Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

32 200 1
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 19:11

H×nh ¶nh nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm H×nh ¶nh bµ mÑ d©n téc miÒn Trung - T©y Nguyªn • MÑ gi· g¹o, nu«i bé ®éi. • Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn - Mai sau con lín vung chµy lón s©n. • MÑ tØa b¾p trªn nói Ka-l­i. • Con m¬ cho mÑ h¹t b¾p lªn ®Òu - Mai sau con lín ph¸t m­ êi ka-l­i. Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ - Mai sau con lớn làm người tự do. Mẹ chuyển lán, đạp rừng, địu con đi giành trận cuối.  Lµm h×nh ¶nh ng­êi Lµm h×nh ¶nh ng­êi mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung. . Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung.  T×nh c¶m: Th­¬ng. dông c©u th¬ mang ý nghÜa t­ îng tr­ng: Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn Nói lên sự trưởng thành, lớn mạnh như
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me, Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

Bình luận về tài liệu tiet-57-khuc-hat-ru-nhung-em-be-tren-lung-me

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP