Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4

18 5,188 6
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

Gi¸o viªn Cao Th Thu Baị TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH • Kiểm tra bài cũ: • Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống a 2 4 5 b 3 7 4 a : b Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010ă Toán 2 : 3 hay 4 : 7 hay 5 : 4 hay 7 4 3 2 4 5 1. Kiểm tra bài cũ: Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam? Giải: Số học sinh nam là: • 24 : 4 = 6 (học sinh) • Đáp số: 6 học sinh Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán 4 1 Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là Tìm hai số đó. Bài toán cho ta biết gì? Bài toán hỏi gì? Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán -Tổng hai số là 96 -Tỉ của hai số là 3 5 -Yêu cầu tìm hai số TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 5 3 Bài toán 1: Bài giải Ta có sơ đồ ? Số bé: | | | | Số lớn: | | | | | | 96 • ? • Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: • 3 + 5 = 8 (phần) • Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36 • Số lớn là: 96 – 36 = 60 • Đáp số: Số bé: 36 • Số lớn: 60 Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Bài toán cho biết gì? Bài toán thuộc dạng gì? Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 3 2 Bài toán 2: Bài giải: Ta có sơ đồ: ? quyển Minh: | | | Khôi : | | ?quyển | | 25 quyển Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: • 2 + 3 = 5 (phần) Số vở của Minh là: • 25 : 5 x 2 = 10 (quyển) • Số vở của Khôi là: • 25 – 10 = 15 (quyển) • Đáp số: Minh : 10 quyển vở; • Khôi : 15 quyển vở. Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Qua hai bài tập trên, em nào có thể nêu cách giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của chúng? • -Vẽ sơ đồ. • - Tìm tổng số phần bằng nhau. • - Tìm số bé. • - Tìm số lớn. • Sau khi tìm tổng số phần bằng nhau chúng ta có thể • tìm giá trò của một phần, bước này có thể làm gộp với bước tìm số bé. Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 3. Thực hành: Bài 1 Tổng của hai số là 315. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó. - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó • -Vẽ sơ đồ. • - Tìm tổng số phần bằng nhau. • - Tìm số bé. • - Tìm số lớn. Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ . Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ -Tổng của hai số là bao nhiêu? -Tỉ của hai số là bao nhiêu? Các bước giải: 1. Tìm tổng của hai số. . m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán -Tổng hai số là 96 -Tỉ của hai số là 3 5 -Yêu cầu tìm hai số TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 5 3 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4

Bình luận về tài liệu tim-hai-so-khi-biet-tong-va-ti-so-cua-hai-so-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP