kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11508 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 1540
98
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 19:11

Mô tả: Lớp:12 TN…. Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá lớp 12 Họ và tên:………………………………… Chương đại cương về kim loại mã đề:213 Thời gian 45 phút 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 Học sinh chọn câu trả lời chính xác nhất cho các câu hỏi sau bằng cách tô vào các ù ô chữ A,B,C,D : Câu1/Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ. Phương trình phản ứng điện phân đúng là: A/CuSO 4 = Cu + SO 2 + O 2 B/CuSO 4 + H 2 O = Cu + 1/2O 2 + H 2 SO 4 C/ H 2 O = H 2 + 1/2O 2 . D/ CuSO 4 + 2H 2 O = Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 Câu2/Một sợi dây Al được cột nối tiếp với một sợi dây sắt để ngồi trời. Chỉ ra phát biểu đúng A/Nhơm là cực âm và bị khử . B/Nhơm là cực âm và bị oxi hóa. C/ Sẳt là cực âm và bị khử . D/Câu B và C đúng. Câu3/Trong sự gỉ sét vỏ đồ hộp bằng sắt có tráng thiết ngồi khơng khí ẩm: A/Fe là cực dương, Sn là cực âm B/ Sn là cực dương, Fe là cực âm C/ Fe bị oxi hóa, Sn bị khử D/ Sn bị oxi hóa, Fe bị khử Câu4/Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là: A/Dễ cho electron, thể hiện tính oxi hóa B/Dễ cho electron, trở thành Anion C/Dễ cho electron, thể hiện tính khử D/Dễ nhận electron, trở thành Cation Câu5/Ngâm một đinh sắt có khối lượng 28,7g vào 400ml dung dịch CuSO 4 .Sau khi phản ứng xong khối lượng đinh sắt là 31,9g. Nồng độ mol dung dịch CuSO 4 đã sử dụng là: A/2M B/ 1M C/ 0,5M D/ 0,1M Câu6/Các tính chất vật lý chung của kim loại là do: A/Các ion dương kim loại gây ra B/Các electron tự do trong kim loại gây ra C/Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể D/Kim loại có tính dẽo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim Câu7/Phương trình nào sau đây khơng đúng A/ Al + 4HNO 3 = Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O B/ 8Al + 30HNO 3 = 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O+ 15H 2 O C/ 10 Al +36 HNO 3 =10 Al(NO 3 ) 3 + 3 N 2 + 18H 2 O D/ 8Al + 27HNO 3 = 8Al(NO 3 ) 3 + 3NH 3 + 9H 2 O Câu8/ Hoà tan 10,7 gam một hỗn hợp gồm Mg,AlvàFe cần 2000 ml dd HCl 3,5 M.Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: A/35,55g B/34,85g C/25,55g D/85,34g Câu9/Liên kết hóa học trong tinh thể hỗn hợp là: A/Liên kết kim loại B/Liên kết ion C/Liên kết cộng hóa trị có cực D/Cả ba đều đúng Câu10/ Hòa tan 13g một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư bay ra 2,24 lít H 2 ở O 0 C và 2atm. Kim loại trên là: A/Zn = 65 B/ Mg = 24 C/ Fe = 56 D/ Ba = 137 Câu11/Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là: A/Chì B/Nhơm C/Natri D/Thủy ngân Câu12/ Để bảo vệ nồi hơi nước bằng sắt khơng bị ăn mòn, người ta thường lót dưới đáy nồi tấm kim loại : A/Zn B/ Ni C/ Ag D/ Cả A, B, C đều đúng Câu13/Trật tự nào thể hiện tính oxi hóa giảm dần của ion dương kim loại: A/Hg 2+ , Zn 2+ , K + B/Fe 2+ , Ag + , Mg 2+ C/K + , Zn 2+ , Hg 2+ D/Al 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ Câu14/Có thể dùng dung dịch muối nào sau đây để làm tinh khiết kim loại Hg có lẫn tạp chất là Fe và Pb: A/Hg(NO 3 ) 2 B/ Cu(NO 3 ) 2 C/ AgNO 3 D/Cả ba đều đúng Câu15/Một cây định sắt nào trong trường hợp sau đây bị gỉ sét nhiều hơn: A/Để nơi ẩm ướt B/Ngâm trong nước C/Ngâm trong dầu ăn D/Quấn vài vòng dây đồng để nơi ẩm ướt Câu16/ Cấu hình electron của các ngun tố như sau: X: 1s 2 2s 2 2p 1 ; Y: 1s 2 2s 2 2p 3 ; Z: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 .;T: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 Ngun tố kim loại là: A/X và Y B/ X và Z C/X và T D/Y và Z Cau17Một sợi dây Al được cột nối tiếp với một sợi dây sắt để ở ngồi trời. Sau một thời gian, hiện tượng gì xảy ra ở chổ nối tiếp giữa hai kim loại. A/Nhơm bị khử B/Sắt bị oxi hóa C/Ăn mòn hóa học D/Ăn mòn điện hóa Câu18/Để hòa tan 25,5g hỗn hợp gồm Al và Mg cần dùng 2 lít dung dịch HNO 3 1,5M, bay ra V lít khí N 2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là: A/5,6 lít B/ 1,12 lít C 0,56 lít D/Cả A, B, C đều sai Câu19/Trật tự nào phản ánh sự tăng dần tính khử của kim loại: A/Zn, Mg, Cu B/Ca, Zn, Ag C/Hg, Al, K D/Na, Pb, Fe Câu20/Ngun tắc điều chế kim loại là: A/Oxi hóa ion kim loại trong hợp chất thành kim loại tự do. B/ Khử ion kim loại trong hợp chất thành kim loại tự do. C/ Dùng CO hoặc H 2 để khử oxit kim loại thành kim loại tự do. D/Dùng kim loại khử mạnh hơn để khử ion kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối. Câu21/Nhúng một lá Zn có khối lượng 40,51g vào 500ml dung dịch AgNO 3 0,4M. Sau 1 lúc phản ứng lấy thanh Zn ra thì lượng AgNO 3 trong dung dịch giảm 10%. Khối lượng thanh Zn sau phản ứng là: A/40,51g B/ 42,02g C/ 39g D/ Cả A, B, C đều sai Câu22/Người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch CuSO 4 bằng cách: A/ Điện phân dung dịch CuSO 4 B/ Dùng Na để khử dung dịch CuSO 4 C/ Cả A và B đều đúng D/ Cả A và B đều sai Câu23/ Phản ứng: 2FeCl 3 +Cu = 2FeCl 2 + CuCl 2 . Cho thấy: A/Cu có tính khử mạnh hơn sắt kim loại . B/Fe 3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu. C/Cu 2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe . D/Fe 3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2+. Câu24/Phương pháp để điều chế Mg từ MgO là: A /Dùng H 2 để khử MgO ở nhiệt độ cao. B/ Dùng Na để khử dung dịch MgCl 2. C/ Điện phân muối MgCl 2 nóng chảy . D/ Cả A, B, C đều đúng. Câu25/ Độ dẫn điện của kim loại thay đổi như thế nào khi tăng nhiệt độ: A/Tăng B/ Giảm C/ Khơng thay đổi D/ Tăng giảm khơng theo qui luật Câu26/ Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ với cường độ dòng diện 96,5 ampe. Để thu được 128g Cu ở Catot, người ta phải tiến hành điện phân trong thời gian nào: A/4.000 giây B/ 400 giây C/ 2.000 giây D/ 200 giây Câu27/Cho 5,4g một kim loại R vào một lượng vửa đủ dung dịch HNO 3 2M, bay ra 1,344 lít khí N 2 ở điều kiện chuẩn. Kim loại R là: A/Fe = 56 B/ Mg = 24 C/ Al = 27 D/ Cu = 64 Câu28/Phản ứng: Fe 2 (SO 4 ) 3 +Fe = 3FeSO 4 . Xảy ra được vì: A/Một kim loại có thể tác dụng được với muối của nó B/Sắt có tính khử mạnh hơn Fe 2+. C/Sắt có thể tác dụng được với muối sắt . D/Sắt có tính khử mạnh hơn Fe 3+. Câu29/ Liên kết kim loại là : A/ Do sự góp chung electron tự do của các ngun tử kim loại. . B/ Do lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và âm . C/ Do các electron tự do gắn các ion dương kim loại lại với nhau. D/ Do các ion dương dao động liên tục ở các nút mạng. Câu30/ Kim loại nào sau đây có thể làm sạch dung dịch Zn(NO 3 ) 2 có lẫn tạp chất là Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 A/Na B/ Zn C/ Fe D/ Cả ba đều đúng Cho Cu=64 Zn=65 Fe=56 Na=23 Ag=108 Mg=24 Al=27 Ba=137 . Lớp :12 TN…. Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá lớp 12 Họ và tên:………………………………… Chương đại cương về kim loại mã đề: 213 Thời gian 45 phút 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 . 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 Học sinh chọn câu trả lời chính xác nhất cho các câu hỏi sau bằng cách tô vào các ù ô chữ A,B,C,D : Câu1 /Thực

— Xem thêm —

Xem thêm: kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu, kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu, kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Khuyên Nguyễn
Khuyên Nguyễn Vào lúc 02:21 pm 28/02/2014

sao ko download dc

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-chuong-dai-cuong-ve-kim-loai-trac-nghiem-30-cau

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.136556863785 s. Memory usage = 18.44 MB