Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4

7 219 1
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 10:12

Trêng T.H sè 1 Vinh Quang Thø ngµy . th¸ng . n¨m 2009…… … … Hä vµ tªn:…………………………………………… Líp: ……… KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I. Năm học: 2009 – 2010 Môn: Tiếng việt (đọc thầm – TLCH) (Đề 1) Thời gian: 30 phút §iĨm Lêi phª cđa c« gi¸o I/ Đề bài: Đọc thầm: Bài. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca (STV4 – Trang 55) An-®r©y-ca lªn 9, sèng víi mĐ vµ «ng. ¤ng em 96 ti råi nªn rÊt u. Mét bi chiỊu, «ng nãi víi mĐ An-®r©y-ca: “Bè khã thë l¾m ! .”MĐ liỊn b¶o An- ®r©y-ca ®i mua thc. CËu bÐ nhanh nhĐn ®i ngay, nhng däc ®êng l¹i gỈp mÊy ®øa b¹n ®ang ch¬i bãng ®¸ rđ nhËp cc. Ch¬i mét lóc míi nhí lêi mĐ dỈn, emvooij ch¹y mét m¹ch ®Õn cưa hµng mua thc råi mang vỊ nhµ. Bíc vµo phßng «ng n»m, em hèt ho¶ng thÊy mĐ ®ang khãc nÊc lªn. Th× ra «ng ®· qua ®êi. “ ChØ v× m×nh m¶i ch¬i bãng, mua thc vỊ chËm mµ «ng chÕt .” – An-®r©y- ca oµ khãc vµ kĨ hÕt mäi chun cho mĐ nghe. MĐ an đi em: - Kh«ng, con kh«ng cã lçi. Ch¼ng thc nµo cøu nỉi «ng ®©u. ¤ng ®· mÊt tõ lóc con ra khái nhµ. Nhng an-®r©y-ca kh«ng nghÜ nh vËy. C¶ ®ªm ®ã, em ngåi nøc në díi gèc c©y t¸o do tay «ng vun trång. M·i sau nµy, khi ®· lín em vÉn lu«n tù d»n vỈt: “Gi¸ m×nh mua thc vỊ kÞp thêi th× «ng sèng thªm ®ỵc Ýt n¨m n÷a !” Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở mỗi câu dưới đây(Tõ c©u 1 ®Õn c©u 3). Câu 1: (0,5 điểm). Khi An-đrây-ca mang thuốc về đến nhà thì chuyện gì đã xảy ra? A. Mẹ em đang khóc nấc lên. B. Mẹ em đang khóc nấc lên vì ông em đã qua đời. C. Ông em đã qua đời khi em đi mua thuốc. Câu 2: (0,5 điểm). An-đrây- ca cho rằng ông của em chết vì: A. Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. - 1 - B. Giá mình mua thuốc về kòp thì ông còn sống được ít lâu nữa. C. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông. Cầu 3: (0,5 điểm). Câu chuyện muốn nói về đức tính quý gì của An-đrây-ca? A. Giúp đỡ mẹ việc nhà. B. Thương yêu ông. C. Trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. Câu 4: (0,5 điểm). Tập hợp từ nào dưới đây là những từ láy: A. Sung sướng, bờ bãi, tham lam. C. sung sướng, tham lam, khủng khiếp. B. Cồn cào, tham lam, mong ước. Câu 5: (0,5 điểm). Từ nào dưới đây, tiếng nhân có nghóa là “người” ? A. Nhân tài. C. Nhân đức. B. Nhân từ. Câu 6 (1 điểm) Ý nào dưới đây viết đúng các danh từ riêng chỉ tên người, tên đòa lí Việt Nam? A. Quách Tuấn Lương, Cù chính Lan, Hoà Bình. B. Quách Tuấn Lương, Cù Chính Lan, Hoà Bình. C. Quách – tuấn - lương, Cù Chính Lan, Hoà Bình Câu 7 (0,5 điểm) Nghóa của tiếng “trung” trong các từ nào sau đây có nghóa là “một lòng một dạ” A. Trung tướng; b, Trung thành; c, Trung học Câu 8 (1 điểm) Tìm từ a, Hai từ ghép có nghóa tổng hợp: b, Hai từ ghép có nghóa phân loại: ----------------------------------------------- - 2 - §¸p ¸n KiĨm tra gi÷a k× m«n TiÕng ViƯt n¨m häc : 2009- 2010 Đáp án: TV (Đọc thầm – TLCH) (5 điểm). Mçi ý ®óng ®ỵc 0,5 ®iĨm C©u1 C©u2 C©u3 C©u4 C©u5 C©u6 C©u7 C©u8 B A C C A B B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 Câu 1: Ý - B. Mẹ em đang khóc nấc lên vì ông em đã qua đời. Câu 2: Ý – A. Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. Cầu 3: Ý – C. Trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. Câu 4: Ý – C. Sung sướng, tham lam, khủng khiếp. Câu 5: Ý – A. Nhân tài. Câu 6: Ý – B. Quách Tuấn Lương, Cù Chính Lan, Hoà Bình. Câu 7 : Ý– B. Trung thành Câu 8: a, Hai từ ghép có nghóa tổng hợp: quần áo, bàn ghế, ruộng đồng, . b, Hai từ ghép có nghóa phân loại: xe đạp, bút chì, đường ray, . ---------------------------------------------------- ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A. Chính tả ( 5 điểm) + Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn :5 đ + Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy đònh …) trừ 0,5 điểm. + Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao – khoảng cách –kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn … bò trừ một điểm toàn bài. B. tập làm văn (5 điểm) * Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau, được 5 điểm : + Viết được bài văn kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc đủ 3 phần (Mở đầu – Diễn biến – Kết thúc). Biết kết hợp tả ngoại hình nhân vật theo đúng yêu cầu đã học. Bài viết sáng tạo và có hình ảnh gợi tả, gợi cảm. +Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. * Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm :5- 4,5 -4,0- 3,5 -3,0 – 2,5 – 2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- - 3 - Thø ngµy . th¸ng . n¨m 2009…… … … Hä vµ tªn:………………………………… Líp……… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 4 Năm học: 2009 – 2010 Môn: Tiếng việt (viết ) (Đề 1) §iĨm Lêi phª cđa c« gi¸o Đề bài: A. Chính tả (5 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh (nghe – viết) bài chính tả Lời hứa – Sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập một, trang 96 - 4 - B. Tập làm văn ( 5 điểm) – Thời gian làm bài ( 40 phút) Đề bài : Em hãy kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc, kết hợp tả ngoại hình của các nhân vật. - 5 - - 6 - - 7 - . : 5- 4, 5 -4 , 0- 3,5 -3 ,0 – 2,5 – 2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -. có nghóa phân loại: xe đạp, bút chì, đường ray, . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A. Chính tả ( 5 điểm) + Bài viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4, Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4, Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-giua-ki-1moon-toan-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP