Ke hoach cuoc van dongmoi thay co giao lµ mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao

5 382 11
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 10:11

phòng GD &ĐT yên thuỷ Trờng thcs phú lai c lp - T do - Hnh phỳc ú Laingày tháng năm 20 K HOCH Thc hin cuc vn ng Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to nm hc 2009 - 2010 !"#$%&'()*+,-./-01-23451 .3./6.7(8496#$1343(14:68;< ;=#$%& (>?4%&@ABC > D E D 4 D F+,E G H G II;!* B 43, =!==!;J .$ K H4 .:H G LJI!;M!B4$ K ,M!<!;M+ N $H4-1$ K 51O7E D $6./.P5 -&4+H D .9 D -H D 4QHR9 K ,)H4$ G 1S$ K 6H D 9 G 64>T4-$ D 1-> G )> D 1 D .$ K $ G 4 $ D 1UC >V4OW;;I!@ B43,=!=;!;J./.>V4OW(X Y$+&.Z-&4QHR9 K ,)H4$ G 1S$ K 6H D 9 G 64>T4-$ D 1-> G )> D 1 D .$ K $ G 4$ D 1U#$H4-13451O713%[C C:n c2 K\ ho0ch toàn diện n:m h8c 2009 2010 c#a tr>]ng thcs Phú Lai huyện Yên Thuỷ; Thc hin cu&c vZn -&ng "^_,)H451S36&`64>T4-01-2)8.3 5401aLà một giáo viên-công đoàn viên đang công tác tại (>]4thcs Phú Lai tôib9,O4c\10(XY$(14:68;< ;=7X> $+d I. Mc ớch cuc vn ng (Nhận thức của cá nhân ) e361-&4f3451)5g&F+hSi451O7.313X5g&.E2 (1413(>]4Z29+jk4&O+4Tgh.3i4l$./`64>T4 -01-2)8.35401#$6^_,H451(1410-&4451O7 -3101C 01+,Xg\606m(14-&4f3451.35g&.E2./i2 +O>n4)(oS+,-01-25604)-01-24/4P)>]4b+,E8 94$1([-&+,E6H4P.7.35401(14510-&4451O7.3 F+hSi451O7)4pPP_-q6V606m4P451O7-3101-5P24,E+ _+H44P15)-015-`>V.3&ZPF+\C II. Ni dung cuc vn ng E++r./Pr6`-01-2)_8.3'5401#$6^ 3451.35g&F+hSi451O7->st15&O+4$+d =C pi2q2YuS+Z)(56P5PS+Z.3_P7.79 O9(14510-&4451O7)4F+$SE+)$6f4)Sv4P'.35E+ (14451O7C = wE+43),E+4/),E96H45)4_4f.V9O9)P7+,8) -x44P)>T4,E+8C B13Y\)4yP-n-x44Pz41336.7)-`+($)4:{ 3451.P06P5PS+Z.3k4F+-4/4PC ;C cH44|48ZP-X94$1Pr6`-01-2)([-&'()+,E 6H)4104k.38-XP7.71H45.310-&4451O7-5P24 ,E+_+./+r4/4P3451.3+r5g&F+hSi451O7t1F+, -#$%&51O7.3B3101C cjP7YpY:)pY\108.3i'.>TSE(oS+,Y}:4) P>T4P5P8)4E2+-X\6Sl(2Y1$8)H44.3 4+Z(1410-&4>P06C /8S3F+5([-X136[-x4].|$E+4>T414>] 8C  ~5401#$3451S3-q6V)01($56V(1410-&4451O7)4pP P_94$1`S>s4451O7 -3101C '4E2+S36E6-xOz4O0,86Vh\-xOz4O0,8-v pPzsP.V-/+Y7X#$g3O0,)#$SVP8.34>]8)PzsP.V -/+Y~#$(>]4C Bq6VP>T4P5P4h4O0,)5PO74H44H4.31g34h4.3b• Si5[+4>P06C*+$96P5.3g\gxO>n4k4p :4Y\+)84€)-x4]g\P7-01k4,\+Y•6)94$1`S>s4 .3+F+h451O7 -3101C kÕ ho¹ch thùc hiÖn cô thÓ nh sau Tháng 11,12/ 2009. ViÕt vµY‚ G $6YE G > D E D +H D .9 D -H D 4C E G P+ D 1 D 9 D P$ G H D O+4.E K     ! " #$%  $ " & ' () " #*)$ G  H D O+4.E K F+,- D .E K -$ D 1-> G $ K 4$ G 1t1*+,E G - D H G =!*B %@AB 4$ K ,=$ G 4I:6;M+ N $%H D (>T N 4%H D $ G 1O+ D .$ K B$ K 1$ D 1C E G P+ D thùc hiÖn+H D .9 D -H D 4+ " ,&% " -.$  /$ 0  ' 1-    ' ) " / " 2.   " ,&% " !  #  $ "  '  "  '  " ,&% "  -    ,&  . 0 3-3% " !* >?4245 phong trµoThi-+$$ K 16> K 44$ K ,$ K 4$ G 1E D $6;!==)H D  O+4-+$9 D P(+4.$ K 1$ G .9 G -E K .E K P9 N 69 G -$ D 1-> G $ K 4$ G 1ƒ-H N 6T G  P>T4P$ G PO$ D ,1 D ƒ94$1`S>s4O0,.38)9 K -1$ K YE G >T4(T D S9R$+(14H4$ G .$ K F+$96-E G 1 D C E G P+ D $ G 1$ D -H D 44$ G 1O+ D )4$ N 4O$ D ,(E9 K $ G 4$ D 1-H N 6T G P>T4 P$ G PO$ D ,1 D -E N 94$19 G S>T D 44$ G 1O+ D .$ K 4$ N 4O$ D ,C -+$SZP3'316|443,3451$6; ==g„4510 -&4\>d-+$@0,èt 8)5P14(31.:4)@… ; -+$$ K 16> K 44$ K ,H D F+H G P1 K 41$ K O9.$ K 4$ K ,$ K S9 D P*+9-H D 9O9E D $6;;!=;C ThaGng 1, 2 /2010. ăng cờng thăm lớp, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia phong tràoThi-+$giữa các thành viên trong tổ. Thực hiện Thi-+$$ K 16> K 44$ K ,$ K S9 D PB$ N 4H D 4$ N E D $6C $6OY[451.EO0,45`PC ThaGng 3, 4/2010. E G P+ D 1 D 9 D P$ G .:g$ N ủa Ngành. Đq6VP>T4P5P.35PO74H44H4.314h4O0,C -+$$ K 16> K 44$ K ,4$ N P1 G 4E K $6H G 49 G -9 G >T G L!I.$ K *+H G E G S$1-H D 4=!. ThaGng 5/2010 Tham gia phong trào -+$$ K 16> K 44$ K ,9 D + N D H K G =<!!=M<=<!!;=C zng các thành viên trong H N +,E6HtH N 4YE G -$ G 4$ G YE G F+$ N > D E D +H D .9 D -H D 4(14:61 D ;< ;=.$ K (+ G Y4E D 6C 4. Bin phỏp thc hin :4>]4H45+,E(+,/).Z-&4)-+$(14510-&4+ N $$ K (>T K 4)P5+,.$(#$5g&giáo viên)45>?424P14(31)94 $1_8)5401(144h4O0,C jH45-+$#$bản thân với nhiệm vụ giảng dạy đặc biệt là chất lợng giảng dạy của bộ môn. Cùng với các thành viên trong H N +,E6H)5-13X(143(>]4\ 3YE N 6-E N 6)-545.E D > D E D $ G H D O+4+H D .9 D -H D 4.$ K 1+H G $ G -T D -+$C Ngời lập kế hoạch Lu Tiến đức L phòng GD &ĐT yên thuỷ Trờng thcs phú lai c lp - T do - Hnh phỳc Phú Laingày tháng năm 20 Bản cam kết Kính gửi: Ban giám hiệuTrờng THCS Phú Lai Đồng kính gửi Phòng GD&ĐT Yên Thủy Tên tôi là: Lu Tiến Đức, :6=<JMC Hiện đang công tác tại Trờng THCS Phú Lai -Yên Thuỷ-Hoà Bình >V4OW;;I!@ B43,=!=;!;J./.>V4OW(X Y$+&.Z-&4QHR9 K ,)H4$ G 1S$ K 6H D 9 G 64>T4-$ D 1-> G )> D 1 D .$ K $ G 4$ D 1U#$H4-13451O713%[C C:n c2 K\ ho0ch toàn diện n:m h8c 2009-2010 c#a tr>]ng thcs Phú Lai huyện Yên Thuỷ. Tôi xin cam kết với BGH trờng THCS Phú Lai và Phòng GD &ĐT Yên Thuỷ nội dung sau: - Lập kế hoạch cụ thể về việc thực hiện +&.Z-&4#456& #78# $%*:68;<;=C - Gơng mẫu thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đã đề ra. - 5-&4-+$4k$53.E(14q./.+&.Z-&4 #456& #78#$%* >]4b+,E-H-)YX6($.3-&4.EYP]5q.E(14q 5P14(31-+$ '$66>+.V%)%B3(>]4-X3H4P14 (31-+$3,C Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện tốt cuộc vận động này. Tôi xin c9 th nh cảm ơn. Ngời viết cam kết Lu Tin c I † . yên thuỷ Trờng thcs phú lai c lp - T do - Hnh phỳc ú Laingày tháng năm 20 K HOCH Thc hin cuc vn ng Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to nm hc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach cuoc van dongmoi thay co giao lµ mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao, Ke hoach cuoc van dongmoi thay co giao lµ mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao, Ke hoach cuoc van dongmoi thay co giao lµ mot tam guong dao duc tu hoc va sang tao

Bình luận về tài liệu ke-hoach-cuoc-van-dongmoi-thay-co-giao-l-mot-tam-guong-dao-duc-tu-hoc-va-sang-tao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP