tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so

8 199 0 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 06:11

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu khái niệm phân số ? Cho ví dụ ? 2. Định nghĩa hai phân số bằng nhau ? Lấy ví dụ về hai phân số bằng nhau. a b Là phân số với a, b Z, b 0, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. ∈ ≠ a b c d Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c Ví dụ : 2 3 -5 21 9 1 , , … Là những phân số. Ví dụ : 2 3 -5 21 = 4 6 , = -10 42 … Là những phân số bằng nhau. Phân số được tạo thành từ số nguyên Phân thức đại số được tạo thành từ … ? nguyên Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định nghĩa : b. Ví dụ : a. Định nghĩa: (SGK-Tr35) - Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. - Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0 A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). các biểu thức : 3 4 7 1 4 5 2 x x x − + − 2 15 ; 3 7 8x x − + 12 ; 1 x − khái niệm phân số: a b là phân số với a, b Z, b 0, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. ∈ ≠ Các biểu thức sau có phải là phân thức đại số không ? Vì sao ? 12 − y 1 12 − − x x x 0 13 +− x 4 3 , b) a) , c) d) ,e) yx5 y3x2 3 2 − − 4 2 x x − ,f) Các phân thức đại số là 12 − y 4 3 a) d) ,e) yx5 y3x2 3 2 − − Cho hai đa thức x + 2 và y -1. Hãy lập các phân thức? Cho hai đa thức x + 2 và y -1. Hãy lập các phân thức? Các phân thức được lập là: x +2 y - 1 x +2 y - 1 ; x +2 ; y -1 ; Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Hai phân số bằng nhau a b c d Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ?3 Có thể kết luận 23 2 y2 x xy6 yx3 = hay không ? Giải : Xét xem hai phân thức 3 x 6x3 x2x 2 + + và có bằng nhau không. 23 2 y2 x xy6 yx3 = Vì 3x 2 y . 2y 2 = 6x 2 y3 6xy 3 . x = 6x 2 y 3 Giải Xét x.(3x + 6) và 3.(x 2 + 2x) x.(3x + 6) = 3x 2 + 6x 3.(x 2 + 2x) = 3x 2 + 6x ⇒ x.(3x + 6) = 3.(x 2 + 2x) 3 x 6x3 x2x 2 + + = (Theo Đ/N) Vậy ?4 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Bước 1: Tính tích A.D và B.C Bước 2: Khẳng định A.D = B.C Bước 3: Kết luận * Muốn chứng minh phân thức ta làm như sau: A B C D = Bạn Quang nói sai vì : (3x + 3).1 3x.3 ≠ Bạn Vân làm đúng vì : (3x + 3).x = 3x.(x + 1) Giải Bạn Quang nói rằng : Theo em, ai nói đúng ? 3 3x + 3 3x = = 3x + 3 3x x + 1 x còn bạn Vân thì nói : = ?5 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3. Bài tập Bµi 1: Ho¹t ®éng nhãm: XÐt xem c¸c ph©n thøc sau cã b»ng nhau kh«ng ? 2 2 4 3x x x x − + − T 3+ 4:ổ vµ 3x x − 2 2 2 3x x x x − − + vµ 3x x − Tổ 1+2 1. Định nghĩa : -Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. -Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số A B A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu). Là phân thức với A, B là những đa thức, B khác đa thức 0 2. Hai phân thức bằng nhau Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C. A B C D Ta viết : C D A B = nếu A.D = B.C a) Định nghĩa (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x.11x1x 2 −=+− 2 2 4 3x x x x − + − vµ 2 2 2 3 ; x x x x − − + 3x x − Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định nghĩa phân thức đại số : 2. Hai phân thức bằng nhau A B những đa thức khác đa thức 0 tử thức mẫu thức Phân thức đại số là biểu thức có dạng …,với A, B là … và B … A được gọi là (hay tử), B được gọi là (hay mẫu).… … … Điền vào chỗ (…) để được câu trả lời đúng ? Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A B C D A.D = B.C. Hướng dẫn bài tập số 3 / sgk - 36 Cho ba đa thức : x 2 – 4x, x 2 + 4, x 2 + 4x.Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây. 4x x 16x . 2 − = − Để chọn được đa thức thích hợp điền vào chỗ trống cần : -) Tính tích (x 2 – 16).x -) Lấy tích đó chia cho đa thức (x – 4) ta sẽ có kết quả. (x 2 – 16).x = x 3 -16x ; (x 3 -16x) : (x -4) = … Về nhà : Học bài và hoàn thiện các bài tập 1; 2; 3 / SGK – 36 Ôn lại tính chất cơ bản của phân số. Phân số được tạo thành từ số nguyên Phân thức đại số được tạo thành từ … ? nguyên đa thức . (SGK-Tr35) b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Bước 1: Tính tích A.D. b) Ví dụ: 1x 1 1x 1x 2 + = − − Vì : ( )( ) ( ) 1x .11 x1x 2 −=+− Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22 : Bài 1 . PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3. Bài tập Bµi 1: Ho¹t ®éng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so, tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so, tiet 22 bai 1 Phan thuc dai so

Bình luận về tài liệu tiet-22-bai-1-phan-thuc-dai-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP