Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG

Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (9605 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 1108
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:32

Mô tả: M«n: MÜ ThuËt Líp: 5 Gi¸o viªn: Lª thÞ thu hiÒn M«n: MÜ ThuËt Líp: 5 Gi¸o viªn: Lª thÞ thu hiÒn Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đư ờng thuỷ, đường hàng không An toàn giao thông Nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n giao th«ng Ph¶i lµm g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn giao th«ng? ¦íc m¬ cã ®iÒu kiÖn giao th«ng hiÖn ®¹i. Trò chơi : ai là triệu phú II. Cách vẽ: Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. An toàn giao thông H y sắp xếp các phương án sau theo trình ã tự các bước vẽ của bài vẽ tranh? A. Tìm và vẽ hình ảnh chính. B. Tìm chọn nội dung đề tài. C. Vẽ màu theo ý thích. D. Xác định, vẽ hình ảnh phụ. 1098 7 6 5 4 32 1 0 Đáp án: B. Tìm chọn nội dung đề tài. A. Tìm và vẽ hình ảnh chính. D. Xác định, vẽ hình ảnh phụ. C. Vẽ màu theo ý thích. . hiÒn Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đư ờng thuỷ, đường hàng không An toàn giao thông. tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. An toàn giao thông H y sắp xếp các phương án sau theo trình ã tự các bước vẽ của bài vẽ tranh? A. Tìm và vẽ hình

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG, Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG, Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.125308990479 s. Memory usage = 17.56 MB