Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf

67 473 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:46

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. . (1994-1998). 2 Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. Để hoàn thành bản chuyên. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf, Sự tồn tại khách quan của TMQT, Đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất khẩu Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh xuất khẩu., Vai trò của kinh doanh xuất khẩu: ở mỗi giai đoạn phát triển của Cơ sở của xuất khẩu., Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu, Xác định chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu., Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường xuất khẩu Quyết định về sản phẩm và giá cả, Đàm phán giao dịch và ký kết hợp đồng, Yếu tố kinh tế u tố về văn hố - xã hội. Mơi trường luật pháp và chính trị. Mơi trường cạnh tranh. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu., Bối cảnh nền kinh tế thế giới Quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam với nước ngoài, Khái quát tình hình xuất khẩu của Việt Nam từ 1994-1998, Quá trình hình thành và phát triển, Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty SIMEX, Đặc điểm và nội dung hoạt động kinh doanh của cơng ty SIMEX Tình hình về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật:, Tổ chức hoạt động xuất khẩu của công ty ., Tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty SIMEX từ 1994-1998, Chính sách sản phẩm xuất khẩu., Cơ cấu thị trường xuất khẩu, Chính sách kênh phân phối hàng xuất khẩu của cơng ty SIMEX Những ưu điểm cần phát huy, Mục tiêu phát triển Phương hướng phát triển của công ty, Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường, Ký kết hợp đồng xuất khẩu. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn