do an thiet ke duong 1

55 389 3
Quang Trung Trần

Quang Trung Trần Gửi tin nhắn

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/55 trang
Tải xuống 4,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2013, 01:10

đồ án đường 1 Phan Cao Thọ Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC TUYẾN 1.1VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG – MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. 1.1.1.Vị trí tuyến đường:  !"#$ %&'(')*+%,-./0,123&4567 89:3&" 1.1.2. Mục đích ý ngĩa của tuyến: ;81&,<=>?0@*+A5<@?'+ @B05'@*8%C*8<01-'%D, *+'@@*D'ECD+F$G" 1.1.3. Nhiệm vụ thiết kế. $HI6',$9,#JK+<$%8*K:L M6N:%8LOPQRRRR" M9:S+OR" MT+<$%8-'B)'NU!/" M.%C1V@#WQXRY1VP"Z'@A,)QROR" M/8<$)1V[N,)FWOQ\" M,?G1VL . 1V*LOO\" . 1V0]LO^\" . 1V0L_O\" . 1V0`L^\" 1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN: 1.2.1. Điều kiện thuỷ văn : !>-a!D>8C<b%'15c, )D0BK?+"4$D>K1!' 0*85$%C";d*d3eee'V*<$ %8@@'%C,SK?<-f\%,gR_" 1.2.2. Điều kiện địa hình, địa mạo : Fd:[:Y>QF0:[!Z'* [N<*KK[A%,UhRQiR"9N>$5$j' $<a[f\Ih\'%K-OR\IOQ\"k0+bl NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh O Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ _',<&UR'iQ"Yl%8[N:-%KLOPQRRRR!DA8( 1+*B+bl"Z ;dF>,*<$'D><D"@VV*&< +F0:"m`-n<@'D>$&'D,1K'&>,oj 5QR\'j"p,*`AN'?+5+<** 5$dCK8N,n5+C%q-" 1.2.3.Khí hậu: 98(d,><a%Krd'a- ".C5$%K!1!>K".C5 $%K'?A0[0**+K1!':$C< aB" 1.3. CÁC ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI: 1.3.1. Tình hình phát triển dân số: /89:3&>8(!%,O"R_g Q '&<$_g"XOi'&<$ [NF&_RP Q "*,8>OO5,('[*:OR12,O-" -./0L 32/56NL 9*@F&&[$0+nV*'?+ D&"#,o'1K1&'8[d0*0<= C,>'@*8*D+D*@" p*SC?FnB<1&1*! &-:NBD" 1.3.2. Tình hình lao động, ngành nghề trong vùng: *F@,'*>D8 ,%&8%,B'ABD8+A',b)" p&*B%,D"4$%C%*-85$ "*D,>A[a<%C%K%*bb*DD N" 1.4. CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN KHÁC: 1.4.1. Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu và đường vận chuyển: I3)'<7s%-@+@%q8" I6!D%-@[!DBTD3@8>D<- _RP"  I9++%*@'-$+)%-@j+BTD3@8" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh Q Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ IT+'<@%-@<D" I9-7'FA-%C*->A%--U"9,*U ,*<77'*,>A%--@+(jnK% [N%,LOIQ" 1.4.2. Điều kiện cung cấp bán thành phẩm, cấu kiện và đường vận chuyển. T+[+,t,-8<JC<01-@++D*'+ &DN"#)%<01-B1+S?B<$%C'-%C V*!?`" *d2><J@%K*D-;%!8r+dK *>+%*@[+,t'-8,%8A&DN%,5 $%C" 1.4.3. Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công: $%&(B8'@&& D'%%C%*:,*':%*u*>-%C*8 b:&%5>?@+,DN'*,,D NU0FC?%KD)8%,*&" 9D2UDDN5@-%C*"9v +[w,8'>N'0)F0%q$'>rw<?8 " p*SC?FnB81&!&&*d -:N,B*81&,";NV*8[d' 0j<=C8>@*8*D+D,D *@" 1.4.4. Khả năng cung cấp các loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công: T+51&%7*,*,>?B+[w>N')%, [D>A0[0*D@-%C," 1.4.5. Khả năng cung cấp các loại nhiên liệu, năng lượng phục vụ thi công: K&2>-$%*>8A+%*@!%8 bbD%,-%C"m`++12V2>8bb<*@, <01-!8<ob)%CD%,-%C" 1.4.6. Khả năng cung cấp các loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt: xF$%&8*>0)-+%*@ tbb<*@*+['D&D-%C" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh g Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ 1.4.7. Điều kiện về thông tin liên lạc và y tế: /88$D%!%@'21$-8'12"T+[8) >B122CN,>?D%!%@D12+S? B&&"9&%,8%C*D+D'+<+D'@* 87*0+r[D,+[,>%!F"90 [0*<5S>@%*10" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh f Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ Chương 2: CHỌN CẤP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 2.1. XÁC ĐỊNH CẤP THIẾT KẾ CỦA TUYẾN : 2.1.1. Các căn cứ: 2.1.1.1. Căn cứ vào chức năng chủ yếu của tuyến: 9&%,$%&'(')*+B89: 3&,8H"N,<=@*8%C*<+A' )*%'D5rd'%@%(+A"k>? +A8$*D*d'+Ab,++B,? " 2.1.1.2. Căn cứ vào địa hình: F:[,:>$<a[Uf\I X\'%K-UOR\IOQ\".-V*!tT;#fRifIQRRi < ygR\1,*N :[,:" 2.1.1.3 Căn cứ vào lưu lượng xe thiết kế ở năm tính toán: V*8bC*)0*<+%,?)QROR'),*+%,QROf m`+)5%%,)SOi<,*<ob$K+-eee, e;YV*T;#fRifIQRRibg"g"OZ'S%,)QRQ^" V*z%%C1V%,<$1V*CFaU+%*@1V+'D F`7*5'(*)5%";N0F a1V" /8<$FaU1V+%*@1V*%-V*60Q*T;#fRifIQRRi"V* N:[,:%,L Bảng 2.1.Hệ số quy đổi từ xe các loại ra xe con. 3V @ 3V + 3V * 3V0Q b,1V [qK QiE 3V0>g b%! ,1V[q %K 3Vs* *>'1V [qs* *> 9:[,: R'Q R'g O'R Q'R Q'i f'R 4L# FQROR WYR'OO{OMR'O^{QMR'_O{QMR'R^{Q'iZ{QXRWiQgY1FPZ p*'U%%C)0*<+'(%%C)5%SOi V*DSL # 1FQRQ^ W# 1FQROR "YOMFZ O^IO (2.1). *>L NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh i .*@1V 9N Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ M# 1F QRQ^ L  .%C1V)5%SOi<,*+" M# 1F QROR  L.%C1VCFa)0*<+%,?)QROR" # 1F QROR WiQgY1FPZ" MFL/8<$)1V,)'8<$,C1+)S,*%%C1V A0*<+,&($)v$+A1V" FWOQ\" ,*DSY2.1ZCL# FQRgO WfROhY1FPZ" 0*[0gbg"f"QT;#fRifIQRRi'%%C1V$K- eee%,#|gRRRY1FPZ'$K-e;%,#|iRRY1FPZ" 2.2.1. Xác định cấp thiết kế. p,*+)S!nT-%,-eee" 2.2.TÍNH TOÁN - CHỌN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TUYẾN: 2.2.1.Tốc độ thiết kế: T)S,*NF%,:[,:'%,-eee !n$%,;  WhRYPZ"YV*60fbg"i"Q"T;#fRif}QRRiZ" 2.2.2.Xác định độ dốc dọc lớn nhất: 9$n%K- 1 %,$<**-0+%*@1V@!7 bC+8<L I 985n'*02+8L M4Ss*0%K5a<S0B" M4Ss*0j5<S[+r[+1VK`" I 98Y%,1s`(1&,(+'$n C1+U<&$ar(1&,+TWT 1 MT  Z" M#  )NT 1 0*D0,*<&$,&D" M#  )NT  )  )%,$1V@[s,0?N" 2.2.2.1.Phương trình cân bằng sức kéo:  1 WpI~ (2.2). *>L MpL&$%BE%*@1V'%,<Ss*B1V!O5n%CB 1V<2U<S0D(" k+Bpb,*%*@1V,$1V@;$KUA<$'+ *,C%K8[K*5a"p,*$ 1V@;,[A:&$%B1Vp" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh _ Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ M~L/8<$<S0%)b%*@`,SB[+1V"k0 n`%,[!D+[0Q"O•DDIe}?;€9S /*,•nC~ R WR'ROi";K; x WhRxP|iRxPN[@B%$1V b:2!%?[@r'!8<$<S0%))%!V*$ " ~W~ R {[OMR'RO{Y;IiRZ] WR'ROi{•OMR'RO{YhRIiRZ‚WR'RO^i *>L;}%,$@1VYxPZ" 9$%K-(V*8,C60Q"QL Bảng 2.2.Độ dốc dọc thiết kế lớn nhất. .*@1V ,? Y\Z ;YPZ p ~  1 \ 3V0`YmgIiRfZ ^ hR R'Rgigh R'RO_i O'h^ 3V0YƒOgRZ _O hR R'Rg_R_ R'RO_i O'^_ 3V0]Y„HgIiOZ O^ hR R'RfQgf R'RO_i Q'ih 3V*Ym*<*Z OO hR R'RXXOh R'RO_i _'RX V*60Oibi"X"g"T;#fRifIQRRiSK-B%,-e;, N%,d:[:C 1 W_Y\Z"#?0n$n C%qA0[0*1V@$"V*[0F0!'A*-0+ %*@1V@$N 1 WO'h^\"!nV*+,N $%C,*7<=-%K"#-,?G1V0`%8D* OO\";AC%qn 1 WO'^\YZYnV*1V0Z,@-1V0 `@DK$Z" 2.2.2.2.Phương trình cân bằng sức bám: e… 1 Wp…I~ (2.3).  … k G P D G ω ϕ − =  (2.4). *>L Mp…L#&$%1+dV*8[+BDD" MϕL/8<$[+nB[+1VK`dV*@+B`' (*+%-ϕ*8[-%C'S%,`t[t'ϕWR'g" NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh X Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ Mk  Ln%CbB[+1VBYkZYC%-V*<$%8*: +Z" I3V0`L k  WQ1ORiWQORY#Z I3V0Lk  W_hY#Z I3V0]L k  WiiY#Z I3V*L k  WXY#Z MkLn%C*,[BDDY#Z" I3V0`L kWk O MQk Q WiRMQ{ORiWQ_RY#Z" I3V0LkWk O Mk Q WQXM_hW^iY#Z" I3V0]L kWk O Mk Q WOXMiiWXQY#Z I3V*L kWk O Mk Q WXMiWOQY#Z" M † L4S0BD(YxkZ"   Og ""  Q VFk = ω (2.5) *>L IL/8<$<S0D(Yk"< Q P f Z" I„Lp8(7>BDDY Q Z"  I;L$1V@5$<*KD(xP'@C>".- [$K$>'*(*+0$>[8!"; W;  W_RYPZ" ,„CV*60OT5ee‡/Kpˆx9‰‰}?T*n"‡' F0(A860Q"gL Bảng 2.3.Sức cản không khí của các loại xe .*@1V Yxk"4 Q P f Z „Y Q Z ;YPZ  ω YkZ 3V0` R'RX _ _R OO_'gO 3V0 R'R_ i _R hg'Rh 3V0] R'Ri f _R ii'gh 3V* R'RQ Q _R OO'Rh xF0(*+++B+DSQ"Q'Q"g'Q"fC60Q"f Bảng2.4.Nhân tố động lực và độ dốc dọc lớn nhất .*@1V ϕ kYx#Z k  Yx#Z  ω Yx#Z pŠ Š 1 Y\Z 3V0` R'g Q_R QOR O'O_gO R'QfQ QQ'iQ 3V0 R'g ^i _h R'hgRh R'QR_ Oh'^i NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh h Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ 3V0] R'g XQ ii R'iigh R'QQO QR'iR 3V* R'g OQ X R'OORh R'O__ Of'^g U8,n 1 WOf'^g\ Y[Z" UYZ,Y[ZCKp…≥p≥~±n$n%K-%,L 1 WO'^\"9&%, $@,1V>,?%K-*G1V@K$' *F+N7nN!$70$A)0) *+" U$2n 1 WO'^Y\Z(%@+<$$1V@BU%*@1V pW 1 M~WR'RO^MR'RO_iWR'Rgii'U><$U%*@1V60Q"i" Bảng 2.5.Tốc độ xe chạy .*@1V 3V0 ` 3V0 3V0 ] 3V* ;$;YPZ _R'QO _Q'Xi __'iX OR^'gX ;-0+%*@1V@K$" 2.2.2.3 Điều kiện kinh tế: p*8N>)'+:S?"9A0(1& n$n%,Q\" U$2n 1 WQ\(%@+<$$1V@BU%*@1V pW 1 M~WR'RQMR'RO_iWR'Rg_iU><$U%*@1V60Q"_ Bảng 2.6.Tốc độ xe chạy .*@1V 3V0 ` 3V0 3V0 ] 3V* ;$;YPZ i^'RQ i^'OR _i'QX OR^'^i 2.2.3. Độ dốc dọc nhỏ nhất: 9$nj-    Cn<**0[0*8$A*+K *2[!'0[0*D%7nd<+2L M9$Kr*@>2[!Y,*'7-'o,*o7Z    Wi‹Y+[8g‹*@gRIiRYZZ" M9$Kr*@D>2[!Y7*Z   WR‹" 2.2.4.Tầm nhìn trên bình đồ S I , S II , S IV : 9A0[0**,1V@!%+1V0%D0[0*N- !,-(KA%+1V1o%q*`2 U1VKK@Y>Z%,+C>"T,,Cn%,? N" 2.2.4.1.Tầm nhìn một chiều S I : NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh ^ S II S h l o S h l pu1 1 1 l pu2 2 2 Hình 2.2: Sơ đồ tầm nhìn tránh xe hai chiều Đồ Án Môn Học TKĐ Ô Tô. GVHD: T.S PHAN CAO THỌ TDS1+?NL  ohpuI lSlS ++= W R Q ZYQif_'g l i VKV + ±× × + ϕ (2.6). *>L M%  LT,1V@*0S&%qWO<" %  W _'g V YZ" M4  LT,21V"4  W ZYQif Q i VK ±× × ϕ MxL/8<$<ob'nxWO'fYn!*,Z" M;L$1V@(*+';W_RYPZ" ML9$n!'*(*+%-WR" MϕL/8<$[+n!%-*8[N`<@LϕW R'i" M% R L9*@r*,'%-% R WORYZ" ++,*DSYQ"_Z>L  ZYgi'__OR ZRi'RYQif _Rf'O _'g _R Q mS I =+ ±× × += V*?N$A1V@!60ORbi"O"O"T;#fRifIQRRiK -e;'$;W_RPN?N21V$A4 e WXiYZ"#! n4 e WXiYZA0[0**,1V@,&%qA@1VK$ *" 2.2.4.2.Tầm nhìn hai chiều S II :  NHÓM SV : Nguyễn Văn Ma ̣ nh-Nguyễn Công Tha ̀ nh OR l 0 S h l pu 1 1 S I Hình 2.1: Sơ đồ tầm nhìn một chiều . GVHD: T.S PHAN CAO THỌ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC TUYẾN 1. 1VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG – MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. 1. 1 .1. Vị trí. MLx*0+Ur8[+1Vs?1V@YZ" 1& quot;C 1+ V*DSBƒs" 1 WR'iMR'RRi;Y1s*C1V@CZ"
- Xem thêm -

Xem thêm: do an thiet ke duong 1 , do an thiet ke duong 1

Bình luận về tài liệu do-an-thiet-ke-duong-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP