("15E"$"56""* "$./ cF"D)r vY5E"[)r A@M #7:: 7 Tập làm văn: V5E"$"56" "*L"$ &"6. <E#"#"&'(NDzL r%T"<L"56"TJl'X" B5,L"1':7*"!L"#"./ VG["D#&G[L" ",S9"$./ =("1&("15E"$"56""* "$./ A@M #7:: ?$@) 8 10 Ôn tập giữa HK I &6"W.w V$7?";H *)H6)M+08D""&H!$ 7?";H./ =("1&H!("1"*)H6)" "'<+"+7?";H./ <E#"#"&"56""*H6"4? "#". 'Q@) *7+5WP" { {                    9 11 Tập làm văn: V5E"$+)' v456"'2&+)'H62 I+M1X)"S./ A?)$"1E)M-:'o #7:: 'Q@) 10 13 Tập đọc: S1n"D  |@M-"}&X"L ")""*;7]"S./ A?)$"1E)M-:'o ?$@)g/ #7:: 11 14 Tập làm văn: V+)77?: , v456"'2b?456"M]'K&< "S(+^$77?L"S (+H^$77?. 51 cF"D)r A@M *7+5WP" 12 Tập làm văn: V5E"$+)7 7?:, v456"'2b?456"M]'K =("1&("1+"+77? :,. 'Q@) 13 16 Tập làm văn: V+)77?):" MTME v456"'2b?456"M]'K =("1+)ME"[@)L+ "+77?MTME cF"D)r 'Q@) A@M&"U"( )*+71!"#T ~";MEL$77? MTME. 14 17 Tập làm văn: •"$MKM6"' v456"'2b?456"M]'K =("1+)ME"[@)L+ "+77?MTME vY5E"[)r 15 18 Ôn tập cuối HK I &6"W.w V$7?";H "$08D""&$7?"; H"[5^T"<./ !("1+)ME@)L+ "+7?";H 'Q@)g 16 Ôn tập cuối HK I &6"i.w V$7?";H "$08D""&$7?"; H"[5^T"<./ !("1+)ME@)L+ "+7?";H 'Q@)g 17 Ôn tập cuối HK I &6".w `6"" <E#?)"/ AI")T" vY5E"[)r 18 20 Tập làm văn: V$"* X"': =("1&O"%"$"<L+)ME@)L +"+"€X"':./ <E#"#"/ A?)$"1E) vY5E"[)r ?$@)g A;"X&M-1"56" "*M. 19 21 Tập đọc: Dy"+ #$"%&$"%'("1 E)F3)*L"")O "%"#+L"#",L"#"F":./ 51"X A,1"X ("*) 'QL"?$ #7::&7+5"g#?) T`xJ $"%3)*. 20 Tập làm văn: V$"* X"': =("1&O"%"$"<L+)ME@)L +"+"*X"':./ <E#"#"/ A?)$"1E)/ 'Q97X'@O "*X"': &xR=>"#M6". A;"X&`-1"56" "*MMK"* 'B$. 21 23 Tập làm văn: V$"* X"': =("1&O"%"$"<L+)ME@)L +"+"*X"':./ <E#"#"/ A?)$"1E)/ 'Q97X'@O "*X"': &xR=>"#M6". A;"X&`-1"56" "*M. • •                    22 25 Tập làm văn: $M6"'X'; "XJFM',L l)+H2 <E#"#"&';"X"#L X"71"L'P)T'DL'P';"( M++?"6./ !("1&("1'<+t )+H2. ("*)LHD"D5 !1"X3=>/ 'Q"@)g/ A@M&7::7?"F. 23 26 Tập làm văn: $M6"'X'; "XJFM',L l)+H2 <E#"#"&';"X"#L X"71"L'P)T'DL'P';"( M++?"6./ !("1&("1'<+t )+H2. ("*)LHD"D5 !1"X3=>/ 'Q"@)g/ A@M 24 29 Tập đọc: x:"MT'G)"+ #$"%&$"%MK)*LMK ‚)]""(./ "6L%089(/ <)1"?)0P/ v456"'2 A,1"X ("*) 'QL"?$ #7::&#"])"DM- O!37+',J"#$ "%N‚)]"MK -. 25 Kể chuyện: V-"U-" #$"%/ "6L%089(/ 51"X VG[L?o"D# <X1"XF5E &"[SFM$". ?$MKO!F 5E #7::&=>5!L"# P"7+,)*. 26 Tập đọc: d1 !"#$"&$"%MK# 7*'})N./ "6L%089(-"D/ v456"'2 A,1"X ?$MKO!F 5E #7::&=>5!L"# P"7+,)*. 27 Tập làm văn: $M6"'X'; "XJFM',L l)+H2 <E#"#"&';"XX"71"L"# L'P)T'DL'P';"( M++?"6./ !("1@E4?'<+ t)+H2/ 51"X/ ("*)LHD"D5 !1"X3=> 'Q"@)g A@M 28 30 Tập đọc: ^T"8 #$"%/ <E#"#"&*7+5OH6L 4'<)1F./ "6 A,1"X ("*) 'QMKO!3 F5E #7::&@'K=>5 !L"])"D. 29 35 Ôn tập cuối HKII (Tiết 3) V$7?";H "$L08D""w$7? ";H/ v456"'2&#,1. A;"XM-"56""* MMKO!31; E 30 Ôn tập cuối HKII (Tiết 4) `6"77?: , v456"'2b?456"M]'K/ C8D"" 'Q97X'<@O 77?:,&)R =>"#+)./ A@M ƒ ƒ . ;M+","$/ *7 +5  5 !O"U/ ?$@)/ V+)ME1F/ *7 +5 WP"/ 9 - 10 Bài 5. Tình bạn !" 5 1&76"1L'11N. *7 +5 ):"P" 5 6 Tập làm văn: V5E"$+)' v4 56 "'2&+)'"*7 +5 5EM,./ <E#?)"&ZL?)
- Xem thêm -

Xem thêm: KI NANG SONG CAC MON LOP 5, KI NANG SONG CAC MON LOP 5, KI NANG SONG CAC MON LOP 5

Bình luận về tài liệu ki-nang-song-cac-mon-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP