phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 72
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

Mô tả: Tr­êng thpt mai ch©u b Xin tr©n träng kÝnh chµo c¸c ThÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c em häc sinh líp 10A1 Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối hãy điền vào chỗ trống : ( ) . f x = Câu 2 Tìm điều kiện cho vế trái của phương trình: ( ) ( )f x g x = Bằng cách bình phương 2 vế hãy chỉ ra phương trình hệ quả của các phư ơng trình: 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) f x g x f x g x = = Câu 1 Câu 3 duyhung219@gmail.com.vn C©u 1 : C©u 2 : C©u 3 : 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) x g x x g x f x g x f f x g x f = = = ⇒ = ⇒ ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) 0 f x f x f x f x f x      ⇔ ≥ = − ⇔ < ( ) 0f x ≥ Cho phương trình : 3 2 2 3x x = + ( ) ( )f x g x = Giải phương trình: 5 6 6 (2)x x+ = Câu 1 Câu 2 duyhung219@gmail.com.vn a. Giải phương trình trên bằng cách dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối. b. Giải phương trình trên bằng cách bình phương 2 vế. (1) Câu 1 : a.Ta có * Nếu thì phương trình (1) trở thành Giá trị thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm. * Nếu thì phương trình (1) trở thành Giá trị thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm. Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm là và đáp án duyhung219@gmail.com.vn 2 3 2 3 2 0 3 2 2 3 3 2 0 3 3 2 x x x x x x x < < = 3 2 2 3 5x x x = + = 2 3 x 5x = 2 3 x 2 3 x < 1 5 3 2 2 3x x x + = + = 1 5 x = 2 3 x < 5x = 1 5 x = C©u 1 : b.Bình phương hai vế của pt (1) ta đưa tới phương trình hệ quả (1) Thö l¹i ta thÊy c¶ 2 nghiÖm ®Òu tháa m·n PT (1) nªn PT (1) cã 2 nghiÖm lµ vµ ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn 2 2 2 2 2 9 12 4 4 12 9 5 5 24 5 0 1 5 (3 2) (2 3) x x x x x x x x x x ⇒ − + = + + =   ⇒ − − = ⇒  = −  ⇒ − = + 5x = 1 5 x = − Câu 2 : Bỡnh phng hai v ca pt (2) ta a ti phng trỡnh h qu đáp án duyhung219@gmail.com.vn 6 Điều kiện: 5x+6 0 x 5 x 15= Thử lại: x=15 thoả mãn pt (2) x=2 không thoả mãn pt (2) vậy nghiệm của phương trình đã cho là ( ) 2 2 2 (2) 5x 6 x 6 5x 6 x 12x 36 x 17x 30 0 x 2 x 15 + = + = + + = = = . 1. f (x) g(x) . 2. f (x) g(x) = = Bằng các phép biến đổi tương đương hãy điền vào chỗ trống : 3. f (x) g(x) = Câu hỏi duyhung219@gmail.com.vn 2 2 2 1. f (x) g(x) 2. f (x g(x) 0 f (x) g (x) f (x) g(x) f (x) g(x) g(x) ) g(x) 3. f (x) g(x) 0 f (x) g (x) ≥ = =  = ⇔    = = − ≥ = ⇔    = ⇔   ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn . điều kiện cho vế trái của phương trình: ( ) ( )f x g x = Bằng cách bình phương 2 vế hãy chỉ ra phương trình hệ quả của các phư ơng trình: 1. ( ) ( ) 2. (. x ≥ Cho phương trình : 3 2 2 3x x = + ( ) ( )f x g x = Giải phương trình: 5 6 6 (2)x x+ = Câu 1 Câu 2 duyhung219@gmail.com.vn a. Giải phương trình trên

— Xem thêm —

Xem thêm: phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phuong-trinh-quy-ve-phuong-trinh-bac-nhat-bac-hai

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.240169048309 s. Memory usage = 18.46 MB