Bài Lý cây Xanh

Bill Gates
Bill Gates(11512 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 59
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

Mô tả: TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ GV thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hµ Tiết 8 Học bài hát: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 ¢m nh¹c lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. TËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu Häc h¸t tõng c©u C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. 2. Hát kết hợp gõ đệm. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng hoµ tÊu . ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1 x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-ly-cay-xanh

Đăng ký

Generate time = 0.3883969783783 s. Memory usage = 18.53 MB