ke hoach tich hop thue vao mon GDCD va ngoai khoa

4 278 3 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 11:11

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :KH – TrH Pá Lông, ngày 26 tháng 10 năm 2010. KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ VÀO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Căn cứ quyết định số 246/QĐ-TCT ngày 4/02/2010 của Tổng cục thuế về việc phê duyệt Đề án: “Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường”; Căn cứ quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND Sơn La về việc phê duyệt Đề án: “Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010-2013)”; Thực hiện công văn số: 797/SGD&ĐT ngày 28/9/2010 của sở GD&ĐT về việc thực hiện đề án phổ biến pháp luật thuế; Thực hiện công văn số: 162/GD&ĐT – CM ngày 05/10/2010 của phòng GD&ĐT về việc thực hiện đề án phổ biến pháp luật thuế trong các trường THCS năm học 2010-2011; Trường THCS Pá Lông xây dựng Kế hoạch hướng dẫn dạy học chính sách pháp luật Thuế vào môn Giáo dục công dân năm học 2010 – 2011 như sau: I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ 1. Mục tiêu Giáo dục chính sách, pháp luật thuế ở các lớp Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh: - Học sinh có những hiểu biết ban đầu về những nội dung có tính chất cơ bản về thuế: Thuế là gì ? Tại sao lại có thuế ? Thuế và cuộc sống của chúng ta. Nhìn từ góc độ lý luận, đó là: các hình thức huy động nguồn tài chính của Nhà nước, khái niệm thuế, những lợi ích mang lại từ thuế, hệ thống thuế hiện hành, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế. - Học sinh biết liên hệ giữa kiến thức đã học với việc thu, nộp thuế, chính sách thuế của Nhà nước, ý nghĩa của thuế tại địa phương. - Học sinh biết liên hệ giữa trách nhiệm của bản thân mình với công tác thuế. - Học sinh có thái độ đúng đắn với công tác thuế tại địa phương. - Học sinh có ý thức trở thành tuyên truyền viên tích cực cho công tác thuế. 2. Yêu cầu Gồm 3 cấp độ: - Cấp độ biết: Biết một số nội dung cơ bản về thuế. - Cấp độ hiểu: Hiểu được ý nghĩa của thuế với cuộc sống của chúng ta. - Cấp độ vận dụng: Liên hệ với thực tiễn địa phương, gia đình và bản thân. II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO - Nhà trường phân công cán bộ quản lí và giáo viên tham gia tập huấn. - Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ. - Phân công chỉ đạo công tác giảng dạy lồng ghép và giảng dạy trong các tiết theo phân phối chương trình. - Chỉ đạo phối hợp với chuyên môn, Đoàn, Đội tổ chức tuyên truyền, công tác ngoại khoá về phổ biến pháp luật thuế. - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. - Danh sách ban chỉ đạo lồng ghép, tích hợp phổ biến pháp luật thuế vào môn Giáo dục công dân 1 .Ông: Đinh Văn Tuy – Hiệu trưởng – Trưởng ban 2. Ông: Phạm Xuân Thủy – Phó Hiệu trưởng – Phó ban 3. Ông: Đặng Thị Thanh Phương - Giáo viên - Ủy viên 4. Ông: Vừ A Sò – Giáo viên - Ủy viên II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Lồng ghép vào bộ môn Giáo dục công dân: - Lồng ghép vào bộ môn Giáo dục công dân theo phân phối chương trình đã biên soạn. - Giảng dạy vào bộ môn Giáo dục công dân vào tuần 15 và 18 theo phân chương trình 2.Chương trình ngoại khoá: - Hình thức tổ chức: Ngoại khoá “ Luật thuế với công dân Việt Nam” - Quy