phần mềm học tập Finger break out

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11538 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 238
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 16:11

Mô tả: GV:Lª ThÞ Thïy Môn: Tin học - Lớp 8 Phần 2: Phần mềm học tập TiÕt 17: B ià 1: Luyện gõ phím nhanh bằng trò chơi Finger Break Out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out 1.Giới Thiệu phần mềm: +Trò trơi Finger break out này là luyện gõ phím nhanh chính xác. + Cách khởi động phần mềm: * Kích đúp vào biểu tượng trên màn hình. . * Vào StartProgram Finger Break Out. 2. Mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm: luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out 1.Giíi ThiÖu phÇn mÒm: a. Các thành phần chính của màn hình làm việc: 2. Mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm: • Hàng phím ở vị trí trung tâm là các phím có vị trí như trên bàn phím, các phím dược tô màu ứng với các ngon tay gõ phím Xanh da trêi (gâ ngãn ót) Cam nh¹t (gi÷a) Vµng nh¹t (ngãn ¸p ót) Xanh l¸ c©y nh¹t(trá) 1.Giíi ThiÖu phÇn mÒm: luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out a. Các th nh phần chính của m n hình l m việc: 2. Màn hình chính của phần mềm: Khung trống phía trên hình bàn phím là khu vực chơi. Khung bên phải chứa các lệnh và thông tin của luật chơi và có thể chọn level ở mức độ khó dễ khác nhau: Beginner(bắt đầu), Intermediate( trung bình), Advanced( nâng cao). luyện gõ phím nhanh bằng finger break out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out 1.Giới Thiệu phần mềm : H ng phím v trí trung tâm l các phím có v trí như trên b n phím, các phím được tô m u ứng với các ngón tay từ bàn phím. 2. Màn hình chính của phần mềm: a. Cỏc thnh phn chớnh ca mn hỡnh lm vic: b. Thoát khỏi phần mềm: Nếu muốn dừng chơi nhấn vào nút Stop ở khung bên phải. - Nháy nút hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F4 luyện gõ phím nhanh bằng finger break luyện gõ phím nhanh bằng finger break out out 1.Giới Thiệu phần mềm : 3. Cách chơi: Bắt đầu chơi em nhấn nút Start tại khung bên phải, trước mỗi lần chơi hộp thoại xúất hiện như sau: Và vùng bàn phím được luyện gõ trong lần chơi đó. luyện gõ phím nhanh bằng finger break luyện gõ phím nhanh bằng finger break out out 1.Giới Thiệu phần mềm : 2. Màn hình chính của phần mềm: . Tin học - Lớp 8 Phần 2: Phần mềm học tập TiÕt 17: B ià 1: Luyện gõ phím nhanh bằng trò chơi Finger Break Out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out. bằng finger break out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out 1.Giới Thiệu phần mềm : 2. Màn hình chính của phần mềm: 1. Nêu mục đích sử dụng của phần mềm?

— Xem thêm —

Xem thêm: phần mềm học tập Finger break out, phần mềm học tập Finger break out

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phan-mem-hoc-tap-finger-break-out

Đăng ký

Generate time = 0.227882862091 s. Memory usage = 18.42 MB