Toan giỏi lớp 5 dạng cấu tạo số - phân số

8 3,363 40
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 23:11

Phân số Dạng 1: Câú tạo số Các bài toán phân số và tỉ số Bài 1: Viết số tự nhiên 8 thành các phân số có mẫu lần lợt là 3, 5, 12, 105, 1000. Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết: a, 2/3 = 5/4; b, 2/3 < x/6 < 1; c, 1 < 6/x < 2 d, x/17 = 60/204 e, (6 + x)/33 = 7/11; g, (12 +x)/(43 x) =2/3; h, x/5 <3/7; i, 1< 11/x <2 Bài 3: a, so sánh các phân số sau: 12/18 và 13/17 b, Hãy viết một phân số lớn hơn 5/7 và nhỏ hơn 5/6. có bao nhiêu phân số nh vậy? (5-10) Bài 4: Cho phân số 14/26. Hãy tìm một số để khi cùng thêm số đó vào tử số và mẫu số của phân số đã cho thì đợc một phân số mới có giá trị bằng phân số 6/9. (6-11) Bài 5: Cho phân số 15/17. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi đem tử số của paan số đã cho trừ đi số ấy và đem mẫu số cuả phân số đã cho cộng với số ấy thì đợc một phân số mới có giá trị bằng 1/3. (8-12) Bài 6: Cho phân số 3/7. Cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta đợc một phân số có giá trị bằng phân số 7/9. Tìm số đó. Bài 7: (t77-10 cđ) Cho phân số 11/14. Tìm một phân số bằng phân số đã cho , Biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số của nó 1995 đơn vị Bài 8: (t9 tnc) Cho hai phân số 6/7 và 1/9. Hãy tìm phân số a/b sao cho khi thêm a/b vào 1/9 và bớt a/b ở 6/7 thi ta đợc hai phân số có tỉ số là 3. Bài 9: (b4-t10-tnc) Cho phân số 7/8. Hãy tìm số a sao cho đem tử số của phân số đã cho trừ đi a và thêm a vào mẫu số ta đợc phân số mới bằng 1/4. Bài 10: (b5 t11-tnc) Cho hai phân số 6/7 và 2/9. Hãy tìm phân số a/b sao cho khi thêm a/b vào mỗi phân số đã cho ta đợc hai phân số mới có tỉ số là 3. Bài 11: (b7-t12-tnc) Cho phân số 26/45. Hãy tìm số tự nhiên c sao cho thêm c vào tử số và giữ nguyên mẫu số , ta đ- ợc phân số mới có giá trị bằng 2/3. Bài 12(b8-t12-tnc) Cho phân số 25/37 . Hãy tìm số tự nhiên c sao cho đem mẫu số của phân số đã cho trừ đi c và giữ nguyên tử số ta đợc phân số mới có giá trị bằng 5/6. Bài 13: (b9-t13-tnc) Cho phân số a/b có b-a = 21. Phân số a/b sau khi rút gọn thì đợc phân số 16/23. Tìm phân số a/b. Bài 14: Cho phân số 33/21. Hỏi cùng phải bớt đi ở cả tử số và mẫu số một số là bao nhiêu đê đ- ợc một phân số mới có giá trị bằng 5/3.(b16-t20-psts) Bài 15: Cho phân số 37/128. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi bớt a ở tử số và thêm a vào mẫu số ta đợc phân số mới có giá trị bằng 2/9. Bài 16: (b39-t61-gbnc) Cho phân số 39/69. Hãy tìm số tự nhiên m, sao cho thêm m vào cả tử số và mẫu số thì đợc phân số mới có giá trị bằng 3/5. Bài 17: (b18-t20-tnc) Cho phân số 234/369. Hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để đợc phân số mới và rút gọn phân số mới đó, ta đợc phân số 5/8. Bài 18: (b14-t19-tnc) Cho phân số a/b có a + b = 136. Rút gọn phân số a/b thì đợc phân số 3/5. Tìm phân số đã cho. Bài 19: (b15 t19 tnc) Cho phân số a/b có hiệu giũa mẫu số và tử số là 18. Sau khi rút gọn phân số a/b ta đợc phân số 5/7. Tìm phân số a/b. Bài 20: Cho phân số m/n có giá trị bằng phân số 6/7. Nừu giảm tử số đi 12 đơn vị thì đợc phân số mới có giá trị bằng phân số 36/49. Tìm phân số m/n đã cho. Bài 21: Hãy tìm 6 phân số tối giản ở giữa 1/5 và 3/8. Bài 22: a, Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 3/4; 5/6; 7/8 b, Hãy tím 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa 9/10 và 11/13. (b15-t98-10cd) Bài 23: (b19-t99-10cd) Viết các phân số sau thàh tổng của các phân có mẫu số khác nhau và có tử số đều bằng 1: a, 31/32 ; b, 25/27. Bài 24: Hãy phân tích các phân số sau đây thành tổng của 3 phân số tối giản có cùng mẫu số: a, 13/36 b, 31/60 (45-psts) Bài 25:Tìm tổng của các phân số có tử số là 3, lớn hơn 1/6 nhng bé hơn 1/5 Dạng 4: Toán đố về phân số Dạng 4.1: Tìm tỉ số của hai số Bài 1: 3/4 số cam bằng 2/5 số quýt. Tính tỉ số giữa số cam và số quýt.(b1-t59-tsps). Bài 2: Biết rằng 2/3 số trâu thì bằng 3/7 số bò và cũng bằng 5/8 số ngựa. Hỏi số trâu bằng mấy phần số ngựa? Số ngựa bằng mấy phần số bò? (b1-t78-psts) Bài 3: Bạn Lan mua vở hết 1/4 số tiền của mình có. Bạn Phợng mua sách hết 2/7 số tiền của mình có. Biết rằng số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau. Tính tỉ số giữa số tiền của Lan và Phợng có lúc đầu.(b2-t78-psts) Dạng 4.2: Tìm một phân số của một số Bài 4: Ba ngời chia nhau 720 ngàn đồng . Ngời thứ nhất đợc 1/6 số tiền, ngời thứ hai đợc 3/8 số tiền, còn bao nhiêu là của ngời thứ ba. Tính số tiền của ngời thứ ba. (b2-t60-psts) Bài 5 : Lớp 5A có 48 HS gồm 4 loại: Giỏi , Khá , Trung bình, yếu. Biết rằng: - Số số HS giỏi bằng một nửa số HS ba loại kia. - Số Hs khá bằng 1/3 số HS ba loại kia. - Số HS yếu bằng 1/7 số HS ba loại kia. Tìm số HS mỗi loại. (b4-t78-psts) Bài 6: Một bình nớc mắm có 42 l nớc mắm, lần thứ nhất ngời ta rót ra 1/7 bình, lần thứ hai rót ra 5/6 bình. Hỏi trong bình còn lại bao nhiêu lít nớc mắm? Bài 7: Dũng có 56 viên bi. Dũng cho Hùng 1/4 số bi, cho Minh 3/7 số bi còn lại. Hỏi Dũng đã cho Minh bao nhiêu viên bi?