DE THI HS GIOI CAP TRUONG

6 51 0
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2008 -2009 LỚP 5 Môn : Toán Thời gian : 60 phút Họ và tên : …………………………………… Lớp : …………………………………………. Trường : Tiểu học Đổng Xá Ngày … tháng … năm 2009 ĐỀ BÀI : Câu 1 ( 2điểm ) : Tính : 6 X 7 X 8 X 9 X 1 18 X 16 X 14 X 12 X 2 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 2 ( 2điểm ) : Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất : 2,5 x 16,27 x 4 + 7,3 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Câu 3 ( 2điểm ) : Tìm X : 7 x X + 1782 = 1852 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4 ( 1điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời trước : Phân số 3 4 viết dưới dạng số thập phân : A. 0,34 B. 0,75 C. 7,5 D. 3,4 Câu 5 ( 1điểm ) : Một hình tam giác có diệt tích là 624,72 m 2 và chiều cao là 27,4 m . Cạnh đáy của tam giác đó là : Điểm Bằng số Bằng chữ ………… . …………… A. 22,8 m B. 44,6 m C. 45,6 m D. 46,5 m Câu 6 ( 2điểm ) : Một hình thang có đáy lớn 12 cm , đáy bé 8 cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10 cm . Tính chiều hình thang ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN Năm học 2008 - 2009 Câu 1 (2 điểm ) : 6 X 7 X 8 X 9 X 1 18 X 16 X 14 X 12 X 2 = 6 12 x 7 14 x 8 16 x 9 18 x 1 2 = 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 = 1 32 Câu 2 ( 2điểm ) : 2,5 x16,27 x 4 + 7,3 = ( 2,5 x 4 ) x 16,27 + 7,3 = 10 x 16,27 + 7,3 = 162,7 + 7,3 = 170 Câu 3 ( 2điểm ) : 7 x X + 1782 = 1852 7 x X = 1852 – 1782 7 x X = 70 X = 70 : 7 X = 10 Câu 4 ( 1điểm ) : B . 0,75 Câu 5 ( 1điểm ) : C . 45,6 Câu 6 ( 2điểm ) : Bài giải Diện tích hình vuông là : 10 x 10 = 100 ( cm 2 ) Vì diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông . Tổng hai cạnh đáy của hình thang là : 12 + 8 = 20 ( cm ) Chiều cao của hình thang là : 100 x 2 : 20 = 10 ( cm ) Đáp số : 10 ( cm ) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2008 – 2009 LỚP 5 Môn : Tiếng Việt Thời gian : 60 phút Họ và tên : ……………………………………… Lớp : …………………………………………… . Trường : Tiểu học Đổng Xá Ngày … tháng … năm 2009 Đề bài : Câu 1 ( 1điểm ) : Tìm từ đồng nghĩa với từ : a) Nhân hậu ; …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Trung thực ; ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 2 ( 2điểm ) : Tìm vế câu sau chỉ nguyên nhân hay kết quả ? Chỉ ra cặp quan hệ từ đó ? Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo Cho nên tôi phải băm bèo , thái khoai . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 3 ( 2điểm ) : Trong bài thơ Hành trình của bày ong của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu (Tiếng Việt 5 tập I ) có câu : “Với đôi cánh đẫm nắng trời Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa” Theo em tác giả dùng từ “đẫm” ở câu thơ đầu có nghĩa gì ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Điểm Bằng số Bằng chữ ………… . ……………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4 ( 5điểm ) : Viết một đoạn văn tả về người thân nhất của em . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Năm học 2008 – 2009 Câu 1 ( 1điểm ) : Mỗi ý đúng 0,5 điểm . a) Nhân hậu , phúc hậu , hiền hậu , nhân đức , nhân ái , bao dung ,… b) Trung thực ,thật thà , ngay thẳng , chân thật , chân thành , … Câu 2 ( 2điểm ) : - Chỉ nguyên nhân . - Cặp quan hệ từ : bởi chưng  cho nên . Câu 3 ( 2điẻm ) : Ý nghĩa “đẫm” Ý nói con ong cần mẫn , chăm chỉ ngày ngày chịu mưa , chịu nắng làm tổ hút mật …nên đôi cánh rám nắng màu đẫm lại ví như ngươi nông dân một năng hai sương . Câu 4 ( 5điểm ) : - Mở bài 0,5 điểm - Thân bài 4điểm - Kết bài 0,5 điểm . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN Năm học 2008 - 2009 Câu 1 (2 điểm ) : 6 X 7 X. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Năm học 2008 – 2009 Câu 1 ( 1điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HS GIOI CAP TRUONG, DE THI HS GIOI CAP TRUONG, DE THI HS GIOI CAP TRUONG

Bình luận về tài liệu de-thi-hs-gioi-cap-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP