Dấu hiệu chia hết cho 3

Max Born
Max Born(11375 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 74
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 20:11

Mô tả: TO¸N 4 Bµi 88: TO¸N 4 1. Tìm n mă số chia hết cho 3, n m ă số không chia hết cho 3. 2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì không chia hết cho 3?  Thảo luận nhóm đôi trả lời hai câu hỏi trên.  Hai nhóm đôi tạo thành nhóm 4 so sánh đối chiếu kết quả với nhau.  Hai nhóm 4 tạo thành nhóm 8 tiếp tục so sánh đối chiếu kết quả thảo luận. Nhóm 8 ghi kết quả thảo luận ra giấy A3. TO¸N 4 TO¸N 4 VÝ dô 63 123 91 236 C¸c sè chia hÕt cho 3 C¸c sè kh«ng chia hÕt cho 3 63 : 3 = 21 NhËn xÐt: 123 : 3 = 41 6 + 3 = 9 9 : 3 = 3 NhËn xÐt: 1 + 2 + 3 = 6 6 : 3 = 2 91 : 3 = 30 (d­ 1) NhËn xÐt: 236 : 3 = 78 (d­ 2) 6 + 3 = 9 9 : 3 = 3 NhËn xÐt: 1 + 2 + 3 = 6 6 : 3 = 2 TO¸N 4 C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3. C¸c sè cã tæng c¸c ch÷ sè kh«ng chia hÕt cho 3 th× kh«ng chia hÕt cho 3. TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 231 109 1872 8235 92 313 96 502 6923 55 553 641 311 TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 231 1872 8235 92 313 96 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 109 502 6923 55 553 641 311 TO¸N 4 Ai nhanh – Ai giỏi - Hai đội tham gia chơi. Mỗi đội 5 người. - Từng người của mỗi đội thay nhau lên viết một số có ba chữ số chia hết cho 3. - Thời gian chơi là 3 phút Đội thắng là đội tìm được nhiều số đúng hơn. TOáN 4 Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 56 79 2 35 Chọn đáp án đúng: 56 A. 1 B. 3 C. 4 D. 7 79 A. 1 B. 2 C. 5 D. 8 56 1 4 79 8 5 2 35 A. 0 B. 2 C. 5 D. 8 2 35 2 5 . kh«ng chia hÕt cho 3? Sè chia hÕt cho 3 Sè kh«ng chia hÕt cho 3 231 109 1872 8 235 92 31 3 96 502 69 23 55 5 53 641 31 1 TO¸N 4 Sè nµo chia hÕt cho 3? Sè nµo. Tìm n mă số chia hết cho 3, n m ă số không chia hết cho 3. 2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì không chia hết cho 3?  Thảo luận

— Xem thêm —

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu dau-hieu-chia-het-cho-3

Đăng ký

Generate time = 0.205574989319 s. Memory usage = 18.45 MB