kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu

2 1,580 103
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 19:11

Lớp:12 TN…. Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá lớp 12 Họ và tên:………………………………… Chương đại cương về kim loại mã đề:213 Thời gian 45 phút 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 Học sinh chọn câu trả lời chính xác nhất cho các câu hỏi sau bằng cách tô vào các ù ô chữ A,B,C,D : Câu1/Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ. Phương trình phản ứng điện phân đúng là: A/CuSO 4 = Cu + SO 2 + O 2 B/CuSO 4 + H 2 O = Cu + 1/2O 2 + H 2 SO 4 C/ H 2 O = H 2 + 1/2O 2 . D/ CuSO 4 + 2H 2 O = Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 Câu2/Một sợi dây Al được cột nối tiếp với một sợi dây sắt để ngồi trời. Chỉ ra phát biểu đúng A/Nhơm là cực âm và bị khử . B/Nhơm là cực âm và bị oxi hóa. C/ Sẳt là cực âm và bị khử . D/Câu B và C đúng. Câu3/Trong sự gỉ sét vỏ đồ hộp bằng sắt có tráng thiết ngồi khơng khí ẩm: A/Fe là cực dương, Sn là cực âm B/ Sn là cực dương, Fe là cực âm C/ Fe bị oxi hóa, Sn bị khử D/ Sn bị oxi hóa, Fe bị khử Câu4/Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là: A/Dễ cho electron, thể hiện tính oxi hóa B/Dễ cho electron, trở thành Anion C/Dễ cho electron, thể hiện tính khử D/Dễ nhận electron, trở thành Cation Câu5/Ngâm một đinh sắt có khối lượng 28,7g vào 400ml dung dịch CuSO 4 .Sau khi phản ứng xong khối lượng đinh sắt là 31,9g. Nồng độ mol dung dịch CuSO 4 đã sử dụng là: A/2M B/ 1M C/ 0,5M D/ 0,1M Câu6/Các tính chất vật lý chung của kim loại là do: A/Các ion dương kim loại gây ra B/Các electron tự do trong kim loại gây ra C/Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể D/Kim loại có tính dẽo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim Câu7/Phương trình nào sau đây khơng đúng A/ Al + 4HNO 3 = Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O B/ 8Al + 30HNO 3 = 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O+ 15H 2 O C/ 10 Al +36 HNO 3 =10 Al(NO 3 ) 3 + 3 N 2 + 18H 2 O D/ 8Al + 27HNO 3 = 8Al(NO 3 ) 3 + 3NH 3 + 9H 2 O Câu8/ Hoà tan 10,7 gam một hỗn hợp gồm Mg,AlvàFe cần 2000 ml dd HCl 3,5 M.Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: A/35,55g B/34,85g C/25,55g D/85,34g Câu9/Liên kết hóa học trong tinh thể hỗn hợp là: A/Liên kết kim loại B/Liên kết ion C/Liên kết cộng hóa trị có cực D/Cả ba đều đúng Câu10/ Hòa tan 13g một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư bay ra 2,24 lít H 2 ở O 0 C và 2atm. Kim loại trên là: A/Zn = 65 B/ Mg = 24 C/ Fe = 56 D/ Ba = 137 Câu11/Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là: A/Chì B/Nhơm C/Natri D/Thủy ngân Câu12/ Để bảo vệ nồi hơi nước bằng sắt khơng bị ăn mòn, người ta thường lót dưới đáy nồi tấm kim loại : A/Zn B/ Ni C/ Ag D/ Cả A, B, C đều đúng Câu13/Trật tự nào thể hiện tính oxi hóa giảm dần của ion dương kim loại: A/Hg 2+ , Zn 2+ , K + B/Fe 2+ , Ag + , Mg 2+ C/K + , Zn 2+ , Hg 2+ D/Al 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ Câu14/Có thể dùng dung dịch muối nào sau đây để làm tinh khiết kim loại Hg có lẫn tạp chất là Fe và Pb: A/Hg(NO 3 ) 2 B/ Cu(NO 3 ) 2 C/ AgNO 3 D/Cả ba đều đúng Câu15/Một cây định sắt nào trong trường hợp sau đây bị gỉ sét nhiều hơn: A/Để nơi ẩm ướt B/Ngâm trong nước C/Ngâm trong dầu ăn D/Quấn vài vòng dây đồng để nơi ẩm ướt Câu16/ Cấu hình electron của các ngun tố như sau: X: 1s 2 2s 2 2p 1 ; Y: 1s 2 2s 2 2p 3 ; Z: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 .;T: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 Ngun tố kim loại là: A/X và Y B/ X và Z C/X và T D/Y và Z Cau17Một sợi dây Al được cột nối tiếp với một sợi dây sắt để ở ngồi trời. Sau một thời gian, hiện tượng gì xảy ra ở chổ nối tiếp giữa hai kim loại. A/Nhơm bị khử B/Sắt bị oxi hóa C/Ăn mòn hóa học D/Ăn mòn điện hóa Câu18/Để hòa tan 25,5g hỗn hợp gồm Al và Mg cần dùng 2 lít dung dịch HNO 3 1,5M, bay ra V lít khí N 2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là: A/5,6 lít B/ 1,12 lít C 0,56 lít D/Cả A, B, C đều sai Câu19/Trật tự nào phản ánh sự tăng dần tính khử của kim loại: A/Zn, Mg, Cu B/Ca, Zn, Ag C/Hg, Al, K D/Na, Pb, Fe Câu20/Ngun tắc điều chế kim loại là: A/Oxi hóa ion kim loại trong hợp chất thành kim loại tự do. B/ Khử ion kim loại trong hợp chất thành kim loại tự do. C/ Dùng CO hoặc H 2 để khử oxit kim loại thành kim loại tự do. D/Dùng kim loại khử mạnh hơn để khử ion kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối. Câu21/Nhúng một lá Zn có khối lượng 40,51g vào 500ml dung dịch AgNO 3 0,4M. Sau 1 lúc phản ứng lấy thanh Zn ra thì lượng AgNO 3 trong dung dịch giảm 10%. Khối lượng thanh Zn sau phản ứng là: A/40,51g B/ 42,02g C/ 39g D/ Cả A, B, C đều sai Câu22/Người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch CuSO 4 bằng cách: A/ Điện phân dung dịch CuSO 4 B/ Dùng Na để khử dung dịch CuSO 4 C/ Cả A và B đều đúng D/ Cả A và B đều sai Câu23/ Phản ứng: 2FeCl 3 +Cu = 2FeCl 2 + CuCl 2 . Cho thấy: A/Cu có tính khử mạnh hơn sắt kim loại . B/Fe 3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu. C/Cu 2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe . D/Fe 3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2+. Câu24/Phương pháp để điều chế Mg từ MgO là: A /Dùng H 2 để khử MgO ở nhiệt độ cao. B/ Dùng Na để khử dung dịch MgCl 2. C/ Điện phân muối MgCl 2 nóng chảy . D/ Cả A, B, C đều đúng. Câu25/ Độ dẫn điện của kim loại thay đổi như thế nào khi tăng nhiệt độ: A/Tăng B/ Giảm C/ Khơng thay đổi D/ Tăng giảm khơng theo qui luật Câu26/ Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ với cường độ dòng diện 96,5 ampe. Để thu được 128g Cu ở Catot, người ta phải tiến hành điện phân trong thời gian nào: A/4.000 giây B/ 400 giây C/ 2.000 giây D/ 200 giây Câu27/Cho 5,4g một kim loại R vào một lượng vửa đủ dung dịch HNO 3 2M, bay ra 1,344 lít khí N 2 ở điều kiện chuẩn. Kim loại R là: A/Fe = 56 B/ Mg = 24 C/ Al = 27 D/ Cu = 64 Câu28/Phản ứng: Fe 2 (SO 4 ) 3 +Fe = 3FeSO 4 . Xảy ra được vì: A/Một kim loại có thể tác dụng được với muối của nó B/Sắt có tính khử mạnh hơn Fe 2+. C/Sắt có thể tác dụng được với muối sắt . D/Sắt có tính khử mạnh hơn Fe 3+. Câu29/ Liên kết kim loại là : A/ Do sự góp chung electron tự do của các ngun tử kim loại. . B/ Do lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và âm . C/ Do các electron tự do gắn các ion dương kim loại lại với nhau. D/ Do các ion dương dao động liên tục ở các nút mạng. Câu30/ Kim loại nào sau đây có thể làm sạch dung dịch Zn(NO 3 ) 2 có lẫn tạp chất là Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 A/Na B/ Zn C/ Fe D/ Cả ba đều đúng Cho Cu=64 Zn=65 Fe=56 Na=23 Ag=108 Mg=24 Al=27 Ba=137 . Lớp :12 TN…. Đề kiểm tra 1 tiết môn hoá lớp 12 Họ và tên:………………………………… Chương đại cương về kim loại mã đề: 213 Thời gian 45 phút 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 . 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 Học sinh chọn câu trả lời chính xác nhất cho các câu hỏi sau bằng cách tô vào các ù ô chữ A,B,C,D : Câu1 /Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu, kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu, kiểm tra 1 tiết chương Đại cương về kim loại( trắc nghiệm 30 câu

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-chuong-dai-cuong-ve-kim-loai-trac-nghiem-30-cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP