KẾ HOẠCH “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

11 216 0
Nguyen Thuyvan

Nguyen Thuyvan Gửi tin nhắn

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:13

mau ke hoach ca nhan GV day Anh /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN TỔ:  Số -KH/CN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ngày 12 tháng 09 năm 2012 KẾ HOẠCH “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm học 2012-2013 **** - Căn cứ vào nhiệm vụ, trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục được quy định tại Luật giáo dục của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/07/2005. - Căn cứ vào kế hoạch số 11 -KH/BTX ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân về kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của trường THPT Bùi Thị Xuân. - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng và Nhà nước và các cuộc vận động của ngành giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với tinh thần và ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013 của bản thân, tôi xin đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cá nhân như sau: PHẦN I Sơ lược về lí lịch bản thân và nhiệm vụ năm học ------------------------- I- Sơ lược về lí lịch bản thân: 1- Họ và tên : 2- Ngày tháng năm sinh: 3- Nơi thường trú : Khu phố 3- Mũi Né – Phan Thiết 4- ĐT(NR) ĐT(DĐ) 5- 5- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh văn. 6- Số năm công tác :06 năm 7- Kết quả danh hiệu thi đua: + Năm học 2011-2012: + Năm học 2012-2013: . II- Chức vụ và công việc được phân công năm học 2012-2013: 1. Chức vụ:Giáo Viên 2. Công việc được phân công: Dạy Anh Văn khối 10 PHẦN II 1 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” Kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 ------------ A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013 I/ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH MÔN DẠY VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH (Nêu ngắn gọn khó khăn và thuận lợi) 1.Về môn dạy: - Có đội ngũ đồng nghiệp năng nổ, nhiệt tình trong công việc nên rất thuận lợi trong việc trao đổi chuyên môn, đặc biệt là những kiến thức mới - Môn Anh vẫn là môn khó của đa số học sinh trong trường. 2.Về học sinh:. Thuận lợi: - HS trên địa bàn đa số chăm ngoan, lễ phép, biết vâng lời Khó khăn: - Được giảng dạy 3 lớp 12 chất lượng của học sinh chưa cao, đa số học sinh bị mất căn bản. - Chất lượng đầu vào của HS quá thấp do vậy việc tiếp thu kiến thức của các em rất chậm, ảnh hưởng đến thời gian của một giờ dạy Khảo sát chất lượng đầu năm như sau: Môn dạy Lớp hoặc khối Học lực 10A9 - Khá, giỏi: 2,5% - Trung bình:61,5 % - Yếu: 36% 12A1 - Khá, giỏi:90% - Trung bình:10% - Yếu: 0 % 12A2 - Khá, giỏi: 5% - Trung bình: 57% - Yếu: 38 % 12A3 - Khá, giỏi:5 % - Trung bình:55% - Yếu: 40 % II. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CỦA NHÀ TRƯỜNG 1. Công tác quản lí a) Điểm mạnh BGH có sự quan tâm tận tình đối với GV và HS b) Điểm yếu Công tác quản lý học sinh chưa được chặt chẽ 2. Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ học tập và giảng dạy 2 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” a) Thuận lợi - Sử dụng những đồ dùng (Tranh minh họa và máy casesset) ở phòng bộ môn của nhà trường đã trang bị một cách triệt để và có hiệu quả cao. b) Khó khăn - Đa số GV chưa sử dụng máy chiếu vào đầu năm học vì đa số đã bị hư, điều này ảnh hưởng đến việc thao giảng và dạy chuyên đề - Công tắc điện ở một số phòng bị hư nên việc dạy ngoại ngữ gặp nhiều khó khăn III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA BẢN THÂN. 1. Điểm mạnh(thuận lợi) - HS trên địa bàn đa số chăm ngoan, lễ phép, biết vâng lời - Có đội ngũ đồng nghiệp năng nổ, nhiệt tình trong công việc nên rất thuận lợi trong việc trao đổi chuyên môn, đặc biệt là những kiến thức mới - Được giảng dạy 1 lớp chọn (12A1 ) học sinh học chăm chỉ nên cũng thuận lợi cho việc giảng dạy. - Bản thân là giáo viên có trình độ và tâm huyêt với nghề nên cũng có kinh nghiệm truyền đạt cho học sinh. 2. Điểm yếu(khó khăn) - Được giảng dạy 3 lớp 12 chất lượng của học sinh chưa cao, đa số học sinh bị mất căn bản. - Chất lượng đầu vào của HS quá thấp do vậy việc tiếp thu kiến thức của các em rất chậm, ảnh hưởng đến thời gian của một giờ dạy B. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Của cá nhân) I. HOẠT ĐỘNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC,TÁC PHONG CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC. 1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 2. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục. 3. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh. Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh. 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục. II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN 1. Về việc đi sâu nghiên cứu bài soạn - Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn, giảng dạy đúng theo kế hoạch giảng dạy đã đề ra - Thực hiện đầy đủ mọi nội quy, qui chế chuyên môn của nhà trường và ngành đề ra. - Lên lớp, vào lớp đúng giờ. Có đủ giáo án trước khi lên lớp - Trong mỗi học kỳ có đầy đủ kế hoạch cụ thể về việc dự giờ, hội giảng, rút kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn. - Đối với lớp chọn phải dạy kiến thức nâng cao, mở rộng; Còn các lớp đại trà khi giảng bài phải chú ý tới việc tinh giản kiến thức sao cho dễ hiểu, dễ tiếp thu bài; Phần trọng tâm phải nhấn mạnh, khắc sâu, đặc biệt chú ý tới những học sinh yếu, kém. 3 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” 2. Về việc cải tiến phương pháp, đúc rút kinh nghiệm - Áp dụng phương pháp mới vào việc dạy học; Đối với mỗi bài dạy và mỗi lớp dạy phải áp dụng một phương pháp riêng để tiết học đạt hiệu quả cao nhất. - Tích cực thực hiện việc dạy học và lồng ghép giáo dục môi trường trong bộ môn để HS hiểu và rèn luyện đạo đức bản thân 3. Về việc áp dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh. * Kiểm tra đánh giá giáo viên: - Mỗi tháng dự giờ 3 tiết. * Kiểm tra đánh giá học sinh: Giáo viên khi ra đề kiểm tra định kỳ phải có ma trận đề theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung giảm tải (không được ra đề vào những nội dung đã giảm tải). Các đề kiểm tra phải nộp lại để lưu trong hồ sơ của Tổ chuyên môn. + Khối 12: ra đề theo hình thức trắc nghiệm 100% + Khối 10: ra đề theo hình thức trắc nghiệm và tự luận (6-4) 4. Về chuẩn bị đồ dùng dạy học - Sử dụng những đồ dùng (Tranh minh họa và máy casesset) ở phòng bộ môn của nhà trường đã trang bị một cách triệt để và có hiệu quả cao. - Tích cực sưu tầm các phim TN ảo để hỗ trợ cho bài dạy. 5. Các hình thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. - Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. - Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nhất là đối với những bài khó trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Giành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. Từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, phù hợp với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức. 6. Hồ sơ, sổ sách - Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, với chất lượng tốt. - Tích cực sưu tầm, tích luỹ tài liệu chuyên môn và nhân rộng trong toàn tổ chuyên môn III. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM (nêu các phương pháp, biện pháp cụ thể theo từng mục) 1. Các biện pháp góp phần duy trì sĩ số và tỉ lệ chuyên cần của học sinh. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Thúc đẩy và nâng cao tinh thần, thái độ học tập của học sinh ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3. Đẩy mạnh phong trào thi đua và tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” ………………………………………………………………………………………… 4. Giáo dục đạo đức học sinh ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… IV. CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… C. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU − Danh hiệu thi đua cuối năm học: Lao động tiên tiến − Hội giảng, thanh tra đạt loại……… . − Công tác chủ nhiệm: + Học sinh lên lớp……… %, đỗ tốt nghiệp… ….% + Thi đua của lớp: nhóm…………vị thứ………… + Xếp loại chủ nhiệm:…………………………… − Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại………………… (các chỉ tiêu khác nếu có) D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG TUẦN/THÁNG (GV dựa vào kế hoạch chung của nhà trường, của tổ CM dự kiến kế hoạch tuần/tháng. Trong qúa trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung) 5 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” Tháng TUẦN Nội dung công việc Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 6 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” 8/2012 1 (13-18) - Phân công và điều chỉnh CM - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Làm dự thảo kế hoạch chuyên môn của Nhóm 2 (20-25 - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Thảo luận KH năm học của tổ - Làm KH cá nhân (dự thảo) - Thảo luận ở bộ môn và phân PPCT theo nội dung giảm tải - Làm đề thi chất lượng đầu năm 3 (27-1/9) - Chuẩn bị khai giảng năm học - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Coi và chấm thi chất lượng đầu năm - Thành lập đội tuyển HS giỏi khối 12 và lên kế hoạch bồi dưỡng 9/2012 4 (3 – 08) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Làm KH cá nhân - Thảo luận và phân công làm ma trận đề KT định kỳ 5 (10-15) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Dự