(b1,2-t5-TĐNC) Bài 8: Bể nớc cứu hoả của chợ An Thạch đợc bắt ba vòi nớc chảy vào bể . Nừu vòi thứ nhất chảy một mình thì phải mất 18 giờ mới đầy bể. Vòi thứ hai chảy nhanh gấp rỡi vòi thứ nhất. Vòi thứ ba lại chảy nhanh gấp rỡi vòi thứ hai. Hỏi nếu cùng mở cả ba vòi thì sau bao lâu sẽ đầy bể? (b5-t79-psts) Bài 9 : Ba ngời cùng làm một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 2 giờ 40 phút. Nếu làm riêng một mình thì ngời thứ nhất phải mất 8 giờ mới xong công việc, ngời thứ hai phải mất 12 giờ mới xong công việc. Hỏi nếu ngời thứ ba làm một mình thì phải mất mấy giờ mới xong công việc? Bài 10: hai ngời thợ cùng làm một cộng việc và hoàn thành sau 4 giờ. Nếu làm riêng một mình thì ngời thứ nhất phải mất 7 giờ mới xong công việc. Hỏi nếu làm riêng một mình thì ngời thứ hai sau bao lâu mới xong công việc? Bài 11: Để đắp xong một quãng đờng, đội thứ nhất cần 9 ngày, đội thứ hai cần 15 ngày. Đội thứ nhất làm trong 6 giờ rồi nghỉ để đội thứ 2 làm tiếp cho xong quãng đờng đó. Hỏi đội thứ hai đã làm trong bao lâu? Biết rằng năng suất làm việc của mỗi ngời mỗi ngày nh nhau. Bài 12: Bà có một túi kẹo rất ngon. Bà chia đều cho ba cháu :Bắc ,Trung, Nam. Sau khi Bắc ăn đi 8 cái, Trung ăn số kẹo gấp rỡi số kẹo của Bắc đã ăn thì số kẹo của Bắc và Trung bằng 2/3 số kẹo của Nam. Hỏi lúc đầu bà chí cho mỗi cháu bao nhiêu cái kẹo? (b9-12/b3,4,6,7/photo) Bài 13: Cuối học kỳ I, lớp 5A có số học sinh đạt học sinh giỏi kém 1/4 tổng số học sinh của lớp là 2 em. Số còn lại đạ học sinh khá và nhiều hơn 1/2 số học sinh của lớp là 12 em. Tính : a, Số học sinh của lớp 5 A b, số học sinh giỏi của lớp 5A. Bài 14: Lớp 5B có số học sinh giỏi nhiều hơn 1/5 số học sinh của lớp là 3 em. Số học sinh còn lại nhiều hơn 1/2 số học của lớp là 9 em. Tính a, Số học sinh giỏi của lớp 5B. b, Số học sinh của lớp 5B. (42,43-t24 tnc) Dạng 4.3:Tìm một số khi biết giá trị một phân số của số ấy Bài 15: Một cô giáo mỗi tháng ăn hết 1/2 tiên lơng, trả tiền nhà hết 1/6 tiền lơng, tiền tiêu vặt hết 1/5 tiền lơng. Cuối tháng còn để dành đợc 60 000 đồng. Tính lơng tháng của cô giáo. (b3- t61-psts) Bài 16: Một ngời đi xe máy , ngày thứ nhất đi dợc 2/5 quãng đờng, ngày thứ hai đi đợc 1/3 quãng đờng, ngày thứ ba đi thêm 40 km thì hết quãng đờng. Hỏi quãng đờng dài bao nhiêu kilômét?(b4-t5-TĐNC) Bài 17: Một nhà máy có 90 công nhân chia thành ba tổ, tổ một có 18 công nhân, tổ hai chiếm 3/10 tổng số công nhân. Hỏi tổ ba chiếm bao nhiêu phần tổng số công nhân?(b5-t5-TDNC) Bài 18: Một bác nông dân mang dừa ra chợ bán , lần đầu bán đợc 3/5 số quả dừa mang đi, lần thứ hai bán đợc 21 quả dừa và lần thứ ba bán đợc số dừa bangừ 3/8 số dừa bán lần đầu thì hết số dừa. Hỏi bác nông dân bán tất cả bao nhiêu quả dừa?(b8-t6) Bài 19: Trong một nhà máy, số công nhân giỏi nếu có thêm đợc 2 ngời thì sẽ bằng 1/5 tổng số công nhân, còn số công nhân không đợc xếp loại giỏi nếu giảm đi 14 ngời thì số còn lại sẽ bằng 1/2 tổng số công nhân. Hỏi trong nhà máy coa bao nhiêu công nhân giỏi?(b9-t6) Bài 20: Ba bạn Hồng , Lan , Huệ chia nhau một số kẹo. Hồng lấy 1/3 số kẹo và 2 viên, Lan lấy 1/4 số kẹo và 3 viên kẹo. Huệ lấy 10 viên kẹo thì vừa hết. Hỏi Hồng và Lan mỗi bạn lấy bao nhiêu viên kẹo?