De kiem tra KS hoc sinh gioi lop 4

6 152 1 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:32

Trờng Tiểu học Yên Thờng Họ và tên: . Lớp: 4. Đề kiểm Tra định kì Giữa kì II Năm học 2009- 2010 Môn Tiếng Việt 4 Điểm đọc Điểm Tiếng Việt . Nhận xét: Điểm viết A/ Kiểm tra đọc I. Đọc thầm và làm bài tập: (30phút)- Điểm: Đề chẵn * c thm: NHANH TR LA GIC By gi, Lờ Li (sau ny l vua Lờ Thỏi T) ni quõn khi ngha. Quõn ớt, lng thiu, my ln b gic Minh ỏnh ui, quõn v tng mi ngi chy mt ng. Nhng ụng khụng nn chớ. Mt ln, quõn khi ngha thua nng. Mt mỡnh Lờ Li thoỏt vũng võy, chy v mt xúm kia. Quõn Minh ui theo rt gp. Bng thy hai v chng ụng gi ang be b bt cỏ di rung, ụng lin núi: " C cho tụi bt cỏ vi. Bn gic sp ui kp ri". ễng gi ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li, ra hiu bo li xung rung. ễng va sc tay xung bựn thỡ toỏn gic ó xng xc ti. Mt a nhỡn quanh qut ri dng li bờn tha rung quỏt: - Ny lóo kia, cú thy ai chy qua õy khụng? ễng gi lc u: - Chỳng tụi bt cỏ õy, chng thy ai chy qua c. Gic lc soỏt cỏc b bi, lựm cõy. Lờ Li lo lng ngng u nhỡn theo. ễng gi mng: - Thng kia, khụng lo bt cỏ i cũn v n cm. Nhỡn ngú cỏi gỡ? Lờ Li bit ý, li cỳi xung bt cỏ. Toỏn gic tng l ngi nh ụng gi, khụng hi na m nhỏo nho ui theo hng khỏc. Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Da vo ni dung bi c, em hóy khoanh trũn vo ch cỏi t trc ý tr li ỳng nht cho mi cõu hi v lm bi tp: 1. Cõu chuyn k v nhng nhõn vt no? A. Lờ Li, mt toỏn gic Minh, ụng lóo bt cỏ. B. Mt toỏn gic Minh, ụng lóo bt cỏ v ngi nh ca ụng. C. Lờ Li, ụng lóo bt cỏ v ngi nh ca ụng. 2. Ai b gic Minh ui gp? A. ễng lóo bt cỏ. B. Lờ Li. C. Ngi nh ụng lóo bt cỏ. 3. Lờ Li gp ụng lóo bt cỏ trong hon cnh no? A. Trc khi dng c khi ngha. B. Sau khi khi ngha thng li. C. Gic Minh ui bt gp. 4. Vỡ sao ụng lóo bt cỏ li ỏnh lc hng quõn gic, bo v Lờ Li? A. Vỡ ụng nhanh trớ. B. Vỡ ụng cm ghột quõn Minh. C. Vỡ ụng yờu nc, ng h cuc khi ngha, li nhanh trớ. 5. Theo em, dũng no di õy gm ton cỏc t lỏy ? A. ỏnh ui, xng xc, quanh qut, b bi. B. Xng xc, b bi, quanh qut, nhỏo nho. C. Xng xc, quanh qut, nhỏo nho, lo lng. 6. Trong hai cõu vn: "Gic lc soỏt cỏc b bi, lựm cõy. Lờ Li lo lng ngng u nhỡn theo." gm my ng t? ú l nhng t no? A. Bn t. ú l cỏc t: B. Ba t. ú l cỏc t: C. Hai t. ú l cỏc t: 7. Trong on vn: ễng va sc tay xung bựn thỡ toỏn gic ó xng xc ti. Mt a nhỡn quanh qut ri dng li bờn tha rung quỏt: - Ny lóo kia, cú thy ai chy qua õy khụng? ễng gi lc u: - Chỳng tụi bt cỏ õy, chng thy ai chy qua c. Du gch ngang c s dng lm gỡ? A. ỏnh du ch bt u li núi ca nhõn vt trong i thoi. B. ỏnh du phn chỳ thớch trong cõu. C. ỏnh du cỏc ý trong mt on lit kờ. 8. Trong truyn trờn cú nhng loi cõu no mà em đã học? A. Ch cú cõu kể, cõu hi. B. Chỉ có câu kể, câu khiến. C. Có cả câu kể, câu hỏi, câu khiến. 9.Trong câu : Mt ln, quân khi ngha thua nng bộ phận nào là chủ ngữ? A. Mt ln B. quõn khi ngha C. quõn 10. Trong cõu: "ễng gi ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li, ra hiu bo li xung rung." b phn no l v ng? A. ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li B. ra hiu bo li xung rung C. ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li, ra hiu bo li xung rung II. Đọc thành tiếng:- Điểm: Trờng Tiểu học Yên Thờng Họ và tên: . Lớp: 4. Đề kiểm Tra định kì Giữa kì II Năm học 2009- 2010 Môn Tiếng Việt 4 Điểm đọc Điểm Tiếng Việt . Nhận xét: Điểm viết A/ Kiểm tra đọc I. Đọc thầm và làm bài tập: (30phút)- Điểm: Đề lẻ * c thm: NHANH TR LA GIC By gi, Lờ Li (sau ny l vua Lờ Thỏi T) ni quõn khi ngha. Quõn ớt, lng thiu, my ln b gic Minh ỏnh ui, quõn v tng mi ngi chy mt ng. Nhng ụng khụng nn chớ. Mt ln, quõn khi ngha thua nng. Mt mỡnh Lờ Li thoỏt vũng võy, chy v mt xúm kia. Quõn Minh ui theo rt gp. Bng thy hai v chng ụng gi ang be b bt cỏ di rung, ụng lin núi: " C cho tụi bt cỏ vi. Bn gic sp ui kp ri". ễng gi ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li, ra hiu bo li xung rung. ễng va sc tay xung bựn thỡ toỏn gic ó xng xc ti. Mt a nhỡn quanh qut ri dng li bờn tha rung quỏt: - Ny lóo kia, cú thy ai chy qua õy khụng? ễng gi lc u: - Chỳng tụi bt cỏ õy, chng thy ai chy qua c. Gic lc soỏt cỏc b bi, lựm cõy. Lờ Li lo lng ngng u nhỡn theo. ễng gi mng: - Thng kia, khụng lo bt cỏ i cũn v n cm. Nhỡn ngú cỏi gỡ? Lờ Li bit ý, li cỳi xung bt cỏ. Toỏn gic tng l ngi nh ụng gi, khụng hi na m nhỏo nho ui theo hng khỏc. Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Da vo ni dung bi c, em hóy khoanh trũn vo ch cỏi t trc ý tr li ỳng nht cho mi cõu hi v lm bi tp: 1. Cõu chuyn k v nhng nhõn vt no? A. Mt toỏn gic Minh, ụng lóo bt cỏ v ngi nh ca ụng. B. Lờ Li, mt toỏn gic Minh, ụng lóo bt cỏ. C. Lờ Li, ụng lóo bt cỏ v ngi nh ca ụng. 2. Ai b gic Minh ui gp? A. ễng lóo bt cỏ. B. Ngi nh ụng lóo bt cỏ. C. Lờ Li. 3. Lờ Li gp ụng lóo bt cỏ trong hon cnh no? A. Gic Minh ui bt gp. B. Sau khi khi ngha thng li. C. Trc khi dng c khi ngha. 4. Vỡ sao ụng lóo bt cỏ li ỏnh lc hng quõn gic, bo v Lờ Li? A. Vỡ ụng cm ghột quõn Minh. B. Vỡ ụng yờu nc, ng h cuc khi ngha, li nhanh trớ. C. Vỡ ụng nhanh trớ. 5. Trong hai cõu vn: "Gic lc soỏt cỏc b bi, lựm cõy. Lờ Li lo lng ngng u nhỡn theo." gm my ng t? ú l nhng t no? A. Ba t. ú l cỏc t: B. Bn t. ú l cỏc t: . C. Hai t. ú l cỏc t: 6. Theo em, dũng no di õy gm ton cỏc t lỏy ? A. Xng xc, quanh qut, nhỏo nho, lo lng. B. Xng xc, b bi, quanh qut, nhỏo nho. C. ỏnh ui, xng xc, quanh qut, b bi. 7. Trong truyn trờn cú nhng loi cõu no mà em đã học? A. Có cả câu kể, câu hỏi, câu khiến. B. Chỉ có câu kể, câu khiến. C. Ch cú cõu kể, cõu hi. 8. Trong on vn: ễng va sc tay xung bựn thỡ toỏn gic ó xng xc ti. Mt a nhỡn quanh qut ri dng li bờn tha rung quỏt: - Ny lóo kia, cú thy ai chy qua õy khụng? ễng gi lc u: - Chỳng tụi bt cỏ õy, chng thy ai chy qua c. Du gch ngang c s dng lm gỡ? A. ỏnh du phn chỳ thớch trong cõu. B. ỏnh du cỏc ý trong mt on lit kờ. C. ỏnh du ch bt u li núi ca nhõn vt trong i thoi. 9.Trong câu : Mt ln, quân khi ngha thua nng bộ phận nào là chủ ngữ? A. Mt ln B. quõn C. quõn khi ngha 10. Trong cõu: "ễng gi ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li, ra hiu bo li xung rung." b phn no l v ng? A. ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li, ra hiu bo li xung rung B. ci ngay chic ỏo ang mc nộm cho Lờ Li C. ra hiu bo li xung rung II. Đọc thành tiếng:- Điểm: Đề kiểm Tra định kì giữa kì II Năm học 2009- 2010 Môn Tiếng Việt 4 II. c thnh ting: 5 im 1. Ni dung: a. c mt on vn khong 85 ch trong cỏc bi sau: - Khut phc tờn cp bin - Anh hựng lao ng Trn i Ngha - Thng bin - Hoa hc trũ b. Tr li mt cõu hi theo ni dung on c. 2. Hỡnh thc: Giỏo viờn lm phiu cho hc sinh bc thm chn bi c v tr li cõu hi do giỏo viờn yờu cu. 3. ỏnh giỏ: - c ỳng ting, t: 1 im (c sai t 2 4 ting: 0,5 im; sai t 5 ting tr lờn: 0 im). - Ngt, ngh hi ỳng cỏc du cõu, cỏc cm t rừ ngha: 1 im (sai t 2 n 3 du hiu: 0,5 im; t 4 du hiu tr lờn: 0 im) - Ging c bc u cú din cm: 1 im - m bo tc trong 1 phỳt: 1 im -Tr li ỳng cõu hi: 1 im (cha ý hoc din t cha rừ rng: 0,5 im; sai hoc khụng tr li c: 0 im). B PHN KIM TRA VIT: 40 phỳt I. Chớnh t: 15 phỳt Nghe vit: Quần đảo Trờng Sa T lõu Trng Sa ó l mnh t gn gi vi ụng cha ta. o Nam Yt v Sn Ca cú ging da ỏ, trỏi nh nhng dy cựi, cõy lc lng, cao vỳt. Trờn o cũn cú nhng cõy bng, qu vuụng bn cnh, to bng na chic bi ụng, nng bn nm lng, khi chớn, v ng mu da cam . Bng v da u ó cao tui, ngi lờn o trng cõy chc chn phi t rt xa xa. II. Tp lm vn: 25 phỳt bi: Mựa xuõn n trm hoa ua n, loi hoa no cng rt p. Em hóy t mt cõy hoa m em thớch nht. HNG DN CHM TING VIT 4 A. PHN KIM TRA C: 10 IM I. c hiu: (5 im) Mi cõu ỳng c 0,5 im. CU CHN L 1 A B 2 B C 3 C A 4 C B 5 C B (lc soỏt, lo lng, ngng, nhỡn) 6 A (lc soỏt, lo lng, ngng, nhỡn) A 7 A A 8 c C 9 b C 10 C A B - PHN KIM TRA VIT I. Chớnh t: 5 im - Bi vit ỳng chớnh t; ch vit rừ rng theo ỳng mu ch v c ch; trỡnh by sch, p. - Mi li chớnh t vit sai õm u, vn, du thanh tr 0,5 im. - Bi bn, ty xoỏ: tr 0,5 im. - Ch cha ỳng c, ỳng mu: tr 0,5 im. II. Tp lm vn 4: (5 im) a. Nội dung : 3 điểm - Viết đúng thể loại tả cây cối 0,5 đ - Có đủ 3 phần : MB, TB, KB 0,5 đ - Tả đợc đặc điểm của một cây hoa 2 đ b. Diễn đạt: 2 điểm - Các ý liên kết chặt chẽ, sáng tạo - Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, diễn đạt trôi chảy, lời văn tự nhiên, tình cảm chân thật. - Không mắc lỗi chính tả. - Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ. Ghi chú: Tuỳ từng mức độ sai sót về bố cục, về ý diễn đạt, về cách dùng từ, lỗi chính tả, giáo viên cho các mức điểm phù hợp.5- 4,5 4- 3,5 - Những bài lạc đề : cho 0,5 điểm. - Nội dung quá sơ sài cho 1 điểm - Toàn bài viết : Chữ xấu bẩn trừ 1 điểm. . . Lớp: 4. Đề kiểm Tra định kì Giữa kì II Năm học 2009- 2010 Môn Tiếng Việt 4 Điểm đọc Điểm Tiếng Việt . Nhận xét: Điểm viết A/ Kiểm tra đọc. . Lớp: 4. Đề kiểm Tra định kì Giữa kì II Năm học 2009- 2010 Môn Tiếng Việt 4 Điểm đọc Điểm Tiếng Việt . Nhận xét: Điểm viết A/ Kiểm tra đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra KS hoc sinh gioi lop 4, De kiem tra KS hoc sinh gioi lop 4, De kiem tra KS hoc sinh gioi lop 4

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-ks-hoc-sinh-gioi-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP