mẫu báo cáo thành tích xét tặng kỷ niệm chương công đoàn

2 2,654 18 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 15:15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tánh Linh, ngày tháng năm 20 BẢNG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (V/v Đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn) Kính gởi : - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh - Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Tánh Linh - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường…………… Tôi tên là :………………………………………………………………… Sinh ngày :………………………………………………………………… Quê quán :………………………………………………………………… Thường trú tại :……………………………………………………………. Ngày tham gia cách mạnh ( hoặc ngày tuyển dụng ) Trình độ : Văn hóa :……………………………………………………… - Chính trị :……………………………………………… . - Chuyên môn, nghiệp vụ :……………………………… . - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……………………………… - Ngày và nơi vào Công đoàn :………………………… . - Số thẻ đoàn viên : ………………………………………………… - Cấp tại công đoàn cơ sở :…………………………………………… - Thuộc :……………………………………………………………… - Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:……………………………… …………………………………………………………………………. Trong quá trình tham gia hoạt động Công đoàn, bản thân tôi tự xét thấy đã có nhiều thành tích xuất sắc và có đủ tiêu chuẩn, thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Theo Quyết định số 777/QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn như sau : 1- Về thời gian hoạt động Công đoàn : Từ tháng Đến tháng Chức vụ Công đoàn và đơn vị công tác của từng thời gian Thời gian Thuộc đối tượng khen Ghi chú Năm Tháng 2- Tóm tắt thành tích hoạt động Công đoàn :………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………. 3- Khen thưởng : Tháng năm Hình thức khen Lý do Cấp quyết định Ghi chú 4- Kỷ luật : Tháng năm Hình thức kỷ luật Lý do Cấp quyết định Ghi chú 5- Lời cam đoan : Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản khai thành tích cá nhân là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường :………………………, Ban thường vụ Công đoàn các cấp xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”./. Người làm bản thành tích Xác nhận và đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………… Ý kiến cấp ủy Đảng cơ sở : ………………………… Xác nhận và đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở TM/BTV- CĐGD HUYỆN TÁNH LINH CHỦ TỊCH ……………………… . chấp hành công đoàn cơ sở Trường :………………………, Ban thường vụ Công đoàn các cấp xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương “. gian để xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Theo Quyết định số 777/QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu báo cáo thành tích xét tặng kỷ niệm chương công đoàn, mẫu báo cáo thành tích xét tặng kỷ niệm chương công đoàn, mẫu báo cáo thành tích xét tặng kỷ niệm chương công đoàn

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-thanh-tich-xet-tang-ky-niem-chuong-cong-doan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP