KẾ HOẠCH BỘ MÔN GDCD 8: 2010-2011

10 405 18
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 08:11

Kế hoạch bô môn GDCD 8 Trường THCS Thông Hòa Tuầ n Thán g Tiế t Tên bài dạy Trọng tâm Phương pháp Chuẩn bò ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 1 08 1 BÀI: 1 Tôn trọng lẽ phải - Thế nào là tôn trọng lẽ phải. Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. Nội dung cốt lõi của tôn trọng lẽ phải là trung thực, tôn trọng lẽ phải thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi. -Thảoluận nhóm, nêu và giải quyết tình huống, đàm thoại. - Giấy, bút dạ màu,ca dao,tụcngữ câu chuyện Bài tập 1,2,4 SGK Quan hệ với người khác 2 08 2 BÀI; 2 Liêm khiết - Thế nào là liêm khiết? Nội dung của liêm khiết là sống trong sạch, không tham lam, tham ô, lãng phí, không hám danh lợi. Vì sao phải sống liêm khiết? Rèn luyện tính liêm khiết như thế nào? -Thảo luận nhóm, nêu và giải quyết tình huống, đàm thoại. - Chuyện kể, ca dao,tục ngữ, giấy, bút dạ màu. - Bài tập 1,2,4 SGK Quan hệ với cơng việc 3 08 3 BÀI: 3 Tôn trọng người khác - Thế nào là tôn trọng người khác?Biểu hiện của tôn trọng người khác?Người biết tôn trọng người khác là người có lòng tự trọng. - Thảo luận nhóm, nêu vấn đề, phân tích, diễn giảng. - Chuyện kể, tục ngữ, ca dao, giấy, bút dạ màu. - bài tập 1,2 SGK Quan hệ với người khác 4 09 4 BÀI: 4 - Hiểu thế nào là giữ chữ tín. Biểu hiện của giữa chữ tín. Vì sao phải giữ chữ tín? Rèn - Thảo luận nhóm, nêu vấn đề, giải quyết - Chuyện kể, tục ngữ, ca dao, giấy, bút - Bài tập 1,3 SGK Quan hệ với người khác GV : Nguyễn Văn Bình Hòa Giữ chữ tín luyện cách tình huống. dạ màu. 5 09 5 BÀI: 5 Pháp luật và kó luật - Hiểu bản chất của pháp luật và kỷ luật, mối quan hệ giữa pháp luật và kỷ luật, lợi ích, sự cần thiết phải tuân theo các quy đònh của pháp luật và kỷ luật. - Thảo luận đàm thoại, trò chơi, vấn đáp. - Chuyện kể, tục ngữ, ca dao. - Bài tập 1,2 SGK. Quan hệ với người khác 6 09 6 BÀI: 6 Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. - Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh, biểu hiện và ý nghóa của tình bạn trong sáng lành mạnh. - Biết đánh giá thái độ hành vi của bản thân. - Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. - Thảo luận, đàm thoại, trò chơi, vấn đáp. - Chuyện kể, tục ngữ, ca dao. - Bài tập 1,2 SGK Quan hệ với người khác 7 09 7 BÀI: 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trò – xã hội - Hiểu các loại hình hoạt động chính trò – xã hội, sự cần thiết tham gia hoạt động chính trò – xã hội vì lợi ích, ý nghóa của nó. - Học sinh có kỹ năng tham gia hoạt động chính trò – xã hội, tự khẳng đònh bản thân. - Vấn đáp, đặt vấn đề, thảo luận, diễn giảng, đàm thoại . - Hình ảnh HS, sinh viên tham gia hoạt động chính trò – xã hội, hình ảnh chiến só mùa hè xanh. - Bài tập 1,2 SGK Quan hệ với cộng đồng , đất nước, nhân loại 8 10 8 - Hiểu thế nào là tôn trọng và - Giải quyết - Tranh ảnh về - Bài tập Quan hệ với 2 2 BÀI: 8 Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác học hỏi các dân tộc khác? Ý nghóa của tôn trọng và học hỏi cá dân tộc khác. Học hỏi các dân tộc khác như thế nào? vấn đề, thảo luận nhóm, đàm thoại. những thành tựu của nước ta và nước ngoài. 1, 2, 4, 5 SGK cộng đồng , đất nước, nhân loại 9 10 9 Kiểm tra viết Ứng dụng các kiến thức đã học vào trong bài làm - Tự nghiên cứu cá nhân. - Đề, đáp án Câu trắc nghiệm và tự luận. 10 10 10 BÀI: 9 Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. - Hiểu nội dung và ý nghóa, những yêu cầu của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở nơi cộng đồng dân cư, Phân biệt biểu hiện đúng vàkhông đúng. Có tình cảm gắn bó với cộng đồng. - Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, đàm thoại. -Tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa. Mẫu chuyện đời sống văn hóa ở khu dân cư. - Bài tập 1, 2, 4 SGK Quan hệ với cộng đồng , đất nước, nhân loại 11 10 11 BÀI: 10 Tự lập - Hiểu thế nào là tự lập?Biểu hiện của tính tự lập, giải thích được bản chất của tính tự lập. Ý nghóa của tự lập đối với bản thân, gia đình, xã hội . Biết tự lập trong học tập, lao động, sinh hoạt cá nhân. - Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, đàm thoại. - Những mẫu chuyện về tấm gương HS nghèo vượt khó, vươn lên. - Bài tập 1, 2, 4SGK Quan hệ với bản thân. 12 11 12 - Hiểu thế naà lao động tự - Thảo luận, - Tấm gương - Bài tập Quan hệ với 3 3 13 13 BÀI:11 Lao động tự giác và sáng tạo giác và sáng tạo, các hình thức lao động của con người (chân, tay, trí óc). Những biểu hiện tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động hình thành ý tứ tự giác, luôn hướng tìm cái mới. giải quyết vấn đề, vấn đáp lao động sáng tạo, ca dao, tục ngữ, danh ngôn 1, 2, 3 SGK người khác 14 15 11 14 15 BÀI:12 Quyền và nghóa vụ của côngdân trong gia đình - Hiểu nội dung và ý nghóa các quy đònh của pháp luật về quyền và nghóa vụ của mỗi thành viên trong gia đình. Biết ứng xử phù hợp với quy đònh của pháp luật. Có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực hiện tốt nghóa vụ đối với ông bà, cha mẹ, anh chò em. - Thảo luận nhóm, phân tích, xử lý tình huống trò chơi - Luật hôn nhân gia đình năm 2000, sổ tay pháp luật. - Bài tập 1,2, 3, 4 SGK Quyền trẻ em và quyền nghóa vụ, công dân trong gia đình. 16 12 16 Ôn tập học kỳ I - Nhắc lại các kiến thức đã học, để chuẩn bò kiểm tra 1 tiết. - hảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp - Đề cương ôn tập - Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Củng cố nội dung các bài học trước. 17 12 17 Kiểm tra học kỳ I - Đánh giá đúng mức việc vận dụng kiến thức đã học. - Tự nghiên cứu cá nhân. -Đề kiểm tra, đáp án. - Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Rèn luyện kó năng học tập và hành vi đạo đức. 4 4 18- 19 12 18 Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của đòa phương và các nội dung đã học. - Cung cấp những kiến thức về quy đònh của pháp luật về TTATGT nói chung, ATGT đường bộ nói riêng. - Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông. - Thuyết trình, thảo luận nhóm. -Sách giáo dục về TTATGT - Các bài tập trong sách . Sống có văn hóa, có đạo đức để trở thành người công dân tốt. 20 21 01 19- 20 Học Kỳ II BÀI:13 Phòng chống tệ nạn xã hội - Hiểu thế nào là tệ nạn xã hội?Tác hại của tệ nạn xã hội - Những quy đònh của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. - Trách nhiệm của công dân nhận biết những biểu hiện của tệ nạn xã hội. - Thảo luận, phân tích tình huống, trò chơi, vấn đáp - Luật phòng chống ma túy năm 2000, bộ luật hình sự năm 1999, sổ tay pháp luật, tranh ảnh. - Bài tập 1, 2,3,4, 6 SGK Quyền và nghóa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội bảo vệ mơi trường và TNTN 22 01 21 Bài 14 Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS HIV/AIDS là gì? Tính chất nguy hiểm cùa nó. Những quy đònh của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS. Trách nhiệm của CD – HS trong việc phong, chống nhiễm HIV/AIDS. Thuyết trình, Phân tích phần ĐVĐ. Thảo luận nhóm, xử lý tình huống. SGK,SGV,Sách THGDCD 8. Bộ Luật HS năm 1999. Tranh, áp phích, sổ tư liệu. *BT 1,2,3,4,5 tr 40&41 SGK *BT ở nhà : 6,7 tr 41 SGK Quyền và nghóa vụ CD về trật tự, an toàn xã hội bảo vệ mơi trường và TNTN 5 5 23 01 22 Bài :15 Phòng ngừa tai nạn vũ khí ,cháy nổ vàcác chất độc hại. - HIV/AIDS là gì? Tính chất nguy hiểm của nó. - Những quy đònh của pháp luật về tai nạn này. Phân tích được tính chất nguy hiểm của nó. Nắm được các biện pháp nhằm phòng ngừa tai nạn vũ khí,cháy, nổ và - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, phân tích, xử lý tình huống. - Bộ luật hình sự năm 1999, luật PCCC - Bài tập 1, 2, 3,4 SGK Quyền và nghóa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội bảo vệ mơi trường và TNTN 24 02 23 BÀI: 16 Quyền sở hữu tài sản và nghóa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Hiểu nội dung của quyền sở hữu, biết những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân. Biết cách bảo vệ quyền sở hữu. Có ý thức tôn trọng tài sản của mọi người. Đàm thoại, diễn giảng, phân tích. - Sổ tay kiến thức pháp luật, hiến pháp 1992, Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật dân sự. - Bài tập 1, 2, 4 SGK Quyền và nghóa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế. 25 02 24 BÀI: 17 Nghóa vụ tôn trọng, bảo vệ tài - Hiểu tài sản của nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chòu trách nhiệm quản lý. Biết tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. Ngăn chặn - Giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm. - Sổ tay kiến thức pháp luật, hiến pháp 1992 - Bài tập 1, 2,3, 4 SGK Quyền và nghóa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế. 6 6 sản nhà nước và lợi ích công cộng các hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. 26 02 25 BÀI: 18 Quyến khiếu nại, tố cáo của công dân - Hiểu và phân biệt nội dung của quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân. Biết cách bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân. Hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với hai quyền này. - Diễn giảng, thuyết trình, thảo luận. - Sổ tay kiến thức pháp luật, hiến pháp năm 1992, luật khiếu nại, tố cáo. - Bài tập 1, 2, 3,4 SGK Các quyền tự do cơ bản của công dân. 27 02 26 Kiểm tra viết - Ứng dụng bài học vào trong bài làm - Tự nghiên cứu cá nhân. - Đề , đáp án - Câu hỏi tự luận, trắc nghiệm 28 03 27 BÀI: 19 Quyền tự do ngôn luận - Hiểu nội dung, ý nghóa của quyền tự do ngôn luận, biết sử dụng sử dụng quyền tự do ngôn luận đúng quy đònh của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của công dân. Phân - Thuyết trình, giảng giải, thảo luận - Sổ tay kiến thức pháp luật, hiến pháp năm 1992, luật báo chí. - Bài tập 1, 2, 3 SGK Các q uyền tự do cơ bản của công dân. 7 7 biệt thế nào là tự do ngôn luận với lợi dụng tự do ngôn luận hoặc vào mục đích xấu. 29 30 03 28 29 BÀI: 20 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Nhận biết hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước . Hiểu vò trí, vai trò của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nắm được nội dung cơ bản của hiến pháp năm 1992. Ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. - Thuyết trình, giảng giải, thảo luận. - Sổ tay kiến thức pháp luật, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước, sơ đồ nội dung cơ bản của hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính phủ. - Bài tập 1, 2, 3 SGK Nhà nước CHXHCN Việt Nam quyền và nghóa vụ công dân trong quản lí nhà nước. 31 32 03 04 30 31 BÀI: 21 Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - Hiểu được ý nghóa đơn giản của pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống và làm việc theo pháp luật. - Bồi dưỡng tình cảm và niềm tin vào pháp luật. - Diễn giảng, phân tích, chứng minh, thảo luận nhóm - Sổ tay kiến thức pháp luật, hiến pháp năm 1992, một số bộ luật. - Bài tập 1, 2,3 SGK Nhà nước CHXHCN Việt Nam- Quyền và nghóa vụ công dân trong quản lý nhà nước. 8 8 33 04 32 Ôn tập học kỳ II -Nhằm nhắc nhở, củng cố kiến thức đã học trong học kỳ -Nhằm để các em làm tốt bài kiểm tra học kỳ 2. -Vấn đáp, -Thuyết trình, -Diển giảng -Đề cương ôn tập Các bài học và các bài tập đã học trong học kỳ. Củng cố nội dung các bài học tốt 34 04 33 Kiểm tra HKII - Đánh giá đúng mức sự vận dụng kiến thức đã học vào trong bài làm. - Tự nghiên cứu cá nhân. - Đề kiểm tra, đáp án. - Các câu hỏi và bài tập Rèn luyện kó năng học tập và hành vi đạo đức 35 04 34 Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của đòa phương và các nội dung đã học. Hiểu ma túy là gì? Các loại ma túy, đặc điểm ma túy. - Thấy sự tác hại của ma túy đối với con người, đất nước và nhân loại. - Có ý thức sống lành mạnh, không thử và sử dụng ma túy Thuyết trình, đàm thoại - Sổ tây phòng chống ma túy của NguyễnVũ Trungvề phòng chốngma túytrong nhàtrường, của Vũ Ngọc Bừng - Bộ luật hình sự 1999 - bài tập xem và nhận xét các hình ảnh Sống có văn hóa, có đạo đức để trở thành người công dân tốt. 36- 37 05 35 Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của đòa phương và các nội Hiểu ma túy là gì? Các loại ma túy, đặc điểm ma túy. - Thấy sự tác hại của ma túy đối với con người, đất nước và nhân loại. - Có ý thức sống lành mạnh, Thuyết trình, đàm thoại - Sổ tây phòng chống ma túy của NguyễnVũ Trungvề phòng chốngma túytrong - bài tập xem và nhận xét các hình ảnh Sống có văn hóa, có đạo đức để trở thành người công dân tốt. 9 9 dung đã học. không thử và sử dụng ma túy nhàtrường, của Vũ Ngọc Bừng - Bộ luật hình sự 1999 10 10 . Kế hoạch bô môn GDCD 8 Trường THCS Thông Hòa Tuầ n Thán g Tiế t Tên bài dạy Trọng tâm. trình, Phân tích phần ĐVĐ. Thảo luận nhóm, xử lý tình huống. SGK,SGV,Sách THGDCD 8. Bộ Luật HS năm 1999. Tranh, áp phích, sổ tư liệu. *BT 1,2,3,4,5 tr 40&41
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỘ MÔN GDCD 8: 2010-2011, KẾ HOẠCH BỘ MÔN GDCD 8: 2010-2011, KẾ HOẠCH BỘ MÔN GDCD 8: 2010-2011

Bình luận về tài liệu ke-hoach-bo-mon-gdcd-8-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP