Môn Luyện từ và câu lớp 5

15 587 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 18:11

1. Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ. 2. Đặt câu với từ “đường” đồng âm. LuyÖn tõ vµ c©u I. NhËn xÐt Hæ mang bß lªn nói. 1. Cã thÓ hiÓu c©u trªn theo nh÷ng c¸ch nµo? 2. V× sao cã thÓ hiÓu theo nhiÒu c¸ch nh­ vËy? Đọc câu dưới đây trả lời câu hỏi: 1. Cã thÓ hiÓu c©u trªn theo nh÷ng c¸ch nµo? 2. V× sao cã thÓ hiÓu theo nhiÒu c¸ch nh­ vËy? LuyÖn tõ vµ c©u I. NhËn xÐt Hæ mang bß lªn nói. (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói. (Con) hæ ®ang mang (con) bß lªn nói. LuyÖn tõ vµ c©u I. NhËn xÐt Hæ mang bß lªn nói. Hæ mang bß lªn nói. Hæ mang bß lªn nói. 1. Xét về nghĩa - Hæ mang: Tªn 1 loµi r¾n - Hæ: danh tõ chØ con hæ - mang: hoạt động mang theo - bò: hoạt động bò, trườn… - bò: danh từ chỉ con bò 2. Cách ngắt giọng Luyện từ câu I. Nhận xét Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe. II. Ghi nhớ LuyÖn tõ vµ c©u III. LuyÖn tËp 1. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu. a) Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến bò đĩa thịt bò. b) Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. c) Bác bác trứng, tôi tôi vôi. d) Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa. LuyÖn tõ vµ c©u III. LuyÖn tËp 1. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu. a) Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến bò đĩa thịt bò. đậu (1): hoạt động (đỗ lại, dừng lại) của con ruồi. đậu (2): chỉ hạt đậu bò (1): hoạt động (bò) của con kiến bò (2): danh từ chỉ con bò (1) (2) (1) (2) LuyÖn tõ vµ c©u III. LuyÖn tËp 1. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu. b) Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. (1) (2) chín (1): tinh thông, giỏi chín (2): là số 9 LuyÖn tõ vµ c©u III. LuyÖn tËp 1. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu. c) Bác bác trứng, tôi tôi vôi. (1) (2) (1) (2) Bác (1): từ người nói dùng để gọi người nghe. bác (2): làm chín thức ăn bằng đun nhỏ lửa quấy đều. tôi (1): từ người nói dùng để tự xưng. tôi (2): đổ vôi sống vào nước. [...].. .Luyện từ câu III Luyện tập 1 Cỏc cõu sau ó s dng t ng õm chi ch Gch di nhng t ng õm em tỡm c trong mi cõu d) Con nga ỏ con nga ỏ, con nga ỏ khụng ỏ con nga (1) (2) (3) (4) ỏ (1) v ỏ (4): hot ng dựng chõn ht mnh vo 1 vt ỏ (2) v ỏ (3): 1 loi khoỏng vt dựng lm vt liu Luyện từ câu III Luyện tập 2 Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1 M:... bài tập 1 M: - M em rỏn u u u - Thuyn u san sỏt trờn bn sụng Luyện từ câu III Luyện tập 2 Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1 u M: - M em rỏn u u - Thuyn u san sỏt trờn bn sụng Hướng dẫn về nhà 1 Học thuộc ghi nhớ 2 Tìm hiểu thêm những bài thơ hoặc ca dao có sử dụng từ đồng âm để chơi chữ 3 Chuẩn bị bài sau : Từ nhiều nghĩa . bò: danh từ chỉ con bò 2. Cách ngắt giọng Luyện từ và câu I. Nhận xét Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có. chân hất mạnh vào 1 vật đá (2) và đá (3): 1 loại khoáng vật dùng làm vật liệu. 1. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn Luyện từ và câu lớp 5, Môn Luyện từ và câu lớp 5, Môn Luyện từ và câu lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn