Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 87
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 19:11

Mô tả: H×nh ¶nh nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm H×nh ¶nh bµ mÑ d©n téc miÒn Trung - T©y Nguyªn • MÑ gi· g¹o, nu«i bé ®éi. • Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn - Mai sau con lín vung chµy lón s©n. • MÑ tØa b¾p trªn nói Ka-l­i. • Con m¬ cho mÑ h¹t b¾p lªn ®Òu - Mai sau con lín ph¸t m­ êi ka-l­i. Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ - Mai sau con lớn làm người tự do. Mẹ chuyển lán, đạp rừng, địu con đi giành trận cuối.  Lµm h×nh ¶nh ng­êi Lµm h×nh ¶nh ng­êi mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung. . Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung.  T×nh c¶m: Th­¬ng. dông c©u th¬ mang ý nghÜa t­ îng tr­ng: Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn Nói lên sự trưởng thành, lớn mạnh như

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me, Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.123107194901 s. Memory usage = 17.66 MB