tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1

22 360 1
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 21:49

Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I ? ? Để sinh trưởng và phát triển động vật, thực vật cần đảm bảo những quá trình nào? Thông qua các hoạt động gì? - Quá trình trao đổi chất và năng lượng với mt, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong cơ thể,… + Động vật: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết,… + Thực vật: hấp thụ nước, muối khoáng ở rễ, vận chuyển chất trong cây, thoát hơi nước ở lá, quang hợp, hô hấp,… Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I I./ MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT II./ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT V./ HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I I./ MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT Câu 1 Câu 1 : : Trong cây xảy ra Trong cây xảy ra những quá trình nào? Quá những quá trình nào? Quá trình đó xảy ra ở đâu trong trình đó xảy ra ở đâu trong cây? cây? Câu 2 Câu 2 : Dựa vào hình viết câu trả : Dựa vào hình viết câu trả lời vào các dòng dưới đây: lời vào các dòng dưới đây: a, …………. a, …………. b, …………. b, …………. c, …………. c, …………. d, …………. d, …………. e, …………. e, …………. Câu 3: Câu 3: Mối quan hệ giữa các quá Mối quan hệ giữa các quá trình đó? trình đó? Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I I./ MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT Câu 1: - 3 quá trình s.lí : hút (H 2 O, khoáng/ rễ; CO 2 /lá)– thoát nước (lá), quang hợp/ lục lạp-lá, hô hấp/ ti thể- cquan Câu 2: a, CO 2 k.tán qua khí khổng vào lá b, Quang hợp / lục lạp – lá c, Dòng vận chuyển đường/lá  rễ d, Dòng vận chuyển nước, ion khoáng/ rễ theo mạch gỗ qua thân lên lá. e, Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin Câu 3: - Rễ h.thụ nước, ion khoáng từ đất vào m/gỗ  tạo dòng vận chuyển trong m/gỗ. - Nước được đẩy lên thân, lên lá  tạo độ trương nước cho tế bào khí khổng  tế bào khí khổng mở ra  thoát hơi nước. - Thoát hơi nước là động lực chủ yếu để vận chuyển nước, muối khoáng trong m/gỗ, khuếch tán CO 2 để quang hợp và thải O 2 ra ngoài. - Hấp thụ H 2 O, m/khoáng cung cấp nguyên liệu cho q.hợp và hô hấp. - Quang hợp cung cấp ng.liệu cho rễ hô hấp, tạo ra sản phẩm cho q.trình tổng hợp các th.phần của tế bào. - Rễ h.thụ nước, ion khoáng từ đất vào m/gỗ  tạo dòng vận chuyển trong m/gỗ. - Nước được đẩy lên thân, lên lá  tạo độ trương nước cho tế bào khí khổng  tế bào khí khổng mở ra  thoát hơi nước. - Thoát hơi nước là động lực chủ yếu để vận chuyển nước, muối khoáng trong m/gỗ, khuếch tán CO 2 để quang hợp và thải O 2 ra ngoài. - Hấp thụ H 2 O, m/khoáng cung cấp nguyên liệu cho q.hợp và hô hấp. - Quang hợp cung cấp ng.liệu cho rễ hô hấp, tạo ra sản phẩm cho q.trình tổng hợp các th.phần của tế bào. Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I II./ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT ? Hãy điền thông tin thích hợp vào các số trong sơ đồ mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp? Hô hấp CH 2 O + O 2 ADP + P i (H 3 PO 4 ) Quang hợp H 2 O + CO 2 ATP ? Giữa quang hợp và hô hấp có mối quan hệ như thế nào? Quang hợp và hô hấp là 2 q.trình mâu thuẫn nhưng thống nhất với nhau, diễn ra song song đồng thời: + Sản phẩm của q.hợp (C 6 H 12 O 6 và O 2 ) là nguyên liệu và chất ôxi hóa trong hô hấp. + Ngược lại, sản phẩm của hô hấp (CO 2 , ATP) và H 2 O là nguyên liệu và năng lượng cho quang hợp. III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ? Quan sát tranh, liên hệ kiến thức hoàn thành bảng sau và trả lời câu hỏi: Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Các quá trình tiêu hóa Đặc điểm Tiêu hóa ở động vật đơn bào Động vật đa bào bậc thấp Động vật đa bào bậc cao Hệ tiêu hóa và hình thức tiêu hóa Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học ? Em có nhận xét gì về cơ quan tiêu hóa và quá trình tiêu hóa ở động vật? Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Đặc điểm Tiêu hóa ở động vật đơn bào Động vật đa bào bậc thấp Động vật đa bào bậc cao Hệ tiêu hóa -Chưa có cơ quan tiêu hóa - Tiêu hóa tại không bào tiêu hóa -Cơ quan tiêu hóa đơn giản - Tiêu hóa tại túi tiêu hóa -Cơ quan tiêu hóa chuyên biệt - Tiêu hóa tại ống tiêu hóa Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa cơ học Không Không Tiêu hóa ngoại bào Tiêu hóa tại miệng, thực quản, dạ dày. Tiêu hóa hóa học -Tiêu hóa nội bào - Có -Tiêu hóa ngoại bào và nội bào - Có Tiêu hóa tại dạ dày, ruột, manh tràng. Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ? Em có nhận xét gì về cơ quan tiêu hóa và quá trình tiêu hóa ở động vật? . Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP. giản: HTH hở -- > HTH kín  HTH tim 2 ngăn -- > tim 3 ngăn -- > tim 4 ngăn,… Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1, tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1, tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1

Bình luận về tài liệu tiet-20-bai-22-on-tap-chuong-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP