4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot)

James Goodnight
James Goodnight(11524 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 235
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 06:11

Mô tả: Đề bài kiểm tra đại số 1 tiết Bài 1: (3đ): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) + 4 1 . 11 9 3 11 2 6. 4 1 b) 4. 1 2 1 .3 2 1 .2 2 1 23 + + c) 10 . 01,0 - 16 9 + 3. 49 - 4 6 1 Bài 2: (4đ): Tìm x biết: a) 7 1 2 1 . 5 3 = x b) 5 - |3x - 1| = 3 c) (1 - 2x) 2 = 9 d) 37 3 13 7 x x = + Bài 3 : (2đ) Nhà trờng đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của khối tỷ lệ với 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trờng thì có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, bit rng s hc sinh khỏ nhiu hn s hc sinh gii 20 em Bi 4 (1 đ): Cho 4 số khác 0: 4321 ,,, aaaa thoả mãn 31 2 2 .aaa = và 42 2 3 .aaa = Chứng minh rằng: 4 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 a a aaa aaa = ++ ++ Đề bài kiểm tra đại số 1 tiết Câu 1: (3đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể a) 3 1 3 1 .26 .44 4 7 4 7 b) 4. (- 1,35). 25 c) 0,09 0,16 d) 2 3 2 1 2 5 .(4,5 2) 5 2 4 + + ữ Câu 2 (3đ) Tìm x biết a) 9 27 .x 5 10 = b) 1x - 1,7 = 5,7 c) (2x -1) 2 = 25 d) 37 3 13 7 x x = + Câu 3: (2,5đ) Ba lớp 7A; 7B; 7C tham gia trồng cây do nhà trờng phát động. Hai lớp 7A và 7C đã trồng đợc 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng đợc, biết rằng số cây của ba lớp trồng theo tỉ lệ 3;6; 5. Câu 4(1,5đ): Cho .0'2'3';0''';4 ''' +++=== cbacba c c b b a a Tính '2'3' 23 cba cba + + . Đề bài kiểm tra đại số 1 tiết C©u 1: (3®) Thùc hiƯn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hỵp lý nÕu cã thĨ a) 3 1 3 1 .26 .44 4 7 4 7 − b) 4. (- 1,35). 25 c) 0,09 0,16− d) 2 3 2 1 2 5 .(4,5 2) 5 2 4   + − +  ÷ −   C©u 2 (3®) T×m x biÕt a) 9 27 .x 5 10 = − b) 1x − - 1,7 = 5,7 c) (2x -1) 2 = 25 d) 37 3 13 7 x x − = + C©u 3: (2,5®) Ba líp 7A; 7B; 7C tham gia trång c©y do nhµ trêng ph¸t ®éng. Hai líp 7A vµ 7C ®· trång ®ỵc 160 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp trång ®ỵc, biÕt r»ng sè c©y cđa ba líp trång theo tØ lƯ 3; 6; 5. C©u 4(1,5®iĨm): Cho .0'2'3';0''';4 ''' ≠+−≠++=== cbacba c c b b a a TÝnh '2'3' 23 cba cba +− +− §Ị bµi kiĨm tra ®¹i sè 1 tiÕt Bµi 1(3®) Thùc hiƯn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hỵp lý nÕu cã thĨ a) 23 1 4 . 7 5 - 13 1 4 . 7 5 b) −50.( 0,25).0,2 c) −0,49 0,16 d) 2 3 2 1 2 5 .(4,5 2) 5 2 4   + − +  ÷ −   Bài 2:(3đ) Tìm x biết: a) 1 2 3 x - 1 4 = 5 6 b) 1 1 2 9 − −x = 1 4 c) (2x + 1) 2 = 36 d) 37 13 3 7 x x+ − = Bµi 3. (3đ) Số học sinh khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính số học sinh của mỗi khối biết rằng số học sinh khối 8 hơn số học sinh khối 6 là 110 học sinh. Bµi 4. (1đ) Cho ac ac ba ba − + = − + Chøng minh r»ng bca = 2 . tiêu phấn đấu của học kỳ I đ i v i học sinh kh i 7 là số học sinh gi i, khá, trung bình, yếu của kh i tỷ lệ v i 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. H i. theo chỉ tiêu của nhà trờng thì có bao nhiêu học sinh gi i, khá, trung bình, yếu, bit rng s hc sinh khỏ nhiu hn s hc sinh gii 20 em Bi 4 (1 đ): Cho 4 số khác

— Xem thêm —

Xem thêm: 4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot), 4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot), 4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu 4-de-kiem-tra-chuong-i-dai-so-7-cuc-hot

Đăng ký

Generate time = 0.206168889999 s. Memory usage = 18.42 MB