(b11-t6-TDNC) Bài 21: Một ngời bỏ ra một số vốn để đi buôn, chuyến thứ nhất lãi đợc 1/4 vốn . Với tiền vốn và lãi, ngời đó đi buôn chuyến thứ hai và bị lỗ 1/10 vốn mới, cuối cùng còn lại bao nhiêu tiền, ngời đó đi buôn chuyến thứ ba và đợc lãi 1/3 số tiền đó. Sau khi đi buôn ba chuyến, ngời đó đợc lãi và vốn là 15 triệu đồng. Hỏi sau ba chuyến đi buôn ngời đó đợc lãi bao nhiêu tiền?(b13-t6- TDNC) Bài 22: Lan ,Hồng Huệ mua chung một tấm vải với giá 14 000 đồng một mét. Lan mua 1/6 tấm vải, Hồng mua 1/2 tấm vải và trả nhiều hơn Lan 112000 đồng, Huệ mua phần còn lại. Hỏi mỗi ngời mua bao nhiêu mét vải?(b16-t7-TDNC) Bài 23: Một ngời đi chợ mang theo một sọt trứng. Ngời đó bán 2/5 số trứng rồi lại buôn thêm 46 quả. Vì vậy tất cả số trứng đem về bằng 10/9 số trứng mang đi.(b10-t80-psts) Hỏi ngời ấy đã mang đi bao nhiêu quả trứng? Bài 24: Một ngời bán cam. Buổi sáng bán đợc 3/5 số cam mang đi, buổi chềi bán thêm đợc 39 quả. Lúc về thì thấy số cam còn lại bàng 1/8 số cam đã bán đợc. Hỏi số cam đã mang đi?(b11-t80-psts) Bài 25: Cuối năm học, bốn tổ của một lớp 5 thi đua. Số diểm 10 của tổ I bằng 1/2 tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Số điểm 10 của tổ II bằng 1/3 tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Số điểm 10 của tổ III bằng 1/4 tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Số điểm 10 của tổ IV là 26 điểm 10. Tìm số điểm 10 của cả lớp và mỗi tổ. b, Bốn học sinh giỏi chung tiền mua một bộ sách Em muốn giỏi toán. Bạn thứ nhất góp một nửa số tiền mà ba bạn còn lại phải góp. Bạn thứ hai góp một phần ba số tiền mà ba bạn kia đã góp. Còn bạn thứ ba góp một phần t số tiền mà ba bạn kia phải góp. Riêng bạn thứ t góp 2 600 đồng. Tính giá tiền bộ sách và số tiền mỗi bạn đã góp (B13-t80-psts) Bài 26: Một đội thuỷ lợi định đào một con kênh gồm ba đoạn. Ngày đầu đào đợc 1/4 con kênh thì còn thiếu 10 m nữa mới đào xong đoạn thứ nhất. Ngày sau đội đào tiếp 70 m nữa thi thấy chẳng những đã đào xong hai đoạn đầu mà còn đào đợc 5 m nữa ở đoạn kênh thứ ba. Hỏi mmỗi đoạn kênh định đào dài bao nhiêu mét, biết rằng số mét kênh còn lại cha đào bằng 2/3 số mét kênh đã đào đợc trong hai ngày.(b14-t81-psts) Bài 27: Một ngời đi từ A đến B hết 7 giờ. Một ngời khác đi từ B về A thì hết 5 giờ. Hỏi nếu hai ngời đó khới hành cùng một lúc: Một từ A, một từ B thì sau bao lâu họ gặp nhau? (b39-t24-tnc) Bài 28: Một ngời bán trứng, lần thứ nhất bán 1/5 số trứng , lần thứ hai bán 4/7 số trứng còn lại thì trong rổ còn 24 quả trứng . Hỏi ngời đó mang đi bao nhiêu quả trứng. Bài 29: Ba vòi nớc cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau6 giờ sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ hai chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể. (8,10-t7 photo) Dạng 4.4: Tìm các số biết tổng và tỉ số của chúng Bài 30 : Tổng số tuổi của ba cha con là 85, trong đó: - Tuổi con gái bằng 2/5 tuổi cha. - Tuổi con trai bằng 3/4 tuổi con gái Tìm số tuổi từng ngời ? (b5-t63-psts) Bài 31: Hồng hỏi Lan: bây giờ là mấy giờ?. Lan trả lời: Từ bây giờ cho đến nửa đem thì còn gấp rỡi thời gian từ lúc bắt đầu ngày cho đến bây giờ. Bạn thử tính xem bây giờ là mấy giờ? Bài 32: Ba bạn chia nhau 30 quả cam . Lan lấy 2/5 số cam. Phợng lấy số cam bằng 4/5 số cam của Mai. Hỏi mỗi bạn đợc bao nhiêu quả cam? Bài 33: Tổng chiều dài của ba tấm vải là 112m. Sau khi bán 3/7 tấm vải xanh, 1/5 tấm vải đỏ và 2/5 tấm vải trắng thì phần còn lại của 3 tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải. Bài 34: Khối 4 có 3 lớp với 115 học sinh. Biết rằng: - Số học sinh lớp 4B bằng 8/9 số Hs lớp 4A. - Số HS lớp 4 chuyên toán bằng 3/4 số HS lớp 4B Hãy tính số HS của mỗi lớp. (B15->b18-t82-psts) Bài 35: Ba ngời có tất cả 120 000 đồng, biết 2/3 số tiền của ngời thừ nhất bằng 50 % số tiền của ngời thứ hai và bằng 40 % số tiền của ngời thứ ba. Hãy tính số tiền của mỗi ngời. Bài 36: tổng chiều dài của ba tấm vải là 112 m. sau khi bán bớt 3/7 tấm vải xanh, 1/5 tấm vải đỏ và 2/5 tấm vải trắng thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải. Bài 37: Một cửa hàng rau quả. Sau khi bán đợc 4/7 số cam và 5/9 số chanh thì ngời bán ấy còn lại 160 quả hai loại, trong đó số cam bằng 3/5 số chanh. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại. Bài 38: Lan và Liên có 27000 đồng. Lan tiêu hết 1/4 số tiền của mình. Liên tiêu hết 2/5 số tiền của mình thì số tiền còn lại của mỗi ngời bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi ngời mang đi bao hiêu tiền? (b12->b15-t8-Photo) Bài 39: HS các lớp Ba, Bốn, Năm tổ chức trồng cây. Số cây của lớp Ba bằng một nửa số cây của lớp Bốn và bằng 1/3 số cây của lớp Năm. Biết rằng tổng số cây của lớp BA và lớp Năm đã trồng là 100 cây. Tính số cây của mỗi lớp đã trồng. Bài 40: An và Bình có 33 viên bi. Biết rằng 1/3 số cây của An thì bằng 2/5 số cây của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? (b33-34-t13-501TD) Dạng 4.5: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng Bài 41: Một giá sách có aa ngăn: - Số sách ở ngăn thứ nhất bằng 2/3 số sách ở ngăn thứ ba. - Số sách ở ngăn thứ hai bằng 3/4 số sách ở ngăn thứ nhất. Biết ngăn thứ ba có nhiều hơn ngăn thứ hai 45 cuốn, hỏi số sách ở mỗi ngăn? Bài 42: Sơ kết một tuần học, ba tổ của lớp 4A đạt đợc nhiều điểm giỏi. Nếu lấy 1/5 số điểm giỏi của tổ I chia đều cho hai tổ kia thì số điểm giỏi của ba tổ bằng nhau. Nếu tổ I đợc thêm 8 điểm giỏi nữa thì số điểm giỏi của tổ I bằng tổng số điểm giỏi của hai tổ kia. Hỏi mỗi tổ đợc bao nhiêu điểm giỏi? Bài 43: Đoàn vận động viên trờng em đi dự Hội khoẻ Phù đổng của huyện có số nữ bằng 1/3 số nam. Sau đó theo yêu cầu của Phòng Giáo dục huyện nên nhà trờng đã thay thế 6 vận động viên nam bằng 6 VĐV nữ. Vì thế số nữ lại bằng 2/3 số nam. Hỏi có bao nhiêu VĐV? (b6,7,8-t65-psts) Bài 44: Trong đợt trồng cây mùa xuân ngày đầu lớp 5A trồng đợc số cây bằng 2/3 số cây của lớp 5B. Ngày thứ hai,lớp 5A trồng thêm đợc 80 cây, lớp 5B trồng thêm 40 cây nên số cây của lớp 5A bằng 3/4 số cây của lớp 5B. Hỏi trong ngày đầu mỗi lớp trồng đợc bao nhiêu cây?(b23- t83-psts) Bài 45: Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha. Sau 15 năm nữa tuổi con sẽ bằng 2/5 tuổi cha. Tính tuổi của mỗi ngời hiện nay?(b21-t82-psts) Bài 46: Khi anh tôi 9 tuổi thì mẹ mới sinh ra tôi. Trớc đây lúc mà tuổi anh tôi bằng tuổi tôi hiện nay thì tôi chỉ bằng 2/5 tuổi anh tôi. Đố bạn tính đợc tuổi của anh tôi hiện nay.(b25-t83-psts) (b18,19,20-t8 pho to) Bài 47: Trong học kỳ I số học sih giỏi của lớp em bằng 1/9 số HS còn lại của lớp. Sang học kỳ II vì có thêm hai bạn nữa nên số HSG bằng 1/5 số HS còn lại của lớp. Hỏi số Hs lớp em?(b20- t82-psts) Bài 48: Hiện nay anh 13 và em 3 tuổi . Hỏi sau đấy bao nhiêu năm thì anh gấp 3 tuổi em?(b43- t15-501TD) Bài 49: Mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi ngời, biết ràng 3 năm nữa tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Dạng 4.6 : Tìm số trung bình cộng Bài 50: Tìm phân số tối giản biết rằng: - Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 5/12. - Trung bình cộng của số thứ nhất, thứ hai, thứ ba là 19/36. - Trung bình cộng của cả bốn số là 143/240, và số đầu trung bình cộng của kém hai số cuối 11/40 đơn vị.(b9-t67-psts) Bài 51: Cho hai số 4/3 và 2/5. Số thứ ba bằng trung bình cộng của hai số đó. Số thứ t lớn hơn trung bình cộng của cả bốn số là 2/15. Tìm bốn số đó. Bài 52: Tím số trung bình cộng ba số biết rằng: - Tổng của hai số đầu là 5/6. - Tổng của hai số cuối là 17/12 - Tổng của số đầu và số cuối là 5/4 Dạng 5.7: Làm tròn phân số thàh đơn vị Bài 53: Hôm qua cô t bán 5/8 tấm vảitheo giá 20 000 đồng một mét thì đợc lãi 200 000 đồng. Hôm nay cô t bán phần còn lại của tấm vải theo giá 18 000 đồng một mét thì đợc lãi 90 000đ. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét (b10-t68-psts). Bài 54: Một cửa hàng bán một bao đờng làm hai lần. Lần thứ nhất bán 5/7 bao đờng với giá 7 800 đồng một kg thì đợc lãi số tiền là 24 000 đồng, lần thứ hai bán số đờng còn lại với giá 7 500đ một kg thì đợc lãi 6000 đồng. Hỏi bao đờng đó có bao nhiêu kilôgam?