sang kien kinh nghiem mon toan lop 1 giai toan co loi van

32 1,147 1 Gửi tin nhắn cho Sái Thị Nhung
Sái Thị Nhung

Sái Thị Nhung

Tải lên: 10 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 23:22

sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1: giải toán có lời văn M C L CỤ Ụ Trang Ph n th nh t:ầ ứ ấ Đ T V N Đ Ặ Ấ Ề 2 1. Lý do ch n đ tài 3ọ ề 2. M c đích nghiên c u 4ụ ứ 3. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ 4 4. Gi i h n c a đ tài 4ớ ạ ủ ề 5. Nhi m v đ tài 4ệ ụ ề 6. Ph ng pháp nghiên c u 4ươ ứ 7. Th i gian nghiên c u 4ờ ứ Ph n th hai:ầ ứ N I DUNGỘ 6 I. C sơ lí lu n 6ở ậ II. C s th c ti n ơ ở ự ễ 7 1. V h c sinhề ọ 7 2. S d ng thi t b , đ dùng d y h cử ụ ế ị ồ ạ ọ 12 3. V giáo viênề 8 4. Nh ng h n ch và khó khăn th ng g p c a GV ữ ạ ế ườ ặ ủ và HS khi d y và h c m ch ki n th c"Gi i toán có l i ạ ọ ạ ế ứ ả ờ văn" l p 1ở ớ III. M tộ s bi n pháp th c hi n 9ố ệ ự ệ 1. N m b t n i dung ch ng trình ắ ắ ộ ươ 9 2. S d ng thi t b , đ dùng d y h cử ụ ế ị ồ ạ ọ 12 3. D y "Gi i toán có l i văn" l p 1ạ ả ờ ở ớ 13 Ph n th ba:ầ ứ K T LU N Ế Ậ 22 1 1. Ý nghĩa 22 2. Bài h c kinh nghi m và gi i pháp th c hi n 23ọ ệ ả ự ệ 3. K t lu n 24ế ậ 4. Ki n ngh , đ xu t 24ế ị ề ấ Ph n th nh t: Đ T V N Đầ ứ ấ Ặ Ấ Ề 1 – Lí do ch n đ tàiọ ề Khoa h c ngày các phát tri n đòi h i ph i có nh ng con ng i phát tri nọ ể ỏ ả ữ ườ ể toàn di n m i đáp ng đ c nh ng yêu c u ngày càng cao c a xã h i. C p b cệ ớ ứ ượ ữ ầ ủ ộ ấ ậ Ti u h c - b c h c đ u tiên c a giáo d c ph thôngcũng góp ph n vô cùng quanể ọ ậ ọ ầ ủ ụ ổ ầ tr ng hình thành t duy nâng d n t tr c quan đ n tr u t ng. M t trong nh ngọ ư ầ ừ ự ế ừ ượ ộ ữ môn h c quan tr ng trong đó là môn Toánọ ọ Môn toán là môn h c "công c , cung c p ki n th c, kĩ năng, ph ngọ ụ ấ ế ứ ươ pháp, góp ph n xây d ng n n t ng văn hoá ph thông c a con ng i lao đ ngầ ự ề ả ổ ủ ườ ộ m i. Toán h c là công c c a khoa h c kĩ thu t có ngu n g c trong th c ti n.ớ ọ ụ ủ ọ ậ ồ ố ự ễ Nh ng ki n th c toán h c ph thông c b n s giúp cho h c sinh có c s đ h cữ ế ứ ọ ổ ơ ả ẽ ọ ơ ở ể ọ các môn khoa h c, kĩ thu t. Cùng v i ki n th c, môn toán trong nhà tr ng cònọ ậ ớ ế ứ ườ cung c p cho h c sinh nh ng kĩ năng nh :ấ ọ ữ ư Kĩ năng tính (tính vi t, tính nh m, tínhế ẩ b ng bàn tính .) ;ằ Kĩ năng s d ng các d ng c toán h c (th c k , compa), kĩư ụ ụ ụ ọ ướ ẻ năng đ c, v hình; Kĩ năng đo đ c (b ng d ng c ), c l ng (b ng m t, b ngọ ẽ ạ ằ ụ ụ ướ ượ ằ ắ ằ tay, b ng gang tay, b c chân .) ằ ướ Đ ng th i v i vi c trau d i ki n th c, kĩ năng toán h c c b n cho h c sinh,ồ ờ ớ ệ ồ ế ứ ọ ơ ả ọ môn toán còn giúp cho h c sinh ph ng pháp suy lu n, ph ng pháp lao đ ng t t,ọ ươ ậ ươ ộ ố ph ng pháp t h c, ph ng pháp gi i quy t các v n đ , t dó h c sinh cóươ ự ọ ươ ả ế ấ ề ừ ọ 2 ph ng pháp t h c và phát tri n trí thông minh sáng t o. Qua ho t đ ng h cươ ự ọ ể ạ ạ ộ ọ toán, h c sinh đ c rèn luy n tính c n th n, phân bi t rõ ràng, đúng sai. Môn toánọ ượ ệ ẩ ậ ệ còn có tác d ng trau d i cho h c sinh óc th m mĩ: giúp các em thích h c toán, thụ ồ ọ ẩ ọ ể hi n trong l i ích c a môn toán, trong hình th c trình bày. ệ ợ ủ ứ N i dung môn toán ti u h c bao g m nhi u ch đ , ki n th c l n nh : ộ ở ể ọ ồ ề ủ ề ế ứ ớ ư - S h c. ố ọ - Đo đ i l ng thông d ng. ạ ượ ụ - M t s y u t ban đ u v đ i s . ộ ố ế ố ầ ề ạ ố - M t s y u t hình h c. ộ ố ế ố ọ - Gi i toán có l i văn. ả ờ Trong đó vi c d y h c gi i toán ti u h c nh m giúp h c sinh bi t cách v nệ ạ ọ ả ở ể ọ ằ ọ ế ậ d ng nh ng ki n th c v toán, đ c rèn luy n kĩ năng th c hành v i nh ng yêuụ ữ ế ứ ề ượ ệ ự ớ ữ c u đ c th hi n m t cách đa d ng, phong phú. Nh vi c d y h c gi i toán màầ ượ ể ệ ộ ạ ờ ệ ạ ọ ả h c sinh có đi u ki n rèn luy n và phát tri n năng l c t duy, rèn ph ng phápọ ề ệ ệ ể ự ư ươ suy lu n và nh ng ph m ch t c a ng i lao đ ng m i. ậ ữ ẩ ấ ủ ườ ộ ớ Nh n th c đ c t m quan tr ng c a vi c d y h c gi i toán ti u h c nh tậ ứ ượ ầ ọ ủ ệ ạ ọ ả ở ể ọ ấ là kh i l p 1- kh i đ u c p nên tôi ch n đ tài: "ở ố ớ ố ầ ấ ọ ề M t s kinh nghi m nângộ ố ệ cao ch t l ng d y h c gi i toán có l i văn l p 1" ấ ượ ạ ọ ả ờ ở ớ đ nghiên c uể ứ . 2. M c đích nghiên c u c a đ tàiụ ứ ủ ề Qua đ tài này, tôi mu n góp ph n nh vào vi c nâng cao ch t l ng d yề ố ầ ỏ ệ ấ ượ ạ h c m ch ki n th c gi i toán có l i văn đ HS có kĩ năng gi i toán t t h n.ọ ạ ế ứ ả ờ ể ả ố ơ 3. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ 3 HS lớp 1A trờng Tiểu học Nam Cờng thành phố Yên Bái năm học 2008 - 2009 , năm học 2009 - 2010 , năm học 2010 - 2011 4. Gi i h n c a ti HS lớp 1A Trờng Tiểu học Nam Cờng Năm học TSHS Nam Nữ 2008 - 2009 27 14 13 2009 - 2010 29 15 14 2010 - 2011 26 13 13 5. Nhi m v c a ti Đối với đề tài này nhiệm vụ nghiên cứu của bản thân tôi là: - Khảo sát thực tế, thực trạng giải toán có lời văn của học sinh lớp 1 qua các năm học. - Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hởng tới việc giải toán còn sai. - Nêu ra các bớc tiến hành để hớng dẫn HS giải toán đúng, trình bày bài giải đẹp. Đa ra những biện pháp giải quyết, khắc phục những vớng mắc mà học sinh còn mắc phải. 6. Ph ng phỏp nghiờn c u : Để thực hiện đề tài này bản thân tôi đã áp dụng một số phơng pháp nghiên cứu sau: - Nghiên cứu t liệu. - Quan sát, so sánh phân tích tổng hợp các bài giải toán có lời văn của HS. - Luyện tập, thực hành. - Tìm hiểu học sinh về các mặt: Hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập, tính cách của từng em. 7. Th i gian nghiờn c u : 4 Để nghiên cứu đề tài này, tôi đã thực hiện trong thời gian là ba năm học: - Nm h c 2008 2009 tụi c phõn cụng d y l p 1. Trong su t nm h c tụi t ỡm hi u, ghi chộp t p h p nh ng u i m, thi u sút c a h c sinh trong l p v Gi i toỏn cú l i vn. Tụi ó m nh d n trao i c ựng Ban giỏm hi u, b n bố ng nghi p trong v ngoi tr ng v nh ng u i m v thi u sút c a h c sinh l p 1 núi chung trong vi c Gi i toỏn cú l i vn, ng th i trao i, b n b c v xu t m t s ý ki n phỏt huy u i m v kh c ph c thi u sút c a h c sinh v giỏo viờn. - Nm h c 2009 2010 tụi ti p t c d y l p 1. Tụi m nh d n ỏp d ng m t s kinh nghi m, ng th i ti p t c t ỡm hi u th ờm nh ng v ng m c c a h c sinh cng nh c a giỏo vi ờn v Gi i toỏn cú l i vn, b xung th ờm cỏch thỏo g , tớch lu th ờm kinh nghi m v ỏp d ng v o th c t . - Nm h c 2010 2011 tụi ti p t c d y l p 1. ỏp d ng kinh nghi m v ỏnh giỏ k t qu h c t p c a h c sinh v Gi i toỏn cú l i vn. T c s lý lu n v th c ti n, qua th c t gi ng d y tụi xin m nh d n xu t m t s kinh nghi m: Nõng cao ch t l ng gi ng d y tuy n ki n th c Gi i toỏn cú l i vn l p 1 Đọc tài liệu, rút kinh nghiệm thực tế giờ dạy trên lớp. Tập hợp t liệu, xử lí - viết, sửa đề tài. Hoàn thiện cuối học kì I năm học 2011 - 2012 5 Ph n th hai: V N I DUNG I. C s lớ lu n: Theo điều lệ Trờng Tiểu học: Bậc tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, ta coi lớp 1 là cái móng của toà nhà đồ sộ đợc xây dựng lên. Muốn vững chắc bền lâu thì kĩ thuật xây dựng móng là hết sức quan trọng. Đòi hỏi ngời thợ xây móng phải giỏi, vừa có kĩ thuật cao vừa có sự sáng tạo. - Về kiến thức: i v i HS l p 1, vi c gi i toỏn g m: + Gi i thi u bi toỏn n. + Gi i cỏc bi toỏn n v phộp c ng v phộp tr , ch y u l cỏc bi toỏn thờm, b t m t s n v . - Về kỹ năng: 6 Đ i v i m ch ki n th c : “Gi i toán có l i văn”, lố ớ ạ ế ứ ả ờ à m t trong năm m chộ ạ ki n th c c b n xuyế ứ ơ ả ên su t ch ng trố ươ ình Toán c p ti u h c. Thông qua gi i toánấ ể ọ ả có l i văn, các em đ c phát tri n trí tu , đ c rờ ượ ể ệ ượ èn luy n k năng t ng h p: đ c,ệ ỹ ổ ợ ọ vi t, di n đ t, ế ễ ạ trình bày, tính toán. Toán có l i văn lờ à m ch ki n th c t ng h pạ ế ứ ổ ợ c a các m ch ki n ủ ạ ế th c toán h c, gi i toán có l i văn các em s đ c gi i cácứ ọ ả ờ ẽ ượ ả lo i toán v s h c, các ạ ề ố ọ y u t đ i s , các y u t hế ố ạ ố ế ố ình h c và đo đ i l ng. Toánọ ạ ượ có l i văn lờ à chi c c u n i ế ầ ố gi a toán h c vữ ọ à th c t đ i s ng, gi a toán h c v iự ế ờ ố ữ ọ ớ các môn h c khác.ọ Tuy nhiên vì m i quen v i môn toán, v i các phép tính c ng,ớ ớ ớ ộ tr , l i ti p xúc v i vi c gi i toán có l i văn không kh i có nh ng b ng v iừ ạ ế ớ ệ ả ờ ỏ ữ ỡ ỡ ớ h c sinh.ọ Gi i toán là m t ho t đ ng g m nh ng thao tác: ả ộ ạ ộ ồ ữ + Xác l p đ c m i liên h gi a các d li u, gi a cái đã cho và cái ph i tìmậ ượ ố ệ ữ ữ ệ ữ ả trong đi u ki n c a bài toán.ề ệ ủ + Ch n phép tính thích h p tr l i đúng câu h i c a bài toán. ọ ợ ả ờ ỏ ủ Đi u ch y u c a vi c d y h c gi i toán là giúp h c sinh t tìm hi u đ cề ủ ế ủ ệ ạ ọ ả ọ ự ể ượ m i quan h gi a cái đã cho và cái ph i tìm trong đi u ki n bài toán mà thi t l pố ệ ữ ả ề ệ ế ậ các phép tính s h c t ng ng, phù h p. Đ ti n hành đ c đi u đó, vi c d yố ọ ươ ứ ợ ể ế ượ ề ệ ạ toán di n ra theo 3 m c đ . ễ ứ ộ - M c đ th nh t: Ho t đ ng chu n b cho vi c gi i toán. ứ ộ ứ ấ ạ ộ ẩ ị ệ ả - M c đ th hai: Ho t đ ng làm quen v i vi c gi i toán. ứ ộ ứ ạ ộ ớ ệ ả - M c đ ba: Ho t đ ng hình thành kĩ năng gi i toán.ứ ộ ạ ộ ả II. C s th c ti nơ ở ự ễ 1. V h c sinhề ọ 7 Trong các tuy n ki n th c toán ch ng trế ế ứ ở ươ ình toán Ti u h c thể ọ ì m chạ ki nế th c ứ “Gi i toán ả có l i văn” lờ à tuy n ế ki n th c khó khăn nh t đ i v i h c sinh, vế ứ ấ ố ớ ọ à càng khó khăn h n đ i v i h c sinh l p 1. B i vơ ố ớ ọ ớ ở ì đ i v i l p 1: V n t , v n hi uố ớ ớ ố ừ ố ể bi t, kh năng đ c hi u, kh năng t duy lôgic c a các em cế ả ọ ể ả ư ủ òn r t h n ch . M tấ ạ ế ộ nét n i b t hi n nay lổ ậ ệ à nói chung h c sinh ch a ọ ư bi t cách t h c, ch a h c t pế ự ọ ư ọ ậ m t cách ộ tích c c. Nhi u khi v i m t bự ề ớ ộ ài toán có l i văn các em có th đ t và tínhờ ể ặ đúng phép tính c a bủ ài nh ng không thư tr l i ho c lý gi i lể ả ờ ặ ả à t i sao các em l i cóạ ạ đ cượ phép tính nh vư y. Th c t hi n nay cho th y, các em thậ ự ế ệ ấ ực s lúng túng khi gi iự ả bài toán có l i văn. M t s em ch a bi t tóm t t bờ ộ ố ư ế ắ ài toán, ch a biư t phân tích đ toánế ề để tìm ra đ ng l i gi i, ch a bi t t ng h p đ trườ ố ả ư ế ổ ợ ể ình bày bài gi i, di n đ t v ng v ,ả ễ ạ ụ ề thi u ế lôgic. Ngôn ng toán h c cữ ọ òn r t h n ch , k năng tính toấ ạ ế ỹ án, trình bày thi uế chính xác, thi u khoa h c, ch a có bi n pháp, ph ng pháp h c toán, h c toán vế ọ ư ệ ươ ọ ọ à gi i toán ả m t cách máy móc n ng v d p khuôn, b t ch c.ộ ặ ề ậ ắ ướ Qua th c t kh o sát cùng m t đ toán cho HS l p 1 c a ba năm h c khác nhauự ế ả ộ ề ớ ủ ọ cho th y vi c gi i toán có u đi m và h n ch nh sau:ấ ệ ẩ ư ể ạ ế ư 1.2 u đi mƯ ể - Ph n l n h c sinh bi t lầ ớ ọ ế àm bài toán có l i văn. K t qu c a bài toán đúng.ờ ế ả ủ - H c sinh họ am h c, có h ng thú h c t p môn Toán nói chung vọ ứ ọ ậ à “Gi i bả ài toán có l i văn” ờ nói riêng. - H c sinh b c đ u bi t v n d ng bọ ướ ầ ế ậ ụ ài toán có l i văn vờ ào th c t .ự ế 1.2. H n chạ ế - Trình bày bài làm còn ch a sư ch đ p.ạ ẹ - M t s h c sinh ch a bi t cách vi t câu l i gi i pộ ố ọ ư ế ế ờ ả hù h p.ợ - M t s ít h c sinh không hi u n i dung bộ ố ọ ể ộ ài toán có l i văn d n đ n không lờ ẫ ế àm đ c bượ ài. 8 2. V đ dề ồ ùng d y h c ạ ọ T duy cư a ủ h c sinh l p M t lọ ớ ộ à tư duy c th , đ h c sinh h c t t “Gi iụ ể ể ọ ọ ố ả toán có l i văn” trong quá trờ ình gi ng d y r t c n đ dả ạ ấ ầ ồ ùng thi t ế b d y h c đị ạ ọ ể minh ho .ạ Trong nh ng năm qua, các tr ng ti u h c đữ ờ ể ọ ã đ c cung c p khá nhi u trang thi tượ ấ ề ế bị và đ dồ ùng d y h c đ ng b đ d y cho c c p h c vạ ọ ồ ộ ể ạ ả ấ ọ à nh ng b vaữ ộ -li đ d yể ạ theo l p nh ng th ng kớ ư ố ê theo danh m c thụ ì s l ng v n cha đáp ng đ c đ y đố ượ ẫ ứ ượ ầ ủ yêu c uầ d y “Gi i toán có l i văn”.ạ ả ờ 3. V giáo viề ên V n cẫ òn m t s giáo viộ ố ên chuy n đ i ph ng pháp gi ng d y cể ổ ươ ả ạ òn lúng túng, ch a ư phát huy đ c tích c c ch đ ng c a h c sinh, ph ng pháp d y h cượ ự ủ ộ ủ ọ ươ ạ ọ truy n th ng đề ố ã ăn sâu vào t duy vào l l i d y h c hư ề ố ạ ọ àng ngày. Một s giáo viố ên d y theo cáchạ thông báo ki n th c s n có, d y theo ph ng pháp thuy t trế ứ ẵ ạ ươ ế ình có k t h p v i đế ợ ớ àm tho i, th c ch t v n lạ ự ấ ẫ à “th y truy n th , trầ ề ụ ò ti p nh n ghi nh ”.ế ậ ớ M t s giáo viộ ố ên ch a biư t cách d y " Gi i toán có l i văn", n u không mu n nóiế ạ ả ờ ế ố là làm cho bài toán tr nở ên ph c t p, khó hi u h n. M t s giáo viứ ạ ể ơ ộ ố ên ng i s d ngạ ử ụ đ dồ ùng minh ho , ng iạ ạ tóm t t b ng s đ hắ ằ ơ ồ ình v ho c đo n th ng, s d ngẽ ặ ạ ẳ ử ụ ph ng pháp phân tích, t ngươ ổ h p trong vi c giúp h c sinh tợ ệ ọ ìm đ ng l i gi i vườ ố ả à gi i toán cả òn khó hi u.ể 4. Nh nữ g h n chạ ế và khó khăn thư ng g p c a giáo viờ ặ ủ ên và h c sinh khiọ d y vạ à h c m ch ki n th c : “Gi i toán có l i văn” l p 1.ọ ạ ế ứ ả ờ ở ớ V m t nh n th c giáo viề ặ ậ ứ ên còn coi vi c d y cho h c sinh “Gi i toán có l iệ ạ ọ ả ờ văn”cho h c sinh l p 1 là đ n gi n, d dọ ớ ơ ả ễ àng nên ch a tìm tòi nghiên cư u đ cóứ ể ph ng ươ pháp gi ng d y có hi u qu .ả ạ ệ ả V n t , v n ki n th c, kinh nghi m th c tố ừ ố ế ứ ệ ự ế c a h c sinh l p 1 củ ọ ớ òn r t h n ch nấ ạ ế ên khi gi ng d y cho h c sinh l p 1 giáo viênả ạ ọ ớ đã di n đ t nh v i các l p trễ ạ ư ớ ớ ên làm h c ọ sinh l p 1 khó hi u vớ ể à không th ti pể ế 9 thu đ c ki n th c và không đ t k t qu t t ượ ế ứ ạ ế ả ố trong vi c gi i các bệ ả ài toán có l iờ văn. Kh năng ph i h p, k t h p v i nhi u ph ng pháp đ d y tuy n ki nả ố ợ ế ợ ớ ề ươ ể ạ ế ế th c: “Gi i ứ ả toán có l i văn” l p 1 cờ ở ớ òn thi u linh ho t. ế ạ Giáo viên còn lúng túng khi t o các tạ ình hu ng ố s phư m đ nạ ể êu v n đ . ấ ề Ch a khuyư n khích đ ng viên vàế ộ giúp đ m t cách h p lý các nhóm cũng nh các đ i t ng h c sinh trong quáỡ ộ ợ ư ố ượ ọ trình h c. ọ Kh năng kiả ên trì c a h c sinh l p 1 trong quá trủ ọ ớ ình h c nói chung cũngọ nh h c ư ọ “Gi i toán có l i văn” ả ờ nói riêng còn ch a cao.ư III - M t s ộ ố bi n pháp th c hi nệ ự ệ 1. N m b t n i dung ch ng trắ ắ ộ ươ ình Đ d y t t môn Toán l p 1 nói chung, “Gi iể ạ ố ớ ả toán có l i văn” nói riêng, đi uờ ề đ u tiầ ên m i giáo viỗ ên ph i n m th t ch c n i dung ch ng trả ắ ậ ắ ộ ươ ình, sách giáo khoa. Nhi u ng i nghĩ r ng Toán ti u h c, và đ c bi t lề ườ ằ ể ọ ặ ệ à toán l p 1 thớ ì ai mà cũng d yạ đ c. Đôi khi chính giáo viên đang tr c ti p d y cũng r t ch quan vượ ự ế ạ ấ ủ à cũng có nh ng suy nghĩ t ng ữ ươ t nh v y. Qua d gi m t s đ ng chí giáo viự ư ậ ự ờ ộ ố ồ ên tôi nh nậ th y giáo viấ ên d y bạ ài nào ch c t khai thác ki n th c c a bỉ ố ế ứ ủ ài y, cấ òn các ki nế th cứ cũ có liên quan giáo viên n m không th t ch c. Ng i ta th ng nói ” Bi t 10 d yắ ậ ắ ườ ườ ế ạ 1″ ch không th ” Bi t 1 d y 1″ vứ ể ế ạ ì k t qu thu đ c s không cế ả ượ ẽ òn là 1 n a.ữ a. Trong ch ng trươ ình toán l p M t giai đo n đ u h c sinh cớ ộ ạ ầ ọ òn đang h c ch nọ ữ ên chưa th đ a ngay “Bể ư ài toán có l i văn”. M c dù đ n t n tu n 23, h c sinh m iờ ặ ế ậ ầ ọ ớ đ cượ chính th c h c cách gi i “Bứ ọ ả ài toán có l i văn” song chúng ta đờ ã có ý ng m chu nầ ẩ b t xa cho vi c lị ừ ệ àm này ngay t bừ ài “Phép c ng trong ph m vi 3 (Luy n t p) ” ộ ạ ệ ậ ở tu n 7.ầ * B t đ u t tu n 7 cho đ n các tu n 16 trong h u h t các ti t d y v phép c ngắ ầ ừ ầ ế ầ ầ ế ế ạ ề ộ trừ trong ph m vi (không quá) 10 đ u có các bạ ề ài t p thu c d ng “ậ ộ ạ Nhìn tranh nêu phép tính” đây h c sinh đ c lở ọ ượ àm quen v i vi c:ớ ệ 10 . Tiểu học Nam Cờng Năm học TSHS Nam Nữ 2008 - 2009 27 14 13 2009 - 2 010 29 15 14 2 010 - 2 011 26 13 13 5. Nhi m v c a ti Đối với đề tài này nhiệm vụ. HS lớp 1A trờng Tiểu học Nam Cờng thành phố Yên Bái năm học 2008 - 2009 , năm học 2009 - 2 010 , năm học 2 010 - 2 011 4. Gi i h n c a ti HS lớp 1A Trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: sang kien kinh nghiem mon toan lop 1 giai toan co loi van , sang kien kinh nghiem mon toan lop 1 giai toan co loi van , sang kien kinh nghiem mon toan lop 1 giai toan co loi van

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-mon-toan-lop-1-giai-toan-co-loi-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP