ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HK1 LỚP 7

5 1,079 35
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 20:11

CNG ễN TP HC K I TIN HC 7 (2009 2010) I. TRC NGHIM : Khoanh trũn vo ch cỏi trc cõu tr li ỳng nht Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính. A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access Câu 2 : Thông tin đợc lu dới dạng bảng có u điểm gì: A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng Câu 3: Câu nào sau đây sai: A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng. D. Trên trang tính chỉ chọn đợc một khối duy nhất. Câu 4: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối đợc thể hiện nh câu nào sau đây là đúng: A. H1 H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5 Câu 5: Hộp tên cho biết thông tin: A. Tên của cột B. Tên của hàng C. Địa chỉ ô tính đợc chọn D. Không có ý nào đúng Câu 6:Thanh công thức dùng để: A. Hiển thị nội dung ô tính đợc chọn B. Nhập dữ liệu cho ô tính đợc chọn C. Hiển thị công thức trong ô tính đợc chọn D. Cả 3 ý trên. Câu 7: Trong ô tính xuất hiện ###### vì: A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. C. Tính toán ra kết quả sai. D. Công thức nhập sai Câu 8: Để sửa dữ liệu ta: A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửA. B. Nháy nút chuột trái C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D. Nháy nút chuột phải Câu 9: Để lu trang tính ta chọn lệnh: A. File\Open B. File\New C. File\Save D.File\Exit Câu 10:Trong các công thức sau công thức nào viết đúng A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B. =SUM(A1,A2,A3,A4) C. =sum(A1;A4) D. =Sum(A1-A4) Câu 11: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào viết sai A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5 C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5 Câu 12: Câu thức nào viết sai: A. =sum(A1:A4) B. = sum(A1:A4) C. =SUM(A1:A4) D. =sum (A1:A4) Câu 13 : Một chương trình bảng tính thông thường có những đặc trưng cơ bản nào? A. Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ B. Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ, khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu. C. Dữ liệu, các hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu. D. Cả a và b đều đúng. Câu 14 : Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn những màn hình soạn thảo văn bản worD. B. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính. C. Thanh công thức, thanh bảng chọn data (dữ liệu) và trang tính không có trong màn hình làm việc excel. D. Địa chỉ của một khối có thể được viết là (C3;A5). Câu 15 : Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào? A. Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu. B. Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu. C. Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu. D. Cả 3 phương án trên đều sai. Câu 16 : Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây? A. E3 + F7 * 10%. B. (E3 + F7) * 10% C. = (E3 + F7) * 10% D. =E3 + (F7 * 10%) Câu 17: Ghép một câu ở cột A với một câu ở cột B để có kết quả đúng: Câu 19 : Giả sử cần tính trung bình cộng của các ô A2,B2,C5. công thức nào sau đây là đúng ? A. =sum(A2,B2,C5)/3 B. =sum(A2:B2,C5)/3 C. =Average(A2,B2,C5)/3 D. =Average(A2,B2,C5)/3 Câu 20 : Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau: A. Insert / Rows B. Insert / Columns C. Table / Columns D. Table / Rows Câu21 : Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây? A B 1. Tính trung bình cộng giá trị ô C2:F2 2. Tính tổng giá trị trong các ô C2:F2 3. TIm giá trị lớn nhất trong các ô C2:F2 4. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô C2:F2 A. =sum(C2:F2) B. =max(C2:F2) C. =min(C2:F2) D. =average(C2:F2) Câu18: Công thức nào sau đây là đúng ? A. =sum(A3:C3). B. =sum(A3,B3,C3). C. =sum(A3.B3.C3). D. =sum(A3;B3;C3). A. (copy). B. (cut). C. (paste). D. (new) Cõu 22: sao chộp ni dung ụ tớnh ta s dng nỳt lnh no sau õy? A. copy B. cut C. paste D. new. Cõu 24: Ni 1 ý ca ct A vi mi ý ct B cú kt qu ỳng. A B 1. chn mt ụ 2. chn mt hng 3. chn mt ct 4. chn mt khi A. nhỏy chut ti nỳt tờn hng B. nhỏy chut ti nỳt tờn ct C. a con tr chut ti ni ú v nhỏy chut. Cõu 25 : Loi d liu no sau õy c cn l trỏi trong ụ tớnh? A. D liu s B. D liu kớ t C. D liu kiu ngy thỏng D. D liu hm. Cõu 26: Mt bng tớnh cú th bao gm: A. 1 trang tớnh B. 2 trang tớnh C. 3 trang tớnh D. Nhiu trang tớnh Cõu 27: Cỏc thnh phn chớnh trờn trang tớnh bao gm? A. Cỏc hng, cỏc ct, cỏc ụ tớnh B. Hp tờn, khi. C. Thanh cụng thc. D. C a, b, c u ỳng. Câu 28: Phần mềm Typing Test dùng để: A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay B. Học địa lý thế giới C. Học toán học D. Học vẽ hình hình học động Câu 29: Trong phần mềm Earth Explorer câu lệnh nào sau đây dùng để hiện thị tên các Quốc gia: A. Maps\Cities B. Maps\Rivers C. Maps\Islands D. Maps\Countries Cõu 30: Cho bit kt qu ca hm =Average(4,10,16)? A. 10 B. 30 C. 16 D. 4 Cõu 31: Gi s cn tớnh tng cỏc giỏ tr trong cỏc ụ C2 v D4, sau ú nhõn vi giỏ tr Cõu 23: Mun xúa mt hng hoc ct ta chn hng hoc ct cn xúa ri s dng lnh no sau õy? A. Edit / clear B. Edit / paste C. Edit / cut D. Edit / Delete trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? A. =(C2+D4)*B2; B.= C2+D4* B2; C. (C2+D4)*B2; D.=(C2+D4)B2; Câu 32: Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây? A. File/Open B. File/Save C. File/Exit D. File/Print Câu 33: Địa chỉ ô B3 nằm ở : A.Cột B, cột 3 B. Dòng B, cột 3 C. Dòng B, Dòng 3 D. Cột B, dòng 3 Câu 34: Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? A.=SUM(5,A3,B1) B.=SUM (5;A3;B1) C.= SUM(5,A3,B1) D.=SUM(5;A3;B1) Câu 35: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? A.Tính tổng của ô A5 và ô A10 B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10 C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 C.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 Câu 36: Phần mềm Typing Test gồm có mấy trò chơi luyện gõ bàn phím? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 37 : Hãy điền tên các đối tượng được đánh số trên màn hình Excel dưới đây bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách: thanh tiêu đề, thanh công thức, ô tính đang được chọn, tên hàng, tên cột, thanh bảng chọn, thanh trạng thái. Câu 38: Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2. A. = (A2 + D2) * E2 B. = A2 * E2 + D2 C. = A2 + D2 * E2 D. = (A2 + D2)xE2 Câu 39: Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính A. B . C. D. Câu 40. Ô B5 là ô nằm ở vị trí: A. Hàng 5 cột B B. Hàng B cột 5 C. Ô đó có chứa dữ liệu B5 D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A . Câu 41: Để tính giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm: A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE Câu 42:Để tính tổng ta sử dụng hàm: A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE Câu 43: Giả sử ô A2 có giá trị 5, ô B8 có giá trị 27. Tính giá trị ô E2, biết rằng E2 = MIN(A2,B8) A. 30 B. 27 C. 34 D. 5 Câu 44:Muốn nhập công tức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng? A. 15 2 + 4 : 2 B. = 15 2 + 4 : 2 C. = 15^2 + 4/2 D. tất cả đều đúng Câu 45: Trong các nút lệnh nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ: 1 2 3 4 1. . 2. . 3. . 4. . A. B. C. D. Câu 46: Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì: A. File\Open B. File\exit C. File\ Save D. File\Save as Câu47: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 II. THỰC HÀNH Cho bảng tính: A B C D E F G 1 BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2 STT Họ và tên THC B WORD EXCEL Tổng điểm Trung bình 3 1 Nguyễn Hảo Hớn 10 8.5 8 ? ? 4 2 Trần Lạc Gia 7 9 8.5 ? ? 5 3 Lý Nhược Đồng 9 8 6.5 ? ? 6 4 Mai Trúc Lâm 9 8 5 ? ? 7 5 Nguyễn Thị Thúy 7 9 10 ? ? 8 6 Trần Mai Lan 7 6 5 ? ? 9 7 Lý Thanh Thanh 6.5 9.5 7 ? ? 10 Điểm cao nhất ? ? ? 11 Điểm thấp nhất ? ? ? Yêu cầu: 1/ Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. (2 điểm) 2/ Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\ Họ và tên học sinh - lớp (1 điểm) 3/ Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất. (3 điểm) 4/ Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh (2 điểm) 5/ Tính điểm trung bình của các môn (2 điểm) . đều sai. Câu 16 : Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây? A. E3 + F7 * 10%. B. (E3 + F7). Trần Lạc Gia 7 9 8.5 ? ? 5 3 Lý Nhược Đồng 9 8 6.5 ? ? 6 4 Mai Trúc Lâm 9 8 5 ? ? 7 5 Nguyễn Thị Thúy 7 9 10 ? ? 8 6 Trần Mai Lan 7 6 5 ? ? 9 7 Lý Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HK1 LỚP 7, ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HK1 LỚP 7, ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP HK1 LỚP 7

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-hk1-lop-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP