Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 184
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 19:11

Mô tả: H×nh ¶nh nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm H×nh ¶nh bµ mÑ d©n téc miÒn Trung - T©y Nguyªn • MÑ gi· g¹o, nu«i bé ®éi. • Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn - Mai sau con lín vung chµy lón s©n. • MÑ tØa b¾p trªn nói Ka-l­i. • Con m¬ cho mÑ h¹t b¾p lªn ®Òu - Mai sau con lín ph¸t m­ êi ka-l­i. Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ - Mai sau con lớn làm người tự do. Mẹ chuyển lán, đạp rừng, địu con đi giành trận cuối.  Lµm h×nh ¶nh ng­êi Lµm h×nh ¶nh ng­êi mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung. . Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung.  T×nh c¶m: Th­¬ng. dông c©u th¬ mang ý nghÜa t­ îng tr­ng: Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn Nói lên sự trưởng thành, lớn mạnh như

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me, Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-57-khuc-hat-ru-nhung-em-be-tren-lung-me

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15351796150208 s. Memory usage = 18.57 MB