KI NANG SONG CAC MON LOP 5

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(11468 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 107
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 00:11

Mô tả:                    GIA ́ O DU ̣ C KI ̃ NĂNG SÔ ́ NG MÔN ĐA ̣ O ĐƯ ́ C LƠ ́ P 5 Tuần Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 - 2 Bài 1. Em là HS lớp 5 !"#$"%&"#$"%'()*+, -./ !01'21"2&01'2'(1"23, -./ !456"'2&76"#,1%089 ("):";"*;'<0%'1+=>-. ?$@) A:B C8D"*;/ 3 - 4 Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình !'?)$"1E)&76"FG"-H @I+':JH+)'K*L76"$M+8 N./ !H'27?MENOH6LME+)'P 37?"F/ !"51&76"1N+M M"1E)L'QRSH1./ ?$@)/ $/ C8D"*;/ A@M/ 5 - 6 Bài 3. Có chí thì nên !"51&76"1L'11N 4E)LN+M"6OD","$M+ ":;./ !'I")T"M("H@HM": ;M+","$/ *7+55!O"U/ ?$@)/ V+)ME1F/ *7+5WP"/ 9 - 10 Bài 5. Tình bạn !"51&76"1L'11N 4E)LN+M%08H9(M- 7X7Y./ !456"'29("1"*;@ 4"-7X7Y/ !"6L%08M-7X7Y","$LM M+":;/ !"<E#?)"ZM-7X7Y/ ?$@)/ C8D"*;/ A@M/ 12 - 13 Bài 6. Kính già yêu trẻ !"51&76"1L'11N 4E)LN+M%08H9(M- S+M+"Z[)/ !456"'29("1"*;@ 4"-S+L"Z[)/ !"6L%08M-S+L"Z[)" :;U+LU"SLS0B:/ ?$@)/ C8D"*;/ A@M/ 14 - 15 Bài 7. Tôn trọng phụ nữ !"51&76"1L'11N 4E)LN+M%08H9(M- TN !456"'29("1"*;@ 4"-TN/ !"6L%08M-7+)\L2[)1L1L 17X1M+NSTNH1+0B:/ ?$@)/ C8D"*;/ A@M/ 16 - 17 Bài 8. Hợp tác với những người xung quanh !("1M-7X7YM+),S04 "ME/ !'?)$"1E)+"]"):"E)MT H("1M-7X7YM+SH1/ !"51&76"1N4E) L1+M"6""^("1./ ?$@)/ A:B/ _#1/ W W                    !456"'2&76"456"'2'P'<( "1@E4?"1"*;. 19 - 20 Bài 9. Em yêu quê hương !01'21"2&54./ !"51&76"1'11N 4'<)L+MLME+)H9(M-4 ./ !"*)H6)M+08D""MK"5K";M @L"5K";1)XMK)"G?L S34/ !"*7+5N<76"37?"FMK4 )*/ ?$@)/ A:B/ *7+5WP"/ _#1/ 23 - 24 Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam !01'21"2&5Q4;`E")./ !"*)H6)M+08D""MK']"-M+ S`E")/ !("1@)/ !"*7+5N<76"MK']"-L S`E") ?$@)/ A:B/ *7+5WP"/ A@M/ _#1/ 25 - 26 Bài 12. Em yêu hòa bình !01'21"2&$"%'(1"23a 7*L5a7*./ !("1M-7X7Y/ !'?)$"1E)/ !"*)H6)M+08D""MK1X"':7? MEa7*L;6"U`E")M+""6 -/ !"*7+55!bO"UMKa7*M+7? MEa7*/ ?$@)/ A:B/ _#1 *7+5WP"/ ca"/ =+"]"):"E) MT/ 29 - 30 Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên !"*)H6)M+08D""MK"**"+ 5U-"/ !"51&76"1L'11N +M1X"+5"./ !456"'2&76"456"'2'P"1 "*;'<7?ME"+5"./ !"*7+55!bO"U3)*MK7?ME "+5" ?$@)/ C8D"*; _#1 A:B/ *7+5WP"/ dP[)76"e/ =+"]"):"E) MT/ ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 5 TÊN BÀI HỌC CÁC KĨ NĂNG SÔNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP - KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG GHI CHÚ Chủ đề: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE Bài 1: Sự sinh sản !F"DM+';61'I'<)37;L )\M+1'<P"$0f"7;)\M+1@ 'I'<); a Bài 2 - 3: Nam hay nữ !F"DL';61'I'<)'I" 3)M+N/ !"*7+55!3)*MK14 E))LN"0B:/ !"#$"%M+01'21"237? "F V+)ME"[@) =g A1M-5  Bài 5: A?)$"1E)37?"FM-)\M+[) h1" i i                    Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh? 7f d?)"LZM+@O"%P'jTN@ " ?$ A@M Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già !"#$"%M+01'2'(1"23 %"Q,"a@M+1"27?"F@  h1"*? V+)ME"[@) a Bài 8: Vệ sinh tuổi dậy thì !"#$"%NME+)M+H +)'<NME"<L7?ME%Hg["< ]"M+""^U"Q$5"*/ !01'21"237?"FL"#)@ ME"</ !4?D"SM+"56""*H "ak"$+)l?mMKNME+)U "Q$5"*/ A:B ?$@) *7+5WP" a Bài 9 - 10: Thực hành nói “không với các chất gây nghiện” !F"DM+08D""):"1E ";"n1"E3>L3`]MK "1X3]"F5E/ !"Q(L"5E";""MK"1 X3]"F5E/ !"6L%08M+H456""n;8 T1]"F5E/ !"*)H6)#P'jHM++? 72'[,?8T1]"F5E V$'o"5 =g5 a A@M `6""D# Bài 11: Dùng thuốc an toàn !"#?1HE)7?"FMK1 8T):";X";"T/ !08D""LF"DL';6'< 9";'P1L'PKL"+/ V$'o"5 #+ a Bài 12: Phòng bệnh sốt rét !08DM+"Q(""'<76"N ]EL"1FM+'SF5"5K7E;" f"/ !"#7?MEM+'?)$"1E)" E""1FF57EM+a"17E;"f"/ A:BbV$'o "5 V+)ME"[ =g '1M-5  Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết !08DM+"Q(""MK"1FM+ 'SF5"5K7E;"0]"56"/ !"#7?MEM+'?)$"1E)NME )"S04+U/ V+)ME"[@) =g '1M-5  Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A !F"DL';61""MK7E M)p/ !"#7?MEM+'?)$"1E)"# EME;'<a7EM)p/ =g '1M-5 / h1"M+"?$ Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS !"*)H6)L08D""L"*7+5< 76"MK7E=q`bpq_>M+1a"17E =q`bpq_>/ !("1N1"+M"@)'< "Q%L+"+ME4'6"< B)/ A:BbV$'o "5 V+)ME"[@) =g '1M-5  Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS !01'21"27?"FL"#"M+@% 08L"69(M-S72l) =q`bpq_>/ !"<E?)"LZL"1F 7E"H*"2M-Sl)=q`/ a A@M ?$@) Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại !F"DL1'11"*;@ 5720F)X/ !%@L%089(HM+"* ;@5720F)X/ A:B a A@M dP[)76"e e e                    !#P'j6720F)X/ Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ !F"DL1'11"*;@ 5r'6"X/ !)H6""#E'P$""'< a"1"X"'S7:/ h1" ?$ A@M Chủ đề: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Bài 31: Chất dẻo !"*)H6)L08D""MKT3 M$"E/ !#,M$"E"D(M-"*;b 5^'/ !7*$MKME8TM$"E h1"M+"?$ "[@)g Bài 32: Tơ sợi !4?D"S"41"*"6+ "DE)/ !7*$MK1+)M+1H6"4?4 1"/ !?456"M]'K/ DE)"[@) g Bài 36: Hỗn hợp !"*)?1'<?456"M]'K&"XR (M+"11]"HgR(./ !#,1"D( !7*$'11MK11'B "#E #+ a Bài 38 - 39: Sưh biến đổi hóa học (2 tiết) !4?D"S"41"*"6+ "DE) !%@"-N"*;H )'(0?5"H"6+"DE)&3 "a. h1"M+"'Q "[@)g/ a a  7%" 7D)$" Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt (2 tiết) !76"1"*)"aL08DL"*7+5"" MKME8T]"';"/ !7*$L'11MK14'<)H1 MKH"1M+8T]"';"/ A:B h1" M+"?$@) AK" d5 Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy !"*)H6)L08D""MKMEH"1L 8T1o(H1/ !'11MKMEH"1L8T1 o(H1/ VE"#"6L"? $MK8T (@M+- ?5/ #+ # +8 T  ( - ?5+) 45" 7 Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện !%@L08D"*;'X"&H@ S72'E$"bHF5'E'%"b///. !7*$L'11MKME8T'E &"6"HE)L"1BD. !456"'2M+'?)$"1E)MK ME8T'E"6"HE)/ A:B"[@) dP[)76"e #+ *7+5WP" C8D"*;MK 1MELH +)'<8T "+L"1BD ('E/ AK""L"*)<MK ME8T'EU '*/ # +G )X 'E' ?J "*)< M$"r 'ELM$" 1 'E Chủ đề: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống !"#$"%+':3SM+ 7?"F'B"X':M+)"SN*/ !"5"Q(LE";"n1"" M+HE)7?"F'<"]5S'B$ h1" V+)ME@) a s s                    con người "n)"S1"+5)"nM+"1 )"S1]""?':X"41"* ;/ Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng !"#$"%N+M"13 S'B$5$4?M-)"Sn/ !1L7*$9(H"]5) "Sn7235X/ !'?)$"1E)M-H!7? "FM+"5"5K"-S"FL:'o" ME7?ME)"Sn/ h1"M+"?$ ?$M+E "#"6 A@M08D"* ; Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất !#,L08D""'<76"'():" "15Fr'6']""o+5+ 72"\+'1%N^TMT SJN+MH";"3S'B '<X$4?0]M-)"S']"/ !("1N1"+MK@)'< +"+E)MT3':k5m/ !"6L"#"M-b7+L7;b)\L///'< ""$""L+"E6'K"MK) "S']"[);/ !"*7+55!LO"U&7+M6"L* ?L///.'<"5"5K7?ME)"S']" ';/ A:B V+)ME"[@) gOH65 V+)67+"$ AK")"S ']"';/ Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước !F"DL08D1""M+H E)7?"F'<$N5Fr '6)"SHoHDM+-72l)/ !1L7*$9(H"]5"* ;)"SHHDM+-7235X/ !'?)$"1E)M-7?"FM+ "5"5K"-S"FL:'o"ME 7?ME)"SHHDM+-/ h1"M+"?$ ?$M+E "#"6 A@M08D"* ; Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường !$"%MKM"a37?"FL)R S"ME7?ME)"S/ !'?)$"1E)M-7?"FM+ "5"5K"-S"FL:'o@N +M%089(M-)"S']"nL HHDM+-/ h1"M+"?$ V+)ME"[@) 7+5"<B)                      NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN TIẾNG VIỆT 5 ME1T>=>@"<"#E"7]"%S,+/d1:M+ '2t1T>")6`E"-'F5t+NMDT"7<'< -r`H"1):";>@":X5,I7u1"%"Q% 1X"':X5,"S"#+L5E"$1>,/ TT Tuần Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 2 Tập làm văn: V5E"$+)71 1";H "$L08D""/ =("1&9"*)H6);EL" "./ 56""*H6"4?"#"/ C1'21"2 cF"D)r vY5E"[)r 'Q""Q *7+5):"P" 2 4 Tập đọc: N6 7u]5 C1'21"2 <E#?)"&7+5g# ZL?)"M-NXF72 7)5"81"X. ?$@) =g'1"-- A@M08D"*; 3 Kể chuyệnw 6M!^)Ux! V <E#?)"&?)"M- NXF3MT"?)1"x!VL 'o?)M-N+':y ?)3NSx!@" c?obG["D#. <5E1"X 'QMKO!F 5/ #7:: 4 5 Tập làm văn: V5E"$+)71 1";H *)H6)M+08D""/ =("1&9"*)H6);EL" "./ 56""*H6"4?"#"/ cF"D)r vY5E"[)r 'Q"@)"Q *7+5):"P" 5 6 Tập làm văn: V5E"$+)' v456"'2&+)'"*7+5 5EM,./ <E#?)"&ZL?) "M-R7]"X3NX F]"':)+)./ cF"D)r vY5E"[)r #7:: 6 9 Tập làm văn: V5E"$"56" "*L"$ <E#"#"&'(NDzL r%T"<L"56"TJl'X" B5,L"1':7*"!L"#"./ VG["D#&G[L" ",S9"$./ =("1&("15E"$"56""* "$./ cF"D)r vY5E"[)r A@M #7:: 7 Tập làm văn: V5E"$"56" "*L"$ &"6. <E#"#"&'(NDzL r%T"<L"56"TJl'X" B5,L"1':7*"!L"#"./ VG["D#&G[L" ",S9"$./ =("1&("15E"$"56""* "$./ A@M #7:: ?$@) 8 10 Ôn tập giữa HK I &6"W.w V$7?";H *)H6)M+08D""&H!$ 7?";H./ =("1&H!("1"*)H6)" "'<+"+7?";H./ <E#"#"&"56""*H6"4? "#". 'Q@) *7+5WP" { {                    9 11 Tập làm văn: V5E"$+)' v456"'2&+)'H62 I+M1X)"S./ A?)$"1E)M-:'o #7:: 'Q@) 10 13 Tập đọc: S1n"D  |@M-"}&X"L ")""*;7]"S./ A?)$"1E)M-:'o ?$@)g/ #7:: 11 14 Tập làm văn: V+)77?: , v456"'2b?456"M]'K&< "S(+^$77?L"S (+H^$77?. 51 cF"D)r A@M *7+5WP" 12 Tập làm văn: V5E"$+)7 7?:, v456"'2b?456"M]'K =("1&("1+"+77? :,. 'Q@) 13 16 Tập làm văn: V+)77?):" MTME v456"'2b?456"M]'K =("1+)ME"[@)L+ "+77?MTME cF"D)r 'Q@) A@M&"U"( )*+71!"#T ~";MEL$77? MTME. 14 17 Tập làm văn: •"$MKM6"' v456"'2b?456"M]'K =("1+)ME"[@)L+ "+77?MTME vY5E"[)r 15 18 Ôn tập cuối HK I &6"W.w V$7?";H "$08D""&$7?"; H"[5^T"<./ !("1+)ME@)L+ "+7?";H 'Q@)g 16 Ôn tập cuối HK I &6"i.w V$7?";H "$08D""&$7?"; H"[5^T"<./ !("1+)ME@)L+ "+7?";H 'Q@)g 17 Ôn tập cuối HK I &6".w `6"" <E#?)"/ AI")T" vY5E"[)r 18 20 Tập làm văn: V$"* X"': =("1&O"%"$"<L+)ME@)L +"+"€X"':./ <E#"#"/ A?)$"1E) vY5E"[)r ?$@)g A;"X&M-1"56" "*M. 19 21 Tập đọc: Dy"+ #$"%&$"%'("1 E)F3)*L"")O "%"#+L"#",L"#"F":./ 51"X A,1"X ("*) 'QL"?$ #7::&7+5"g#?) T`xJ $"%3)*. 20 Tập làm văn: V$"* X"': =("1&O"%"$"<L+)ME@)L +"+"*X"':./ <E#"#"/ A?)$"1E)/ 'Q97X'@O "*X"': &xR=>"#M6". A;"X&`-1"56" "*MMK"* 'B$. 21 23 Tập làm văn: V$"* X"': =("1&O"%"$"<L+)ME@)L +"+"*X"':./ <E#"#"/ A?)$"1E)/ 'Q97X'@O "*X"': &xR=>"#M6". A;"X&`-1"56" "*M. • •                    22 25 Tập làm văn: $M6"'X'; "XJFM',L l)+H2 <E#"#"&';"X"#L X"71"L'P)T'DL'P';"( M++?"6./ !("1&("1'<+t )+H2. ("*)LHD"D5 !1"X3=>/ 'Q"@)g/ A@M&7::7?"F. 23 26 Tập làm văn: $M6"'X'; "XJFM',L l)+H2 <E#"#"&';"X"#L X"71"L'P)T'DL'P';"( M++?"6./ !("1&("1'<+t )+H2. ("*)LHD"D5 !1"X3=>/ 'Q"@)g/ A@M 24 29 Tập đọc: x:"MT'G)"+ #$"%&$"%MK)*LMK ‚)]""(./ "6L%089(/ <)1"?)0P/ v456"'2 A,1"X ("*) 'QL"?$ #7::&#"])"DM- O!37+',J"#$ "%N‚)]"MK -. 25 Kể chuyện: V-"U-" #$"%/ "6L%089(/ 51"X VG[L?o"D# <X1"XF5E &"[SFM$". ?$MKO!F 5E #7::&=>5!L"# P"7+,)*. 26 Tập đọc: d1 !"#$"&$"%MK# 7*'})N./ "6L%089(-"D/ v456"'2 A,1"X ?$MKO!F 5E #7::&=>5!L"# P"7+,)*. 27 Tập làm văn: $M6"'X'; "XJFM',L l)+H2 <E#"#"&';"XX"71"L"# L'P)T'DL'P';"( M++?"6./ !("1@E4?'<+ t)+H2/ 51"X/ ("*)LHD"D5 !1"X3=> 'Q"@)g A@M 28 30 Tập đọc: ^T"8 #$"%/ <E#"#"&*7+5OH6L 4'<)1F./ "6 A,1"X ("*) 'QMKO!3 F5E #7::&@'K=>5 !L"])"D. 29 35 Ôn tập cuối HKII (Tiết 3) V$7?";H "$L08D""w$7? ";H/ v456"'2&#,1. A;"XM-"56""* MMKO!31; E 30 Ôn tập cuối HKII (Tiết 4) `6"77?: , v456"'2b?456"M]'K/ C8D"" 'Q97X'<@O 77?:,&)R =>"#+)./ A@M ƒ ƒ . ;M+","$/ *7 +5  5 !O"U/ ?$@)/ V+)ME1F/ *7 +5 WP"/ 9 - 10 Bài 5. Tình bạn !" 5 1&76"1L'11N. *7 +5 ):"P" 5 6 Tập làm văn: V5E"$+)' v4 56 "'2&+)'"*7 +5 5EM,./ <E#?)"&ZL?)

— Xem thêm —

Xem thêm: KI NANG SONG CAC MON LOP 5, KI NANG SONG CAC MON LOP 5, KI NANG SONG CAC MON LOP 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ki-nang-song-cac-mon-lop-5

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.131323099136 s. Memory usage = 18.56 MB