giờ GV trong nhóm bộ môn - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 6 (17-22) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Dự giờ thăm lớp 1 số GV - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Bồi dưỡng HS giỏi khối 12 - Tiến hành ra đề kiểm tra môn Anh 10 và 12 lần 1 và nộp đề KT để lưu hồ sơ - Họp tổ chuyên môn 7 (24-29) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Bồi dưỡng HS giỏi khối 12 - Chấm và vào điểm sổ điểm chính - Chuẩn bị ngày 20/10 8 (1- 6) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Bồi dưỡng HS giỏi khối 12 - Chấm và vào điểm sổ điểm chính - Chuẩn bị ngày 20/10 9 (8 - 13) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 12 - Sinh hoạt ngày 20/10 - Họp tổ chuyên môn 7 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” 10/2012 10 (15-20) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 12 - Sinh hoạt ngày 20/10 11 (22-27) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 12 - Họp tổ chuyên môn - Tiến hành ra đề kiểm tra môn Anh 10, 12 lần 2 và nộp đề KT để lưu hồ sơ - Dự giờ thăm lớp 1 số GV 11/2012 12 (29/10- 3/11) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 12 - Nộp đề kiểm tra môn Anh 10, 12 lần 2 - Dự giờ thăm lớp 1 số GV 13 (5-10) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Thao giảng ở Trường - Họp nhóm chuyên môn - Ra đề thi Học kỳ 1 14 (12-17) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Thao giảng ở Trường - Họp tổ chuyên môn: Rút kinh nghiệm giờ dạy, nhóm trưởng hội ý nội dung tập HK1 - Ra đề thi Học kỳ 1 15 (19-24) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 12 - Nộp đề thi Học kỳ 1 - Ôn tập học kỳ 1 16 (26/11-1/12) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy - Tiến hành phụ đạo HS khối 12 - Nộp đề thi Học kỳ 1 - Ôn tập học kỳ 1 - Coi thi Học Kỳ 1 12/2012 17 (3-8) - Xem thi Học Kỳ 1 - Chấm thi HK 1 và tổng kết điểm - Nộp thống kê cho tổ trường 18 (10-15) - Sơ kết học kỳ 1 và điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2 (nếu có) - Phân công và điều chỉnh CM HK2 19 - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 8 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” (17-22) - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Họp nhóm chuyên môn 20 (24-29) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Họp tổ chuyên môn 01/2013 21 (31/12- 5/1) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Họp tổ chuyên môn 22 (7- 12) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và12 23 (14-19) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và12 24 (21-26) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10 và 12 - Nghỉ Tết Nguyên đán 02/2013 25 (28/1-2/2) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10,12 26 (4-9) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS yếu kém khối10 và 12 - Họp tổ CM - Tiến hành ra đề kiểm tra môn Anh 10, 12 lần 3 và nộp đề KT để lưu hồ sơ 27 (11-16) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối10 và 12 - Dự giờ thăm lớp 1 số GV để học hỏi rút kinh nghiệm 28 (18-23) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS yếu kém khối 10 và12 - Dự giờ thăm lớp 1 số GV để học hỏi rút kinh nghiệm - Tiến hành kiểm tra và chấm KT môn Anh 10, 12 lần 3 29 - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS yếu kém khối 10 và 12 9 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” (25/2-2/3) 3/2013 30 (4-9) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS yếu kém khối 12 - Họp tổ CM: chuẩn bị nội dung ôn tập TNTHPT - Phân công làm nội dung ôn tập HK 2 31 (11-16) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS yếu kém khối 10 và 12 - Hoàn chỉnh tài liệu ôn tập TNTHPT 32 (18-23) - Tiến hành ra đề kiểm tra môn Anh 10,12 lần 4 và nộp đề KT để lưu hồ sơ 33 (25-30) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10, 12 - Kiểm tra tiến độ dạy học khối 12 4/2013 34 (1-6) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS khối 10, 12 - Kiểm tra tiến độ dạy học khối 12 - Ra đề thi HKII 35 (8-13) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS ôn TN khối 12 - Dự giờ thăm lớp 1 số GV - Nộp đề thi các môn không thi TNTHPT 36 (15-20) - Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 - Tiến hành phụ đạo HS ôn TN khối 12 - Dự giờ thăm lớp 1 số GV 37 (22-27) - Tiến hành thi học kỳ 2 cho khối 12 - Nộp thống kê khối 12 cho trường - Tổng kết điểm khối 12 - Tiến hành phụ đạo HS ôn TN khối 12 - Ôn tập HK 2 cho khối 10 38 (29/4-4/5) - Tổng kết điểm khối 12 - Tiến hành phụ đạo HS ôn TN khối 12 - Ôn tập HK 2 cho khối 10 10
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, KẾ HOẠCH “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP