Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an)

5 701 39 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 03:11

Ngày dạy : /10/10 Tiết 20: kiểm tra chơng I **************************** I. Mục tiêu bài dạy. * về kiến thức: Đánh giá kiến thức HS qua các BT chủ yếu của chơng I. * về kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng nhân chia đa thức, rút gọn biểu thức,phân tích đa thức thành nhân tử * về thái độ: Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác khi áp dụng các quy tắc. II. chuẩn bị của GV và HS. GV: + Đề kiểm tra HS: + Ôn tập các kiến thức trọng tâm. + Chuẩn bị tốt các điều kiện cho bài kiểm tra. III. tiến trình bài dạy Ma trận đề kiểm tra Trắc nghiệm : Tự luận = 4:6 Nhận biết : Thông hiểu : Vận dụng = 3,5 :3,5:3 Chủ đề cơ bản Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1. Nhân đa thức 1 1 2 1 1,5 2,5 2.Hằng đẳng thức 1 1 1 3 1 1 1 3 3.Phân tích đa thức thành nhân tử 1 1 1 3 0,5 1 1 2,5 4.Chia đa thức 1 1 2 1 1 2 Tổng 4 3 3 10 3,5 3,5 3 10 Chú ý: Số chính giữa mỗi câu là số lợng câu hỏi của ô đó. Chữ số phía dới góc phải là trọng số điểm của các câu trong ô đó. 1 Kiểm tra chơng I Môn : Toán Đại Thời gian: 45 phút Đề1 Phần I: Trắc nghiệm:(4 điểm) : Chọn chỉ một chữ cá in hoa đứng trớc câu trả lời đúng 1) Kết quả phép tính (x-7)(x-5) là: A. 2 12 35x x+ + B. 2 2 35x x + C. 2 12 35x x D. 2 12 35x x + 2) Khai triển hằng đẳng thức (2x- y) 2 đợc kết quả là: A. 2x 2 - 4xy + y 2 B. 4x 2 + 4xy + y 2 C. 4x 2 - 4xy + y 2 D. 4x 2 + 2xy + y 2 3)Kết quả phân tích đa thức 2(x y) -5x( y-x) thành nhân tử là: A.(x-y)(2-5x) B. (x-y)(2+5x) C. (y-x)(2-5x) D. (x-y)(-2-5x) 4) Kết quả phép chia đa thức x 2 -2xy+y 2 cho đa thức (x-y) là: A. x+y B. x-y C. y-x D. x-y Phần II : Tự luận (6 điểm) Câu 1.(1,5đ) Tìm x biết : x(5-2x) +2x(x-1) =15 Câu 2(1đ). Tính (2x+y) 3 Câu 3(1đ). Tính nhanh: 56.64 Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : x 3 +x 2 Câu 5(1đ) Tìm x biết x 2 x = 0 Câu 6 (1đ) Làm tính chia (3x 2 +6x 2 y 3 -12xy):3xy Đáp án + Biểu điểm. Đề 1 I. Trắc nghiệm( 4) Thang điểm 2 Mỗi câu đúng cho 1đ 1.D 2.C 3.B 4.B II. Tự luận (6đ) Câu 1.(1,5đ) x(5-2x)+2x(x-1) =15 5x- 2x 2 +2x 2 -2x =15 3x =15 x=5 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2(1đ) 3 3 2 2 3 3 2 2 3 (2 ) (2 ) 3(2 ) 3.2 . 8 12 6 x y x x y x y y x x y xy y + = + + + = + + + 0,5đ 0,5đ Câu 3( 1đ) Tính nhanh: 56.64 = (60 -4)(60+4) = 60 2 -4 2 =3600 -16 =3584 0,5đ 0,5đ Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : x 3 +x 2 = x 2 (x+1) 0,5đ Câu 5(1đ) Tìm x biết : x 2 x = 0 x(x-1) =0 x=0 hoặc x-1=0 x=0 hoặc x=1 1đ Câu 6 (1đ) Làm tính chia (3x 2 +6x 2 y 3 -12xy):3xy = xy +2xy 2 - 4 1đ Chú ý: HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần tơng ứng. Kiểm tra chơng I Môn : Toán Đại 3 Thời gian: 45 phút Đề2 Phần I: Trắc nghiệm:(4 điểm) : Chọn chỉ một chữ cá in hoa đứng trớc câu trả lời đúng 1) Kết quả phép tính (x-3)(x-4) là: A. 2 7 12x x+ + B. 2 7 12x x+ C. 2 7 12x x D. 2 7 12x x + 2) Khai triển hằng đẳng thức (x- 2y) 2 đợc kết quả là: A. x 2 +4xy + 4y 2 B. x 2 - 4xy + 2y 2 C. x 2 - 4xy + 4y 2 D. x 2 + 4xy -4y 2 3)Kết quả phân tích đa thức 3x(x y) +5( y-x) thành nhân tử là: A.(x-y)(3x+5) B. (x-y)(3x-5) C. (x-y)(-3x +5) D. (x-y)(-3x-5) 4) Kết quả phép chia đa thức x 2 y 2 cho đa thức (x+y) là: A. x+y B. x-y C. y-x D. x-y Phần II : Tự luận (6 điểm) Câu 1.(1,5đ) Tìm x biết : 3x(12x- 4) - 9x(4x-3) =30 Câu 2(1đ). Tính (2x- y) 3 Câu 3(1đ). Tính nhanh: 99 2 Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 2x( x+y) - 3y(x+y) Câu 5(1đ) Tìm x biết 2x 2 4x = 0 Câu 6 (1đ) Làm tính chia (15x 3 y 2 -6x 2 y-3x 2 y 2 ):6x 2 y Đáp án + Biểu điểm. Đề 2 I. Trắc nghiệm( 4) Thang điểm Mỗi câu đúng cho 1đ 1.D 2.C 3.B 4.B II. Tự luận (6đ) 4 Câu 1.(1,5đ) 3x(12x- 4) - 9x(4x-3) =30 36x 2 -12x-36x 2 +27x =30 15x =30 x =2 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2(1đ)Tính 3 3 2 2 3 3 2 2 3 (2 ) (2 ) 3(2 ) 3.2 . 8 12 6 x y x x y x y y x x y xy y = + = + 0,5đ 0,5đ Câu 3( 1đ) Tính nhanh: 99 2 =(100 -1) 2 = 100 2 -2.100.1 +1 2 =10000-200 +1 =9801 0,5đ 0,5đ Câu 4 (0,5đ). Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 2x( x+y) - 3y(x+y) = (x+y)(2x -3y) 0,5đ Câu 5(1đ) Tìm x biết : 2x 2 4x = 0 2x(x-2) =0 2x=0 hoặc x-2=0 x=0 hoặc x=2 0,5đ 0,5đ Câu 6 (1đ) Làm tính chia (15x 3 y 2 -6x 2 y-3x 2 y 2 ):6x 2 y =2,5xy x - 0,5xy 1đ Chú ý: HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa theo từng phần tơng ứng. 5 . A. 2 7 12x x+ + B. 2 7 12x x+ C. 2 7 12x x D. 2 7 12x x + 2) Khai triển hằng đẳng thức (x- 2y) 2 đợc kết quả là: A. x 2 +4xy + 4y 2 B. x 2 - 4xy + 2y 2. Câu 1.(1,5đ) x(5-2x)+2x(x-1) =15 5x- 2x 2 +2x 2 -2x =15 3x =15 x=5 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 2( 1đ) 3 3 2 2 3 3 2 2 3 (2 ) (2 ) 3 (2 ) 3 .2 . 8 12 6 x y x x y x y
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an), Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an), Kiem tra chuong I dai so 8( 2 de-co ma tran va dap an)

Bình luận về tài liệu kiem-tra-chuong-i-dai-so-8-2-de-co-ma-tran-va-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP