Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an)

Pierre Omidyar
Pierre Omidyar(11606 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 656
39
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 03:11

Mô tả: Ngày dạy : /10/10 Tiết 20: kiểm tra chơng I **************************** I. Mục tiêu bài dạy. * về kiến thức: Đánh giá kiến thức HS qua các BT chủ yếu của chơng I. * về kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng nhân chia đa thức, rút gọn biểu thức,phân tích đa thức thành nhân tử * về thái độ: Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác khi áp dụng các quy tắc. II. chuẩn bị của GV và HS. GV: + Đề kiểm tra HS: + Ôn tập các kiến thức trọng tâm. + Chuẩn bị tốt các điều kiện cho bài kiểm tra. III. tiến trình bài dạy Ma trận đề kiểm tra Trắc nghiệm : Tự luận = 4:6 Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng = 3,5 :3,5:3 Chủ đề cơ bản Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1. Nhân đa thức 1 1 2 1 1,5 2,5 2.Hằng đẳng thức 1 1 1 3 1 1 1 3 3.Phân tích đa thức thành nhân tử 1 1 1 3 0,5 1 1 2,5 4.Chia đa thức 1 1 2 1 1 2 Tổng 4 3 3 10 3,5 3,5 3 10 Chú ý: Số chính giữa mỗi câu là số lợng câu hỏi của ô đó. Chữ số phía dới góc phải là trọng số điểm của các câu trong ô đó. 1 Kiểm tra chơng I Môn : Toán Đại Thời gian: 45 phút Đề1 Phần I: Trắc nghiệm:(4 điểm) : Chọn chỉ một chữ cá in hoa đứng trớc câu trả lời đúng 1) Kết quả phép tính (x-7)(x-5) là: A. 2 12 35x x+ + B. 2 2 35x x + C. 2 12 35x x D. 2 12 35x x + 2) Khai triển hằng đẳng thức (2x- y) 2 đợc kết quả là: A. 2x 2 - 4xy + y 2 B. 4x 2 + 4xy + y 2 C. 4x 2 - 4xy + y 2 D. 4x 2 + 2xy + y 2 3)Kết quả phân tích đa thức 2(x y) -5x( y-x) thành nhân tử là: A.(x-y)(2-5x) B. (x-y)(2+5x) C. (y-x)(2-5x) D. (x-y)(-2-5x) 4) Kết quả phép chia đa thức x 2 -2xy+y 2 cho đa thức (x-y) là: A. x+y B. x-y C. y-x D. x-y Phần II : Tự luận (6 điểm) Câu 1.(1,5đ) Tìm x biết : x(5-2x) +2x(x-1) =15 Câu 2(1đ). Tính (2x+y) 3 Câu 3(1đ). Tính nhanh: 56.64 Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : x 3 +x 2 Câu 5(1đ) Tìm x biết x 2 x = 0 Câu 6 (1đ) Làm tính chia (3x 2 +6x 2 y 3 -12xy):3xy Đáp án + Biểu điểm. Đề 1 I. Trắc nghiệm( 4) Thang điểm 2 Mỗi câu đúng cho 1đ 1.D 2.C 3.B 4.B II. Tự luận (6đ) Câu 1.(1,5đ) x(5-2x)+2x(x-1) =15 5x- 2x 2 +2x 2 -2x =15 3x =15 x=5 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2(1đ) 3 3 2 2 3 3 2 2 3 (2 ) (2 ) 3(2 ) 3.2 . 8 12 6 x y x x y x y y x x y xy y + = + + + = + + + 0,5đ 0,5đ Câu 3( 1đ) Tính nhanh: 56.64 = (60 -4)(60+4) = 60 2 -4 2 =3600 -16 =3584 0,5đ 0,5đ Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : x 3 +x 2 = x 2 (x+1) 0,5đ Câu 5(1đ) Tìm x biết : x 2 x = 0 x(x-1) =0 x=0 hoặc x-1=0 x=0 hoặc x=1 1đ Câu 6 (1đ) Làm tính chia (3x 2 +6x 2 y 3 -12xy):3xy = xy +2xy 2 - 4 1đ Chú ý: HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần tơng ứng. Kiểm tra chơng I Môn : Toán Đại 3 Thời gian: 45 phút Đề2 Phần I: Trắc nghiệm:(4 điểm) : Chọn chỉ một chữ cá in hoa đứng trớc câu trả lời đúng 1) Kết quả phép tính (x-3)(x-4) là: A. 2 7 12x x+ + B. 2 7 12x x+ C. 2 7 12x x D. 2 7 12x x + 2) Khai triển hằng đẳng thức (x- 2y) 2 đợc kết quả là: A. x 2 +4xy + 4y 2 B. x 2 - 4xy + 2y 2 C. x 2 - 4xy + 4y 2 D. x 2 + 4xy -4y 2 3)Kết quả phân tích đa thức 3x(x y) +5( y-x) thành nhân tử là: A.(x-y)(3x+5) B. (x-y)(3x-5) C. (x-y)(-3x +5) D. (x-y)(-3x-5) 4) Kết quả phép chia đa thức x 2 y 2 cho đa thức (x+y) là: A. x+y B. x-y C. y-x D. x-y Phần II : Tự luận (6 điểm) Câu 1.(1,5đ) Tìm x biết : 3x(12x- 4) - 9x(4x-3) =30 Câu 2(1đ). Tính (2x- y) 3 Câu 3(1đ). Tính nhanh: 99 2 Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 2x( x+y) - 3y(x+y) Câu 5(1đ) Tìm x biết 2x 2 4x = 0 Câu 6 (1đ) Làm tính chia (15x 3 y 2 -6x 2 y-3x 2 y 2 ):6x 2 y Đáp án + Biểu điểm. Đề 2 I. Trắc nghiệm( 4) Thang điểm Mỗi câu đúng cho 1đ 1.D 2.C 3.B 4.B II. Tự luận (6đ) 4 Câu 1.(1,5đ) 3x(12x- 4) - 9x(4x-3) =30 36x 2 -12x-36x 2 +27x =30 15x =30 x =2 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2(1đ)Tính 3 3 2 2 3 3 2 2 3 (2 ) (2 ) 3(2 ) 3.2 . 8 12 6 x y x x y x y y x x y xy y = + = + 0,5đ 0,5đ Câu 3( 1đ) Tính nhanh: 99 2 =(100 -1) 2 = 100 2 -2.100.1 +1 2 =10000-200 +1 =9801 0,5đ 0,5đ Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 2x( x+y) - 3y(x+y) = (x+y)(2x -3y) 0,5đ Câu 5(1đ) Tìm x biết : 2x 2 4x = 0 2x(x-2) =0 2x=0 hoặc x-2=0 x=0 hoặc x=2 0,5đ 0,5đ Câu 6 (1đ) Làm tính chia (15x 3 y 2 -6x 2 y-3x 2 y 2 ):6x 2 y =2,5xy x - 0,5xy 1đ Chú ý: HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần tơng ứng. 5 . A. 2 7 12x x+ + B. 2 7 12x x+ C. 2 7 12x x D. 2 7 12x x + 2) Khai triển hằng đẳng thức (x- 2y) 2 đợc kết quả là: A. x 2 +4xy + 4y 2 B. x 2 - 4xy + 2y 2. Câu 1.(1,5đ) x(5-2x)+2x(x-1) =15 5x- 2x 2 +2x 2 -2x =15 3x =15 x=5 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2( 1đ) 3 3 2 2 3 3 2 2 3 (2 ) (2 ) 3 (2 ) 3 .2 . 8 12 6 x y x x y x y

— Xem thêm —

Xem thêm: Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an), Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an), Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-tra-chuong-i-dai-so-8-2-de-co-ma-tran-va-dap-an

Đăng ký

Generate time = 0.124178886414 s. Memory usage = 18.42 MB