Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS

7 2,137 13
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2013, 23:20

NỘI DUNG  Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOSMột số khái niệm cơ bản  Lập trình sự kiện (Even driven programming)  Các thành phần giao diện đồ họa GUI  Mô hình lập trình Windows  Tài nguyên của ứng dụng (Resource)  Thư viện lập trình WindowsMột chương trình tổng quát xây dựng trên Win API Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS Chương trình minh họa cơ chế thực hiện tuần tự trong môi trường DOS Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS Chương trình minh họa trong môi trường Window Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS Tích hợp sẵn Multimedia Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS Hỗ trợ nhiều công nghệ trong lập trình Windows Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS DOS WINDOWS Thực hiện tuần tự Lập trình sự kiện dựa vào thông điệp (message) Single Task Multi-tasking Single CPU Multi – CPU Phải dùng các thư viện Multimedia riêng Tích hợp sẵn Multimedia Ứng dụng 16 bits Hỗ trợ 32 bits hoặc hơn nữa Không hỗ trợ nhiều công nghệ Hỗ trợ nhiều công nghệ DLL, COM, DDE, OLE… Một số khái niệm cơ bản Khái niệmDiễn giải Handle Một giá trị 32bits không dấu (unsigned) do HĐH tạo ra để làm định danh cho 1 đối tượng (file, cửa sổ, vùng nhớ, menu, toolbar…) ID (Identifier) Một giá trị nguyên do ứng dụng tạo ra để làm định danh cho 1 đối tượng (menu item, tool button, control,…) Instance Một giá trị nguyên do HĐH tạo ra để định danh cho 1 thể hiện đang thực thi của ứng dụng Callback Thuộc tính của một hàm/thủ tục sẽ được gọi bởi HĐH, không phải bởi ứng dụng Library Thư viện thủ tục/hàm, lớp đối tượng được xây dựng sẵn bởi window và các hãng khác . khác biệt giữa lập trình Windows & DOS Hỗ trợ nhiều công nghệ trong lập trình Windows Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS DOS WINDOWS. Windows & DOS Chương trình minh họa trong môi trường Window Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS Tích hợp sẵn Multimedia Một số điểm khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS, Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS, Một số điểm khác biệt giữa lập trình Windows & DOS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn