BAI 9-KHU VUC TAY NAM A

26 168 0 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:12

Bài 9: Khu vực tây nam á Giáo viên: đặng Thùy Dung Trường thcs lương khánh thiện 1 3 2 4 Trß ch¬i lËt m¶nh ghÐp C©u 1: S¶n l­îng lóa g¹o cña ch©u ¸ chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m s¶n l­îng lóa g¹o cña thÕ giíi. a. 39%. b. 89% c. 63% d. 93% d. C©u 2: Khu vùc tËp trung nhiÒu dÇu má nhÊt ë ch©u ¸ lµ: a. Nam ¸ vµ B¾c ¸. b. T©y Nam ¸. c. B¾c ¸ vµ §«ng ¸. d. §«ng B¾c ¸. b. C©u 3: §¹o Håi ®­îc ra ®êi t¹i: a. Ên §é b. ¶-rËp Xª-ót c. Pa-le-xtin d. Trung Quèc. b. Câu 4: Thảm len, thủy tinh, đồ trang sức vàng bạc, đồ gốm là những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của khu vực nào của châu á: a. Tây Nam á b. Đông Nam á. c. Bắc á. d. Nam á. a. L­îc ®å tù nhiªn khu vùc t©y nam ¸ 42 0 B 26 0 Đ 73 0 Đ 12 0 B Ch©u ¸ Ch©u ©u Ch©u phi Kênh đào xuy-ê ýnghĩa: Nối giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Rút ngắn con đường hàng hải từ châu Âu sang châu á và khu vực Đông Phi, tiết kiệm thời gian và tiền của trong giao thông buôn bán quốc tế . L­îc ®å tù nhiªn khu vùc t©y nam ¸ . xuất khẩu nổi tiếng c a khu vực nào c a châu á: a. Tây Nam á b. Đông Nam á. c. Bắc á. d. Nam á. a. L­îc ®å tù nhiªn khu vùc t©y nam ¸ 42 0 B 26 0 Đ 73. l­îng l a g¹o c a thÕ giíi. a. 39%. b. 89% c. 63% d. 93% d. C©u 2: Khu vùc tËp trung nhiÒu dÇu má nhÊt ë ch©u ¸ lµ: a. Nam ¸ vµ B¾c ¸. b. T©y Nam ¸. c.
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 9-KHU VUC TAY NAM A, BAI 9-KHU VUC TAY NAM A, BAI 9-KHU VUC TAY NAM A

Bình luận về tài liệu bai-9-khu-vuc-tay-nam-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP