KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

5 3,433 37 Gửi tin nhắn cho pham binh
pham binh

pham binh

Tải lên: 3 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 21:53

TRƯƠ ̀ NG THCS CÁCH BI TỔ: KHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------&------ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014   !"!! #$%&'()* Đại học +(,-. I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch: +.'/*01 ""!"2345!!6"!"'783&#093& :;'5<=>'0?:@A'>B('C'0D#$EF:0G 0HI()J)KLM*:;'0HI(N  +.'/*01!KK"K"!2345!.)"!N *01234586!.)"!'783&#093&:;' 5<=>'E838+0D#$EF:0G0HI(  #(''D9N +.'/'*.1""O425=>'0?:@PQLRC<'EF:0G0H I('SN +.'/$$A'C%DT#0H++'3KEUS*PQLRC<'EF :0G0HI(V34WX.)'"!Y"! ?,&:(8(%S II.Nội dung cơ bản của kế hoạch. A. Mục đích yêu cầu: N+3Z['QL34W%\'QLQRC/'=']#TKRC 2I^&'( _ 8%S ` 0D ` '8 a % b 8L0DKEF:0GLc)'d']#TK%<%/'= >LKL#\.PA':<'K.PA':;'e('J('78'(c= >LK('J(%M)?S'8'dP0f:;'N  "NO#\.PA'A'KAEF:0GKA%'78+3Z[g .PA'M'/'KB(UPh<%&A'KAEF:0G'78#0HN B. Nội dung BDTX: 2&:(EF:0G(khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): 3F:0G']#TKHAKTB(CK']''785UK0?''78i 3j'KQL#(%S(''d%=0TB(C5<&PJ/Wk'78 5U=:;'%<g$$I(0?L#\RC2I^&K :;'%<'78'U0?''78i3j'#8%<"!"2"!l ,.)CLeg+iT>);.)'"!2"! %1?'S ` L+'78 3&:;'5<KD _ 4m53j'KO a 4m5Z(C-ng+(c =>Lg''.EU'i%<'78'''DB(8B(UPh:;'N 2&:(EF:0G"(khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): 3* a :0D o )&1$/'M'/':<'LSp8%10f)*-.9#0H + 2&:(EF:0GVkhối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiếtX+.'/'0D #$34W'78EQ''K'dL'VE8Rq)e*0 1 !"!'783&4m5X'.'/RU.K.PA''78EUS*PA8 ' )*%(V#M1 )*%((&''0D#$34W+X%\EF :0G#.)'N Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Thời gian thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú + O0DLLRr(Q(QLK IsP]*=)*#0H :;'+ N  $)  \(  )*  #0H   :;'+ "N5)/'%&U09 '78)*#0H:;'%C >''QLK#qP(>'78' +  K""! " +  WS:A)*#0H'QL ''+ N<:A)*#0H'QL "N+QLQs:;*=  Kl"! " " )*#0H:;'B(#$ :<':;''N + ! t'U'QL'78''%1 0f'+ Nu>)=#'U "N+'P<#'U'QL'78 ''%10f'+ N(S$# 'UKU09'78#'U? RCB(U'QL'78' N  v&  1  L0D  LLK  Rr (QL>#'U  "!  +  WS:ARC<':<' e0?]'fL N+'('J('78)&RC<' :<'e0?]'fL "Nv;'(K&:(KL0D LL  '78  RC  <'  :<  ' e0?]'fL    6"!  C. Hình thức BDTX: N*B(8$/'A''78RCfL?''<QL\= '()*K>L;<M'()*'78#0H'7C(PPd>'A ''780H'P']KB(8%pwL'7%&'QL%08P>( 0?:@N "N*B(8EF:0GQL#(x)0?:@A'KA'K>1 p8RC/'KU%Lj')j'K0?:@,&:(EF:0G0H I(Rp%1?g%L/('J('78#'QL34Wg <%=(R>''p'D&%0f'#8%M='()*K>L; P(>QLRr.N N*B(8e$/''QLyI8VB(8)<ke#eXN D. Những kiến nghị. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau: +.'/&:(34WV);'kk(#X'.'/('J(K.PA' 'SE8 _ S'JLU'pA0?:@'78E'K,&:(EF :0G%z{LU'pAQL#(%\#8%M'8|R>)8(  • v&1$/'M'/':<'LSp8%10f)*-.9#0H + • v^)*%(+ 2O0DLLRr(Q(QLKIsP]*=)* #0H:;'+ • v^)*%(+2WS:A)*#0H'QL''+ • v^)*%(+!2t'U'QL'78''%10f'+ • v^)*%(+ 2WS:ARC<':<'e0?]'fLN E. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: Thời gian Nội dung BDTX Số tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được VX V"X VX V X VlX  K!"! &:(EF :0G 30 0 b  b 'R ` D b L D ` 8 b S b L  _ 2j)%0f','7 #0DK%0HP1K'] ''785ULL P(Q'780?'N$ $L#\RCKI^ &'78%d0?'K'( _ 8 } _ ~  K""!  v^)*%(+  2WS:ARC <':<'e 0?]'fLN 15 23* a :0D o S b L #( 20 b E* a :0D o  WS:A%0f'RC<' :<'e 0?]' fL  K"K"! &:(EF :0G" v&1$/'M '/':<'LS p8%10f)* -.9#0H + 30 23* a :0D o S b L #( 20 b E* a :0D o  3 ` * _ '0 ` ':8 b  b 'LS  ` 8%* ` 0D b )*-.D _ #0D a +  Kl"! v^)*%(+ 2WS:A)* #0H'QL' '+ 15 20 b E* a :0D o  23* a :0D o S b L #( s  :;  %0f'  '' E> LL  IS  :A  )* #0H  '  QL' ' +  "! v^)*%(+ !2t'U' 15 20 b E* a :0D o  23* a :0D o S b L +pRr.L> %0f'''#'U%1? QL'78''%1 0f' + #( '#B(#$ 'QL  6"! v^)*%(+ 2O0DLL Rr(Q(QLKIs P]*=)* #0H:;' + 15 20 b E* a :0D o  23* a :0D o S b L #( s  :;  %0f'  '' L0DLLRr(Q %\(QLKIsP]*   =  )*  #0H   :;'+  "! * _ R ` K%8 ` 8 ` %D b 34W M 120 BAN GIÁM HIỆU (Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu) TỔ CHUYÊN MÔN (Ký, ghi họ tên) GIÁO VIÊN (Ký, ghi họ tên) Nguyễn Thị Suốt l
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-ca-nhan-nam-hoc-2013-2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP