tin 12 bai 5

Jeff Bezos
Jeff Bezos(11315 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 42
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 10:10

Mô tả: 1. Cập nhật dữ liệu Là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi. Chế độ trang dữ liệu của bảng Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa các bản ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu. B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu. B3: Thực hiện thao tác Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm Insert\New record Xoá Chọn bản ghi\nháy chuột phải \Delete Chỉnh sửa Nháy chuột vào ô chứa dữ liệu thực hiện các thay đổi cần thiết Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Sắp xếp Chọn bản ghi cần sắp xếp Record\Sort Tìm kiếm Edit\Find 2. Sắp xếp, tìm kiếm và lọc bản ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu. B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu. a. Sắp xếp, tìm kiếm B3: Thực hiện các thao tác Läc lµ mét c«ng cô cña hÖ QTCSDL cho phÐp t×m ra nh÷ng b¶n ghi tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn nµo ®ã. VÝ dô: t×m tÊt c¶ häc sinh cã hä NguyÔn b. Läc b¶n ghi Các cách thực hiện lọc bản ghi: Cách 1: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn B1: Chọn ô dữ liệu B2: Nháy nút Ví dụ: Chọn giá trị Nguyễn trong cột HOTEN B3: Huỷ bỏ lọc nháy nút Cách 2: Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu B1: Nháy nút B2: Trong hộp thoại Filter by Form nhập điều kiện lọc. B3: Nháy nút để thực hiện lọc Lọc ra màn hình những học sinh có điểm toán từ 8 trở lên. * VÝ dô 2: Läc ®Ó t×m nh÷ng häc sinh n÷ lµ ®oµn viªn  §iÒu kiÖn KÕt qu¶ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn Lọc theo mẫu, điều kiện Lọc/ Huỷ bỏ lọc Các nút lệnh lọc bản ghi

— Xem thêm —

Xem thêm: tin 12 bai 5, tin 12 bai 5, tin 12 bai 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tin-12-bai-5

Đăng ký

Generate time = 0.178004980087 s. Memory usage = 18.41 MB