giao an mi thuat lop 4

73 253 0
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/73 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 11:10

Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4 mÜ tht 4 tn 1 bµi 1 V TRANG TRÊ. MU SÀÕC V CẠCH PHA MU. I: mơc tiªu - Biãút thãm ba mu måïi do cạc càûp mu cå bn pha träün våïi nhau: da cam, têm, xanh lạ cáy. - Nhận biết được các cặp màu booe túc. - Pha được các màu theo hướng dẫn/ -HSKG: Pha đúng các màu da cam xanh lá cây tím. II: chn bÞ Giạo viãn. - Bng mu cå bn v ba mu måïi do cạc càûp mu cå bn pha träün, cạc mu nọng, lảnh - Mäüt säú tranh hoa, qu, âäư váût cọ cạc mu: â, vng, xanh, da cam, têm, xanh lạ cáy. Hc sinh. - Våí táûp v, bụt mu. III. c¸c ho¹t ®éng chđ u Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt * Giạo viãn giåïi thiãûu cạch pha mu. - u cáưu hc sinh nhàõc lải cạc mu gäúc: - Chè vo bng mu v cho cạc em nháûn tháúy: + Mu â + mu vng = mu da cam. + Mu â + mu xanh = mu têm. + Mu xanh + mu vng = mu xanh lủc. * Giạo viãn giåïi thiãûu mu bäø tục. - Mu da cam, mu têm, mu xanh lủc (xanh lạ cáy). (ba mu bäø tục) - Hai mu bäø tục khi âỉïng cảnh nhau tảo ra sàõc âäü tỉång phn, tän nhau lãn rỉûc råỵ hån: - Chè vo bng mu cạc càûp mu bäø tục. +  bäø tục cho mu xanh lạ cáy v ngỉåüc lải. + Xanh bäø tục cho mu da cam v + Mu â, mu vng, mu xanh. (ba mu gäúc) Hc sinh theo di. - Hc sinh nháûn ra cạc mu bäø tục cho nhau theo hỉåïng mi tãn. Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4 ngỉåüc lải. + Vng bäø tục cho mu têm v ngỉåüc lải. * Giạo viãn giåïi thiãûu mu nọng, mu lảnh. - Cho hc sinh xem bng mu. Nãu ra cho hc sinh nháûn xẹt nhỉỵng mu no nhçn vo gáy cm giạc nọng, lảnh. - Trong bng mu theo thỉï tỉû tỉì: * Mu â âãún mu têm: l cạc mu nọng. * Mu vng âãún sạt mu têm l mu lảnh. - u cáưu hc sinh chè ra mäüt säú âäư váût, cáy hoa, qu cọ mu nọng hồûc lảnh. - Khi v tranh vãư ma âäng chụng ta nãn sỉí dủng nhiãưu mu lảnh. - Khi v tranh vãư ma h chụng ta nãn sỉí dủng nhiãưu mu nọng. + Mu nọng l nhỉỵng mu gáy cho chụng ta cm giạc áúm, nọng. + Mu lảnh l nhỉỵng mu gáy cho chụng ta cm giạc mạt, lảnh . Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi cạc cáu hi ca giạo viãn theo cm nháûn ca mçnh. Hoảt âäüng 2. Cạch pha mu. - Lm máùu cạch pha mu bäüt, mu nỉåïc .trãn khäø giáúy låïn cho hc sinh quan sạt. Vỉìa thao tạc pha mu giạo viãn vỉìa nhàõc lải cạc mu sàõc âãø hc sinh hiãøu r hån. * Lỉu cạc càûp mu phi pha våïi t lãû bàòng nhau måïi ra âụng mu thỉï ba. Hc sinh theo di. Hoảt âäüng 3.Thỉûc hnh. - u cáưu chn pha mu v v mu vo âụng hçnh åí bi thỉûc hnh. - Theo di nhàõc nhåí hc sinh lm bi. Hc sinh chn pha mu v v mu vo âụng hçnh åí bi thỉûc hnh. Hoảt âäüng 4. Nháûn xẹt, âạnh giạ. - Hỉåïng dáùn hc sinh nháûn xẹt mäüt säú bi v â hon thnh: + Mu sàõc. + Cạch pha mu. - Âạnh giạ, xãúp loải bi v. - Tỉû liãn hãû våïi bi ca mçnh v tçm ra cạc bi v âẻp theo thêch. - Âạnh giạ, nháûn xẹt bi táûp. Dàûn d. - Quan sạt nãu mu åí hoa, qu, lạ .l mu nọng hay lảnh . Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 - Quan saùt hoa, laù vaỡ chuỏứn bở mọỹt sọỳ bọng hoa, chióỳc laù thỏỷt õóứ laỡm mỏựu cho baỡi tuỏửn sau. Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4 mÜ tht 4 tn 2 bµi 2 V THEO MÁÙU V HOA, LẠ I: mơc tiªu - Hc sinh hiểu âỉåüc hçnh dạng, âàûc âiãøm m u sà ắc của hoa lá. - Biãút cạch v hoa, lạ - V âỉåüc mäüt bäng hoa, chiãúc lạ theo máùu. - Hc sinh u thêch v âẻp ca hoa, lạ trong thiãn nhiãn; cọ thỉïc chàm sọc, bo vãû cáy cäúi. - HSKG: Sắp xếp hình vẽ cân đối.hình vẽ gần với mẫu. II: chn bÞ Giạo viãn. - Tranh hồûc nh mäüt vi loải hoa, lạ cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp. - Mäüt vi loải hoa, lạ cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp âãø lm máùu v. - Hçnh minh hoả hỉåïng dáùn cạch v hoa, lạ cáy. - Bi v ca hc sinh nàm trỉåïc. Hc sinh. - Våí Táûp v . - Mäüt vi loải hoa, lạ tháût cọ hçnh dạng, mu sàõc âẻp. - Bụt chç, mu v. III. c¸c ho¹t ®éng chđ u Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt - Giåïi thiãûu mäüt säú hçnh nh cạc loải hoa, lạ âãø hc sinh tháúy v âẻp ca chụng qua hçnh dạng v mu sàõc. + Tãn ca bäng hoa, chiãúc lạ. + Hçnh dạng, âàûc âiãøm mäùi loải hoa, lạ. + Mu sàõc ca mäùi loải hoa, lạ. + Sỉû khạc nhau vãư hçnh dạng, mu sàõc giỉỵa mäüt säú loải hoa, lạ + Kãø tãn, hçnh dạng, mu sàõc ca mäüt säú loải hoa, lạ khạc m em biãút. - Kãút lûn: Hoa, lạ cáy cọ nhiãưu hçnh dạng, âàûc âiãøm v mu sàõc khạc nhau, nãn mäùi loải hoa, lạ âãưu cọ v âẻp riãng. Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi cạc cáu hi ca giạo viãn theo cm nháûn ca mçnh. Hoảt âäüng 2: Cạch v hoa, lạ - u cáưu hc sinh quan sạt máùu v tranh, nh â chøn bë âãø cạc em nháûn ra mäüt sä Quan sạt, nháûn xẹt. Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4 ú hoa, lạ cáy. - Chn máùu v v hỉåïng dáùn hc sinh quan sạt k hoa, lạ trỉåïc khi v. + V khung hçnh chung ca hoa, lạ trỉåïc (Hçnh vng, hçnh chỉỵ nháût .) + Ỉåïc lỉåüng t lãû v v phạc cạc nẹt chênh ca hoa, lạ bàòng nẹt thàóng. + Chènh lải cạc nẹt v cho giäúng chiãúc lạ v táøy nhỉỵng nẹt bë thỉìa. + V thãm chi tiãút cho r âàûc âiãøm ca hoa, lạ. + V mu theo máùu. Hoảt âäüng 3: Thỉûc hnh - Cho hc sinh xem mäüt säú bi v hoa, lạ cáy ca hc sinh nàm trỉåïc. - Giạo viãn gåüi hc sinh lm bi: + V hçnh vỉìa våïi pháưn giáúy â chøn bë hồûc våí táûp v. + V theo cạc bỉåïc â hỉåïng dáùn. + V mu. - Quan sạt v gåüi thãm. Hc sinh lm bi thỉûc hnh vo våí. Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ - Gåüi hc sinh nháûn xẹt mäüt säú bi v â hon thnh v cạc bi v trãn bng vãư: + Cạch sàõp xãúp bäú củc. + Hçnh dạng (giäúng máùu) + Mu sàõc âụng. - Cho hc sinh tỉû xãúp loải cạc bi v theo thêch (bi v âẻp, bi v chỉa âẻp). - Âạnh giạ v xãúp loải cạc bi v. - Tỉû liãn hãû våïi bi ca mçnh v tçm ra cạc bi v âẻp theo thêch. - Âạnh giạ, nháûn xẹt bi táûp. Dàûn d. - Quan sạt hçnh dạng v âàûc âiãøm ca cạc con váût quen thüc. - Sỉu táưm tranh, nh vãư cạc con váût. mÜ thu¹t 4 tn 3 bµi 3 V TRANH ÂÃƯ TI CẠC CON VÁÛT QUEN THÜC I: mơc tiªu - Hc sinh biãút hçnh dạng, âàûc âiãøm ca cạc con váût quen thüc - Biãút cạch v v v âỉåüc tranh vãư con váût, v mu theo thêch. Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 - Yóu móỳn caùc con vỏỷt vaỡ coù yù thổùc chm soùc vỏỷt nuọi. -HSKG: Sp xp hỡnh v cõn i, bit chn mu, v mu phự hp. II: chuẩn bị Giaùo vión. - Sổu tỏửm mọỹt sọỳ tranh, aớnh vóử caùc con vỏỷt quen thuọỹc coù hỗnh daùng, maỡu sừc khaùc nhau. - Tranh veợ õóử taỷi con vỏỷt cuớa hoỹc sinh. - Hỗnh minh hoỹa hổồùng dỏựn caùch veợ tranh con vỏỷt. Hoỹc sinh. - Sổu tỏửm tranh, aớnh vóử caùc con vỏỷt. - Vồớ tỏỷp veợ vaỡ caùc vỏỷt duỷng khaùc õóứ hoỹc bọỹ mọn. III. các hoạt động chủ yếu Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión Hoaỷt õọỹng cuớa hoỹc sinh Hoaỷt õọỹng 1: Tỗm vaỡ choỹn nọỹi dung õóử taỡi. - Giồùi thióỷu hỗnh aớnh caùc con vỏỷt vaỡ õỷt cỏu hoới õóứ hoỹc sinh nhỏỷn bióỳt: + Tón caùc con vỏỷt. + Hỗnh daùng vaỡ maỡu sừc .cuớa con vỏỷt. + ỷc õióứm nọứi bỏỷt cuớa con vỏỷt. + Caùc bọỹ phỏỷn chờnh (õỏửu, mỗnh, chỏn .) cuớa con vỏỷt. + Ngoaỡi caùc hỗnh aớnh trong tranh, aớnh em coỡn bióỳt nhổợng con vỏỷt naỡo nổợa? Em thờch con vỏỷt naỡo nhỏỳt? Vỗ sao? + Em seợ veợ con vỏỷt naỡo? + Nóu lồỹi ờch cuớa con vỏỷt õoù. Quan saùt, nhỏỷn xeùt vaỡ traớ lồỡi caùc cỏu hoới cuớa giaùo vión theo caớm nhỏỷn cuớa mỗnh. * Con trỏu: thỏn daỡi, õỏửu coù sổỡng . * Con voi: thỏn to, õỏửu coù voỡi, ngaỡ . * Con thoớ: thỏn nhoớ, tai daỡi . Hổồùng cho hoỹc sinh roợ hồn vóử õỷc õióứm cuớa caùc con vỏỷt õởnh veợ. Cỏu hoới: * Con vỏỷt naỡy gọửm nhổợng bọỹ phỏỷn chờnh naỡo? * Em nhỏỷn ra con voi, con choù nhồỡ nhổợng õỷc õióứm naỡo? * Con meỡo, con choù thổồỡng coù nhổợng maỡu naỡo? * Hoaỷt õọỹng cuớa caùc con vỏỷt õoù thổồỡng laỡm gỗ? (Khi õổùng, khi nũm, khi chaỷy, khi bừt mọửi .) - ỏửu, mỗnh, chỏn, õuọi . - Maỡu vaỡng, maỡu õen . Hoaỷt õọỹng 2. Caùch veợ con vỏỷt. - Giồùi thióỷu hỗnh minh hoỹa õóứ hoỹc sinh nhỏỷn ra: Hoỹc sinh theo doợi caùc bổồùc hổồùng dỏựn cuớa giaùo vión. Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4 + V hçnh vỉìa våïi pháưn giáúy åí våí táûp v. + V phạc hçnh dạng chung ca con váût. + V cạc bäü pháûn chênh trỉåïc, sau âọ måïi v cạc bäü pháûn chi tiãút sau, nãn v chi tiãút cho âụng, r âàûc âiãøm ca con váût. Chụ nãn v hçnh dạng ca con váût khi âi, âỉïng, chảy . - V thãm cạc con váût hồûc cnh váût xung quanh cho bỉïc tranh thãm sinh âäüng. - V mu theo thêch. Hoảt âäüng 3. Thỉûc hnh. - Gåüi cho hc sinh nhåï lải nhỉỵng hçnh nh con váût âënh v v mäüt säú chi tiãút phủ ph håüp âãø lm cho bỉïc tranh thãm sinh âäüng. + Chn con váût u thêch âãø lm bi táûp. Hoảt âäüng 4. Nháûn xẹt âạnh giạ. - Hỉåïng dáùn hc sinh nháûn xẹt mäüt säú bi v (bäú củc, âàûc âiãøm con váût, cạc hçnh nh phủ, mu sàõc). - Âạnh giạ, xãúp loải bi táûp. - Tỉû liãn hãû våïi tranh ca mçnh v tçm ra cạc bi v âẻp theo thêch. - Âạnh giạ, nháûn xẹt bi táûp. Dàûn d. - Vãư nh tiãúp tủc hon thnh bi táûp v quan sạt cạc con váût ni trong nh. - Cọ tçnh thỉång u, chàm sọc cạc loi váût cọ êch. mÜ thu¹t 4 tn 4 bµi 4 V TRANG TRÊ CHẸP HA TIÃÚT TRANG TRÊ DÁN TÄÜC I: mơc tiªu - Hc sinh tçm hiãøu v âẻp ca ha tiãút trang trê dán täüc. - Hc sinh biãút cạch chẹp v chẹp âỉåüc mäüt vi ha tiãút trang trê dán täüc. Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 - Hoỹc sinh yóu quyù, trỏn troỹng vaỡ coù yù thổùc giổợ gỗn vn hoaù dỏn tọỹc. -HSKG: Chộp c ha tit cõn i gn ging mu, tụ mu u phự hp. II: chuẩn bị Giaùo vión. - Sổu tỏửm mọỹt sọỳ mỏựu hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc. Mọỹt sọỳ trang phuỷc, õọử gọỳm .coù hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc. - Gồỹi yù caùch cheùp hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc. - Baỡi veợ cuớa hoỹc sinh caùc nm hoỹc trổồùc. Hoỹc sinh. - Sổu tỏửm hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc. - Vồớ veợ - Caùc vỏỷt duỷng khaùc õóứ hoỹc Myợ thuỏỷt III. các hoạt động chủ yếu Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión Hoaỷt õọỹng cuớa hoỹc sinh Hoaỷt õọỹng 1. Quan saùt, nhỏỷn xeùt - Giồùi thióỷu hỗnh aớnh vóử hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc vaỡ gồỹi yù cho hoỹc sinh tỗm hióứu: + Caùc hoỹa tióỳt trang trờ laỡ nhổợng hỗnh gi? + Hỗnh hoa, laù .ồớ caùc hoỹa tióỳt trang trờ õổồỹc veợ nhổ thóỳ naỡo?. + ổồỡng neùt, caùch sừp xóỳp hoỹa tióỳt trang trờ nhổ thóỳ naỡo?. + Hoỹa tióỳt õổồỹc duỡng õóứ trang trờ ồớ õỏu?. Hoaỷt õọỹng 2. Caùch cheùp hoỹa tióỳt trang trờ dỏn tọỹc. - Choỹn mọỹt vaỡi hỗnh mỏựu õồn giaớn õóứ hổồùng dỏựn hoỹc sinh caùch veợ theo tổỡng bổồùc. + Veợ phaùc hỗnh chung bũng neùt thúng cuớa hoỹa tióỳt. + Veợ caùc õổồỡng truỷc doỹc, ngang õóứ Quan saùt, nhỏỷn xeùt vaỡ traớ lồỡi caùc cỏu hoới cuớa giaùo vión theo caớm nhỏỷn cuớa mỗnh. - Hỗnh hoa, laù, con vỏỷt - Veợ õồn giaớn vaỡ caùch õióỷu. - ổồỡng neùt haỡi hoaỡ, caùch sừp xóỳp cỏn õọỳi, chỷt cheợ. - Caùc lng, tỏứm, õỗnh, chuỡa, bia õaù Hoỹc sinh theo doợi caùc bổồùc hổồùng dỏựn cuớa giaùo vión. Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực Trờng tiểu hoc Thành Minh 2****Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 . Hoỹc sinh laỡm baỡi thổỷc haỡnh vaỡo vồớ. - Hoỹc sinh choỹn baỡi veợ maỡ mỗnh ổa thờch. - aùnh giaù, nhỏỷn xeùt baỡi tỏỷp. Dỷn doỡ. - Coù yù thổùc baớo vóỷ caùc di saớn vn hoaù ồớ õởa phổồng. - Sổu tỏửm tranh, aớnh phong caớnh. mĩ thuạt 4 tuần 5 bài 5 THặèNG THặẽC MYẻ THUT XEM TRANH PHONG CANH. I: mục tiêu - Hiu veớ õeỷp cuớa tranh phong caớnh. - Cm nhn c v p ca tranh phong cnh. - Biết mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh - H/s KG chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em thích. thión nhión thọng qua bọỳ cuỷc, caùc hỗnh aớnh vaỡ maỡu sừc. - Hoỹc sinh yóu thờch thión nhión, coù yù thổùc gỗn giổợ, baớo vóỷ mọi trổồỡng thión nhión. II: chuẩn bị Ngời thực hiện****GV: Nguyễn Văn Lực Trêng tiĨu hoc Thµnh Minh 2****Gi¸o ¸n Mü Tht líp 4 Giạo viãn. - Ba bỉïc tranh: Phong cnh Si Sån, Phäú cäø, Cáưu Thã Hục. - Sỉu táưm tranh, nh vãư âãư ti phong cnh v mäüt säú tranh vãư âãư ti khạc. - Mäüt säú biv ca hc sinh cạc nàm hc trỉåïc. - Pháún mu. Hc sinh. - Sỉu táưm tranh, nh vãư âãư ti phong cnh - Våí táûp v v cạc váût dủng khạc âãø hc män M thût. III. c¸c ho¹t ®éng chđ u Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh Hoảt âäüng 1: Giåïi thiãûu tranh phong cnh - Cho hc sinh xem mäüt säú tranh vãư nhiãưu âãư ti khạc nhau. + Tãn tranh - Tãn tạc gi - Cạc hçnh nh cọ åí trong tranh, mu sàõc - Cháút liãûu dng âãø v tranh. - Nãu âàûc âiãøm ca tranh phong cnh. Hoảt âäüng 2: Xem tranh. 1. Phong cnh Si Sån. Tranh khàõc gäù mu ca ha sé Nguùn Tiãún Chung (1913- 1976) - Cho hc sinh tho lûn nhọm. + Trong tranh cọ nhỉỵng hçnh nh no? + Tranh v phong cnh gç l chênh? + Bỉïc tranh cn cọ nhỉỵng hçnh nh no nỉỵa? + Mu sàõc trong tranh nhỉ thãú no? Cọ nhỉỵng mu gç? 2. Phäú cäø. Tranh sån dáưu ca ha sé Bi Xn Phại (1920- 1988). - Cung cáúp cho cạc em vãư ha sé. + Q hỉång ca äng åí huûn Qúc Oai, tènh H Táy. + Äng say mã v vãư phäú cäø H Näüi v ráút thnh cäng trong âãư ti ny. + Äng âỉåüc nh nỉåïc tàûng gii thỉåíng Häư Chê Minh vãư Vàn hc- Nghãû thût Quan sạt, nháûn xẹt v tr låìi cạc cáu hi ca giạo viãn theo cm nháûn ca mçnh. + Tranh phong cnh l loải tranh v vãư cnh váût, cọ thãø v thãm ngỉåìi v cạc con váût cho sinh âäüng. - Tho lûn nhọm. + V ngỉåìi, cáy, nh, ao lng, âäúng råm, dy nụi . + Näng thän Viãût Nam. + Cạc cä gại åí bãn ao lng. + Mu sàõc tỉåi sạng, nhẻ nhng. Cọ mu vng ca âäúng råm, mi nh tranh; mu â ca mại ngọi; mu xanh ca dy nụi . - Hc sinh theo di. Ngêi thùc hiƯn****GV: Ngun V¨n Lùc . váût cọ êch. mÜ thu¹t 4 tn 4 bµi 4 V TRANG TRÊ CHẸP HA TIÃÚT TRANG TRÊ DÁN TÄÜC I: mơc tiªu - Hc sinh tçm hiãøu v âẻp ca ha tiãút trang trê dán täüc. - Hc. cam. + Mu â + mu xanh = mu têm. + Mu xanh + mu vng = mu xanh lủc. * Giạo viãn giåïi thiãûu mu bäø tục. - Mu da cam, mu têm, mu xanh lủc (xanh lạ cáy). (ba
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an mi thuat lop 4, giao an mi thuat lop 4, giao an mi thuat lop 4

Bình luận về tài liệu giao-an-mi-thuat-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP