đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

6 18,115 399 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 01:11

Trường tiểu học Đắk Ang Thứ … … . ngày …. tháng …. năm 2009 Họ và tên: …………………… Lớp: 4… BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn: Toán Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Người ra đế Nhận xét của người chấm Điểm Người chấm Lần 1: . . . . Lần 1: Lần 2: Lần 2: Duyệt: K.tra: Đề bài: Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) Đọc số Viết số 10 356 217 Mười triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm mười bảy a) …………… Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm linh sáu b) 967 246 .…………………………………………………………………… … ………………………………………………………………… c)…………… Chín trăm tám mươi nghìn hai trăm mười d) 73 504 .……………………………………………………………… …….………………………………………………………… Bài 2: Điền vào chỗ chấm: A M P C E D O B I N K Q a) Góc b) Góc c) Góc . d) Góc . Bài 3: Đặt tính rồi tính: a) 145386 + 236453 b) 749881 – 625639 …………………. ………………… …………………. ………………… …………………. ………………… c) 347 x 34 d) 4840 : 22 …………………. ………………… …………………. ………………… …………………. ………………… …………………. ………………… ………………… ………………… Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào : a) 2 giờ 30 phút = 150 phút b) 2tấn 5kg = 2500kg Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 1200 cm 2 =………dm 2 ?. Số cần điền là: A. 120 B. 12 C. 102 D. 12000 b) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5: A. 1998 B. 1999 C. 2000 D. 2001 Bài 6: Lớp 4A có 23 học sinh, lớp 4B có 18 học sinh, lớp 4C có 31 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? Bài giải ……………………………………………………………… . ………………………………………………………………… Bài 7: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 34 tuổi. Chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ? Bài giải: ……………………………………………………………… . ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 4 NĂM HỌC 2009 - 2010 Người ra đề Người duyệt đề Lần 1: Lần 2: Đề bài: Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) Đọc số Viết số Mẫu: 10 356 217 Mười triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm mười bảy a) …………… Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm linh sáu b) 967 246 .…………………………………………………………………… … ………………………………………………………………… c)…………… Chín trăm tám mươi nghìn hai trăm mười d) 73 504 .……………………………………………………………… …….………………………………………………………… Bài 2: Điền vào chỗ chấm: A M P C E D O B I N K Q a) Góc b) Góc c) Góc . d) Góc . Bài 3: Đặt tính rồi tính: a) 145386 + 236453 b) 749881 – 625639 …………………. ………………… …………………. ………………… …………………. ………………… c) 347 x 34 d) 4840 : 22 …………………. ………………… …………………. ………………… …………………. ………………… …………………. ………………… ………………… ………………… Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào : a) 2 giờ 30 phút = 150 phút b) 2tấn 5kg = 2500kg Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 1200 cm 2 = …… dm 2 ?. Số cần điền là: A. 120 B. 12 C. 102 D. 12000 b) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5: A. 1998 B. 1999 C. 2000 D. 2001 Bài 6: Lớp 4A có 23 học sinh, lớp 4B có 18 học sinh, lớp 4C có 31 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? Bài giải ……………………………………………………………… . ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Bài 7: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 34 tuổi. Chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ? Bài giải ……………………………………………………………… . ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… HIỆU TRƯỞNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 4 NĂM HỌC 2009 - 2010 Bài Đáp án Điểm Ghi chú 1 Mẫu: 10 356 217 Mười triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm mười bảy a) 20 463 206: Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm linh sáu 1 - Làm đúng mỗi ý được 0,25 điểm b) 967 246: Chín trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi sáu. c) 980 210: Chín trăm tám mươi nghìn hai trăm mười d) 73 504: Bảy mươi ba nghìn năm trăm linh bốn 2 a) Góc bẹt b) Góc vuông c) Góc tù d) Góc nhọn 1 - Làm đúng mỗi ý được 0,25 điểm 3 a) 145386 + 236453 b) 749881 – 25639 c) 347 x 34 145386 236453 381839 + 749881 625639 124242 − 347 34 1388 1041 11798 × d) 4840 22 44 220 00 3 - Làm đúng mỗi phép tính a,b được 0,5 điểm, mỗi phép tính c,d được 1 điểm. - HS đặt tính đúng kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm, đặttính sai kết quả đúng không cho điểm 4 a) b) 1 - Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm 5 a) B b) C 1 - Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm 6 Bài giải Trung bình mỗi lớp có số học sinh là: (0,25 điểm) (23 + 18 + 31) : 3 = 24 (học sinh) (0,5 điểm) Đáp số: 24 học sinh (0,25 điểm) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 7 Cách 1: Tuổi chị là: (0,25đ) (34 + 6 ): 2 = 20 (tuổi) (0,5đ) Tuổi em là: (0,25đ) (34 - 6) : 2 = 14 (tuổi) (0,5đ) Đáp số: Chị 20 tuổi (0,25đ) Em 14 tuổi (0,25đ) 2 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Cách 2 Hai lần tuổi chị là: (0,25đ) 34 + 6 = 40 (tuổi) (0,25đ) Tuổi chị là: (0,25đ) 40 : 2 = 20 (tuổi) (0,25đ) Tuổi em là: (0,25đ) 20 - 6 = 14 (tuổi) (0,25đ) 2 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. S Đ Đáp số: Chị 20 tuổi (0,25đ) Em 14 tuổi (0,25đ) Lưu ý: HS có thể tìm tuổi em trước, tuổi chị sau. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN 4 năm học 2009 – 2010 Mức độ Nội dung Bài Câu Số lượng câu Điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Số và phép tính 1 a, b, c,d 4 1 4 3 a, b,c,d 4 3 4 5 b 1 0,5 1 Đại lượng 4 a, b 2 1 2 5 a 1 0,5 1 Yếu tố hình học 2 a, b,c,d 4 1 4 Giải toán có lời văn 6 1 1 1 7 3 2 3 Tổng 20 20 10 10 6 4 . + 23 645 3 b) 749 8 81 – 25639 c) 347 x 34 14 5386 23 645 3 3 818 39 + 749 8 81 625639 12 42 42 − 347 34 13 88 10 41 117 98 × d) 48 40 22 44 220 00 3 - Làm đúng mỗi phép. tính 1 a, b, c,d 4 1 4 3 a, b,c,d 4 3 4 5 b 1 0,5 1 Đại lượng 4 a, b 2 1 2 5 a 1 0,5 1 Yếu tố hình học 2 a, b,c,d 4 1 4 Giải toán có lời văn 6 1 1 1 7 3
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4, đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4, đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

Bình luận về tài liệu de-thi-cuoi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP