phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

26 75 1
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

Tr­êng thpt mai ch©u b Xin tr©n träng kÝnh chµo c¸c ThÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c em häc sinh líp 10A1 Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối hãy điền vào chỗ trống : ( ) . f x = Câu 2 Tìm điều kiện cho vế trái của phương trình: ( ) ( )f x g x = Bằng cách bình phương 2 vế hãy chỉ ra phương trình hệ quả của các phư ơng trình: 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) f x g x f x g x = = Câu 1 Câu 3 duyhung219@gmail.com.vn C©u 1 : C©u 2 : C©u 3 : 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) x g x x g x f x g x f f x g x f = = = ⇒ = ⇒ ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) 0 f x f x f x f x f x      ⇔ ≥ = − ⇔ < ( ) 0f x ≥ Cho phương trình : 3 2 2 3x x = + ( ) ( )f x g x = Giải phương trình: 5 6 6 (2)x x+ = Câu 1 Câu 2 duyhung219@gmail.com.vn a. Giải phương trình trên bằng cách dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối. b. Giải phương trình trên bằng cách bình phương 2 vế. (1) Câu 1 : a.Ta có * Nếu thì phương trình (1) trở thành Giá trị thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm. * Nếu thì phương trình (1) trở thành Giá trị thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm. Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm là và đáp án duyhung219@gmail.com.vn 2 3 2 3 2 0 3 2 2 3 3 2 0 3 3 2 x x x x x x x < < = 3 2 2 3 5x x x = + = 2 3 x 5x = 2 3 x 2 3 x < 1 5 3 2 2 3x x x + = + = 1 5 x = 2 3 x < 5x = 1 5 x = C©u 1 : b.Bình phương hai vế của pt (1) ta đưa tới phương trình hệ quả (1) Thö l¹i ta thÊy c¶ 2 nghiÖm ®Òu tháa m·n PT (1) nªn PT (1) cã 2 nghiÖm lµ vµ ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn 2 2 2 2 2 9 12 4 4 12 9 5 5 24 5 0 1 5 (3 2) (2 3) x x x x x x x x x x ⇒ − + = + + =   ⇒ − − = ⇒  = −  ⇒ − = + 5x = 1 5 x = − Câu 2 : Bỡnh phng hai v ca pt (2) ta a ti phng trỡnh h qu đáp án duyhung219@gmail.com.vn 6 Điều kiện: 5x+6 0 x 5 x 15= Thử lại: x=15 thoả mãn pt (2) x=2 không thoả mãn pt (2) vậy nghiệm của phương trình đã cho là ( ) 2 2 2 (2) 5x 6 x 6 5x 6 x 12x 36 x 17x 30 0 x 2 x 15 + = + = + + = = = . 1. f (x) g(x) . 2. f (x) g(x) = = Bằng các phép biến đổi tương đương hãy điền vào chỗ trống : 3. f (x) g(x) = Câu hỏi duyhung219@gmail.com.vn 2 2 2 1. f (x) g(x) 2. f (x g(x) 0 f (x) g (x) f (x) g(x) f (x) g(x) g(x) ) g(x) 3. f (x) g(x) 0 f (x) g (x) ≥ = =  = ⇔    = = − ≥ = ⇔    = ⇔   ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn . điều kiện cho vế trái của phương trình: ( ) ( )f x g x = Bằng cách bình phương 2 vế hãy chỉ ra phương trình hệ quả của các phư ơng trình: 1. ( ) ( ) 2. (. x ≥ Cho phương trình : 3 2 2 3x x = + ( ) ( )f x g x = Giải phương trình: 5 6 6 (2)x x+ = Câu 1 Câu 2 duyhung219@gmail.com.vn a. Giải phương trình trên
- Xem thêm -

Xem thêm: phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bình luận về tài liệu phuong-trinh-quy-ve-phuong-trinh-bac-nhat-bac-hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP