Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2)

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(9728 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 33
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 19:11

Mô tả: Trêng THCS Ngäc Than h Hä vµ tªn: Líp: . Mã đề thi: Mẫu KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo H·y khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n: Câu1: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu2: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu3: Chất A,B có trong phương trình phản ứng : 3 4 2 3 ( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ + là: A. 3 2 3 4 ( ) ;Ca NO Na PO C. 3 4 ;CaNO NaPO B. 3 2 4 ( ) ;Ca NO NaPO D. 3 3 4 ;CaNO Na PO Câu4: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu5: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu6: 2 2 2 2 ; o o t t A O CO B O SO+ → + → .Chất A,B có thể là: A. 2 ;C SO B. 2 ;CO SO C. 2 ;CO S D. ;C S Câu7: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu8: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu9: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất: A. 2 3 Al O B. 2 5 N O C. 2 5 P O D. 3 4 Fe O Câu10: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu11: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu12: Chất X vừa tác dụng với Cu lại vừa tác dụng với NaOH .Vậy CTHH của X là: A. HCl B. KCl C. 3 HNO D. 2 SO Câu13: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu14: Cho sơ đồ phản ứng: 2 5 2 , 2 4 o o V O t H O t S A B H SO→ → → .Trong đó S là lưu huỳnh . Vậy A,B là: A. 2 3 ;SO SO B. 2 4 2 ;Na SO SO C. 2 2 4 ;SO Na SO D. 3 2 ;SO SO Câu15: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu16: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → Câu17 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu18: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 loại hợp chất: Axít,muối,bazơ: A. Quỳ B. Axit C. Bazơ D. Phenonphtanein Câu19: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu20: Từ kiến thức đã học theo em,có thể viết được mấy phản ứng chuyển đổi từ Muối →Axit. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… Câu21: Khối lượng S có trong FeS 2 là: A. 3,2g B. 12g C. 6,4g D. 120g Câu22: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO 2 ;16g SO 2 ), chiếm thể tích: A. 2,8l B. 5,6l C. 0,375l D. 8, 4l Câu23: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu24: Đốt cháy Phôtpho trong bình chứa 6,72lít khí Oxi (ĐKTC) thu được 14,2g P 2 O 5 . Khối lượng của Phốt pho cháy là: A. 6g B. 6,1g C. 6,2g D. 7,5g Câu25: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu26: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Câu27: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Câu28: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 Mã đề thi: 1 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu2: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu3: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất: A. 2 3 Al O B. 2 5 N O C. 2 5 P O D. 3 4 Fe O Câu4: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu5: 2 2 2 2 ; o o t t A O CO B O SO+ → + → .Chất A,B có thể là: A. 2 ;C SO B. 2 ;CO SO C. 2 ;CO S D. ;C S Câu6: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu7: Chất A,B có trong phương trình phản ứng : 3 4 2 3 ( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ + là: A. 3 2 3 4 ( ) ;Ca NO Na PO C. 3 4 ;CaNO NaPO B. 3 2 4 ( ) ;Ca NO NaPO D. 3 3 4 ;CaNO Na PO Câu8: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu9: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu10: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu11: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu12 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu13: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu14: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu15: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → Câu16: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu17: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Câu18: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ Câu19: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu20: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . Mã đề thi: 2 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ Câu2: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Câu3: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu4: Khối lượng S có trong FeS 2 là: A. 3,2g B. 12g C. 6,4g D. 120g Câu5: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu6 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu7: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu8: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu9: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu10: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất: A. 2 3 Al O B. 2 5 N O C. 2 5 P O D. 3 4 Fe O CâU11: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu12: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu13: Chất A,B có trong phương trình phản ứng : 3 4 2 3 ( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ + là: A. 3 2 3 4 ( ) ;Ca NO Na PO C. 3 4 ;CaNO NaPO B. 3 2 4 ( ) ;Ca NO NaPO D. 3 3 4 ;CaNO Na PO Câu14: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu15: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu16: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu17: 2 2 2 2 ; o o t t A O CO B O SO+ → + → .Chất A,B có thể là: A. 2 ;C SO B. 2 ;CO SO C. 2 ;CO S D. ;C S Câu18: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu19: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu20: Chất X vừa tác dụng với Cu lại vừa tác dụng với NaOH .Vậy CTHH của X là: A. HCl B. KCl C. 3 HNO D. 2 SO Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . Mã đề thi: 3 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu2: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO 2 ;16g SO 2 ), chiếm thể tích: A. 2,8l B. 5,6l C. 0,375l D. 8, 4l Câu3: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu4: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → Câu5: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit : A. 62g B. 38,75g C. 31g D. 15,5g Câu6: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất: A. 4 3 NH NO B. 3 KNO C. 3 2 ( )Ca NO D. 4 3 4 ( )NH PO Câu7: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai: A. 3 4 2 3 2 4 ; ;Na PO Na SO K SO C. 3 2 2 3 ; ( ) ;HCl Zn NO Al O B. 3 4 2 2 4 ( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO D. 2 3 3 ; ;MgO Fe O FeO Câu8: Có phương trình phản ứng : 2 4 2 4 H SO D BaSO CO E ↓ + → + ↑ + .Chất E,D là: A. 2 ;Ba H O B. 2 ;H O Ba C. 3 2 ;BaCO H O D. 2 3 ;H O BaCO Câu9: Phương trình hóa học viết sai: A. 4 2 4 2 2 2 o t KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 2 4 4 2 ( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑ B. 3 2 2 2 3 o t KClO KCl O→ + ↑ D. 3 2 3 2 ( ) ( ) r r Zn Cu NO Cu Zn NO+ → + Câu10: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu11: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu12: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu13: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu14: Cho sơ đồ phản ứng: 2 5 2 , 2 4 o o V O t H O t S A B H SO→ → → .Trong đó S là lưu huỳnh . Vậy A,B là: A. 2 3 ;SO SO B. 2 4 2 ;Na SO SO C. 2 2 4 ;SO Na SO D. 3 2 ;SO SO Câu15 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu16: Từ kiến thức đã học theo em,có thể viết được mấy phản ứng chuyển đổi từ Muối →Axit. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu17: Muốn điều chế 5,04 lít khí O 2 (ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat (KClO 3 .) A. 18g B. 18, 4g C. 18,375g D. 20,3g Câu18: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là: A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ Câu19: Phenolphtanein dùng để nhận biết: A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ Câu20: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu ………………………………Hết………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Họ và tên: Lớp: . Mã đề thi: 4 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất 2 4 3 ; ; .HCl H SO HNO : A. Quỳ tìm; 3 dd AgNO C. Quỳ tím; 3 2 dd ( )Ba NO B. 3 3 2 dd ;dd Ba( )AgNO NO D. 3 2 dd ( ) ;Ba NO Al Câu2: Phân đạm đơn là: A. 2 2 ( )CO NH B. 4 3 4 ( )NH PO C. 3 KNO D. 3 4 K PO Câu3: Em đã học mấy cách thu khí: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu4: Trộn 50ml dd Ba(OH) 2 0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ của muối BaCl 2 trong dd B bằng: A. 0,05M B. 0,01M C. 0,17M D. 0,08M Câu5: Cho sơ đồ phản ứng: 2 5 2 , 2 4 o o V O t H O t S A B H SO→ → → .Trong đó S là lưu huỳnh . Vậy A,B là: A. 2 3 ;SO SO B. 2 4 2 ;Na SO SO C. 2 2 4 ;SO Na SO D. 3 2 ;SO SO Câu6: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H 2 SO 4 là: A. 65g B. 8,05g C. 4,025g D. 161g Câu7: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 loại hợp chất: Axít,muối,bazơ: A. Quỳ B. Axit C. Bazơ D. Phenonphtanein Câu8: Khối lượng S có trong FeS 2 là: A. 3,2g B. 12g C. 6,4g D. 120g Câu9: Đốt cháy Phôtpho trong bình chứa 6,72lít khí Oxi (ĐKTC) thu được 14,2g P 2 O 5 . Khối lượng của Phốt pho cháy là: A. 6g B. 6,1g C. 6,2g D. 7,5g Câu10: Phương tình hóa học viết sai là: A. 4 2 4 2 2 2 o T KMnO K MnO MnO O→ + + ↑ C. 3 2 3 2 2 ( ) 3 o T Al OH Al O H O→ + B. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ D. 2 2 2 o T NaOH Na O H O→ + Câu11: Để điều chế khí Cl 2 ;H 2 người ta dùng phản ứng nào sau đây: A. Fe HCl+ → B. 2 4 Zn H SO+ → C. Zn HCl+ → D. 2 dp Mnx NaOH H O − + → Câu12: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO 2 ;16g SO 2 ), chiếm thể tích: A. 2,8l B. 5,6l C. 0,375l D. 8, 4l Câu13: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl 2 .Phản ứng kết thúc, khối lượng Cu tạo thành là: A. 12,8g B. 6,4g C. 3,2g D. 25,6g Câu14 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II) cácbonat: A. 3 2 2 4 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO C. 3 2 2 4 2 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO B. 3 2 2 3 3 ; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO D. 3 2 3 3 ; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO Câu15: Phản ứng trao đổi là: A. 2 4 2 4 ( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ + C. 3 2 o T CaCO CaO CO→ + ↑ B. 2 5 , 2 2 3 o V O T SO O SO+ → D. 2 5 2 3 4 3 2P O H O H PO+ → . Lớp: . KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 Mã đề thi: 1 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất. Lớp: . Mã đề thi: 2 KIỂM TRA MỘT TIẾT Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 (HKI-Bài số 2) Điểm Lời phê của cô giáo Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu1: Phenolphtanein

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2), Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2), Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-dap-an-kiem-tra-mot-tiet-kh-i-bai-2

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.22389912605286 s. Memory usage = 17.85 MB