de kiem tra tin hoc 8 mot tiet lan 1

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 189
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 03:11

Mô tả: Trường THCS Xuân Châu Thứ . ngày . tháng năm 2010 Họ và tên: . Lớp: . Kiểm tra: Tin học (1 tiết lý thuyết) Điểm Lời phê của giáo viên I/ Trắc nghiệm: Hãy chọn phương án đúng: (mỗi câu đúng được 0,5 điểm) Câu1: Máy tính hiểu và thực hiện các lệnh trực tiếp ở ngôn ngữ nào? A. Ngôn ngữ tiếng Việt B. Ngôn ngữ tiếng Anh. C. Ngôn ngữ Pascal D. Ngôn ngữ máy. Câu 2: Theo em hiểu viết chương trình là gì? A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó. B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình. C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot. Câu 3: Để chia lấy phần nguyên ta dùng phép toán: A. Div B. : C. Mod D. / Câu 4: Để viết thông tin ra màn hình, Pascal sử dụng lệnh: A. Write B. Read; C. Delay; D. Clrscr; Câu 5: Cấu trúc của một chương trình Pascal thường có những phần sau: A. Phần thân, phần cuối B. Phần khai báo, phần thân, phần cuối. C. Phần khai báo, phần thân D. Phần đầu, phần thân, phần cuối. Câu 6: Ngôn ngữ lập trình gồm những yếu tố nào A. Tập hợp các ký tự B. Các quy tắc C. Cả A và B đều đúng D. Ý tưởng – Giải thuật. Câu 7: Khi thực hiện lệnh Read để đọc dữ liệu vào cho máy tính, ta thường đi kèm với phím nào để tiếp tục. A. Space B. Enter C. Insert D. Tab Câu 8: Lệnh gán trong Pascal được viết như sau: A. := B. >= ; C. => ; D. # Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal để chạy chương trình sau khi đã biên dịch xong người ta thường sử dụng phím nào? A. Ctrl + F8 ; B. Ctrl + F9 C. Ctrl + F10 D. Ctrl + F2. Câu 10: X là một số thực, để khai báo biến X ta có thể khai báo như sau: A. Var X: integer; B. Var X: Real; C. Var X: String; D. Var X: char; II/ Tự luận: Câu 11 (2 điểm) Viết các biểu thức toán học sau bằng các ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal. a) 5x 3 + 2x 2 – 8x + 15 b) 4 22 22 aca −+ Câu 12 (1 điểm): Hằng giống và khác biến ở điểm nào? Câu 13: (2 điểm) Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a và b từ bàn phím. Sau đó in ra tích của a và b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----Hết ------ . luận: Câu 11 (2 điểm) Viết các biểu thức toán học sau bằng các ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal. a) 5x 3 + 2x 2 – 8x + 15 b) 4 22 22 aca −+ Câu 12 (1 điểm):. . ngày . tháng năm 2 010 Họ và tên: . Lớp: . Kiểm tra: Tin học (1 tiết lý thuyết) Điểm Lời phê của

— Xem thêm —

Xem thêm: de kiem tra tin hoc 8 mot tiet lan 1, de kiem tra tin hoc 8 mot tiet lan 1, de kiem tra tin hoc 8 mot tiet lan 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-tin-hoc-8-mot-tiet-lan-1

Đăng ký

Generate time = 0.21620297431946 s. Memory usage = 18.57 MB