Tiet_44__Cau_tao_phan_tu_cua_hop_chat_huu_co.ppt

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11336 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 71
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 15:46

Mô tả: Bi 35 I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử: Rượu metylic Rượu metylic CH CH 4 4 O O Ví dụ 1 Ph©n tö CH 4 vµ CH 4 O H C H O H H H C H H H Mêtan CH 4 Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. HO C Cacbon: Oxi: Hiđro: Qua Ví dụ trên, em cã nhËn xÐt g× vÒ hãa trÞ vµ liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬? Trả lời : • Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. Ví dụ: H·y nhËn xÐt liªn kÕt cña c¸c nguyªn tö Cac bon trong c¸c m¹ch sau: H C H C C H H H HC H H H H C C H H C C H H H H H H C C H H H H C C H H H H H a) C 4 H 10 H M¹ch th¼ng M¹ch nh¸nh M¹ch vßng b) C 4 H 10 a) C 4 H 8 2.Mạch cacbon 2.Mạch cacbon Trong hợp chất hữu cơ, những nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.  Ví dụ: Nhận xét sự khác nhau về trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C 2 H 6 O 3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử H C C O H H H H H COC H H H H H H C 2 H 6 O C 2 H 6 O Rượu Êtylíc ( lỏng) Đimetyl ete (khí) • Như vậy: • Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.  II. C«ng thøc cÊu t¹o: H C C O H H H H H Rượu etylic C 2 H 6 O H C H H H Mê tan CH 4 Viết gọn CH 4 Viết gọn CH 3 – CH 2 - OH Vậy: Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Bài tập cũng cố: Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất có công thức phân tử: C 2 H 5 Cl và C 3 H 8 §¸p ¸n: C C H H ClH H H H C C H H C H H H H H ViÕt gän : CH 3 – CH 2 - Cl ViÕt gän : CH 3 – CH 2 – CH 3 C 2 H 5 Cl C 3 H 8 . 6 O 3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử H C C O H H H H H COC H H H H H H C 2 H 6 O C 2 H 6 O Rượu Êtylíc ( lỏng) Đimetyl ete (khí) •

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet_44__Cau_tao_phan_tu_cua_hop_chat_huu_co.ppt, Tiet_44__Cau_tao_phan_tu_cua_hop_chat_huu_co.ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-44-cau-tao-phan-tu-cua-hop-chat-huu-co-ppt

Đăng ký

Generate time = 0.109035968781 s. Memory usage = 18.45 MB