Bài Lý cây Xanh

12 76 0
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ GV thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hµ Tiết 8 Học bài hát: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 ¢m nh¹c lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. TËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu Häc h¸t tõng c©u C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. 2. Hát kết hợp gõ đệm. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng hoµ tÊu . ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1 x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh

Bình luận về tài liệu bai-ly-cay-xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP