do an thiet ke duong 1

Quang Trung Trần
Quang Trung Trần(2 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 351
3
Tải xuống 4,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 55 | Loại file: DOC
2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2013, 01:10

Mô tả: đồ án đường 1 Phan Cao Thọ Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC TUYẾN 1.1VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG – MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. 1.1.1.Vị trí tuyến đường:  !"#$ %&'(')*+%,-./0,123&4567 89:3&" 1.1.2. Mục đích ý ngĩa của tuyến: ;81&,<=>?0@*+A5<@?'+ @B05'@*8%C*8<01-'%D, *+'@@*D'ECD+F$G" 1.1.3. Nhiệm vụ thiết kế. $HI6',$9,#JK+<$%8*K:L M6N:%8LOPQRRRR" M9:S+OR" MT+<$%8-'B)'NU!/" M.%C1V@#WQXRY1VP"Z'@A,)QROR" M/8<$)1V[N,)FWOQ\" M,?G1VL . 1V*LOO\" . 1V0]LO^\" . 1V0L_O\" . 1V0`L^\" 1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN: 1.2.1. Điều kiện thuỷ văn : !>-a!D>8C<b%'15c, )D0BK?+"4$D>K1!' 0*85$%C";d*d3eee'V*<$ %8@@'%C,SK?<-f\%,gR_" 1.2.2. Điều kiện địa hình, địa mạo : Fd:[:Y>QF0:[!Z'* [N<*KK[A%,UhRQiR"9N>$5$j' $<a[f\Ih\'%K-OR\IOQ\"k0+bl NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh O Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ _',<&UR'iQ"Yl%8[N:-%KLOPQRRRR!DA8( 1+*B+bl"Z ;dF>,*<$'D><D"@VV*&< +F0:"m`-n<@'D>$&'D,1K'&>,oj 5QR\'j"p,*`AN'?+5+<** 5$dCK8N,n5+C%q-" 1.2.3.Khí hậu: 98(d,><a%Krd'a- ".C5$%K!1!>K".C5 $%K'?A0[0**+K1!':$C< aB" 1.3. CÁC ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI: 1.3.1. Tình hình phát triển dân số: /89:3&>8(!%,O"R_g Q '&<$_g"XOi'&<$ [NF&_RP Q "*,8>OO5,('[*:OR12,O-" -./0L 32/56NL 9*@F&&[$0+nV*'?+ D&"#,o'1K1&'8[d0*0<= C,>'@*8*D+D*@" p*SC?FnB<1&1*! &-:NBD" 1.3.2. Tình hình lao động, ngành nghề trong vùng: *F@,'*>D8 ,%&8%,B'ABD8+A',b)" p&*B%,D"4$%C%*-85$ "*D,>A[a<%C%K%*bb*DD N" 1.4. CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN KHÁC: 1.4.1. Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu và đường vận chuyển: I3)'<7s%-@+@%q8" I6!D%-@[!DBTD3@8>D<- _RP"  I9++%*@'-$+)%-@j+BTD3@8" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh Q Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ IT+'<@%-@<D" I9-7'FA-%C*->A%--U"9,*U ,*<77'*,>A%--@+(jnK% [N%,LOIQ" 1.4.2. Điều kiện cung cấp bán thành phẩm, cấu kiện và đường vận chuyển. T+[+,t,-8<JC<01-@++D*'+ &DN"#)%<01-B1+S?B<$%C'-%C V*!?`" *d2><J@%K*D-;%!8r+dK *>+%*@[+,t'-8,%8A&DN%,5 $%C" 1.4.3. Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công: $%&(B8'@&& D'%%C%*:,*':%*u*>-%C*8 b:&%5>?@+,DN'*,,D NU0FC?%KD)8%,*&" 9D2UDDN5@-%C*"9v +[w,8'>N'0)F0%q$'>rw<?8 " p*SC?FnB81&!&&*d -:N,B*81&,";NV*8[d' 0j<=C8>@*8*D+D,D *@" 1.4.4. Khả năng cung cấp các loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công: T+51&%7*,*,>?B+[w>N')%, [D>A0[0*D@-%C," 1.4.5. Khả năng cung cấp các loại nhiên liệu, năng lượng phục vụ thi công: K&2>-$%*>8A+%*@!%8 bbD%,-%C"m`++12V2>8bb<*@, <01-!8<ob)%CD%,-%C" 1.4.6. Khả năng cung cấp các loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt: xF$%&8*>0)-+%*@ tbb<*@*+['D&D-%C" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh g Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ 1.4.7. Điều kiện về thông tin liên lạc và y tế: /88$D%!%@'21$-8'12"T+[8) >B122CN,>?D%!%@D12+S? B&&"9&%,8%C*D+D'+<+D'@* 87*0+r[D,+[,>%!F"90 [0*<5S>@%*10" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh f Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ Chương 2: CHỌN CẤP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 2.1. XÁC ĐỊNH CẤP THIẾT KẾ CỦA TUYẾN : 2.1.1. Các căn cứ: 2.1.1.1. Căn cứ vào chức năng chủ yếu của tuyến: 9&%,$%&'(')*+B89: 3&,8H"N,<=@*8%C*<+A' )*%'D5rd'%@%(+A"k>? +A8$*D*d'+Ab,++B,? " 2.1.1.2. Căn cứ vào địa hình: F:[,:>$<a[Uf\I X\'%K-UOR\IOQ\".-V*!tT;#fRifIQRRi < ygR\1,*N :[,:" 2.1.1.3 Căn cứ vào lưu lượng xe thiết kế ở năm tính toán: V*8bC*)0*<+%,?)QROR'),*+%,QROf m`+)5%%,)SOi<,*<ob$K+-eee, e;YV*T;#fRifIQRRibg"g"OZ'S%,)QRQ^" V*z%%C1V%,<$1V*CFaU+%*@1V+'D F`7*5'(*)5%";N0F a1V" /8<$FaU1V+%*@1V*%-V*60Q*T;#fRifIQRRi"V* N:[,:%,L Bảng 2.1.Hệ số quy đổi từ xe các loại ra xe con. 3V @ 3V + 3V * 3V0Q b,1V [qK QiE 3V0>g b%! ,1V[q %K 3Vs* *>'1V [qs* *> 9:[,: R'Q R'g O'R Q'R Q'i f'R 4L# FQROR WYR'OO{OMR'O^{QMR'_O{QMR'R^{Q'iZ{QXRWiQgY1FPZ p*'U%%C)0*<+'(%%C)5%SOi V*DSL # 1FQRQ^ W# 1FQROR "YOMFZ O^IO (2.1). *>L NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh i .*@1V 9N Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ M# 1F QRQ^ L  .%C1V)5%SOi<,*+" M# 1F QROR  L.%C1VCFa)0*<+%,?)QROR" # 1F QROR WiQgY1FPZ" MFL/8<$)1V,)'8<$,C1+)S,*%%C1V A0*<+,&($)v$+A1V" FWOQ\" ,*DSY2.1ZCL# FQRgO WfROhY1FPZ" 0*[0gbg"f"QT;#fRifIQRRi'%%C1V$K- eee%,#|gRRRY1FPZ'$K-e;%,#|iRRY1FPZ" 2.2.1. Xác định cấp thiết kế. p,*+)S!nT-%,-eee" 2.2.TÍNH TOÁN - CHỌN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TUYẾN: 2.2.1.Tốc độ thiết kế: T)S,*NF%,:[,:'%,-eee !n$%,;  WhRYPZ"YV*60fbg"i"Q"T;#fRif}QRRiZ" 2.2.2.Xác định độ dốc dọc lớn nhất: 9$n%K- 1 %,$<**-0+%*@1V@!7 bC+8<L I 985n'*02+8L M4Ss*0%K5a<S0B" M4Ss*0j5<S[+r[+1VK`" I 98Y%,1s`(1&,(+'$n C1+U<&$ar(1&,+TWT 1 MT  Z" M#  )NT 1 0*D0,*<&$,&D" M#  )NT  )  )%,$1V@[s,0?N" 2.2.2.1.Phương trình cân bằng sức kéo:  1 WpI~ (2.2). *>L MpL&$%BE%*@1V'%,<Ss*B1V!O5n%CB 1V<2U<S0D(" k+Bpb,*%*@1V,$1V@;$KUA<$'+ *,C%K8[K*5a"p,*$ 1V@;,[A:&$%B1Vp" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh _ Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ M~L/8<$<S0%)b%*@`,SB[+1V"k0 n`%,[!D+[0Q"O•DDIe}?;€9S /*,•nC~ R WR'ROi";K; x WhRxP|iRxPN[@B%$1V b:2!%?[@r'!8<$<S0%))%!V*$ " ~W~ R {[OMR'RO{Y;IiRZ] WR'ROi{•OMR'RO{YhRIiRZ‚WR'RO^i *>L;}%,$@1VYxPZ" 9$%K-(V*8,C60Q"QL Bảng 2.2.Độ dốc dọc thiết kế lớn nhất. .*@1V ,? Y\Z ;YPZ p ~  1 \ 3V0`YmgIiRfZ ^ hR R'Rgigh R'RO_i O'h^ 3V0YƒOgRZ _O hR R'Rg_R_ R'RO_i O'^_ 3V0]Y„HgIiOZ O^ hR R'RfQgf R'RO_i Q'ih 3V*Ym*<*Z OO hR R'RXXOh R'RO_i _'RX V*60Oibi"X"g"T;#fRifIQRRiSK-B%,-e;, N%,d:[:C 1 W_Y\Z"#?0n$n C%qA0[0*1V@$"V*[0F0!'A*-0+ %*@1V@$N 1 WO'h^\"!nV*+,N $%C,*7<=-%K"#-,?G1V0`%8D* OO\";AC%qn 1 WO'^\YZYnV*1V0Z,@-1V0 `@DK$Z" 2.2.2.2.Phương trình cân bằng sức bám: e… 1 Wp…I~ (2.3).  … k G P D G ω ϕ − =  (2.4). *>L Mp…L#&$%1+dV*8[+BDD" MϕL/8<$[+nB[+1VK`dV*@+B`' (*+%-ϕ*8[-%C'S%,`t[t'ϕWR'g" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh X Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ Mk  Ln%CbB[+1VBYkZYC%-V*<$%8*: +Z" I3V0`L k  WQ1ORiWQORY#Z I3V0Lk  W_hY#Z I3V0]L k  WiiY#Z I3V*L k  WXY#Z MkLn%C*,[BDDY#Z" I3V0`L kWk O MQk Q WiRMQ{ORiWQ_RY#Z" I3V0LkWk O Mk Q WQXM_hW^iY#Z" I3V0]L kWk O Mk Q WOXMiiWXQY#Z I3V*L kWk O Mk Q WXMiWOQY#Z" M † L4S0BD(YxkZ"   Og ""  Q VFk = ω (2.5) *>L IL/8<$<S0D(Yk"< Q P f Z" I„Lp8(7>BDDY Q Z"  I;L$1V@5$<*KD(xP'@C>".- [$K$>'*(*+0$>[8!"; W;  W_RYPZ" ,„CV*60OT5ee‡/Kpˆx9‰‰}?T*n"‡' F0(A860Q"gL Bảng 2.3.Sức cản không khí của các loại xe .*@1V Yxk"4 Q P f Z „Y Q Z ;YPZ  ω YkZ 3V0` R'RX _ _R OO_'gO 3V0 R'R_ i _R hg'Rh 3V0] R'Ri f _R ii'gh 3V* R'RQ Q _R OO'Rh xF0(*+++B+DSQ"Q'Q"g'Q"fC60Q"f Bảng2.4.Nhân tố động lực và độ dốc dọc lớn nhất .*@1V ϕ kYx#Z k  Yx#Z  ω Yx#Z pŠ Š 1 Y\Z 3V0` R'g Q_R QOR O'O_gO R'QfQ QQ'iQ 3V0 R'g ^i _h R'hgRh R'QR_ Oh'^i NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh h Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ 3V0] R'g XQ ii R'iigh R'QQO QR'iR 3V* R'g OQ X R'OORh R'O__ Of'^g U8,n 1 WOf'^g\ Y[Z" UYZ,Y[ZCKp…≥p≥~±n$n%K-%,L 1 WO'^\"9&%, $@,1V>,?%K-*G1V@K$' *F+N7nN!$70$A)0) *+" U$2n 1 WO'^Y\Z(%@+<$$1V@BU%*@1V pW 1 M~WR'RO^MR'RO_iWR'Rgii'U><$U%*@1V60Q"i" Bảng 2.5.Tốc độ xe chạy .*@1V 3V0 ` 3V0 3V0 ] 3V* ;$;YPZ _R'QO _Q'Xi __'iX OR^'gX ;-0+%*@1V@K$" 2.2.2.3 Điều kiện kinh tế: p*8N>)'+:S?"9A0(1& n$n%,Q\" U$2n 1 WQ\(%@+<$$1V@BU%*@1V pW 1 M~WR'RQMR'RO_iWR'Rg_iU><$U%*@1V60Q"_ Bảng 2.6.Tốc độ xe chạy .*@1V 3V0 ` 3V0 3V0 ] 3V* ;$;YPZ i^'RQ i^'OR _i'QX OR^'^i 2.2.3. Độ dốc dọc nhỏ nhất: 9$nj-    Cn<**0[0*8$A*+K *2[!'0[0*D%7nd<+2L M9$Kr*@>2[!Y,*'7-'o,*o7Z    Wi‹Y+[8g‹*@gRIiRYZZ" M9$Kr*@D>2[!Y7*Z   WR‹" 2.2.4.Tầm nhìn trên bình đồ S I , S II , S IV : 9A0[0**,1V@!%+1V0%D0[0*N- !,-(KA%+1V1o%q*`2 U1VKK@Y>Z%,+C>"T,,Cn%,? N" 2.2.4.1.Tầm nhìn một chiều S I : NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh ^ S II S h l o S h l pu1 1 1 l pu2 2 2 Hình 2.2: Sơ đồ tầm nhìn tránh xe hai chiều Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ TDS1+?NL  ohpuI lSlS ++= W R Q ZYQif_'g l i VKV + ±× × + ϕ (2.6). *>L M%  LT,1V@*0S&%qWO<" %  W _'g V YZ" M4  LT,21V"4  W ZYQif Q i VK ±× × ϕ MxL/8<$<ob'nxWO'fYn!*,Z" M;L$1V@(*+';W_RYPZ" ML9$n!'*(*+%-WR" MϕL/8<$[+n!%-*8[N`<@LϕW R'i" M% R L9*@r*,'%-% R WORYZ" ++,*DSYQ"_Z>L  ZYgi'__OR ZRi'RYQif _Rf'O _'g _R Q mS I =+ ±× × += V*?N$A1V@!60ORbi"O"O"T;#fRifIQRRiK -e;'$;W_RPN?N21V$A4 e WXiYZ"#! n4 e WXiYZA0[0**,1V@,&%qA@1VK$ *" 2.2.4.2.Tầm nhìn hai chiều S II :  NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh OR l 0 S h l pu 1 1 S I Hình 2.1: Sơ đồ tầm nhìn một chiều . GVHD: T.S PHAN CAO THỌ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC TUYẾN 1. 1VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG – MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. 1. 1 .1. Vị trí. MLx*0+Ur8[+1Vs?1V@YZ" 1& quot;C 1+ V*DSBƒs" 1 WR'iMR'RRi;Y1s*C1V@CZ"

— Xem thêm —

Xem thêm: do an thiet ke duong 1 , do an thiet ke duong 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu do-an-thiet-ke-duong-1

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.307069063187 s. Memory usage = 18.57 MB