KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CMNV CHO GV TH NĂM HỌC 2010-2011

6 483 12 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 13:11

/var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-h--13812990703464/jbr1377149707.doc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 11/BDCM -HT Tam Mỹ Đông, ngày 20 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC :2010-2011 - Căn cứ Chỉ thị 20/CT-BGD-ĐT ngày 30/8/09 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2010-2011. Với chủ đề năm học: “Năm họ ctiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. -Căn cứ CV 188/GD-TH , ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Phòng GD-ĐT Núi Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. -Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động ( “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,"Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo", "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", mà trường TH Đinh Bộ Lĩnh các năm qua đã từng bước xây dựng . -Tăng cường nề nếp, kỷ cương, chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chú ý đẩy mạnh công tác bồi dường HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém để đạt chuẩn kiến thức. Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho HS. - Xuất phát từ tình hình thực tế của Trường TH Đinh Bộ Lĩnh , BGH tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV năm học 2010-2011 như sau: I/ Đặc điểm tình hình đội ngũ : - Năm học 2010 - 2011gồm có 530 học sinh và 20 lớp. Trong đó lớp 1 có 98 học sinh / 4 lớp, Lớp 2 có 103 học sinh /4lớp, Lớp 3 có 95 học sinh /4 lớp lớp 4 có 117 học sinh/ 4lớp và Lớp5 có117 học sinh /4 lớp - Tổng số CBGV&NV là 33 trong đó giáo viên có: 27. Chia theo tổ: Tổ I: 5 giáo viên; Tổ II: 6 giáo viên; Tổ III: 6 giáo viên; Tổ IV: 5 giáo viên; Tổ V: 5 giáo viên. Có 27 giáo viên đạt chuẩn tỉ lệ 100%, có 21 giáo viên đạt trên chuẩn tỉ lệ 78%, có 3 giáo viên TNĐHSP và 2 gv đang học nâng chuẩn . II/ Kê hoạch và nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV trong năm học 2010-2011 . 1/ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV thông qua hoạt động tổ CM và vai trò của tổ CM trong công tác BDGV. Trường TH Đinh Bộ Lĩnh có đội ngũ CBGV đông, do đó việc tổ chức thành lập tổ chuyên môn và quản lý nhân sự của nhà trường cần phải hết sức chặt chẽ , xét về trình độ năng lực sư phạm, phẩm chất đạo đức và trình độ quản lý của GV, Hiệu trưởng (HT) đã quyết định thành lập 5 tổ chuyên môn như sau : Tổ I : 5 giáo viên; Tổ II : 6 giáo viên; Tổ III : 6 giáo viên; Tổ IV: 5 giáo viên; Tổ V: 5 giáo viên. Có 27 giáo viên đạt chuẩn tỉ lệ 100%, có 21 giáo viên đạt trên chuẩn tỉ lệ 78%, có 3 giáo viên TNĐHSP và 3 gv đang học nâng chuẩn . Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) là người chịu trách nhiệm và quản lý mọi hoạt động của tổ chuyên môn . Ngay từ đầu năm học trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, TTCM cụ thể hóa kế hoạch chuyên môn của nhà trường thành kế hoạch năm, tháng, tuần của tổ mình, phù hợp với chuyên môn và điều kiện của tổ. TTCM xây dựng quy trình hoạt động của tổ, chủ động lên kế hoạch xây dựng chuyên đề chuyên môn trong tổ 2 lần / 1học kỳ . 1 /var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-h--13812990703464/jbr1377149707.doc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TTCM thường xuyên tổ chức cho tổ chuyên môn dự giờ, thao giảng, học tập chuyên đề hằng tháng, tổ chức bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, phân công dạy thay, kiểm tra GV trong tổ, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra cho các khối lớp. Các thành viên trong tổ CM có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên trong tổ hoàn thành công việc được giao, hổ trợ viết sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả . TTCM là người tham mưu với HT hoặc P.HT chuyên môn đề ra kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho GV tổ mình, động viên mọi thành viên trong tổ tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp do nhà trường và ngành tổ chức . Sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ là một hoạt động chính trong nhà trường, một tháng nhà trường đã bố trí thời gian cho tổ chuyên môn sinh hoạt thường kỳ 2 lần vào tuần thứ 2 và thứ 3 . Ngoài họp thường kỳ do những yêu cầu cấp bách của nhà trường, tổ CM còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để bàn những nội dung cần thiết khi nhà trường giao phó . Sau cuộc hop toàn thể hội đồng tuần thứ 1, các tổ CM tiến hành họp tổ CM lần thứ nhất vào tuần thứ 2 trong tháng, trong cuộc họp này TTCM chủ tọa cuộc họp, TTCM đánh giá các hoạt động của tổ tháng qua và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác của tổ, nêu ra phương hướng và công tác đến . Tổ chức phân nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ, để phát huy quyền dân chủ của tổ viên, TTCM cho tổ thảo luận, góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch. Trong sinh hoạt tổ CM lần thứ 1 này, TTCM điều hành tổ viên nhận xét mức độ hoàn thành của từng tổ viên, các tổ viên tự đánh giá xếp loại thi đua của từng cá nhân và tổ nhận xét xếp loại thi đua của tổ viên trong tổ hàng tháng, dựa trên cơ sở nội dung và bảng điểm thi đua của nhà trường . TTCM lên kế hoạch cho tổ viên dự giờ trong tuần, kế hoạch báo cáo chuyên đề, kế hoạch thao giảng, kế hoạch giao lưu chuyên môn cấp huyện, phân công GV trong tổ đảm nhận nhiệm vụ kế hoạch trong tháng . TTCM thực hiện chức năng quản lý CM của mình, TTCM tổ chức cho các thành viên của mình tiến hành kiểm tra chéo hồ sơ của GV, kiểm tra việc thực hiện chương trình, soạn giảng ,quy chế cho điểm, thời điểm chấm và trả bài viết, kiểm tra giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục học sinh cá biệt của giáo viên chủ nhiệm . Lập biên bản và nghiêm khắc phê bình những GV chưa thực hiên nghiêm túc nhiệm vụ của mình được tổ phân công trong tháng. TTCM đánh giá xếp loại khách quan nhưng bảo đảm tính chính xác công bằng giữa các thành viên trong tổ. Trong buổi sinh hoạt CM lần thứ 2 vào tuần thứ 3 của tháng, TTCM cùng tổ viên trong tập trung vào công tác dự giờ, thao giảng minh họa chuyên đề, hội thảo CM, tham gia giao lưu chuyên môn cấp huyện,đánh giá công tác thanh tra chuyên đề, toàn diện tổ viên trong tổ, đánh giá kết quả bồi dưỡng HS giỏi cấp trường và công tác phụ đạo HS yếu . Qua phiên họp lần thứ 2 TT CM rút ra bài học kinh nghiệm công tác chỉ CM cấp tổ và tham mưu với HT hoặc PHT phụ trách CM đề xuất ý kiến cho công tác tới . Như vậy qua sinh hoạt thường kỳ của tổ CM, HT và PHT đã chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ CBGV trong nhà trường nâng cao được trình chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, GV trong tổ đã thống nhất đựơc nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, kỹ năng, kỹ xảo dạy học, kỹ thuật thực hành bộ môn, trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, thống nhất nội dung và phương pháp bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém, đề ra biện pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra trong tháng tới, kỳ tới . 2/ Nội dung cần tổ chức bồi dưỡng trong năm học 2010-2011 : 1/ Tổ chức CBGV tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên môn từ lớp 1-5 trong hè năm 2010. 2/ Đổi mới phương pháp dạy học toàn cấp theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Hệ thống phương pháp dạy học tích cực ở các môn Tóan, Tiếng Việt. 3/ Các văn bản mới về nghiệp vụ: Quyết định 32/BGD&ĐT đánh giá xếp loại HS TH và Quyết định xét HTCTTH và tổ chức thi giáo viên giỏi các cấp. 4/ Hệ thống các pp dạy học hợp tác hoá theo nhóm ở các môn văn hoá từ lớp 1-5 2 /var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-h--13812990703464/jbr1377149707.doc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5/ Các văn bản về Điều lệ mới nhà trường phổ thông, về các nội dung tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tổ chức thi giáo viên giỏi. 6/ Khắc phục các tồn tại khi vận dụng các pp dạy học tích cực ở các môn văn hoá: - Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm - Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề - Phương pháp tích hợp môi trường qua bộ môn khoa học. - Củng cố và khắc sâu kiến thức trọng tâm trong mỗi tiết học 7/ Các nội dung bồi dưỡng thường xuyên vào sự vận dụng vào thực tiễn nhà trường. Đồng thời trong sinh hoạt tổ chuyên môn, đưa tài liệu chuẩn kiến thức và kỹ năng theo QĐ16/2006 của BGD&ĐT ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. 8/ Đưa nội dung học bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2010,để học tập thảo luận thống nhất những nội dung cơ bản đã học được để áp dụng vào công tác soạn giảng và đánh giá kiểm tra theo phương pháp tích cực . 9/Tổ chức báo cáo chuyên đề trong sinh hoạt chuyên hằng tháng và tổ chức dạy thể nghiệm chuyên đề, dự giờ thăm lớp thường xuyên . 10/ Tổ chức tập huấn soạn giáo án điện tử và phương pháp giảng dạy bằng đèn chiếu projector, tổ chức sưu tầm ĐDDH điện tử, giáo án điện tử và thi giáo án điện tử cấp huyện mỗi tổ ít nhất 1 giáo án . 11/ Tổ chức bồi dưỡngphương pháp viết SKKN, học tập và áp dụng SKKN của đồng nghiệp đã đạt giải từ cấp huyện trở lên. Viết SKKN mới năm học 2010-2011 đạt chất lượng. III/ Phương pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ở tổ chuyên môn : 1./Phương pháp tổ chức sinh hoạt thường kỳ của tổ chuyên môn: Theo điều lệ nhà trường tiểu học, tổ chuyên môn(CM) là một cấp quản lý trong nhà trường, tổ CM có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ . Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng, thực hiện nhiệm vụ của GV theo kế hoạch của nhà trường . Tổ chuyên môn trong trường tiểu học được tổ chức trên cơ sở về cơ cấu các GV theo phụ trách cùng khối lớp, nên hoạt động của tổ CM có ảnh hưởng lớn đối với mỗi GV trong tổ . Tổ chuyên môn hằng tháng lên kế hoạch tổ và các động khác như hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu . Do đó việc sinh hoạt tổ CM có ý nghĩa quyểt định trong việc xây dựng và ổn định nề nếp dạy học, giáo dục nhân cách cho học sinh, đồng thời tổ CM cũng là đơn vị tham vấn cho nhà trường . Vào đầu năm học trên cơ sở Nghị quyết của chi bộ Đảng và kế hoạch của nhà trường , tổ CM thể chế hóa kế hoạch sinh hoạt tổ CM cả năm của tổ được thông qua hội nghị của tổ CM đầu năm học, trên cơ sở đó tổ CM lập kế hoạch hàng tháng , hàng tuần . Trong kế hoạch tổ CM thể hiện rõ thực trạng về nguồn đào tạo nhân lực và nhiệm vụ cụ thể của từng GV. Trong kế hoạch năm, tháng , tuần của tổ CM đều có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho GV thông qua các văn bản chỉ đạo cấp trên và kiểm tra của tổ Theo lịch hằng tháng của nhà trường thì tổ CM mỗi tháng sinh hoạt 2 lần, mỗi lần họp đều thông báo trước, nội dung cuộc họp đựoc tổ trưởng CM nêu rõ những việc làm của tổ và của cá nhân trong tổ thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước và đề ra kế hoạch thực hiện cho tuần tới hoặc tháng tới . Trong cuộc họp tổ CM, tổ trưởng CM phải thể hiện rõ vai trò quản lý của mình như đề ra kế hoạch tháng, kiểm tra việc thực hiện chương trình của tổ, kiểm tra công tác soạn giảng, ký phê giáo án của GV, đánh giá việc thực hiện ngày giờ công và mức độ hoàn thành công tác của GV. Tổ trưởng CM phải lên kế hoạch dự giờ cho GV thực hiện, phân công GV thao giảng, phân công bồi dưỡng HS Giỏi, phụ đạo HS yếu, phân công tổ chức báo cáo chuyên đề, thao giảng chuyên đề, tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất ý kiến lên lãnh đạo nhà trường . 3 /var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-h--13812990703464/jbr1377149707.doc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Như vậy qua sinh hoạt tổ CM thường kỳ, Hiệu trưởng (HT) hoặc PHTCM đã tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ GV, bồi dưỡng cho CB cốt cán, bồi dưỡng phương thức, kế hoạch sinh hoạt tổ CM , biết kỹ năng tự đánh giá những việc đã làm đựơc, những việc chưa làm được, từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến bổ sung cho chiến lược quản lý và phát triển của nhà trưòng . 2/ Bồi dưỡng GV bằng phương pháp tự học thông qua hình thức sinh hoạt chuyên môn và tập huấn : Cùng với Công đoàn, BGH vận động tổ chức cho GV tự học tự rèn để trau dồi phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa của đất nước.Vận động GV tham gia phong trào tự học để đạt chuẩn, nâng chuẩn, học tin học, ngoại ngữ, học chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình tay nghề hiện nay là điều cần quan tâm của BGH . Phương pháp tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp giáo viên phát huy được tài năng của mình, có dịp để nâng cao năng lực sư phạm của mình để đáp ứng được nhu cầu đổi mới mà ngành giáo dục đã đề ra .Đồng thời giúp nhà trường tạo được một đội ngũ kế cận có trình độ cao . Muốn đạt được mục tiêu tự học, GV cần phải nắm được nhu cầu học tập, trong quá trình học tập GV phải có trách nhiệm với việc học tập của mình, tự quy định những nội dung bồi dưỡng, tự giác học tập nghiêm túc có chất lượng, cần có sự hợp tác để hoàn thành mục tiêu đề ra . Các phương pháp tự học để nâng cao tay nghề và nghiêp vụ sư phạm hiện nay có nhiều hình thức như: bồi dưỡng từ xa, bồi dưỡng tại chức, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng tạo chổ, .Đối với trường TH Đinh Bộ Lĩnh, việc tổ chức cho GV tham gia phương pháp học tập bồi dưỡng theo phương pháp này là hết sức quan trọng và được chú ý thường xuyên trong các hoạt động bồi dưỡng cho CBGV của nhà trường . 2.1 Phương pháp bồi dưỡng thông qua các chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn : Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn hằng tháng . THÁNG NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ THAO GIẢNG THỂ NGHIỆM NGƯỜI THỰC HIỆN 9/2009 Chuyên đề PPdạy học môn đạo đức từ lớp 1-5 Các Tổ CM 10 -Củng cố minh họa chuyên đề Học vần lớp 1. -Tập đọc lớp 2,3,4,5 ( Sinh hoạt Chuyên môn cấp lớp 2&5) -Tổ CM. -GV2,5 + PHT 11 9 Chuyên đề Tóan lớp 1,2,3,4,5 . ( Lưu ý PP trình bày bảng) ( SH CMcấp ở lớp 1,4) -Tổ CM . -GV tổ 1,4+ PHT 12 Học vầng lớp1, Luyện Từ và câu lớp 2,3,4,5. (Sinh hoạt CM cấp lớp 3&5). -TTCM -GV3,5 +PHT 01&2/201 1 TNXH lớp 1,2,3 và Địa lý 4, Lịch sử 5 . ( SHCMcấp TNXHlớp2 và Địa lớp 4) -TTCM -GVlớp 2,4+PHT 3 Tập viết lớp 1,2,3.Tập làm văn lớp 4,5( Trả bài) (SHCMCấp TVlớp3, TLV lớp5) TTCM 4 Củng cố minh họa chuyên đề Chính tả 1,2,3,4,5. (Sinh hoạtCMcấp lớp 2,4) -TTCM -GVlớp2,4 2.2 Phương pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV thông qua công tác tập huấn hằng tháng : a/ Về nội dung tập huấn: 4 /var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-h--13812990703464/jbr1377149707.doc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Muốn đạt được mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong nhà trường, đầu năm học HT phải lên kế hoạch tập huấn hằng tháng cho CBGV theo các mục tiêu và yêu cầu đã đề ra, Để CBGV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, ngoài việc phòng GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng sâu về chuyên môn thì nhà trường phải có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các buổi tập huấn của BGH nhà trường như tập huấn soạn giảng giáo án vi tính, giáo án điện tử, tập huấn truy cập mạng Internet, tập huấn phương pháp viết SKKN và triển khai học tập các quyết định, công văn, thông tư chỉ đạo của các cấp trong năm học một cách kịp thời và hiệu quả, trong quá trình học tập GV phải có trách nhiệm với kết quả học tập của mình, tự quy định những nội dung bồi dưỡng, tự giác học tập nghiêm túc có chất lượng , cần có sự hợp tác để hoàn thành mục tiêu đề ra . Đối với năm học 2010-2011, BGH đã xác định được nội dung BDCMNV cho CBGV trong nhà trường đó là : - Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp soạn thảo văn bản ( soạn giáo án) trên máy vi tính với việc sử dụng phần mềm của Microsoft Word Document. - Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp soạn bài trên máy vi tính với việc sử dụng phần mềm của New Microsoft PowerPoint Presentation . - Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bài giảng điện tử với việc sử dụng đèn chiếu Projector . - Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp truy cập mạng Internet để tìm kiếm tư liệu trên máy tính góp phần nâng cao việc soạn giảng và các tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 3,4,5 qua nguồn tư liệu trong thư viện violet.vn. - Tiếp tục bồi dưỡng viết SKKN theo công văn chỉ đạo số 675/SGD&ĐTcủa SGD&ĐT Quảng Nam ký ngày 18 tháng 3 năm 2008. - Tổ chức cho CBGVNV về phương pháp tìm minh chứng, cơ sở dữ liệu về việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học theo công văn Số: 46/2008/CT-BGD-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 , Số: 83/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ04/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 04 tháng 02 năm 2008 và công văn số 128/PGD&ĐT, ngày 07 tháng 10 năm 2009V/v Hướng dẫn nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2009-2010. - Tập huấn cho tất cả GV về nội dung và phương pháp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) . - Bồi dưỡng công văn số 32/ 2009BGD&ĐT về việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học . b/ Kê hoạch và thời gian tập huấn: THỜI GIAN (THÁNG) NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THÀNH PHẦN THAM GIA NGƯỜI TẬP HUẤN 9 -Bồi dưỡng phương pháp soạn thảo văn bản(soạn giáo án) trên máy vi tính với việc sử dụng phần mềm của Microsoft Word Document. -Bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bài giảng điện tử với việc sử dụng đèn chiếu Projector . GV HT 10 -Bồi dưỡng phương pháp soạn bài trên máy vi tính với việc sử dụng phần mềm của New Microsoft PowerPoint Presentation . -Tập huấn về việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học theo công văn Số: 46/2008/CT-BGD-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 GV HT 5 /var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-h--13812990703464/jbr1377149707.doc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , Số: 83/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GV HT 11 -Bồi dưỡng phương pháp soạn bài trên máy vi tính với việc sử dụng phần mềm của New Microsoft PowerPoint Presentation (tt). -Bồi dưỡng công văn số 32/BGD&ĐT ký ngày về việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học . -Bồi dưỡng công văn số 32/BGD&ĐT ký ngày về việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học . GV GV HT HT 12 -Bồi dưỡng phương pháp truy cập mạng Internet để tìm kiếm tư liệu trên máy tính góp phần nâng cao việc soạn giảng và các tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 3,4,5 qua nguồn tư liệu trong thư viện violet.vn. CBGV HT 01 -Bồi dưỡng viết SKKN theo công văn chỉ đạo số 675/SGD&ĐT của SGD&ĐT Quảng Nam ký ngày 18 tháng 3 năm 2008. CBGV&NV HT 02 - Tập huấn cho tất cả GV về nội dung và phương pháp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). GV HT 3 - Tập huấn cho tất cả GV về nội dung và phương pháp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).(tt) GV HT 4 Bồi dưỡng công văn số 32/BGD&ĐT ký ngày về việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học . ( BD lần 2) GV PHT Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo trường TH Đinh Bộ Lĩnh năm học 2010-2011 . Đề nghị tất cả CBGVNV tổ chức và tham gia học tập đầy đủ để nâng cao tay nghề trong quá trình dạy học và làm việc. HIỆU TRƯỞNG Lê Văn Luận 6 . hoạt tổ CM th ờng kỳ, Hiệu trưởng (HT) hoặc PHTCM đã tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ GV, bồi dưỡng cho CB cốt cán, bồi dưỡng phương th c, kế hoạch sinh. tại chức, bồi dưỡng th ờng xuyên, bồi dưỡng tạo chổ, .Đối với trường TH Đinh Bộ Lĩnh, việc tổ chức cho GV tham gia phương pháp học tập bồi dưỡng theo phương
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CMNV CHO GV TH NĂM HỌC 2010-2011, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CMNV CHO GV TH NĂM HỌC 2010-2011, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CMNV CHO GV TH NĂM HỌC 2010-2011

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-cmnv-cho-gv-th-nam-hoc-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP