Công tác kiểm tra nội bộ trường học

5 477 1
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 08:11

Phòng gd-đt lộc Hà cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam ã Trờng th an lộc Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- ---o0o--- Số 033 /QĐ- TH/ AL An Lộc, ngày 14 tháng 9 năm 2010 Quyết định Về việc thành lập ban kiểm tra nội bộ trờng học Năm học 2010 -2011 Hiệu trởng trờng TH An Lộc - Căn cứ vào quyền hạn Hiệu trởng trờng Tiểu học, quy định taị điều 19, quyết định 07/2007 của BGD& ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2000 - Căn cứ vào hớng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011và công tác thanh tra trờng học năm học 2010 2011 phòng GD- ĐT huyện lộc Hà - Căn cứ vào đề nghị của th ký của hội đồng GD trờng THAn Lộc Quyết Định Điều I : Thành lập ban kiểm tra nội bộ trờng học Trờng TH An Lộc năm học 2009 -2010 gồm các đồng chí có tên sau : 1. ĐC Phạm Huân - Hiệu trởng - Trởng ban 2. ĐC Phạm Thị Bình - Phó bí hiệu trởng - Phó ban 3. ĐC Trần Thị Kim Nhung - Th ký HĐGD - Ban viên 4. ĐC Phạm Nhật Hữu - CTCĐ - Ban viên 5. ĐC Bùi trọng Kiệm - Trởng ban thanh tra ND - Ban viên 6. ĐC Hoàng Phong - Tổ trởng tổ 4,5 - Ban viên 7. ĐC Phạm Thị Bích Hòa - Tổ phó tổt 4,5 - Ban viên Điều II : Ban kiểm tra nội bộ trờng học trờng TH An Lộc có nhiệm vụ : - Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trờng học theo sự phân công của trởng ban và các văn bản chỉ đạo hớng dẫn về công tác thanh tra theo sự phân công của cấp trên. - Thành viên của ban chỉ đạo đợc hởng các chế độ theo quy định của Quy chế , chỉ tiêu nội bộ hàng năm Điều III: Các ĐC có tên trên các bộ phận đợc phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu trởng: NơI gữI : - Phòng GD-ĐT (để báo cáo) - Các thành viên ban kiểm tra Phạm Huân - Lu văn phòng 1 Phòng gd-đt lộc Hà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng th an lộc Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- ---o0o--- Số 035 /QĐ- TH/ AL An Lộc , ngày 04 tháng 9 năm 2009 Kế hoạch Thanh kiểm tra nội bộ trờng học Năm học 2010 - 2011 - Căn cứ vào hớng dẫn thực hiện năm học 2010 2011 Bậc tiểu học của sở GD & ĐT Hà Tĩnh - Căn cứ vào hớng dẫn nhiệm vụ năm học và công tác thanh tra trờng học năm học 2009 2010 của phòng GD- ĐT huyện lộc Hà Trờng TH An Lộc xây dợng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2010 -2011 của trờng nh sau: a / Mục đích yêu cầu: Nhằm không ngừng thúc đẩy và nâng cao chất lợng dạy học, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nớc, cũng cố thiết lập trật tự kỹ cơng trờng học; từ đó nâng cao trách nhiêm mỗi thành viên trong nhà trờng, góp phần nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục trong nhà trờng. b/ Lực lợng kiểm tra: Là những thành viên trong ban kiểm tra, do hiệu trởng nhà trờng quyết định theo biên chế mỗi năm học. Thàng phần ban kiêm tra là CBQL trờng hoc, ban giám hiệu, các tổ trởng, giáo viên giỏi ,giáo viên có năng lực có uy tín trong nhà trờng c/ Nội dung các hoạt động kiểm tra: 1/ Kiểm tra nội bộ trờng học: - Tập trung kiểm tra về số lợng chất lợng CBQL, giáo viên, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nớc, số lợng CB nhà giáo về trình ựô chuyên môn nghiệp vụ, công tác tuyển sinh đầu cấp, công tác xét tuyền hoàn thành chơng trình TH. -Kiểm tra hoạt động chuyên môn của các tổ, khối chuyên môn, các tổt chức đoàn thể trong nhà trờng -Kiểm tra việc thực hiện nội dung chơng trình và thời khóa biểu , thực hiện quy chế chuyên môn. kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh, kết quả lên lớp -Kiểm tra việc thực hiện kế họch giáo dục đạo đức thẩm mỹ, vệ sinh môi trờng khu vực tự quản, các sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian . -Kiểm tra các hoạt động theo kế hoạch lên lớp, hoạt động xã hội , các cuộc vận đông, các cuộc thi - Công tác quản lý của Hiệu trởng bao gồm xây dựng kế hoạc giáo dục, bố trí sử dụng đội ngũ, thực hiện quy chế dân chủ giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà nớc. Kiểm tra quản lý chuyên môn tài chính, tài sản. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trờng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 2 - Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học nh phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, th viện thiết bị sân chơi, bãi tập . 2/ Kiểm tra hoat động s phạm của giáo viên: - Kiểm tra việc thực hiện phẩm chất chính trị lối sống đạo đức; chấp hành pháp luật của nhà nớc, chấp hành quy chế của ngành, nội quy công sở, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của học sinh, tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân, không bạo hành, không xâm hại nhân phẩm học sinh - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đợc giao ( nh thực hiện quy chế chuyên môn. thực hiện quy chế cho điểm, các nhiệm vụ khác .) - Kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên cần chấn chỉnh hiện tợng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, kiểm tra các quy định đánh gia giáo viên 3/ Kiểm tra việc thức hiện chơng trình, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức: - Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, tập huấn bồi dỡng nhiệp vụ cho giáo viên, cung cấp các trang thiết bị dạy học, văn phòng phẩm cho giáo viên, cơ sở vật chất rờng lớp, các phòng chức năng, tuyên truyền chủ trờng đến cha mẹ học sinh. - Tăng cờng thăm lớp dự giờ góp ý giáo vên, giúp giáo viên nắm vững chơng trình, chuẩn kiến thức sách giáo khoa, chú trọng đổi mới phơng pháp dạy học nhàm phát huy tính tích cự chủ động sáng tạo của học sinh, tăng thời lợng thực hành. Chú trong các hoạt động chuyên đề bồi dỡng giáo viên. Tổ chức những buổi sinh hoạt trao đổi các kinh nghiệm giảng dạy, phát hiện và đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn. - Kiểm tra công tác quản lý sử dụng thiềt bị sách giáo khoa, sách giáo viên tài liệu bồi dỡng, và đồ dùng dạy học, qua đó tăng cờng các biện pháp quản lý chống thất thoát. 4/ Tăng cờng kiểm tra các kỳ thi, xét hoàn thành chơng trình tiểu học , công tác tuyển sinh đảm bảo công bằng khách quan: -Tăng cờng kiểm tra việc thực hiện và hoàn thành chơng trình, đánh gia xếp loại học sinh cuối năm, kịp thời chấn chỉnh những trờng hợp cắt xén chơng trình, giáo viên tự ý sữa chữa điểm, làm thay đổi xếp loại học sinh. 5/ Tăng cờng kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, thức hiện phong trào xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực: - Đẩy mạnh kiểm tra viếc thực hiện các quy chế chuyên môn, công tác quản lý chuyên môn,thi kiểm tra, đánh giá xếp loại đối với học sinh; kiểm tra kết quả xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực theo chỉ thị 40/CT- của BGD- ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2008 của bộ trởng bộ GD & ĐT và quy định xây dựng trờng học thân thiện của sở GD &ĐT Hà Tỉnh. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo. 6/ Thanh tra xác minh, giải quyết các khiếu nại tố cáo và tiếp dân: - Khi thanh tra giải quyết khiếu nại ,tố cáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo, nghị định số 36/ 2006 NĐ /CP ngày 14 -11-2006 của chính phủ quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại tố cáo. -Tập trung dứt điểm những khiếu nại tố cáo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công chức ,viên chức, đồng thời kiên quyết xử lý những ngời lợi dụng dân chủ để khiếu nại tố cáo sai quy định của pháp luật 7/ Kiểm tra việc thực hiện chơng trình ,thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lảng phí và luật phòng chống tham nhũng 3 - Hiệu trởng chủ động xây dựng kế hoạch ,kiểm tra chơng trình thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lảng phí ban hành kèm theo quyết định của sở GD ĐT Hà Tỉnh. D / Phân công trách nhiệm trong việc kiểm tra nội bộ trờng học: 1. Ban kiểm tra nội bộ trờng học có nhiệm vụ: Tực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trờng học theo sự phân công của trởng ban và các văn bản chỉ đạo, hớng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên. 2. Phân công trách nhiệm cụ thể: + Trởng ban: Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch công tác thanh kiểm tra của đơn vị + Các thành viên khác của ban thanh tra chịu trách nhiệm thi hành theo sự phân công của trởng ban . E/ Tổ chức thực hiện: 1. Kiểm tra thờng xuyên: + Kiểm tra giáo án bài soạn: 1lần/tháng +Kiểm tra hồ sơ giáo viên thứ 2 tháng/lần tuần + Kiểm tra việc thức hiện cho điểm xếp loại tuần thứ 19 và tuần thứ 35 2/ Kiểm tra toàn diện giáo viên: + Mỗi kỳ thanh tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch lực lợng thanh tra các thành viên của ban kiểm tra của nhà trờng thực hiện theo phân công cụ thể của trởng ban. Đối tợng đợc thanh tra đợc báo trớc 2 đến 3 ngày 3/ kiểm tra công tác quản lý của nhà trờng: Thực hiện kiểm tra làm 2 đợt trong một năm học nội dung chủ yếu kiểm tra chế độ hồ sơ sổ sách, chế độ sinh hoạt hội họp, lu trử hồ sơ, quản lý hồ sơ, qua các đợt kiểm tra lồng gép với đánh giá chất lợng trờng học theo quy định thức hiên các cuộc vận động. 4/ Công tác kiểm tra của ban giám hiệu nhà trờng: + Kiểm tra chế độ dạy và học: Kiểm tra thờng xuyên hàng tuần + Kiểm tra xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tuần + Kiểm tra chế độ hồ sơ: Hành tháng + Kiểm tra thức hiện quy chế chuyên môn: Thờng xuyên 5/ Kiểm tra báo cáo và lu trử hồ sơ: - Sau mỗi lần kiểm tra phải báo cáo gứi trởng ban có ký duyệt - trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lỉnh vực, báo cáo kiểm tra định kỳ. - Công tác lu trử hồ sơ thanh kiểm tra các văn bản ,giấy tờ có liên quan đến công tác kiểm tra phải đợc lu trử tại hồ sơ lu trử của nhà trờng. G/ Kế hoạch cụ thể: Tháng 8: Kiểm tra hoạt động chuẩn dạy và học, bao gồm mua sắm sách vở đồ dùng học tập của học sinh. - Kiểm tra CSVC trng thiết bị dạy học - Kiểm tra tham gia các sinh hoạt chuyên đề - Kiểm tra chất lợng GV và học sinh Tháng 9: Kiểm tra KSCL học sinh đầu năm, phân loại học sinh theo các mức giỏi, khá. TB. Yếu. - Kiểm tra phơng tiện dạy học GV, học sinh, Kiểm tra đò dùng dạy học. - Kiểm tra soạn bài của giáo viên. 4 Tháng 10: Kiểm tra Hồ sơ đợt 2, Kiểm tra việc thực hiện chơng trình va quy chế chuyên môn, khảo sát chât lơng học sinh giỏi, hoc sinh VSCĐ. Kiểm tra chuyên đề 5 GV, kiểm tra toàn diện 1 GV. Tháng 11: Kiểm tra sổ điểm tất cả các lớp, - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên, kiểm tra chất lợng học sinh yếu. - Kiểm tra các khoản đóng nạp của các lớp, viết sáng kiến KN của giáo viên - Khảo sát CL định kỳ - Chọn đội tuyển VSCĐ Tháng 12: Kiểm tra hồ sơ đợt 3, - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn - Kiểm tra dạy học theo chuẩn kiến thức - Kiểm tra công tác quản lý của nhà trờng - Kiểm tra toàn diện 1 GV, Thi định kỳ lần 2 Tháng 1: Kiểm tra chấm chữa bài đánh gia xếp loại học sinh - Kiểm tra sổ điểm các lớp - Kiểm tra công tác VSCĐ của các lớp - Kiểm tra tái sản tài chính, việc đánh gia xếp loại CBGV Tháng 2: Kiểm tra chầt lợng HSG đợt 1, chọn đội tuyển dự thi VSCĐ - Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động Tháng 3: Khảo sát chất lợng học sinh yếu, - Công tác bồi dỡng học sinh giỏi, kiểm tra HS giáo viên - kiểm tra việc thực hiện chơng trình, chấm chữa bài cho HS - Công tác bồi dỡng đội ngũ Tháng 4: Kiểm tra việc thực hiện chơng trình và quy chế chuyên môn, - Rà soát chất lợng học sinh yếu kém có kế hoạch phụ đạo bồi dỡng, - Thi HSG huyện tỉnh Tháng 5: Kiểm tra việc chấm chữa bài đánh giá xếp loại học sinh, - kiểm kê tài chính - Kiểm tra lu trử hồ sơ, công văn báo cáo Hiệu trởng: Phạm Huân 5 . trong việc kiểm tra nội bộ trờng học: 1. Ban kiểm tra nội bộ trờng học có nhiệm vụ: Tực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trờng học theo. vụ năm học và công tác thanh tra trờng học năm học 2009 2010 của phòng GD- ĐT huyện lộc Hà Trờng TH An Lộc xây dợng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kiểm tra nội bộ trường học, Công tác kiểm tra nội bộ trường học, Công tác kiểm tra nội bộ trường học

Bình luận về tài liệu cong-tac-kiem-tra-noi-bo-truong-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP