KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

pham binh
pham binh(3 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3256
33
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 21:53

Mô tả: TRƯƠ ̀ NG THCS CÁCH BI TỔ: KHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------&------ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014   !"!! #$%&'()* Đại học +(,-. I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch: +.'/*01 ""!"2345!!6"!"'783&#093& :;'5<=>'0?:@A'>B('C'0D#$EF:0G 0HI()J)KLM*:;'0HI(N  +.'/*01!KK"K"!2345!.)"!N *01234586!.)"!'783&#093&:;' 5<=>'E838+0D#$EF:0G0HI(  #(''D9N +.'/'*.1""O425=>'0?:@PQLRC<'EF:0G0H I('SN +.'/$$A'C%DT#0H++'3KEUS*PQLRC<'EF :0G0HI(V34WX.)'"!Y"! ?,&:(8(%S II.Nội dung cơ bản của kế hoạch. A. Mục đích yêu cầu: N+3Z['QL34W%\'QLQRC/'=']#TKRC 2I^&'( _ 8%S ` 0D ` '8 a % b 8L0DKEF:0GLc)'d']#TK%<%/'= >LKL#\.PA':<'K.PA':;'e('J('78'(c= >LK('J(%M)?S'8'dP0f:;'N  "NO#\.PA'A'KAEF:0GKA%'78+3Z[g .PA'M'/'KB(UPh<%&A'KAEF:0G'78#0HN B. Nội dung BDTX: 2&:(EF:0G(khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): 3F:0G']#TKHAKTB(CK']''785UK0?''78i 3j'KQL#(%S(''d%=0TB(C5<&PJ/Wk'78 5U=:;'%<g$$I(0?L#\RC2I^&K :;'%<'78'U0?''78i3j'#8%<"!"2"!l ,.)CLeg+iT>);.)'"!2"! %1?'S ` L+'78 3&:;'5<KD _ 4m53j'KO a 4m5Z(C-ng+(c =>Lg''.EU'i%<'78'''DB(8B(UPh:;'N 2&:(EF:0G"(khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): 3* a :0D o )&1$/'M'/':<'LSp8%10f)*-.9#0H + 2&:(EF:0GVkhối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiếtX+.'/'0D #$34W'78EQ''K'dL'VE8Rq)e*0 1 !"!'783&4m5X'.'/RU.K.PA''78EUS*PA8 ' )*%(V#M1 )*%((&''0D#$34W+X%\EF :0G#.)'N Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Thời gian thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú + O0DLLRr(Q(QLK IsP]*=)*#0H :;'+ N  $)  \(  )*  #0H   :;'+ "N5)/'%&U09 '78)*#0H:;'%C >''QLK#qP(>'78' +  K""! " +  WS:A)*#0H'QL ''+ N<:A)*#0H'QL "N+QLQs:;*=  Kl"! " " )*#0H:;'B(#$ :<':;''N + ! t'U'QL'78''%1 0f'+ Nu>)=#'U "N+'P<#'U'QL'78 ''%10f'+ N(S$# 'UKU09'78#'U? RCB(U'QL'78' N  v&  1  L0D  LLK  Rr (QL>#'U  "!  +  WS:ARC<':<' e0?]'fL N+'('J('78)&RC<' :<'e0?]'fL "Nv;'(K&:(KL0D LL  '78  RC  <'  :<  ' e0?]'fL    6"!  C. Hình thức BDTX: N*B(8$/'A''78RCfL?''<QL\= '()*K>L;<M'()*'78#0H'7C(PPd>'A ''780H'P']KB(8%pwL'7%&'QL%08P>( 0?:@N "N*B(8EF:0GQL#(x)0?:@A'KA'K>1 p8RC/'KU%Lj')j'K0?:@,&:(EF:0G0H I(Rp%1?g%L/('J('78#'QL34Wg <%=(R>''p'D&%0f'#8%M='()*K>L; P(>QLRr.N N*B(8e$/''QLyI8VB(8)<ke#eXN D. Những kiến nghị. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau: +.'/&:(34WV);'kk(#X'.'/('J(K.PA' 'SE8 _ S'JLU'pA0?:@'78E'K,&:(EF :0G%z{LU'pAQL#(%\#8%M'8|R>)8(  • v&1$/'M'/':<'LSp8%10f)*-.9#0H + • v^)*%(+ 2O0DLLRr(Q(QLKIsP]*=)* #0H:;'+ • v^)*%(+2WS:A)*#0H'QL''+ • v^)*%(+!2t'U'QL'78''%10f'+ • v^)*%(+ 2WS:ARC<':<'e0?]'fLN E. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: Thời gian Nội dung BDTX Số tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được VX V"X VX V X VlX  K!"! &:(EF :0G 30 0 b  b 'R ` D b L D ` 8 b S b L  _ 2j)%0f','7 #0DK%0HP1K'] ''785ULL P(Q'780?'N$ $L#\RCKI^ &'78%d0?'K'( _ 8 } _ ~  K""!  v^)*%(+  2WS:ARC <':<'e 0?]'fLN 15 23* a :0D o S b L #( 20 b E* a :0D o  WS:A%0f'RC<' :<'e 0?]' fL  K"K"! &:(EF :0G" v&1$/'M '/':<'LS p8%10f)* -.9#0H + 30 23* a :0D o S b L #( 20 b E* a :0D o  3 ` * _ '0 ` ':8 b  b 'LS  ` 8%* ` 0D b )*-.D _ #0D a +  Kl"! v^)*%(+ 2WS:A)* #0H'QL' '+ 15 20 b E* a :0D o  23* a :0D o S b L #( s  :;  %0f'  '' E> LL  IS  :A  )* #0H  '  QL' ' +  "! v^)*%(+ !2t'U' 15 20 b E* a :0D o  23* a :0D o S b L +pRr.L> %0f'''#'U%1? QL'78''%1 0f' + #( '#B(#$ 'QL  6"! v^)*%(+ 2O0DLL Rr(Q(QLKIs P]*=)* #0H:;' + 15 20 b E* a :0D o  23* a :0D o S b L #( s  :;  %0f'  '' L0DLLRr(Q %\(QLKIsP]*   =  )*  #0H   :;'+  "! * _ R ` K%8 ` 8 ` %D b 34W M 120 BAN GIÁM HIỆU (Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu) TỔ CHUYÊN MÔN (Ký, ghi họ tên) GIÁO VIÊN (Ký, ghi họ tên) Nguyễn Thị Suốt l

— Xem thêm —

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-ca-nhan-nam-hoc-2013-2014

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.096466064453125 s. Memory usage = 18.62 MB