mô: Toàn trường( từ lớp 6 đến lớp 9) - Nội dung: Toàn bộ chương trình luật thuế từ lớp 6 đến lớp 9. - Kinh phí do chi cục thuế chi trả. III. CỤ THỂ NỘI DUNG 1. Chương trinh lồng ghép bộ môn Giáo dục công dân: - Trong các tiết dạy môn Giáo dục công dân do giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn theo phân phối chương trình đã chỉ đạo. - Trong các tiết dạy chính khoá trong bộ môn Giáo dục công dân. TT Họ và tên cán bộ giảng day Khối/ lớp Số tiết dạy Thời gian thực hiện Ghi chú 1 Đặng T. Thanh Phương 9A,9B 04 Tuần 15&18 ( tiết 15&18) 2 Vừ A Sò 8A,8B 02 Tuần18 ( tiêt 18) 7 01 Tuần18 ( tiêt 18) 6 01 Tuần18 ( tiêt 18) Tổng 6lớp 8 tiết 2.Chương trình ngoại khoá: - Thời gian tổ chức dự kiến vào 25 tháng 11 năm 2010 - Hình thức tổ chức: Ngoại khoá “ Luật thuế với công dân Việt Nam” - Quy mô: Toàn trường - Thời lượng khoảng 03 giờ. - Nội dung: Toàn bộ chương trình luật thuế từ lớp 6 đến lớp 9 ( Chủ đề Luật thuế với công dân Việt Nam). - Chương trình: + Văn nghê + Thi tìm hiểu về luật thuế qua các nội dung Thi phần chào hỏi Ai nhanh hơn Giao lưu với khán giả Thi ghép thông tin về phí và lệ phí Bế mạc trao giải - Phối hợp thực hiện: Nhà trường, Đoàn, Đội và các lớp 3. Kinh phí tổ chức thực hiện: - Dự kiến như sau: *. Ban tổ chức 1. Ông: Đinh Văn Tuy – Hiệu trưởng – Trưởng ban 2. Ông: Phạm Xuân Thủy – Phó Hiệu trưởng – Phó ban 3. Ông: Lưu Quốc Khánh – Tổng phụ trách đội – Phó ban 4. Ồng: Vừ A Sò – Giáo viên - Ủy viên 5. Bà: Đặng Thị Thanh Phương – Giáo viên - Ủy viên *. Dự trù ngân sách TT Nội dung chi Số lượng (Người) Số tiền Ghi chú 1 Chi xây dựng kế hoạch, lập chương trình 05 500.000 2 Ban cố vấn, ban giám khảo 03 300.000 3 ba đội thi ( Mỗi đội 04 HS) 12 X30.000/1HS 360.000 4 Văn nghệ ( 05 tiết mục) 05 x 20.000/1TM 100.000 5 Giải thưởng + 01 giải nhất 01 200.000 + 01 giải nhì + 01 giải ba 01 01 150.000 100.000 6 Giải thưởng cho khán giả 03 ( 20.000/1 giải) 60.000 7 Băng rôn, khẩu hiệu, trang trí sân khấu + Băng rôn + Khẩu hiệu + Tang trí sân khấu 02 ( 2 x 100.000) 05 ( 4 x 40.000) 01 200.000 200.000 200.000 8 Chi ban tổ chức chương trình 05 ( 50.000/người) 250.000 9 Văn phòng phẩm, chè nước 140.000 Tổng 2.760.000 ( Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về luật thuế với công dân Việt Nam của trường THCS Pá Lông kính mong Phòng GD&ĐT, Chi cục Thuế huyện Thuận Châu phê duyệt để bản kế hoạch được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Xin chân thành cảm ơn ! TM. NHÀ TRƯỜNG Nơi nhận; Phó Hiệu trưởng - Phòng GD&ĐT Thuận Châu( Báo cáo); - Chi cục Thuế huyện Thuận Châu( Báo cáo); - Tổ TN, XH( Thực hiện); - Đội TNTPHCM( Thực hiện); - Các đồng chí dạy môn GDCD( Thực hiện); - Lưu VT; Phạm Xuân Thủy . tuyên truyền về luật thuế với công dân Việt Nam của trường THCS Pá Lông kính mong Phòng GD&ĐT, Chi cục Thuế huyện Thuận Châu phê duyệt để bản kế hoạch. - Tổ TN, XH( Thực hiện); - Đội TNTPHCM( Thực hiện); - Các đồng chí dạy môn GDCD( Thực hiện); - Lưu VT; Phạm Xuân Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach tich hop thue vao mon GDCD va ngoai khoa, ke hoach tich hop thue vao mon GDCD va ngoai khoa, ke hoach tich hop thue vao mon GDCD va ngoai khoa

Bình luận về tài liệu ke-hoach-tich-hop-thue-vao-mon-gdcd-va-ngoai-khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP