tiết 21 - Hình học 7

11 155 1
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 14:28

1 2 Kiểm tra bài cũ: 1) Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau? 2) Cho ABC = HIK và AB = 2cm; B = 40 0 ; BC = 4cm. Không cần vẽ hình, dựa vào định nghĩa trên, em hãy cho biết số đo các cạnh tương ứng và các góc tương ứng của HIK . Giải thích vì sao? Đáp án: 1) Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. 2) ABC = HIK (gt) HI = AB = 2cm và IK = BC = 4cm ( 2 cạnh tương ứng) I = B = 40 0 ( 2 góc tương ứng) 3 Quy ước Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác : các chữ cái chỉ tên các đỉnh tư ơng ứng được viết theo cùng thứ tự. 3) Em hãy nêu quy ước về kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác? 4 Tiết 21 luyện tập (định nghĩa hai tam giác bằng nhau) I. Bài tập trắc nghiệm: Bài tập 1. Hãy chọn một câu mà em cho là đúng nhất: a) Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. b) Hai tam giác bằng nhau thì có chu vi bằng nhau. c) Hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau thì bằng nhau. d) Hai tam giác bằng nhau. Nếu mệnh đề đã cho là sai em phải bổ sung ( hoặc thay đổi) cụm từ nào để được một mệnh đề đúng? Tư ơng ứng Tương ứng và các cạnh tương ứng bằng nhau có diện tích bằng nhau thì 5 I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm: Bµi tËp 2: ( HS ho¹t ®éng nhãm ) §iÒn vµo chç trèng ®Ó ®­îc mét kÕt luËn ®óng: a) ∆ ABC = ∆ C 1 A 1 B 1 th×: . . . AB = C 1 A 1 ; AC = C 1 B 1 ; BC = A 1 B 1; A = C 1 ; B = A 1 ; C = B 1 b) ∆ A’B’C’ vµ ∆ ABC cã: A’B’ = AB ; A’C’ = AC ; B’C’ = BC ; A’ = A ; B’ = B ; C’ = C th× . . . ∆ A’B’C’ = ∆ ABC c) ∆ NKM vµ ∆ ABC cã: NM = AC ; NK = AB ; MK = BC ; N = A ; M = C ; K = B th× . . . ∆ NMK = ∆ ACB 6 II. Bài tập tự luận: BT 1: (BT 13 SGK/112 ) Cho ABC = DEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết rằng: AB = 4cm ; BC = 6cm ; DF = 5cm. giải Có: ABC = DEF ( gt ) Từ định nghĩa hai tam giác bằng nhau, suy ra: AB = DE = 4cm ; AC = DF = 5cm ; BC = EF = 6cm . Vậy: Chu vi của ABC là: AB + AC + BC = = 4 + 5 + 6 = 15cm Chu vi của DEF là : DE + DF + EF = = 4 + 5 + 6 = 15cm 4 c m a b c d e f 6cm 5 c m Bài toán này một lần nữa chứng tỏ mệnh đề : Hai tam giác bằng nhau thì có chu vi bằng nhau là đúng. 7 II. Bài tập tự luận: BT 2: Cho biết ABC = HIK và HIK = ACB. Chứng minh rằng ABC có hai góc bằng nhau. Chứng minh: ABC = HIK (gt) Suy ra: B = I ( 1 ) ( 2 góc tương ứng) HIK = ACB (gt) Suy ra: I = C ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra: B = C ( = I ) Chứng tỏ ABC có hai góc bằng nhau là: góc B và góc C (đpcm). a B C K H I Khai thác: phần kết luận của bài toán trên có thể đổi thành: Chứng minh rằng ABC có hai cạnh bằng nhau. BT mở rộng : Chứng minh rằng : nếu ABC = BCA thì ABC có ba góc bằng nhau. Còn cách c/m khác ? Cách 2: Ta chứng minh: ABC = ACB (= HIK) B = C ( 2 góc tương ứng ) 8 Chó ý: C¸c tam gi¸c b»ng nhau còng cã tÝnh chÊt b¾c cÇu VÝ dô: ∆ ABC = ∆ HIK; ∆ HIK = ∆ DEF ⇒ ∆ ABC = ∆ DEF 9 II. Bài tập tự luận: BT 3: Cho ABC = ABC. Biết BC = 10cm; AB : AC = 3 : 4 và AB + AC = 14cm. Tính các cạnh của ABC. Giải: Xét ABC có: AB : AC = 3 : 4 (gt) Suy ra: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: AB = 3 . 2 = 6 (cm); AC = 4 . 2 = 8 (cm). Vì ABC = ABC (gt) BC = BC = 10cm; AB = AB = 6cm; AC = AC = 8cm. A b c a b c 1 0 c m 43 ACAB = cm cmACABACAB 2 7 14 4343 == + + == 10 Trò chơi Ai nhanh hơn? Hãy viết tiếp vào vế phải để được đẳng thức đúng: Cho biết ABC = DEF. Suy ra: ACB = CAB = BAC = CBA = BCA = Luật chơi: Chọn hai đội chơi, mỗi đội 5 em tham gia và được dùng chỉ một cây bút, mỗi em đư ợc điền một dòng, em trước viết xong chuyển bút cho em sau, cho đến khi hoàn thành yêu cầu của bài toán. Em làm sau có thể sửa bài cho em làm trước nếu em đó làm sai. Thời gian làm bài tối đa: 1 phút . thứ tự. 3) Em hãy nêu quy ước về kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác? 4 Tiết 21 luyện tập (định nghĩa hai tam giác bằng nhau) I. Bài tập trắc nghiệm:. phút 11 Hướng dẫn về nhà - Nắm vững định nghĩa hai tam giác bằng nhau và quy ước viết hai tam giác bằng nhau theo kí hiệu. - BTVN: 22, 23, 24, 25, 26
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 21 - Hình học 7, tiết 21 - Hình học 7, tiết 21 - Hình học 7

Bình luận về tài liệu tiet-21-hinh-hoc-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP