bai thi an toan giao thong

10 280 1
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 05:11

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. BA ̀ I DƯ ̣ THI TI ̀ M HIÊ ̉ ULU ̣ T GIAO THÔNG ĐƯƠ ̀ NG BÔ ̣ NĂM 2008     ! " ###$%&''()* Câu 1: Luật an toàn giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khó XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? Có bao nhiêu chương? Có bao nhiêu điều? luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định những vấn đề gi? Trả lời: - +, )-& . /  *0112-&34 5655* 01127 '+8   . 9:15;*011<=+8   . ) > 2 ?& > 2< . =+,4-@4A )-&B/C=DEF G )-&B/C=&&B *  )-&B/C=,H -&B/C4HI&J@ )-&B/C7 Câu 2Phương tiện giao thông đường bộ gồm những phương tiện nào? Nêu cụ thể các phương tiện đó. Khi tham gia giao thông, xe cơ giới phải đảm bảo những phương tiện gì? Trả lời K& )-&B/CL*& )J-&B /CM& )N-&B/C7 'K& )J-&B/CON -8PQJRL*PQ =*S)=T*)9)UN*T*)9-&3S)/VPQM*S)=PQ*  /=PQ*/ /=PQA*OWHPQ*-R)FPQ&7 'K& )N-&B/CON -8PQNRL*PQ-F OWHPQ-F*RMPQPXMPQY$)&BD,MPQNZ,S) )FPQ&7 [( *  )MPQ >  " - " */ " )& \ - .   N  ] >  > PQ-ZW)F-&3S *  )=H/H)-H* 4-@E&3M )^,/H)*T&BN -8 R?9-_`a*9= /R?9`W&J9= R _ PQV/T_ PQ=T&B3PQ_ &B&J )-IF&J)9 V/H *  )F% * Q)4-_ ?X_= YR?9-_-bDNGP M-bN)/WN`M-b/)a*M-bX= -R?9/`-ZXc-Zd^,_ :)FPQ= QR?9-_&D,T /MD//H)-H*G*e) &B-@W= R(XA9MXf )FX )= R?9gJ8*&3-Z4d^,= R?9-_/C,H* MH*9T /MD//H)-H* XHMDLQ)4d*T&B= R?DEH-_-C/@/H)-H*X,h-7 Câu 3: Như ̃ ng ha ̀ nh vi bị nghiêm cấm trong Luâ ̣ t giao thông đươ ̀ ng bô ̣ năm 2008 gô ̀ m như ̃ ng ha ̀ nh vi sau: 57K)F-&BMGMG*M/D-&B/CM-bXMM/W/) M&GMYH8M`)&JTeMD/ CDEFG )-&B/C7 07)M) MPi-&BTS=-UM-W&JF,TST -&B=-UMTH,M-hE8TT-&B=-WTS,MDHM HTT -&B=*V-&BM-E`TS)-&BX=EMD*)UNf YjTS-E_ -&B/CM  )-&B/C=I)*VA`M )YcMYWTS)U*N Te-&B/C7 67kfYjg-&BM@-&BMb`TS7 l7& PQJMPQ*Y$/H)-H*d )^ ,/H)*T&B *  )-&B/C7 #7 -hhMMjPQJ-WF*B-Fd ^,_ PQ-W*-7 m7 PQMhn- PQMho- PQTSMFM-p7 ;7@W& )-&B/C*T)W9E* Z7 27@WPQM*S)MPQ*Y$T-&B*T)* )UV9L-CL7 @WPQ*MPQA**T)*9L-CL&34#1 * *q511*X*)U1M0#* *q5XXV7 <7@WPQJ9ESPQQ)4-7 @WPQ*Y$ *  )-&B/C9o r/LY&cDo,@ )-&B/CM/s)Uor-@ WPQ*Y$7 517t )PQJMPQ*Y$)&B-_-@-W-@ WPQ *  )-&B/C7 557@WPQJF4`-C4-M-&BM&3d7 507uE*gMTZ j=/E*gT)B :00B-D#BM/E*g MNfYj-bDP T)--Y8&MT:PQ-&34@& - -**jQ)4-_ +,7 567+A-UMNfYjgM-b-ZDD_ NHPE-`J: )FPQJ=NfYjD/8* 8*ET, ) )MT, C7 5l7%,WE*&M,WTS)U -G-_4-@,WW*M-C,) Ya7 5#7QY MPZF*MT MS)=/ASNf YjYj)I*`=WHMP`)Us*T` TPQV4HM4N`&B4-7 5m7(Y) ,H/sPQ-o-_-@Y)  Q)4-7 5;7uvT`N 8 F-WT`TT*7 527(9-@*`IoZ&B/ F )7 5<7w8*F*X*FMNovQMNH_ &B/F&B8  F7 017+3YjPHT  F )-WM-QY MPZjM8 NoSM**ET,MHTVPfI F )7 057+3YjojM4@FM@_ /H8)U&B-W F*,@ )-&B/C7 007kHPEMNfYjTS)U* M//WN`PQJMPQ* Y$7 067F*4A )-&B/CM8W* )&B& *  )-&B/C7 [k) > +8   )-& . /  *0112) > *E* -&3N& " - " M/ " N* > N  ]xCN`-&3Nf -h&N  57K)F-&BMGMG*M/D-&B/CM-bXMM/W/) M&GMYH8M`)&JTeMD/ CDEFG )-&B/C7 07)M) MPi-&BTS=-UM-W&JF,TST -&B=-UMTH,M-hE8TT-&B=-WTS,MDHM HTT -&B=*V-&BM-E`TS)-&BX=EMD*)UNf YjTS-E_ -&B/CM  )-&B/C=I)*VA`M )YcMYWTS)U*N Te-&B/C7 67kfYjg-&BM@-&BMb`TS7 l7& PQJMPQ*Y$/H)-H*d )^ ,/H)*T&B *  )-&B/C7 m7 PQMhn- PQMho- PQTSMFM-p7 ;7@W& )-&B/C*T)W9E* Z 27@WPQM*S)MPQ*Y$T-&B*T)* )UV9L-CL7 @WPQ*MPQA**T)*9L-CL&34#1 * *q511*X*)U1M0#* *q5XXV7 <7@WPQJ9ESPQQ)4-7 @WPQ*Y$ *  )-&B/C9o r/LY&cDo,@ )-&B/CM/s)Uor-@ WPQ*Y$7 557@WPQJF4`-C4-M-&BM&3d7 5l7%,WE*&M,WTS)U -G-_4-@,WW*M-C,) Ya7 5#7QY MPZF*MT MS)=/ASNf YjYj)I*`=WHMP`)Us*T` TPQV4HM4N`&B4-7 017+3YjPHT  F )-WM-QY MPZjM8 NoSM**ET,MHTVPfI F )7 057+3YjojM4@FM@_ /H8)U&B-W F*,@ )-&B/C7 067F*4A )-&B/CM8W* )&B& *  )-&B/C7 ]xCN`-&3/hN*J&N  517t )PQJMPQ*Y$)&B-_-@-W-@ WPQ *  )-&B/C7 567+A-UMNfYjgM-b-ZDD_ NHPE-`J: )FPQJ=NfYjD/8* 8*ET, ) )MT, C7 5m7(Y) ,H/sPQ-o-_-@Y)  Q)4-7 5<7w8*F*X*FMNovQMNH_ &B/F&B8  F7 007kHPEMNfYjTS)U* M//WN`PQJMPQ* Y$7 Câu 4: ]`/)-&B/CL*_ &B-@W )= X-b )M/W/)MFi-&BM)U&B/H)MT) A7 ]`/)-&B/C_ &J 4-T)+, ) -&B/CL* '_ &B-@W )4-&N  R y-o-W/))&B *  )V&J Y:F= /R  )U*C Y  -W/))&B *  ) VX T&JVX N &B-@W )HY:F=&B *  )VX /H/T_ &B-@W )-&3-= R H@X T&J-W/))&B *  )VX N /H&B-@W )HY:F=&B *  )V X T&J&B-@W )-&3TzH=&B *  )VX /T&B-WW )-&3-EH&J=&B-/C4 -&B H-N &&B-@W )7 'X-b )9/ *GM4-&N  RXP -&3-= /RX-vE*-= RXHY:FT&JFY:MT:T&B3-a-4 FY:e-&3-D=T)T&B3XE-&3-& HH*`-CMZI4 NM&B-&B)&B-/C4 -&B7 'uW/)-&B/CL**9*M4-&N  RuW/)E*-W/W-@E*= /RuW/)W*-WH/)e`W*9WPHT = RuW-W/)H= YRuWrY{-WrY{&J-)U-@G/D= -RuWj-WD*/hN)F/W/)E*M/W/)W*M /W/WrY{7 '%Fi-&BFrN8 -&BMTX)U&J-MTX Y:F7 '?)U&B/H)-&3-UV*S-)F-&BW*-W &JY{)&B *  )/DF* )_ @-&B &J-_ -&B7 '|)A-&3-UV-&B/A}M-GGM-G`M-G-)F -&BE*M-&Bj)PQM&B4 F)U-UVG-@ WMW*N)N-F7 ]( *  )&B *  )HE rY{_ `/)-&B/CN  57&B *  )HErY{_ ` /)-&B/C7 07(9&B-@W )e&B *  )HE _ &B-@W )7 67F9/W/)`-F9/)F*Be&B *  )HE_ /)F*B7 l7F9Fi-&BY)&B-/CM&B-@W& H4 NMH*`-C&B-&B)&B-/CMPQ_ &B D,4 -&B7 9Fi-&B)&B-/CM&B-@W& H4 NMDE&B-/CMPQ_ &BD,- 4 -&Be HH*`-CM&B-&B)&B-/CMPQ_ &BD,4 -&B/H)-H* )7 Câu 5 : Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác phải chấp hành những quy định sau: ]`J&B-@WM&BLTPQ*MPQA* 57&B-@WPQ* /MPQA*r-&3V*C&BMT: T&B3N e-&3V`-  &B R?V&B/-Eo= /R~H&B9F*,= RTiQ*Y&J5lh7 07&B-@WM&BLTPQ* /MPQ*/ /MPQ A*H-C*n/H)W*94 -Z47 67&B-@WPQ* /MPQ*/ /MPQA* -&3N -8 RPQY = /RPQ)G-&BY)&B-/C&= RkfYjM-)FY-CMD/8* MT:D/T3X= YRkfYjPQ-WS)M-dPQM,M* MV,L @= -RuH  )U-PQ/s*C/-`JPQ /M/s  /-`JPQ/ /= QR8*ET,M ) )7 l7&BLTPQ* /MPQ*/ /MPQA* *   )-&3N -8 Rx M,L@= /RkfYj= Ru*MS))U-d&= YRoTM-b))ULT = -R8*ET,M ) )7 ]`J&B-@WM&BLTPQ-FM&B-@WPQN  57&B-@WPQ-Fr-&3V*C&BMT:T&B3V* *CTiQ*Y&J;he-&3V`-  &B7 &B-@WPQ-FH4-@X-b ) (quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật giao thông đươ ̀ ng bô ̣ năm 2008)=&BLT PQ-F *  )H4-/W/)-&B/C(quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật giao thông đươ ̀ ng bô ̣ năm 2008)7 07&B-@WM&BLTPQ-F*H-C*n/H)W*9 4 -Z47 67&B-@WPQNH)PQ-*CM9G-&B Y)PQNeH--ZG-&B4-=-/ -*H9/) VX T&JX N PQ7&B-@WPQNZ,S)H9//H) -H*NT-&B7 l79 PDTPQNH/H)-H* )M8HTV ) QEG*e_ &B-@W7 Câu 6 57Ch_ &BPQ4-&N  R&B-_5mhTV-&3PQA*9YXP' Y&J#1 * 6 = /R&B-_52hTV-&3PQ* /MPQ*/ /9 YXP' :#1* 6 TV)FPQ9DE&=PQHM* S)9THY&J67#11=PQV&B-D<•L= R&B-_05hTV-&3PQHM*S)9TH:67#11 TV=PQFu0S)T*)9O€u0R= YR&B-_0lhTV-&3PQV&B:51-D61•L= PQF?S)T*)9MN*T*)9O€?R= -R&B-_0;hTV-&3PQV&BT61•L=PQ F•S)T*)9O€•R= QRh`- _ &BPQV&BT61•L#1h-`J ##h-`J *7 07&BPQH9NovQ$3J)FPQMYj_ PQ7uC T&VuC‚D_TeM`3JuCT&VuCt ),H4-@ dNovQ_ &BPQM*NovQ-ƒ-`J&BPQ 4-@NVD*No)i_ &BPQ. [@#67@ *  )_ PQJ 57wQ-ZW)F-&3S *  )H/H)-H*4 -@E&3M )^,/H)*T&BN -8 R?9-_`a*9= /R?9`W&J9= R _ PQV/T_ PQ=T&B3PQ_ &B&J )-IF&J)9 V/H *  )F% * Q)4-_ ?X_= YR?9-_-bDNGP M-bN)/WN`M-b/)a*M-bX= -R?9/`-ZXc-Zd^,_ :)FPQ= QR?9-_&D,T /MD//H)-H*G*e) &B-@W= R(XA9MXf )FX )= R?9gJ8*&3-Z4d^,= R?9-_/C,H* MH*9T /MD//H)-H* XHMDLQ)4d*T&B= R?DEH-_-C/@/H)-H*X,h-7 07wQ* /MPQ*/ /MPQA*-ZW)F-&3S  *  )H/H)-H*4-@E&3M )^,/H) *T&B4-F-W* M/MYM-MQMM)H5@7 67wQJH-IA/WN`Y)4 &J9d*4@ E7 l7?X_4-FNfYj-`JPQJ7 #7uCT&VuCt ),H4-@E&3 )^, /H)*T&B_ PQJ-&3S *  )MT:PQJ_ 48-CM NfYj)*j-X4`gM 7 Câu 7: [&BPQ-@W&H* Q)EBN  RIPQ= /RtESPQ-`J&B-@WPQJ4-F@#< _ +, )-&B/C*0112= (Điều 59 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau: RtEo,W*- )^,/H)*T&B-`JPQ J4-F@##_ +, )-&B/C*0112= (Điều 55 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau: YRtEo,/H)W*T*Y8N_ _PQJ7 [&B-@WPQ*Y$ *  )H*  Q) EBN -8 RIPQ= /R?or/LY&cDo,@ )-&B/CM/s)U or-@WPQ*Y$= RtEo,W*- )^,/H)*T&B-`JPQ *Y$4-F@#;_ +, )-&B/C*01127 Câu 8  Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông được quy định tại Điều 38 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau: 57&B-@W& &B4 TD-Dj  F9T*N -8 R•: &=T&B=Eo&B/F H9*U4 9d*4@G= /R„FPHT  F)-D&B_ 4  -DMT: T&B3&B-@W&n/&H-& -Eo)UH -& &B/F-Eo )UeIY)/-QY -DX*FM&H-D Te/) J4  GE= R?EP@j F)4 9d*4@7 07&B9*UFPHT j F9T*N -8 RuH)T&B= /RtZ-cMo B&B/F= Ru) )4  MD)U…/ 8Y8GE= YRuH)NH_ &B/F= -R?EP@j FQ)G_ 4 9d* 4@7 67&B-@W&-4 PHT j F9T *V&B/F-Eo7?PQ-&34@&MPQV&B-&3 &V4@&-aM*T:)F )MaN/A/C4-F )H7 l7?4  ,-&3@j F9T*f&BJ  T&B-W-@T j FM`3J4 4HI-&B/C… / 8Y8- &/H)-H* )N`M )7 #7…/ 8Y8EPaPHT  F9T*B/) )4  MD-D-WPfIMH4Dj F=hoo MZ-c &B/FM/H)T&BM/H)NH_ &B/F=T&B39&B D*TpXM988)U889H EeN 4 &J9d*4@-a)EQ)4- _ ,-LI)EM…/ 8Y8EPa9T*ho E7 T&B3j F&34HH4DM†‡/ 8Y8EPa HB/))†‡/ 8Y8ET7 m7uC? 9T*`Mh3MP8YNVY @ F )-&B/CME)4 MhoM8Q)4 -_ ,7 ?8<e`T)E& -_h-@WPQ* *  )&u`_ {)S-@WPQ* *  ) 7D-aE`/)-&B/C-WPHT  F )7 ]&B-a9F*+, )-&B/C*0112 'u`_ ?9F*+, )-&B/C )PQ* )&B-_-@-W-@WPQ *  )-&B/C(Vi phạm Khoản 10 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Quy định các hành vi bị nghiêm cấm)7 '?9F*+, )-&B/C ]@W&& -_h-W-@WPQ*9YXP  511* 6 (Vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Quy định về tuổi, sức khỏe người lái xe ). ]@W& )&E`/) -&B/C(Vi phạm tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ). ](E/)-&B/C-9F9Fi-&BY )&B-/CM&B-@W&H4 NMH*`-C&B -&B)&B-/CMPQ_ &BD,4 -&B(Vi phạm tại Khoản 4 Điều 11 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ). Câu 10 ]8_DY{-Dj F )-&B/CJN` &B*FTEJ &-aT '8XY{-D F )-G&B-@W & *  )7 '(DEFG )-&B/CV&J g@/E,MNVF GgDS*ME&3-H*/H)7 'K& *  )-H*/H)-@ *  ) Q)4-7 7 ]WH*WFF )-&B/CQ)G9H N  'w8Y&TeT@Mh/D,@ ) ) )F`ET)4`-W,T-&3Y&,PaCMF)T 4H T@*F*z= '@D-&B & /H)-H*^,Md G -&B& -L/C7(XD-&BP8YT&J-8@-&Bg $3JD-C_ 7%e,MT)*$ *& nM-)F/ ,NjV7T)-9M&3& *  )* :7 ]%JT*_ &BY8P-@PE*CN`IDs*H* W F )V- &*e&N  ?  )- &X`3Jo *`T@,@ )(pa nô; áp phích; khẩu hiệu tuyên truyền, tờ rơi .)=P--W*-Q F )-W- &`E /PfIAj= u  ) )P8Y4D`3Jo s*P8Y&Te-C4H-WH*W F ) F- &7uF-9gH`3PfIT&B3F*, ) -&B/C&)FTe )MED*  )-&B /CMP8YTSED*-&B/C777 ?T&B3F*+, )-&B/CG/)-D&TZ _ &BF*-W- &4 /DMAV7 Đăk Hà, ngày 05 tháng 10 năm 2010. NGƯỜI DỰ THI  . Câu 8  Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông được quy định tại Điều 38 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau: 57&B-@W&. " ###$%&''()* Câu 1: Luật an toàn giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thi an toan giao thong, bai thi an toan giao thong, bai thi an toan giao thong

Bình luận về tài liệu bai-thi-an-toan-giao-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP