giáo trình TCDN_ tài liệu tham khảo

1 565 17
Sao Băng

Sao Băng Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,076 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 10:02

giáo trình TCDN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quản trị Tài chính doanh nghiệp - PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH KIỆM - Học viện Tài chính Hà Nội - Nhà xuất bản Tài chính - Năm 1999. 2. Một số văn bản pháp luật mới về Kế toán - NXB Thống kê - Năm 2006. 3. Tài chính doanh nghiệp - TS. BÙI HỮU PHƯỚC - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - Năm 2004. 4. Tài chính Doanh nghiệp hiện đại - PGS.TS. TRẦN NGỌC THƠ - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - Năm 2005. 5. Các văn bản quy phạm pháp luật: - Thông tư 120/2003/TT - BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT; - Thông tư 128/2003/TT - BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn Nghị định 164/2003/NĐ - CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; - Thông tư số 33/2005/TT - BTC hướng dẫn Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhà nước; - Thông tư 115/2005/TT - BTC ngày 16/12/2005 hướng dẫn sủa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; - Thông tư 18/2006/TT-BTC ngày 20/04/2006 hướng dẫn sủa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; - Quyết định 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần Nhà nước; - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; … 109 . TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quản trị Tài chính doanh nghiệp - PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH KIỆM - Học viện Tài chính Hà Nội - Nhà xuất bản Tài chính - Năm. toán - NXB Thống kê - Năm 2006. 3. Tài chính doanh nghiệp - TS. BÙI HỮU PHƯỚC - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - Năm 2004. 4. Tài chính Doanh nghiệp hiện đại -
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình TCDN_ tài liệu tham khảo, giáo trình TCDN_ tài liệu tham khảo, giáo trình TCDN_ tài liệu tham khảo

Bình luận về tài liệu giao-trinh-tcdn-tai-lieu-tham-khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP