Bài Lý cây Xanh

Bill Gates
Bill Gates(9761 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 12
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

Mô tả: TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ GV thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hµ Tiết 8 Học bài hát: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 ¢m nh¹c lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. TËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu Häc h¸t tõng c©u C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. 2. Hát kết hợp gõ đệm. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng hoµ tÊu . ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1 x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.3039071559906 s. Memory usage = 17.79 MB