Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG

17 3,746 2
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:32

M«n: MÜ ThuËt Líp: 5 Gi¸o viªn: Lª thÞ thu hiÒn M«n: MÜ ThuËt Líp: 5 Gi¸o viªn: Lª thÞ thu hiÒn Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đư ờng thuỷ, đường hàng không An toàn giao thông Nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n giao th«ng Ph¶i lµm g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn giao th«ng? ¦íc m¬ cã ®iÒu kiÖn giao th«ng hiÖn ®¹i. Trò chơi : ai là triệu phú II. Cách vẽ: Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. An toàn giao thông H y sắp xếp các phương án sau theo trình ã tự các bước vẽ của bài vẽ tranh? A. Tìm và vẽ hình ảnh chính. B. Tìm chọn nội dung đề tài. C. Vẽ màu theo ý thích. D. Xác định, vẽ hình ảnh phụ. 1098 7 6 5 4 32 1 0 Đáp án: B. Tìm chọn nội dung đề tài. A. Tìm và vẽ hình ảnh chính. D. Xác định, vẽ hình ảnh phụ. C. Vẽ màu theo ý thích. . hiÒn Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đư ờng thuỷ, đường hàng không An toàn giao thông. tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. An toàn giao thông H y sắp xếp các phương án sau theo trình ã tự các bước vẽ của bài vẽ tranh? A. Tìm và vẽ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG, Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG, Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG

Bình luận về tài liệu bai-7-ve-tranh-de-tai-an-toan-giao-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP