tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11538 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 180
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 06:11

Mô tả: KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu khái niệm phân số ? Cho ví dụ ? 2. Định nghĩa hai phân số bằng nhau ? Lấy ví dụ về hai phân số bằng nhau. a b Là phân số với a, b Z, b 0, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. ∈ ≠ a b c d Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c Ví dụ : 2 3 -5 21 9 1 , , … Là những phân số. Ví dụ : 2 3 -5 21 = 4 6 , = -10 42 … Là những phân số bằng nhau. Phân số được tạo thành từ số nguyên Phân thức đại số được tạo thành từ … ? nguyên Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định nghĩa : b. Ví dụ : a. Định nghĩa: (SGK-Tr35) - Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. - Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0 A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). các biểu thức : 3 4 7 1 4 5 2 x x x − + − 2 15 ; 3 7 8x x − + 12 ; 1 x − khái niệm phân số: a b là phân số với a, b Z, b 0, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. ∈ ≠ Các biểu thức sau có phải là phân thức đại số không ? Vì sao ? 12 − y 1 12 − − x x x 0 13 +− x 4 3 , b) a) , c) d) ,e) yx5 y3x2 3 2 − − 4 2 x x − ,f) Các phân thức đại số là 12 − y 4 3 a) d) ,e) yx5 y3x2 3 2 − − Cho hai đa thức x + 2 và y -1. Hãy lập các phân thức? Cho hai đa thức x + 2 và y -1. Hãy lập các phân thức? Các phân thức được lập là: x +2 y - 1 x +2 y - 1 ; x +2 ; y -1 ; Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Hai phân số bằng nhau a b c d Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ?3 Có thể kết luận 23 2 y2 x xy6 yx3 = hay không ? Giải : Xét xem hai phân thức 3 x 6x3 x2x 2 + + và có bằng nhau không. 23 2 y2 x xy6 yx3 = Vì 3x 2 y . 2y 2 = 6x 2 y3 6xy 3 . x = 6x 2 y 3 Giải Xét x.(3x + 6) và 3.(x 2 + 2x) x.(3x + 6) = 3x 2 + 6x 3.(x 2 + 2x) = 3x 2 + 6x ⇒ x.(3x + 6) = 3.(x 2 + 2x) 3 x 6x3 x2x 2 + + = (Theo Đ/N) Vậy ?4 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Bước 1: Tính tích A.D và B.C Bước 2: Khẳng định A.D = B.C Bước 3: Kết luận * Muốn chứng minh phân thức ta làm như sau: A B C D = Bạn Quang nói sai vì : (3x + 3).1 3x.3 ≠ Bạn Vân làm đúng vì : (3x + 3).x = 3x.(x + 1) Giải Bạn Quang nói rằng : Theo em, ai nói đúng ? 3 3x + 3 3x = = 3x + 3 3x x + 1 x còn bạn Vân thì nói : = ?5 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3. Bài tập Bµi 1: Ho¹t ®éng nhãm: XÐt xem c¸c ph©n thøc sau cã b»ng nhau kh«ng ? 2 2 4 3x x x x − + − T 3+ 4:ổ vµ 3x x − 2 2 2 3x x x x − − + vµ 3x x − Tổ 1+2 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− 2 2 4 3x x x x − + − vµ 2 2 2 3 ; x x x x − − + 3x x − Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định nghĩa phân thức đại số : 2. Hai phân thức bằng nhau A B những đa thức khác đa thức 0 tử thức mẫu thức Phân thức đại số là biểu thức có dạng …,với A, B là … và B … A được gọi là (hay tử), B được gọi là (hay mẫu).… … … Điền vào chỗ (…) để được câu trả lời đúng ? Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A B C D A.D = B.C. Hướng dẫn bài tập số 3 / sgk - 36 Cho ba đa thức : x 2 – 4x, x 2 + 4, x 2 + 4x.Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây. 4x x 16x . 2 − = − Để chọn được đa thức thích hợp điền vào chỗ trống cần : -) Tính tích (x 2 – 16).x -) Lấy tích đó chia cho đa thức (x – 4) ta sẽ có kết quả. (x 2 – 16).x = x 3 -16x ; (x 3 -16x) : (x -4) = … Về nhà : Học bài và hoàn thiện các bài tập 1; 2; 3 / SGK – 36 Ôn lại tính chất cơ bản của phân số. Phân số được tạo thành từ số nguyên Phân thức đại số được tạo thành từ … ? nguyên đa thức . (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Bước 1: Tính tích A.D. b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3. Bài tập Bµi 1: Ho¹t ®éng

— Xem thêm —

Xem thêm: tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so, tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so, tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-22-bai-1-phan-thuc-dai-so

Đăng ký

Generate time = 0.16265296936 s. Memory usage = 18.44 MB