BAI 9-KHU VUC TAY NAM A

David Brewster
David Brewster(11543 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 154
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:12

Mô tả: Bài 9: Khu vực tây nam á Giáo viên: đặng Thùy Dung Trường thcs lương khánh thiện 1 3 2 4 Trß ch¬i lËt m¶nh ghÐp C©u 1: S¶n l­îng lóa g¹o cña ch©u ¸ chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m s¶n l­îng lóa g¹o cña thÕ giíi. a. 39%. b. 89% c. 63% d. 93% d. C©u 2: Khu vùc tËp trung nhiÒu dÇu má nhÊt ë ch©u ¸ lµ: a. Nam ¸ vµ B¾c ¸. b. T©y Nam ¸. c. B¾c ¸ vµ §«ng ¸. d. §«ng B¾c ¸. b. C©u 3: §¹o Håi ®­îc ra ®êi t¹i: a. Ên §é b. ¶-rËp Xª-ót c. Pa-le-xtin d. Trung Quèc. b. Câu 4: Thảm len, thủy tinh, đồ trang sức vàng bạc, đồ gốm là những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của khu vực nào của châu á: a. Tây Nam á b. Đông Nam á. c. Bắc á. d. Nam á. a. L­îc ®å tù nhiªn khu vùc t©y nam ¸ 42 0 B 26 0 Đ 73 0 Đ 12 0 B Ch©u ¸ Ch©u ©u Ch©u phi Kênh đào xuy-ê ýnghĩa: Nối giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Rút ngắn con đường hàng hải từ châu Âu sang châu á và khu vực Đông Phi, tiết kiệm thời gian và tiền của trong giao thông buôn bán quốc tế . L­îc ®å tù nhiªn khu vùc t©y nam ¸ . xuất khẩu nổi tiếng c a khu vực nào c a châu á: a. Tây Nam á b. Đông Nam á. c. Bắc á. d. Nam á. a. L­îc ®å tù nhiªn khu vùc t©y nam ¸ 42 0 B 26 0 Đ 73. l­îng l a g¹o c a thÕ giíi. a. 39%. b. 89% c. 63% d. 93% d. C©u 2: Khu vùc tËp trung nhiÒu dÇu má nhÊt ë ch©u ¸ lµ: a. Nam ¸ vµ B¾c ¸. b. T©y Nam ¸. c.

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI 9-KHU VUC TAY NAM A, BAI 9-KHU VUC TAY NAM A, BAI 9-KHU VUC TAY NAM A

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-9-khu-vuc-tay-nam-a

Đăng ký

Generate time = 0.132064819336 s. Memory usage = 18.45 MB