(b14 t7-TDNC) Bài 55: Một ngời bán trái cây: Hôm trớc bán đợc 2/7 số cam theo giá 500 đồng một quả thì đ- ợc lãi 24 000 đ. Hôm sau bán nốt chỗ còn lại theo giá 300 đ một quả thì đợc lãi 16 000đ. Hỏi số cam ngời ấy có và mỗi ngày ngời ấy bán đợc bao nhiêu tiền? Bài 56: Hôm trớc bác Năm bán 4/7 số áo thun theo giá lẻ 9000 đồng một cái thì đợc lãi 200 000đ. Hôm sau bác bán nốt chỗ còn lại theo giá xỉ 8 800 đồng một cái thì đợc lãi 120 000 đ. Hỏi bác Năm có bao nhiêu cái áo và đã bán đợc tất cả bao nhiêu tiền? Bài 57: Tuần đầu một ngời bán ra 3/7 số sản phẩm mà mình làm đợc với giá 18 000đ một sản phẩm và thu đợc 54 000đ tiền lãi. Tuần sau ngời đó bán tiếp 2/3 số sản phẩm còn lại với giá20 000 đồng một sản phẩm và thu đợc 80 000đ tiền lãi. Hỏi ngời ấy đã làm đợc bao nhiêu sản phẩm và đã bán đợc bao nhiêu sản phẩm?(b30,31,32-t84-psts) Bài 58: Một cửa hàng mua một tấm vải hết 540 000 đồng và bán lại nh sau: Ngày thứ nhất bán đợc 5/9 tấm vải với giá 18 000 đồng một mét, ngày thứ hai bán 3/5 chỗ còn lại với giá 15 000 đồng một mét, ngày thứ ba bán 13m thì hết tấm vải và tổng cộng đợc lãi 162 000 đồng. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán 1m vải giá bao nhiêu?(b18-t7-TDNC). Dạng 4.8: Giả thiết tạm về phân số Bài 59: Một ngời buôn sầu riêng giá 7000đ một quả. Ngời ấy bán lại 4/5 số sầu riêng giá 10 000đ một quả và chỗ còn lại 9 000đ một quả. Bán xong ngời ấy đợc lãi tất cả là 560 000đ. Hỏi số sầu riêng ngời ấy đã buôn?(b11-t69-psts). Bài 60: Một ngời bán 2/3 tấm nhung với giá 60 000 đ một mét. Chỗ cònlại ngời đó bán đợc 65 000đ một mét. Tiền lãi đợc tất cả 287 000đ. Biết giá vốn một mét là 48 000đ, tính chiều dài tấm nhung đó. Bài 61: Một ngời buôn một số đĩa giá 6 000đ một chiếc. Ngời ấy đánh vữ mất 5 chiếc. Chỗ còn lại đợc bán nh sau: - 1/3 số đĩa bán vơi giá 7000đ một chiếc. - 2/5 số đĩa bán với giá 7 500 đ một chiếc . - số còn lại bán với giá 8 000 đ một chiếc . Biết rằng số tiền lãi thu đợc là 80 000đ, hỏi số đĩa đã buôn? Bài 62: Một ngời mua một số mũ vải hết 245 600đ. - Lần đầu ngời ấy bán 1/5 số mũ với giá 2 800đ một cái. - Lần sau ngời ấy bán 1/4 số mũ với giá 3000 đ một cái. - Còn lại ngời ấy bán với giá 3 200đ một cái. Ngời ấy đợc lãi cả thảy 1/5 số tiền bán mũ. Hỏi có bao nhiêu cái mũ? (b33,35,36-t85-psts) Dạng 4.9: Loại khử về phân số Bài 63: (b13-t71-psts) Cả đàn trâu bò có tất cả 50 con. Biết rằng nếu đem 2/5 số trâu và 3/4 số bò gộp lại thì đợc 27 con. Hỏi số trâu và số bò? Bài 64: Một mết lụa và một mét vải giá 50 000đ . 1/2 mét lụa và 2/5 mét vải giá 23 000đ. Hỏi 8 m lụa và 15 m vải giá bao nhiêu tiền? Bài 65: 1/3 số cam và 1/5 số quýt là 30 quả. 1/4 số cam và 1/2 số quýt là 40 quả. Hỏi số cam và số quýt? Bài 66: 2/5 số HS nam và4/7 số HS nữlà 140 bạn 5/6 số HS nam nhiều hơn 9/14 số Hs nữ 35 bạn. Hỏi khối lớp 5 trờng em có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Bài 67: 2/5 số gà ít hơn 2/3 số vịt là 200 con. 3/4 số gà nhiều hơn 5/12 số vịt là 125 con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt? (b37-->b40-t86-psts) Bài 68: Một hiệu sách bán một số vở với giá 1200đ một quyển và một số sách với giá 4 800đ một quển, tổng số tiền bán sách và vở là 282 000đ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu quyển sách? Biết rằng 2/5 số tiền bán vở cộng với 1/2 số tiền bán sách thì đợc 132 000đ.(b19-t7-TDNC) Dạng 4.10:Tính ngợc về phân số Bài 69(73 PSTS): Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3, đợc bao nhiêu trừ đi 2/7 thì đợc 7/2. Bài 70: Có ba bình đựng nớc nhng cha đầy. Sau khi đổ 1/3 số nớc ở bình I sang b ình II, rồi đổ 1/4 số nớc hịên có ở bình II sang bình III, cuối cùng đổ 1/10 số nớc hiện có ở bình III sang bình I, thì mỗi bình đều có 9 lít nớc. Hỏi lúc đầu mỗi bình có bao nhiêu lít nớc?(b17-t76-psts) Bài 71: Một ngời bán trứng, lần thứ nhất bán 1/2 số trứng cộng với 1/2 quả, lần thứ ba bán 1/2 số trứng còn lại cộng 1/2 quả. Cuối cùng trong rổ còn lại 1 quả. Hỏi lúc đầu trong rổ có bao nhiêu quả trứng? Bài 72: Một ngời thợ may, lần thứ nhất cắt 5/12 tấm vải và thêm 2m để may áo dài. Lần thứ nhì cắt 3/8 số vải còn lại và thêm 3m để may áo sơ mi. May xong còn lại 22m . Tìm chiều dài tấm vải? Bài 73: Bà Hng đem một số dầu phộng ra chợ. Lân thứ nhất bán 1/3 số dầu và thêm 1/2 lít. Lân fthứnhì bán 1/3 số dầu còn lại và thêm 1/3 lít thì còn lại 4 lít. Hỏi bà đem ra chợ bao nhiêu lít dầu? Bài 74: Chị Tú bán một vải làm ba lần. Lần thứ nhất bán 1/3 tấm vải và thêm 3 m, lần thứ nhì bán 3/7 số vải còn lại và thêm 3m. Lần cuối bán đợc 49 500 đồng với giá một m là 5 500 đồng. Tìm chiều dài tấm vải và số vải bán mỗi lần? Bài 75 : Có hai bình đựng nớc nhng cha đầy. Nếu đổ 1/3 số nớc ở bình thứ nhất sang bình thứ hai rồi đổ 1/5 số nớc hiện có ở bình thứ hai sang bình thứ nhất thì mỗi bình đều có 12 lít. Tính số nớc có trong mỗi bình lúc đầu. . rằng: - Số học sinh lớp 4B bằng 8/9 số Hs lớp 4A. - Số HS lớp 4 chuyên toán bằng 3/4 số HS lớp 4B Hãy tính số HS của mỗi lớp. (B 1 5- >b18-t82-psts) Bài 35: . bé hơn 1 /5 Dạng 4: Toán đố về phân số Dạng 4.1: Tìm tỉ số của hai số Bài 1: 3/4 số cam bằng 2 /5 số quýt. Tính tỉ số giữa số cam và số quýt.(b1-t59-tsps).
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan giỏi lớp 5 dạng cấu tạo số - phân số, Toan giỏi lớp 5 dạng cấu tạo số - phân số, Toan giỏi lớp 5 dạng cấu tạo số - phân số

Bình luận về tài liệu toan-gioi-lop-5-dang-cau-tao-so-phan-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP